Stäm din gitarr online på internet   -> 
.

 

Långsiktigt utfall för löparns analysaktier 1999-2015 finns här.Tobii

Det finns många olika triggers i Tobii, men placeringen bör ses på mycket lång sikt i första hand, t ex t o m 2021 då även Tobii Tech enligt målet ska visa vinst. Tobii har en potential att nå över 100 kr i kurs till år 2022, vilket bl a förutsätter att eyetracking slår igenom stort inom VR/AR och att den underliggande marknaden för headsets utvecklas ungefär i enligt med IDCs gällande prognoser.

Tobiis IR-chef gav vid jultid 2018 följande besked i mail :

"Tobiis finansiella mål står fast och planen bygger på befintlig finansiering och positiva kassaflöden från Tobii Dynavox och Tobii Pro. Som vi sagt tidigare kan förvärv kräva separat finansiering. I linje med vad vi tidigare har kommunicerat kring de kunder och projekt vi har pågående förväntar vi oss en markant ökning av försäljningsintäkterna för Tobii Tech under 2019 jämfört med 2018. Det omfattar integrationskunder inom både PC gamling, VR och nischmarknader. Vi har uppnått den kapacitet som behövs och avser inte att växa organisationen i Tobii Tech i någon större utsträckning framöver. Vår bedömning är att försäljningstillväxten kommer att ske gradvis men med primärt från andra halvan av 2019 eftersom tillkommande intäkter förväntas komma från produkter som ännu inte är lanserade." 
​Flera insiders har köpt aktier och teckningsoptioner under december 2018.

VD framträdde i Di TV i samband med Q4-rapporten 6 februari 2019.
https://www.di.se/ditv/ditv/tobiis-vd-rekordforsaljning-i-alla-tre-affarsomraden/?fbclid=IwAR2A_muyzSeMWPKnSs6FORqD7q55vaedaE_OF2_l1vqoAsW2CI3Bq66n_YkImmunicum

Immunicums immunförstärkare ilixadencel har en enormt stor och bred potential genom att kombineras med flera olika cancerläkemedel, t ex checkpointhämmare och sunitinib, som synergistiskt motverkar tumörers egen suppression av kroppens immunsystem nära tumören, så att dessa banar väg för det som dock dessa cancerläkemedel själva saknar dvs ilixadencels smarta funktion att automatiskt efter injektion i tumören leda till att immunsystemet kan identifiera många olika tumörspecifika neoantigen och därmed speciellt kan aktivera tumörspecifika CD8+ T-celler som kan söka upp och döda tumörceller, och det gäller i alla solida tumörformer med injicerbara tumörer tack vare att ilixadencel har en generell verkningsmekanism. 
Man kan säga att checkpointhämmare och sunitinib å ena sidan minskar tumörers eget försvar medan ilixadencel å den andra sidan ökar själva anfallsstyrkan, dvs verkningsmekanismerna kan synergistiskt dra nytta av varandra i kampen mot tumören.
Den exceptionellt gynnsamma biverkningsprofilen av ilixadencel är dessutom en stor konkurrensfördel vid olika kombinationsbehandlingar.
Den förmodligen största triggern inom överskådlig tid är utfallen för de två primära effektmåtten, dvs överlevnadsfrekvensen efter 18 månader och medianöverlevnaden i Fas II-studien MERECA med ilixadencel inom njurcancer jämfört med kontrollgruppen, vilka ska presenteras Q3 2019. 

Den efter många års uppföljning konstaterade medianöverlevnaden på hela 48 månader jämfört med referensdatans 14-16 månader med enbart standardbehandling i den genomförda mindre (11 patienter) Fas I/II-studien i njurcancer med ilixadencel  (i kombination med sunitinib eller pazopanib) ökar, allt annat lika, framgångschansen i Fas II-studien MERECA där 58 patienter fick ilixadencel och standardbehandling med sunitinib och 30 patienter utgjorde kontrollgrupp som enbart fick standardbehandling med sunitinib. 
Att Ilixadencel aktiverade tumörspecifika CD8+ T-celler som sedan infiltrerade tumörer i Fas I/II-studien i njurcancer styrkte dessutom verkningsmekanismen vilket tillsammans med den stora medianöverlevnadseffekten väntas medföra en relativt hög chans för framgång i MERECA och i så fall ett betydande kurslyft och god chans för ett lukrativt avtal om ilixadencel med Big Pharma.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02432846


Jag bedömer att risk/reward för att syna Fas II-utfallet i njurcancer (MERECA-studien) är mycket bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga hög risk. Min nuvarande bedömning är att framgångschansen i MERECA-studien är över 50 % vilket är högt i cancersammanhang. En utförligare motivering för detta finns här. 

