Aktuella rabattkoder, handla utan frakt!   -> 
.

 

Långsiktigt utfall för löparns analysaktier 1999-2015 finns här.

I min aktieportfölj prioriterar jag tills vidare Tobii och Immunicum eftersom ExpreS2ion och WntResearch är tydliga nyemissionskandidater under H1 2019 vilket brukar medföra en tid av kurspress.

Tobii

Det finns många olika triggers i Tobii, men placeringen bör ses på mycket lång sikt i första hand, t ex t o m 2021 då även Tobii Tech enligt målet ska visa vinst. Tobii har en potential att nå över 100 kr i kurs till år 2022, vilket bl a förutsätter att eyetracking slår igenom stort inom VR/AR och att den underliggande marknaden för headsets utvecklas ungefär i enligt med IDCs gällande prognoser.

Tobiis IR-chef gav vid jultid 2018 följande besked i mail :

"Tobiis finansiella mål står fast och planen bygger på befintlig finansiering och positiva kassaflöden från Tobii Dynavox och Tobii Pro. Som vi sagt tidigare kan förvärv kräva separat finansiering. I linje med vad vi tidigare har kommunicerat kring de kunder och projekt vi har pågående förväntar vi oss en markant ökning av försäljningsintäkterna för Tobii Tech under 2019 jämfört med 2018. Det omfattar integrationskunder inom både PC gamling, VR och nischmarknader. Vi har uppnått den kapacitet som behövs och avser inte att växa organisationen i Tobii Tech i någon större utsträckning framöver. Vår bedömning är att försäljningstillväxten kommer att ske gradvis men med primärt från andra halvan av 2019 eftersom tillkommande intäkter förväntas komma från produkter som ännu inte är lanserade." 
​Flera insiders har köpt aktier och teckningsoptioner under december 2018.


Immunicum

Den förmodligen största triggern inom överskådlig tid är utfallet för medianöverlevnaden i Fas II-studien med immunförstärkaren ilixadencel inom njurcancer som ska presenteras Q3 2019 och där bl a den höga konstaterade medianöverlevnaden (hela 48 månader mot väntade 15-16 månader med enbart standardbehandling med sunitinib) i den genomförda mindre (11 patienter) Fas I/II-studien i njurcancer med ilixadencel och den med bl a T-cellers infiltration i tumörer visade verkningsmekanismen bör medföra en relativt god chans för framgång och i så fall ett betydande kurslyft och god chans för ett lukrativt avtal  med Big Pharma. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02432846


Jag bedömer att risk/reward för att syna Fas II-utfallet i njurcancer (MERECA-studien) är mycket bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga hög risk. Min nuvarande bedömning är att framgångschansen i MERECA-studien är över 50 % vilket är högt i cancersammanhang. En utförligare motivering för detta finns här. 

Vid ett eventuellt starkt utfall i MERECA har aktien en potential att flerfaldigas under 2019-2020 eftersom det skulle kunna bädda för ett lukrativt licensavtal med Big Pharma i många olika cancerindikationer eftersom verkningsmekanismen är generell för injicerbara solida cancertumörer och sannolikheten för marknadsgodkännande skulle öka i alla dessa. Om man antar att sannolikheten i genomsnitt ökar till 50 % vilket bör vara rimligt, i synnerhet som checkpointhämmares verkningsmekanism kompletterar ilixadencels egen i ILIAD-indikationerna icke-småcellig lungcancer, magcancer och huvud/hals-cancer, skulle riktkursen enligt Edisons  analys länkad nedan öka till en bit över 40 kr. Ungefär detsamma gäller med Redeyes analys. 

Enbart de 6 indikationer som Immunicum har genomförda eller pågående kliniska studier i omfattar totalt ca 4.5 miljoner årligen insjuknade patienter i hela världen. 
KGaA Merck och Pfizer från vilka Immunicum enligt avtal hösten 2018 får gratis checkpointhämmare till ILIAD-studiens Europa-del har uppenbarligen god insyn och vore möjliga logiska licenstagare av ilixadencel. Avtalet kan ses som en validering av ilixadencels verkningsmekanism hos dessa Big Pharma. Enligt SwedenBIO var det dessa Big Pharma som tog kontakt med Immunicum och inte tvärtom. 

