Grannsamverkan Järfälla

                                                                                                                      


Se även information på nedan länkar:Grannsamverkan mot brott

Samverkan mot brott - facebook


Skydda dig mot brott


Inbrottssäkra din bostad!

Tillsammans och i samverkan ökar vi tryggheten och sänker brottsligheten!STARTA GRANNSAMVERKAN?

Så här går det till:

När ni bildat er en uppfattning om vad Grannsamverkan är och hur det går till, bestämmer ni i styrelsen i föreningen/samfälligheten om att medverka i Grannsamverkan mot brott.

Ta kontakt med Lokalpolisen och meddela ert intresse.

Utse en kontaktperson. Denne ska ha tillgång till mail (e-post) för att kunna ta emot information från polisen.

Informera de boende i området beslutet om att medverka och vad Grannsamverkan är. Bestäm hur ni ska informera de boende den framtida kommande informationen. Det vanligaste sättet är att skapa en mailgrupp och bara vidarebefordra mailen från polisen till gruppen.

Lämna in underlaget till polisen:

Kontaktpersonen/personerna skall lämna sitt medgivande enligt personuppgiftslagen (PUL) att ingå i polisens register för Grannsamverkan mot brott. På denna blankett står det hur uppgifterna behandlas.

Polisen skickar information till kontaktperson nr 1, som ansvarar för distributionen. Den andre kontaktpersonen står som "reserv" vid frånfälle.

Områdesblanketten

Blanketten med information om området, antal hushåll och vägnamn i området ska sändas till Lokalpolisen. Antingen via brev, fax eller inlämnas till polisstationen eller till kommunen.

När detta är utfört skall området inventeras; hur många Grannsamverkan skyltar behövs det? Hur ser gemensamma ytor ut ur ett brottsförebyggande perspektiv?

Skyltar beställs dagtid av Grannstödsbilen på tel 070-763 35 45, alternativt av polisen. Skyltar lämnas endast ut till registrerade kontaktpersoner.

Skyltar ska placeras så att de täcker samtliga infartsvägar till området, inklusive gång/cykelvägar. Skyltarna placeras högt så att inte vandaler frestas att göra åverkan på dom. Skyltar får inte placeras så att de utgör en säkerhetsrisk i trafikhänseende. Det finns även dekaler i olika storlekar som lämpar sig för flerfamiljshus.

Det åligger kontaktpersonen att ha kontinuerlig kontroll över att skyltarna är hela, lättavlästa och rena. En gammal, solblekt eller trasig/klottrad skylt ger motsatta budskapet!

Givetvis så konsulterar ni med Lokalpolisen om det uppstår frågor eller funderingar.


Här kan du ladda ner vägledning för kontaktpersoner för Grannsamverkan

 

Intresse om Grannsamverkan mot brott eller administrativa ändringar av befintliga områden meddelas till: 

lpo-jarfalla.kansli@polisen.se