Vid ett eventuellt starkt utfall i MERECA har aktien en potential att flerfaldigas under 2019-2020 eftersom det skulle kunna bädda för ett lukrativt licensavtal med Big Pharma i många olika cancerindikationer eftersom verkningsmekanismen är generell för injicerbara solida cancertumörer och sannolikheten för marknadsgodkännande skulle öka i alla dessa. 
Om man antar att sannolikheten i genomsnitt ökar till omkring 50 % vilket bör vara en rimlig bedömning i synnerhet som checkpointhämmares verkningsmekanism mycket väl kompletterar ilixadencels egen i Immunicums egen pågående ILIAD-studie i icke-småcellig lungcancer, magcancer och huvud/hals-cancer med en enligt prekliniska studier synergistisk effekt, skulle riktkursen enligt Redeyes analysuppdatering 25 januari 2019 länkad nedan öka till omkring 50 kr per aktie.  

Men ilixadencel har potential i ännu fler cancerindikationer.
Immunicum bedömer att Ilixadencel har potential att bli en nyckelkomponent i kombinationsbehandlingar mot solida cancertumörer vilket innebär en enormt stor långsiktig värdepotential som jag i nuläget grovt uppskattar till över 100 kr per aktie, givet nuvarande aktieantal (drygt 92 M).

Enbart de 6 indikationer som Immunicum har genomförda eller pågående kliniska studier i omfattar totalt ca 4.5 miljoner årligen insjuknade patienter i hela världen. 
Merck KGaA och Pfizer från vilka Immunicum enligt avtal hösten 2018 får gratis checkpointhämmare (anti-PD-L1, avelumab) i magcancer och huvud/hals-cancer har uppenbarligen en god insyn i projektet och vore möjliga logiska licenstagare av ilixadencel. Avtalet kan ses som en slags verifiering av dessa Big Pharmas bedömning av ilixadencels verkningsmekanism som tillräckligt lovande. 
Enligt SwedenBIO var det de som tog kontakt med Immunicum och inte tvärtom. 

Det intressantaste med verkningsmekanismen av ilixadencel är att dess främmande (allogena) dendritiska celler som är aktiverade till att frisätta immunostimulerande faktorer, inkl kemokiner och cytokiner, i en valfri injicerbar solid tumör i en kedja av mekanismer medför att även olika individuella tumörspecifika neoantigen utan att man på förhand behöver identifiera dem blir "automatiskt" presenterade för immunförsvaret så att cytotoxiska CD8+ T-celler känner igen och dödar cancerceller, och detta med en i cancersammanhang mycket billig metod. 
De allra senaste åren har några olika forskargrupper gjort lovande försök med neoantigen-baserad immunterapi i små studier, men det har varit med mer komplicerade metoder t ex där tumörspecifika neoantigen först måste identifieras och sedan tillföras patienten. Immunicums koncept är sannolikt unikt som "automatiskt" utnyttjar tumörens neoantigen med en i cancersammanhang mycket billig metod.

Initialt bidrar de i en tumör injicerade allogena dendritiska cellerna i ilixadencel till att en önskvärd lokal inflammatorisk miljö uppkommer. Deras frisatta kemokiner lockar dit kroppsegna (autologa) immunceller såsom NK-celler (natural killer) som dödar tumörceller och egna dendritiska celler som i sin tur tar upp döende tumörceller. De autologa dendritcellerna vandrar sedan mot lymfkörtlar och presenterar där tumörcellers proteinfragment i komplex på cellytan, inkl neoantigen, för naiva T-celler som utvecklas till specialiserade cytotoxiska T-celler (CD8+), mördarceller, som på så sätt lär sig att känna igen och döda tumörceller med sådana neoantigen. 
Cancertumörers celler muterar ibland och ger upphov till dessa neoantigen vilka förekommer i olika hög grad i olika tumörtyper och hos olika patienter men inte någon annanstans i kroppen. Ju fler neoantigen med desto högre sannolikhet, allt annat lika, kan ilixadencel väntas generera ett tillräckligt starkt tumörspecifikt immunsvar. 
Cancerindikationer med relativt hög genomsnittlig förekomst av neoantigen är t ex de 6 indikationer där Immunicum har ett pågående kliniskt program. Andra exempel är blåscancer, matstrupscancer, kolorektal cancer, livmodercancer (inkl livmoderhalscancer), äggstockscancer och prostatacancer. 
Det kan då vara en stor fördel om checkpointhämmare redan finns marknadsgodkända så att en sannolik synergieffekt kan uppkomma och det gäller f n förutom i de tre ILIAD-indikationerna även i levercancer, blåscancer, kolorektal cancer och livmoderhalscancer. Dessutom pågår det kliniska studier med checkpointhämmare i matstrupscancer, äggstockscancer och prostatacancer. 