Det intressantaste med verkningsmekanismen av ilixadencel är att dess främmande (allogena) dendritiska celler som är aktiverade till att frisätta immunostimulerande faktorer, inkl kemokiner och cytokiner, kan injiceras i en i princip valfri solid tumör vilket i en kedja av reaktioner medför att även olika individuella tumörspecifika neoantigen utan att man behöver veta vilka blir presenterade för immunförsvaret så att cytotoxiska CD8+ T-celler kan lära sig att känna igen och sedan angripa cancercellerna, och detta med en i cancersammanhang mycket billig metod. De allra senaste åren har några olika forskargrupper gjort lovande försök med neoantigen-baserad immunterapi i små studier, men det har varit med mer komplicerade metoder där tumörspecifika neoantigen först måste identifieras och sedan tillföras patienten. Immunicums koncept är unikt som "automatiskt" utnyttjar neoantigen med en i cancersammanhang mycket billig metod.

Initialt bidrar de i en tumör injicerade allogena dendritiska cellerna i ilixadencel till att en önskvärd lokal inflammatorisk miljö uppkommer. Deras frisatta kemokiner lockar dit kroppsegna (autologa) immunceller såsom NK-celler (natural killer) som dödar tumörceller och egna dendritiska celler som i sin tur tar upp döende tumörceller. De autologa dendritcellerna vandrar sedan mot lymfkörtlar och presenterar tumörcellers proteinfragment i komplex på cellytan, inkl neoantigen, för naiva cytotoxiska T-celler (CD8+) som på så sätt lär sig att känna igen och angripa tumörceller med sådana neoantigen. 
Cancertumörers celler muterar ibland och ger upphov till dessa neoantigen vilka förekommer i olika hög grad i olika tumörtyper och hos olika patienter. Ju fler neoantigen med desto högre sannolikhet, allt annat lika, kan ilixadencel väntas generera ett tillräckligt starkt tumörspecifikt immunsvar. 
Cancerindikationer med relativt hög genomsnittlig förekomst av neoantigen är t ex de 6 indikationer där Immunicum har ett pågående kliniskt program. Andra exempel är blåscancer, matstrupscancer, kolorektal cancer, livmodercancer (inkl livmoderhalscancer), äggstockscancer och prostatacancer. 
Ilixadencel bör därför ha potential i åtminstone dessa 12 cancerindikationer med solida tumörer. Det kan då vara en fördel om checkpointhämmare finns godkända så att en sannolik synergieffekt kan uppkomma och det gäller f n förutom i ILIAD-indikationerna även i blåscancer, kolorektal cancer och livmoderhalscancer. Enligt VD i Immunicum utesluter inte detta en potential även i cancerindikationer med färre neoantigen i tumörerna.
Om ilixadencel i vissa fall ändå får för dålig effekt kan det bero på att tumören kan ha utvecklat andra försvarsmekanismer som t ex att de inte presenterar neoantigen på cellytan. De lovande resultaten i Fas I/II-studien i njurcancer visade dock att ilixadencel totalt sett hade tillräckligt hög effekt för att höja medianöverlevnaden kraftigt.
Att neoantigen numera är heta mål för Big Pharma visas t ex av Genentech/Roches mångmiljardaffär med Adaptive Biotechnologies i januari 2019 gällande deras plattform för att hitta T-cellsreceptorer som kan känna igen tumörcellers neoantigen. Ilixadencel kan grovt sägas redan ha en liknande funktion "inbyggd" i själva läkemedelskandidaten och genom dess administrering i tumörer, vilket f ö bidrar till den sannolikt höga kostnadseffektiviteten pga den mycket låga tillverkningskostnaden.

En vetenskaplig review om ilixadencel från juni 2018.

