§Lagar och regler gällande Tobak

Odling för egetbruk:
Det finns ingen lag som reglerar hur mycket Tobak man får Odla som privatperson. 
Att Odla tobak för blommornas skull, göra eget bekämpningsmedel av eller att helt enkelt bereda för privat bruk är helt lagligt i sverige (och de flesta andra länderna i världen). Det enda du bör tänka på är om du handlar från ett land utanför EU; då krävs nämligen "friskhetsintyg".
Men handel mellan EU länder är enligt Jordbruksverket helt ok! 

Import av växter och utsäde från länder utanför EU

När växter och växtprodukter importeras till EU finns risk för att de för med sig karantänsskadegörare. Karantänsskadegörare är allvarliga växtskadegörare i form av insekter, kvalster, nematoder, svampar, bakterier, virus och virusliknande organismer som inte finns inom EU eller endast finns i begränsad omfattning och som kan få stora ekonomiska konsekvenser om de sprids.

Länderna inom EU har gemensamma regler för import av växter och växtprodukter från länder utanför EU. Växtskyddsreglerna för import från ett land utanför EU av växter, utsäde, växtprodukter, jord, insekter, svampar, bakterier, virus och liknande gäller både företag och privatpersoner. Det finns dock vissa undantag för privatpersoner. Det finns även undantag för vetenskapliga ändamål som du kan läsa om längre ner på sidan.

En del växter får du inte ta in i EU


En del växter och växtprodukter innebär en så stor risk att de inte får importeras alls om de kommer från vissa länder eller delar av världen. Det gäller många barrträd, vindruvsplantor, citrusväxter, ett antal frukt- och bärväxter samt de flesta gräsarter. Andra växter får du ta in i EU endast om växten är invintrad, till exempel rosor, vissa fruktträd och andra lövträd. Ofta får du däremot importera frukter och fröer av arter som du annars inte får ta in i EU.

De flesta potatisväxter som till exempel tomat och änglatrumpet får du inte ta med dig in i EU för planteringsändamål. Även införseln av potatis är noga reglerad.

Du får inte ta in lös jord och andra organiska odlingssubstrat, andra än ren torv, från de flesta länder utanför EU.

Växter som importeras ska ha ett sundhetscertifikat


Huvudregeln är att levande växter och många växtprodukter, fröer och övrigt utsäde ska ha ett så kallat sundhetscertifikat när de importeras från ett land utanför EU. Sundhetscertifikatet intygar att växten är fri från karantänsskadegörare, det vill säga allvarliga växtskadegörare som inte finns inom EU eller endast finns i begränsad omfattning och som kan få stora ekonomiska konsekvenser om de sprids.

Sundhetscertifikat krävs för alla växter som kan odlas vidare, som till exempel hela plantor, sticklingar, ympris, lökar, knölar, stamknölar, rhizomer, vävnadskulturer. Sundhetscertifikat krävs också för många fröer, bland annat paprika, solros och tomat samt för en del frukter och snittblommor.

Även virke som är relativt obearbetat, flis, träavfall och brännved kräver sundhetscertifikat, särskilt om det kommer från barrträd, men även en del lövträdsarter omfattas av kravet på sundhetscertifikat. Reglerna för import av bark från barrträd och en del lövträd är komplicerade, kontakta Jordbruksverket för mer information.

Sundhetscertifikat krävs med få undantag också för jord och odlingssubstrat när den följer med växter.

Kraven för att få importera en växt eller växtprodukt till EU kan se väldigt olika ut beroende på de växtskyddsmässiga riskerna. Kontakta Jordbruksverket om du är osäker. 

Vad är sundhetscertifikat?


Ett sundhetscertifikat är ett dokument som växtskyddsmyndigheten i exportlandet utfärdar efter att de har inspekterat växterna eller växtprodukterna och sett att de är fria från karantänsskadegörare. I vissa fall måste ytterligare villkor vara uppfyllda. Sundhetscertifikatet intygar att varorna uppfyller importlandets krav på frihet från växtskadegörare.

Ofta måste du registrera dig hos Jordbruksverket


Om du yrkesmässigt producerar, lagrar, saluför eller importerar växter, odlingssubstrat eller andra växter eller växtprodukter som omfattas av kravet på sundhetscertifikat måste du vara registrerad hos Jordbruksverket. 

Privatpersoner som reser med växter över Sveriges gränser
Det är många växter och växtprodukter som du får föra in i eller ut ur Sverige utan speciella tillstånd. Andra växter kräver intyg eller tillstånd och vissa är helt förbjudna att ta in i Sverige. Liknande regler finns för insekter och andra organismer som kan orsaka allvarlig skada på växter. Dessutom finns restriktioner när det gäller transport av jord och liknande för odling. Syftet med reglerna är att förhindra att allvarliga växtskadegörare, alltså skadeinsekter och sjukdomar, sprids till nya områden.

Det finns regler för att rädda hotade arter


Förutom växtskyddsreglerna finns regler om artskydd. De ska fungera som ett skydd så att handel och bortförsel inte påverkar möjligheten för utrotningshotade växter att överleva, till exempel orkidéer och kaktusar. Även här är det vissa arter som det är helt förbjudet att ta med sig, medan det för andra arter krävs tillstånd. Till vänster kan du läsa mer om vad som gäller om du vill ta med dig hotade växter.

Reglerna gäller också om växterna skickas med post eller som frakt


De regler som gäller växter och växtprodukter som du tar med dig på resan gäller också för gods som du sänder per post eller annan frakt. Eftersom du själv inte är närvarande när försändelsen når tullen måste du på annat sätt se till att eventuella tillstånd finns tillgängliga vid tullens och Jordbruksverkets kontroll. Du kan skicka dokumenten till det aktuella tullkontoret om du inte själv har möjlighet att resa dit. Det är viktigt att du söker eventuella tillstånd i god tid så att inte försändelsen måste hållas kvar på tullkontoret. 
  

Få begränsningar för växter och växtprodukter inom EU


De flesta växter och växtprodukter får du flytta fritt inom EU. Det finns alltså få begränsningar för vad du får ta med dig till Sverige från övriga länder inom EU. Inom EU kan du fritt ta med dig fröer för eget bruk, medan andra regler gäller när man avser att sälja fröet.


Mottagarlandets regler styr vad du får ta med dig till länder utanför EU


Det är mottagarlandet som ställer kraven på de växter eller växtprodukter som du vill ta med dig in i landet. Eventuella tillstånd söker du hos det aktuella landets växtskyddsmyndighet som du kan hitta via länken till höger. När du vet vad som krävs kan Jordbruksverkets växtkontrollenhet utfärda sundhetscertifikatet.

Uppgifterna på denna sida kommer från jordbruksverkets hemsida där det även finns mer information för den som känner att den behöver det.