De mest uppenbara cancerindikationerna i nuläget med tydlig potential för ilixadencel måste vara njurcancer + de 7 indikationer där checkpointhämmare är godkända dvs de tre ILIAD-indikationerna och levercancer, blåscancer, kolorektal cancer och livmoderhalscancer, om man ser till verkningsmekanismernas synergi dvs att ilixadencel kan framkalla ett starkt neoantigen-inducerat tumörspecifikt T-cellsvar, och checkpointhämmare kan motverka att dessa T-celler får svårt att angripa tumören pga dess försvar att aktivera checkpoints på T-celler.

Om ilixadencel i vissa fall ändå får för dålig effekt kan det bero på att tumören kan ha utvecklat andra försvarsmekanismer som t ex att de inte presenterar neoantigen på cellytan. De lovande resultaten i Fas I/II-studien i njurcancer visade dock att ilixadencel totalt sett hade tillräckligt hög effekt för att höja medianöverlevnaden kraftigt vilket bl a sannolikt beror på en synergieffekt med tyrosinkinashämmarna sunitinib respektive pazopanib.

Att neoantigen numera är heta mål för Big Pharma visas t ex av Genentech/Roches mångmiljardaffär med Adaptive Biotechnologies i januari 2019 gällande deras plattform för att hitta T-cellsreceptorer som kan känna igen tumörcellers neoantigen. Ilixadencel kan mycket grovt sägas redan ha en liknande funktion "inbyggd" i själva läkemedelskandidaten och genom dess administrering i tumörer, vilket f ö bidrar till den sannolikt höga kostnadseffektiviteten pga den mycket låga tillverkningskostnaden.

En vetenskaplig review om ilixadencel från juni 2018.

Ilixadencel ges i kombination med checkpointhämmare i den i januari 2019 inledda stora ILIAD-studien med 150 patienter där verkningsmekanismerna kompletterar varandra med en förväntad, i prekliniska studier redan visad, synergieffekt (vilken således även verkar uppkomma med t ex sunitinib i njurcancer) eftersom checkpointhämmare minskar tumörers försvar mot kroppens T-cellers eventuella attack mot tumörceller medan ilixadencel förstärker T-cellers angrepp på tumörceller genom att T-celler exponeras för neoantigen och på så sätt lär sig känna igen, uppsöka och döda tumörceller. 
Därför är kombinationen ilixadencel och checkpointhämmare (anti-PD-1, amerikanska Mercks pembrolizumab i) i ILIAD-studien i Fas Ib/II i  icke småcellig lungcancer och (anti-PD-L1, tyska Merck KGaAs och Pfizers avelumab)i huvud- och halscancer och magcancer mycket välmotiverad och bör ha god chans för framgång. 

Även vid ett mot förmodan svagt utfall i Fas II-studien MERECA i njurcancer finns därför chanser kvar i redan pågående kliniska studier genom ILIAD-studiens 3 olika cancerindikationer. Redeye räknar med top-line utfall för ILIAD-studien redan H2 2020. Det skulle i så fall innebära att det finns full finansiering för 2 väldigt avgörande utfall + tid till eventuellt avtal vilket innebär en lägre risk än om endast MERECA-utfallet är finansierat.
Kassan var  per 31 dec 2018 ca 444 Mkr och ska räcka till slutet av 2021. Den i december 2018 genomförda nyemissionen kan bli den sista innan ett avtal eller uppköp. Fler triggers 2019 utöver MERECA-utfallet i Q3 2019 är t ex interimsdata från Fas Ib-delen av ILIAD och ytterligare prekliniska utfallsdata från olika kombinationer av ilixadencel och checkpointhämmare etc.