Ilixadencel ska även ges i kombination med checkpointhämmare i kliniska studier i flera olika cancerindikationer eftersom verkningsmekanismerna kompletterar varandra med en förväntad synergieffekt (vilket även gäller sunitinib i njurcancer) eftersom checkpointhämmare minskar tumörers försvar mot kroppens T-celler medan ilixadencel förstärker T-cellers angrepp på tumörceller. Därför är kombinationen ilixadencel och checkpointhämmare i ILIAD-studien i Fas Ib/II i icke småcellig lungcancer, huvud- och halscancer och magcancer mycket välmotiverad. 

Även vid ett mot förmodan svagt utfall i MERECA-studien finns därför en god chans kvar åtminstone i ILIAD-studiens 3 olika cancerindikationer. 
Immunicum bedömer att Ilixadencel har potential att bli en nyckelkomponent i kombinationsbehandlingar mot solida cancertumörer vilket innebär en enormt stor långsiktig värdepotential som jag i nuläget grovt uppskattar till över 100 kr per aktie, givet nuvarande aktieantal (drygt 92 M).

Kassan är per årskiftet 2018/2019 en bra bit över 400 Mkr och ska räcka till slutet av 2021. Den i december 2018 genomförda nyemissionen kan bli den sista innan ett avtal eller uppköp.

Prekliniska data presenterades på ESMO-kongressen 22 oktober 2018 där man alternativt har använt anti-CD137 eller checkpointhämmaren anti-PD-1 tillsammans med en musversion av ilixadencel och i båda fallen har uppnått en synergistisk antitumöreffekt.
Det finns t ex denna externa studie publicerad om anti-CD137. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28923858

En presentation av Immunicum från november 2018.
VD presenterade Immunicum 12 november 2018.

Immunicum ingick avtal med Merck KGaA och Pfizer enligt ett PM 16 november 2018.

VD i lång intervju 2 december 2018.

Artikel om Immunicum från 5 december 2018.

En intervju med VD 6 januari 2019.

En intervju gjord av nyhetsbyrån Direkt med VD 9 januari 2019.

Edison värderar Immunicum till 16.40 kr per aktie efter nyemissionen 2018. ExpreS2ion Biotech Holding


Den största triggern är ett uppnått avtal (enligt målet senast februari 2019) för AdaptVacs HER2 bröstcancerprojekt, eller för hela den VLP-baserade teknologiplattformen, vilket mest sannolikt skulle medföra ett mycket stort kurslyft. Att ett patent var på gång att godkännas i USA för bröstcancerprojektet enligt ett PM 10 sept 2018 var mycket glädjande och viktigt eftersom det stärker avtalsmöjligheten. Det ökar även sannolikheten för att hela VLP-plattformen är patenterbar.


Citat ur en offensiv VDs intervju i danska Medwatch 24 aug :

 "Det første platformprodukt, AV001 brystcancer-vaccinen, falder indenfor området immunoonkologi, der er et særdeles ’hot’ og ekspanderende marked, som forventes at passere 100 mia. dollars indenfor de kommende år," fortæller Steen Klysner. Det eksisterende marked for AV001, der i dag er baseret på monoklonale antistoffer, er i størrelsesordenen 8 mia. dollars, oplyser han videre. "Og en markedsandel på op til 20 pct. vil ikke være urealistisk, hvis produktet lever op til vores forventninger," vurderer Steen Klysner.

Det er planen i første omgang at finde en tidlig partner til AV001-vaccinen mod brystcancer – en række kandidater er i spil, uden at man dog vil sætte konkrete navne på. Men med en tidlig partneraftale i stand vil Steen Klysner og Expres2ion samtidigt få plads til at tage fat på andre projekter baseret på platformen, lyder det. "

Enbart ExpreS2ions andel av ett enda års royalty på denna mångmiljardmarknad som AV001 skulle verka i skulle kunna bli över nuvarande bolagsvärde vid ett bra avtal för HER2-projektet i bröstcancer. 
Chansen till ett kursdrivande avtal för AdaptVac måste på kort sikt främst vägas mot ett kommande kapitalbehov och därmed risk för nyemission. 

