Alternativa stämningar för gitarr   -> 
Fundamentalt baserad värdering

Fundamentalt baserad värdering avseende enbart Foxy-5:s 3 huvudindikationer inom metastaserande cancer

Tack vare en kliniskt validerad på långt över 2000 patienter och bred dvs genom flera olika signaleringsvägar verkande och f n därför ej särskilt konkurrensutsatt verkningsmekanism riktad mot cancercellers metastasering i bröst-, kolon- och prostatacancer antas Foxy-5, förutsatt att marknadsgodkännanden erhålls, uppnå en genomsnittlig årlig penetration på endast 25 % i de rika länderna USA, Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Japan bland den hälft av cancerpatienterna som har lägst (dvs lågt eller inget) uttryck av Wnt-5a i primärtumören, således 12.5 % av det totala antalet cancerpatienter i dessa tre indikationer. 
Penetrationsgraden 25 % motsvaras således av att såpass många som 75 % av den definierade målgruppen med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i primärtumören i dessa rika länder av olika skäl inte får Foxy-5-behandling av medicinska, ekonomiska eller andra orsaker.

Intäkt per patient har tidigare guidats till att kunna uppgå till 30 000 dollar (270 000 kr med antaget att 1 USD = 9 kr) enligt en tidigare VD/CMO i WntResearch.

Antalet nya cancerpatienter i dessa 3 indikationer kan väntas uppgå till drygt 2 miljoner under år 2023 i USA, Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Japan enligt prognoser från Global Data från 2014-2015, och därmed sannolikt även under Foxy-5:s tid på marknaden. Räknas även Kina är det ca 3 miljoner nya fall per år. Kalkylen exkluderar dock tills vidare Kina och även övriga europeiska länder m fl.

Värderingen riskkalkylerar förenklat med att Foxy-5 med ett sannolikhetsintervall-baserat viktat väntevärde på 20-40 % av försäljningsvärdet om det skulle framgångsrikt nå marknaden inom bröst-, kolon- och prostatacancer med 25 % penetrationsgrad. 
Intervallet 20-40 % speglar bl a den bedömt sannolikt enda tydligt stora riskfaktorn dvs huruvida Foxy-5 når fram och kan signalera relevant hos cancerpatienterna i tillräckligt många cancerceller inkl cancerstamceller. 
Själva antimetastaserings-mekanismerna givet sådan signalering av Foxy-5 i cancercellerna är relativt väl utredda enligt prekliniska studier genom mycket likartad antimetastaseringseffekt av Foxy-5 och Wnt-5a på olika typer av mänskliga cancercellinjer, och i djurförsök i bröst- och prostatacancer liksom överlevnadseffekten i cancerpatienter av ett högt Wnt-5a-uttryck (och 15-PGDH-uttryck i koloncancer) enligt retrospektiva studier, och totalt sett enligt ett 40-tal egna och externa studier sammantagna i de tre huvudindikationerna. 
Biverkningsprofilen som hittills visats vara utmärkt verkar inte kunna utgöra något hinder för framgång.

Sammantaget medför detta ett (riskjusterat) väntevärde av Foxy-5-försäljningen i de tre huvudindikationerna per år uppgående till i genomsnitt (20-40) % x 25% x 50 % x 2 miljoner x 270 000 kr = 13.5-27 miljarder kr.

Totalt sålde de 10 främsta cancerläkemedlen i världen vardera för mellan ca 20 och 70 miljarder kr år 2017 och ett första effektivt antimetastaseringspreparat har potential att nå upp bland de främsta eftersom metastaseringen f n orsakar omkring 90 % av dödsfallen i cancer och Foxy-5:s verkningsmekanism kompletterar andra verkningsmekanismer vars syfte istället är att hämma tumörtillväxt bl a genom att döda cancerceller. Verkningsmekanismen är även prekliniskt visad att kunna kombineras med cytostatikan FOLFOX och checkpointhämmare mot PD-1/PD-L1 och CTLA-4. 

Foxy-5 har vid ett mycket lyckosamt utfall i de tre huvudindikationerna en potential att nå en försäljning i paritet med det  angiogeneshämmande läkemedlet Avastin som sålde för omkring 60 miljarder kr 2017. Avastins livsförlängande effekt uppgår i median dock endast till omkring 1-3 månader i några olika cancerindikationer, dvs avsevärt mindre än Foxy-5:s potential kring 2-8 år enligt retrospektiva studier inom bröst-, kolon- och prostatacancer, och har en avsevärt sämre biverkningsprofil än vad ett eventuellt godkänt Foxy-5 väntas ha enligt Fas I- och Fas Ib-studierna. Avastin är godkänt för bröst-, lung-, njur-, livmoderhals- och äggstockscancer samt för glioblastom (den vanligaste formen av hjärncancer).

WntResearchs egen Fas II-studie görs i koloncancer men en licenstagare antas bekosta egna Fas II- och Fas III-studier för flera indikationer med start 2021 om koloncancer-studien har visat mycket positiva interimsdata under 2019-2020. 

I USA fås 5 års exklusivitet för ett nytt läkemedel, så även om det äldsta patentet går ut för bröst- och koloncancer 2028 skulle ett senare marknadsgodkännande än 2023 ändå innebära 5 års exklusivitet. I Europa ges 8 års dataskydd efter marknadsgodkännande som i praktiken bör ge ett bra produktskydd, men det kan för själva Foxy-5-molekylen uppstå ett maximalt totalt 15 års skydd (inkl befintligt patentskydd) via suplementary protection certificate om ett patentskydd finns vid ett marknadsgodkännande. 
Fler patent med potential att förlänga Foxy-5:s produktskydd är sökta under 2017 och 2018. 

Denna värdering utgår ifrån att WntResearch Foxy-5-projekt licensieras ut på klassiskt vis till ett värde uppgående till väntevärdet av upfront och milestones plus väntevärdet av 15 % royalty på försäljningen under 8 års skyddad tid värdeviktat  fr o m 2025 och t o m slutet av 2032 diskonterat med 10 % avkastningskrav (normal risk efter marknadstillträdet) när väl projektet i det läget haft chans att nå marknaden och före marknadsgodkännande diskonterat med 20 % (pga högre risk innan marknadsgodkännande). 

Vidare antas schablonmässigt att väntevärdet av upfront och milestones sammanlagt uppgår till samma belopp i samma penningvärde som väntevärdet av samtliga royalties dvs det totala väntevärdet beräknas som 2 x väntevärdet av nuvärdet av alla royalties.

Approximativt med år 2029 som uppskattad värderingsmässigt viktad intäktstyngdpunkt blir nuvärdet 2019 av kassaflödet av 8 års 15 % royalty efter 22 % schablonskatt, med inkluderad upfront och milestones på ett väntevärde av 13.5-27 miljarder kr i Foxy-5-försäljning 2 x 8 x 15 % x 0.78 x (13.5 till 27) /(1.2^6  x 1.1^4) miljarder kr = ca 5.78-11.56  miljarder kr. 

Antalet aktier antas genom en nyemission ha ökat till 32 miljoner (efter en nyemission 1:2) för att kassan ska räcka åtminstone t o m 2020 inkl tillräckligt tydliga interimsresultat i koloncancer-studien.
Detta ger ett kalkylerat riskjusterat värde på 181-361 kr per WNT-aktie 2019 avseende de tre huvudindikationerna för Foxy-5 givet en utlicensiering enligt ovan.

.


.

.