Prekliniska data presenterades på ESMO-kongressen 22 oktober 2018 där man alternativt har använt anti-CD137 eller checkpointhämmaren anti-PD-1 tillsammans med en musversion av ilixadencel och i båda fallen har uppnått en synergistisk antitumöreffekt. 
Det finns t ex denna externa studie publicerad om anti-CD137. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28923858

Immunicum ingick avtal med Merck KGaA och Pfizer enligt ett PM 16 november 2018.

VD i lång intervju 2 december 2018.

Artikel om Immunicum från 5 december 2018.

En intervju med VD 6 januari 2019.

En intervju gjord av nyhetsbyrån Direkt med VD 9 januari 2019.

En artikel och intervju med VD 25 februari 2019.

En presentation av Immunicum i pdf-form från februari 2019.

En artikel från 19 mars om Immunicum


Edison värderar Immunicum till 16.40 kr per aktie efter nyemissionen 2018. 

Redeye värderar Immunicum till 16 kr per aktie i deras base case.


WntResearch

WntResearch gör en nyemission 2:11 till kurs 6.50 kr så att antalet aktier ökar till 25.37 miljoner. Teckningsperioden är 4-18 april och sista handelsdag inkl teckningsrätt är 27 mars. 
Nyemissionen bör vid fullteckning enligt min bedömning ge ett nettokassatillskott på omkring 23 Mkr efter emissionskostnader. Dessbättre används inte några dyra garanter denna gång. Pga detta och den måttliga aktieantal-utspädningen och att kassan ska räcka till indikativa interimsresultat i Fas II-studien är nyemissionen klart aktieägarvänlig och ett mycket fint, iofs av mig väntat, köpläge har uppstått sett på något drygt års sikt. Visar interimsresultat tydlig effekt av Foxy-5 kommer aktiekursen mest sannolikt mångfaldigas.

En (riskjusterad) värderingskalkyl finns här :

Den största triggern är de första interimsresultaten i Fas II-studien som tyder på antimetastaseringseffekt av Foxy-5, detekterad genom cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), som är en biomarkör som kan ge utslag upp till 36 månader innan en metastas kan upptäckas på vanligt sätt enligt bolaget. Enligt bolaget kan tidiga indikationer på eventuell effekt bli kända under Q2 2020.
Jag bedömer att risk/reward för att senare syna interimsresultat för Fas II-utfallet i koloncancer är mycket bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga mycket hög risk i Fas II-utfallet. Min nuvarande grova uppskattning efter Fas Ib-utfallet är att framgångschansen i Fas II-studien kan vara i storleksordningen 30-50 % där den största riskfaktorn är huruvida Foxy-5 når fram och kan signalera relevant i tillräckligt många cancerceller. Själva mekanismerna i koloncancer givet sådan signalering av Foxy-5 och Wnt-5a är däremot väl utredda. 
Ett brett externt och internt prekliniskt forskningsunderlag för Foxy-5 i koloncancer inför Fas II-utfallet finns beskrivet här.
https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81088&user=9801
En utförligare beskrivning av min bedömning av riskerna i Fas II-studierna finns här. 

Många bra nyheter 2018 i WntResearch


1. Foxy-5 går enligt prekliniska studieresultat offentligjorda 2018 att kombinera med immunterapi som (i år Nobelprisbelönade) checkpointhämmare, anti PD-1, anti PD-L1 och anti CDLA-4. Därför skulle en potentiell framtida en licenstagare till Foxy-5 kunna starta kliniska kombinationsstudier. Detta har minskat risken på längre sikt och något höjt väntevärdet av Foxy-5.

2. Foxy-5 går enligt prekliniska studieresultat offentliggjorda 2018 att kombinera med FOLFOX som används mot koloncancer och som liksom Foxy-5 kommer ges i Fas II-studien (dock ej samtidigt), vilket är väntevärdehöjande.

