Skaderisk för "tobaksbrukare"

Inledning: Kort om riskerna med tobaksodling.
Det kan vara bra att veta om att tobaken inte bara skadar dig som användare utan även den som odlar din kära tobak. Idag besprutas tobaksodlingar med kemikalier mot ohyra.Detta gör inte bara så att ohyrean försvinner utan har även skadlig inverkan på jorden och de människor och djur som finns i närheten av dom hårt besprutade tobaksfälten. Dessutom har jag läst om att många fattiga odlare inte har kunskap eller ibland inte tiden att skydda sig mot exempelvis nikotinet under skörden av tobak och hanterigen av tobaken.
 Dessutom så är tobaken en växt som kräver mycket näring och precis som sin släkting tomaten tömmer jorden på sin näring.
Snus:
Studier de senaste åren har inte kunnat påvisa en ökad risk för cancer i munhålan. 
Men man kan man inte heller dra slutsatsen att snusning inte ökar cancerrisken.
Medan det ännu råder ovisshet om det svenska snusets risker för uppkomsten av
cancer har man kunnat konstatera att utländskt snus och tuggtobak av olika slag kan framkalla cancer i munhålan. Snusning kan leda till skador på slemhinnorna i munhålan.
Det stora problemet med snuset är, enligt vad vi vet idag, det starka nikotinberoende som det skapar. Snus innehåller stora mängder nikotin
snusare har ofta högre koncentration av nikotin i kroppen än rökare. Snusare har betydligt svårare
abstinensbesvär än rökare och måste hela tiden tillföra nikotin för att slippa
besvären. Mängden nikotin i det snus som genomsnittssnusaren använder per dag
motsvarar ca 30 cigaretter.
Det är den stora tillförseln av nikotin under stor del av dygnet som man har anledning
tro kan vara skadlig. Nikotin skapar en ”adrenalinstress” på hjärta och blodkärl.
Puls och blodtryck stiger och risken för plötslig hjärtdöd tycks öka genom
rubbning av hjärtrytmen. Fett- och kolhydratomsättningen påverkas med risk för
diabetes.
De forskningsresultat som finns hittills tyder på att risken för att snus utvecklar
hjärt- och kärlsjukdomar är liten. Däremot är snuset en belastning, en risk, för den
som redan fått en hjärt- och kärlsjukdom, har högt blodtryck eller diabetes. Nikotin
drar ihop blodkärlen, ökar puls och blodtryck och att det vid en kärlkrampsattack
finns större risk för en ny hjärtinfarkt.
Fosterhjärnans utveckling påverkas av moderns tobaksbruk. Det krävs mycket
små nikotindoser för att fostret ska få hjärnskador som längre fram leder till inlärningssvårigheter,
koncentrationsproblem, hyperaktivitet och andra beteendestörningar.
Uppgifter från den senaste befolkningsenkäten, Liv och Hälsa i Norrland, pekar
på att de som debuterat sitt tobaksbruk med snus hade idag också en hög konsumtion
av röktobak.

Rökning:
Rökningens inverkan på hälsan är känd sedan länge och har under 1900-talet blivit
den vanligaste yttre orsaken till sjukdomar och för tidig död. Trots de kända riskerna
fortsätter kvinnor och män att röka. Det dröjer länge, 10-30 år, innan de allvarliga
skadorna ger sig till känna. I Sverige är det årligen minst 8000 personer som drabbas
av en för tidig rökrelaterad död och mellan 600 till 800 personer dör för tidigt på
grund av passiv rökning. I Västernorrland motsvarar detta ca 240 rökare respektive
18-24 passiva rökare.
Den långa listan över cigarettens kemiska produkter rymmer bl.a. den beroendeframkallande
drogen nikotin, kolmonoxid, vinylklorid, vätecyanid, bensen, arsenik
och ammoniak men också giftiga tungmetaller och bekämpningsmedel. I varje rökpuff
från en brinnande cigarett finns partiklar, gaser och ånga som innehåller drygt
4000 olika ämnen och kemiska föreningar. Drygt 40 av dessa substanser är cancerframkallande
eller misstänks orsaka cancer i ett flertal organ.
Skadorna drabbar rökaren efter ett antal år på många olika sätt. Några av dem är;
lungcancer, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) inkluderande emfysem, d.v.s.
successivt tilltagande andfåddhet och lungfunktionsnedsättning, ev. med syrebrist,
cancer i urinblåsan, åderförkalkning, stroke, hjärtinfarkt, kärlkramp i benen, magsår
och benskörhet.
Rökning leder också till undernäring av vävnaderna i och omkring ryggraden.
Det gör den känsligare för mekaniska påfrestningar som att stå länge eller att lyfta
tungt. Risken för skador i korsryggen ökar hos rökaren.
Cigarettrökning får åldersprocessen att öka tempot genom snabbare ämnesomsättning.
Rökande kvinnor når klimakteriet ett par år tidigare än andra. För den man
som börjar röka i tidiga tonår ökar risken att bli impotent med 50 procent.
Kvinnor som röker har svårare att bli gravida och fortsatt rökning under graviditeten
ökar risken för missfall. Barn till rökande mödrar väger ofta mindre än normalt
och barnets storlek är ett mått på dess mognad och därmed dess förmåga att överleva.
Barnen till rökande mödrar har en femdubblad risk för plötslig spädbarnsdöd
och också risk för neurologiska problem hos barnet.
Trots att man känt till mycket om tobakens skadeeffekter under lång tid kommer
det ständigt nya forskarrapporter om tidigare okända samband mellan tobak och
kroppsskador eller om skadeeffekter som är större än vad man tidigare känt till.faktan pådenna sida kommer bla från:
Norravästergötlands landsting
 (sidan om tobaksfritt landsting)
 Tobaksfakta.se