3. Foxy-5 har 2018 för första gången prekliniskt direkt visats motverka cancerstamceller, vilket stärker forskningsunderlaget inför Fas II-studier och kan utgöra en kompletterande eller utvidgad mekanistisk förklaring till varför högt Wnt-5a-uttryck och högt 15-PGDH-uttryck är associerat med en mycket kraftigt ökad medianöverlevnad i Fas II-studiens indikation koloncancer enligt flera retrospektiva kliniska studier, och detta minskar risken för misslyckande i Fas II-studien och höjer väntevärdet - i synnerhet om det enbart vore cancerstamceller som svarar för metastasers uppkomst. Motsvarande gäller för alla (ej ännu offentliggjort vilka) indikationer som de patentsökta fynden om Foxy-5 och cancerstamceller avser.

4. Foxy-5 har 2018 för första gången i publicerade prekliniska data visats motverka bröstcancercellers metastasering även när de finns i blodbanan, vilket kan bekräfta den teoretiska tolkning av Foxy-5:s verkningsmekanism efter utfallet för cirkulerande tumörceller i blodet som jag framförde till bolaget omgående efter att det preliminära Fas I-utfallet offentliggjordes i november 2015. Att känna till något mer om verkningsmekanismen är något väntevärdehöjande.

5. Studieupplägget i Fas II-studien i koloncancer har 2018 ändrats till att Foxy-5 ska ges omgående efter diagnos, om än under endast högst 12 veckor, vilket bör förbättra dess sammantagna förväntade antimetastaseringseffekt eftersom metastaseringsprocessen kan initieras tidigt och långt innan metastaser uppkommer och därför är detta något väntevärdehöjande.

6. Två patentansökningar har lämnats in under 2018 avseende en billigare tillverkningsprocess för Foxy-5 skapar en potential för en framtida förlängd marknadsexklusivitet för Foxy-5, vilket är mycket tydligt väntevärdehöjande. 

7. WntResearch har under 2018 inlett samarbete med Biovica för att utveckla en s k companion diagnostic i Fas II-studien i koloncancer vilket är något väntevärdehöjande eftersom det skulle underlätta utvärderingen av om en patient kan förväntas ha nytta av Foxy-5 utan att man behöver ta en tumörbiopsi för att i stället genom ett skonsammare blodprov få ett relativt snabbt svar.


8. Ansökan om Fas II-start lämnats in under 2018 och godkännande för att starta studien och det har blivit klart att (potentiellt kraftigt kursdrivande - jfr Immunicum som flerfaldigades i aktiekurs på interimsdata från 1-2 patienter under 2013) interimsdata ska offentliggöras redan under den pågående Fas II-studien i koloncancer efter ett samarbete med SAGA Diagnostics om analys av cirkulerande tumör-DNA vilket väntas ge avsevärt tidigare indikationer på Foxy-5:s antimetastaseringseffekt. 


9. WntResearch har under 2018 inlett ett forskningsprojekt mot psoriasis med Box-5, vilket är något väntevärdehöjande. Det finns flera publicerade externa prekliniska studier som styrker projektets framgångschans och vilket ska bedrivas genom "externt forskningssamarbete" - kommer därför ett kursdrivande avtal ? Psoriasismarknaden beräknas under 2018 vara värd omkring 80 miljarder kr.

​10. WntResearch har fått förstärkt patentskydd för Foxy-5 i prostatacancer genom godkännande även i Europa.

Vidare har styrelse och ledning signalerat och markerat en tro på bolaget genom teckning av nya aktier genom TO till signifikant över den då rådande marknadskursen. VD som är ny sedan 2018 har enligt ovan visat en imponerande effektivitet - sannolikt högst hittills i bolagets historia. ExpreS2ion Biotech Holding


ExpreS2ion har mycket att "bevisa" när de genom en riktad nyemission kan komma att få ca 27 % fler aktier (1.6 M till kurs 5 kr + eventuellt senare inlösta TO till kurs 6 kr) utgivna till för övriga aktieägare låg kurs jämfört med genomsnittskursen sedan nyheterna om AdaptVac hösten 2017 vilket dock ännu inte har lett till något kursdrivande partneravtal. En riktad nyemission vore bättre för övriga aktieägare när kursen ligger högt, inte när den är nedpressad som den har varit under jan-feb 2019. 
Potentialen i främst AdaptVac gör dock att jag finner att en långsiktig chanspost i ExpreS2ion fortfarande kan vara motiverad.


Länk med mer om ExpreS2ion inkl AdaptVac och dess potential.

https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81065&user=9801


Disclaimer


loparn.
.
.