En aktieanalys av ExpreS2ion finns på
WntResearch

Uppdaterad (riskjusterad) värderingskalkyl finns här :

Den största triggern är de första interimsresultaten i Fas II-studien som tyder på antimetastaseringseffekt av Foxy-5, detekterad genom cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), som är en biomarkör som kan ge utslag upp till 36 månader innan en metastas kan upptäckas på vanligt sätt enligt. 
Jag bedömer att risk/reward för att senare syna interimsresultat för Fas II-utfallet i koloncancer är mycket bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga mycket hög risk i Fas II-utfallet och före det i ett kommande kapitalbehov för att finansiera Fas II-studien. Min nuvarande uppskattning efter Fas Ib-utfallet är att framgångschansen i Fas II-studien är i storleksordningen 30-50 % där den största riskfaktorn är huruvida Foxy-5 når fram och kan signalera relevant i tillräckligt många cancerceller. Själva mekanismerna i koloncancer givet sådan signalering av Foxy-5 och Wnt-5a är däremot väl utredda. 
En utförligare beskrivning av riskerna i Fas II-studierna finns här. 
Många bra nyheter 2018 i WntResearch

1. Foxy-5 går enligt prekliniska studieresultat offentligjorda 2018 att kombinera med immunterapi som (i år Nobelprisbelönade) checkpointhämmare, anti PD-1, anti PD-L1 och anti CDLA-4. Därför skulle en potentiell framtida en licenstagare till Foxy-5 kunna starta kliniska kombinationsstudier. Detta har minskat risken på längre sikt och något höjt väntevärdet av Foxy-5.

2. Foxy-5 går enligt prekliniska studieresultat offentliggjorda 2018 att kombinera med FOLFOX som används mot koloncancer och som liksom Foxy-5 kommer ges i Fas II-studien (dock ej samtidigt), vilket är väntevärdehöjande.

3. Foxy-5 har 2018 för första gången prekliniskt direkt visats motverka cancerstamceller, vilket stärker forskningsunderlaget inför Fas II-studier och kan utgöra en kompletterande eller utvidgad mekanistisk förklaring till varför högt Wnt-5a-uttryck och högt 15-PGDH-uttryck är associerat med en mycket kraftigt ökad medianöverlevnad i Fas II-studiens indikation koloncancer enligt flera retrospektiva kliniska studier, och detta minskar risken för misslyckande i Fas II-studien och höjer väntevärdet - i synnerhet om det enbart vore cancerstamceller som svarar för metastasers uppkomst. Motsvarande gäller för alla (ej ännu offentliggjort vilka) indikationer som de patentsökta fynden om Foxy-5 och cancerstamceller avser.

4. Foxy-5 har 2018 för första gången i publicerade prekliniska data visats motverka bröstcancercellers metastasering även när de finns i blodbanan, vilket kan bekräfta den teoretiska tolkning av Foxy-5:s verkningsmekanism efter utfallet för cirkulerande tumörceller i blodet som jag framförde till bolaget omgående efter att det preliminära Fas I-utfallet offentliggjordes i november 2015. Att känna till något mer om verkningsmekanismen är något väntevärdehöjande.

5. Studieupplägget i Fas II-studien i koloncancer har 2018 ändrats till att Foxy-5 ska ges omgående efter diagnos, om än under endast högst 12 veckor, vilket bör förbättra dess sammantagna förväntade antimetastaseringseffekt eftersom metastaseringsprocessen kan initieras tidigt och långt innan metastaser uppkommer och därför är detta något väntevärdehöjande.

6. Två patentansökningar har lämnats in under 2018 avseende en billigare tillverkningsprocess för Foxy-5 skapar en potential för en framtida förlängd marknadsexklusivitet för Foxy-5, vilket är mycket tydligt väntevärdehöjande. 

7. WntResearch har under 2018 inlett samarbete med Biovica för att utveckla en s k companion diagnostic i Fas II-studien i koloncancer vilket är något väntevärdehöjande eftersom det skulle underlätta utvärderingen av om en patient kan förväntas ha nytta av Foxy-5 utan att man behöver ta en tumörbiopsi för att i stället genom ett skonsammare blodprov få ett relativt snabbt svar.


8. Ansökan om Fas II-start lämnats in under 2018 och godkännande för att starta studien och det har blivit klart att (potentiellt kraftigt kursdrivande - jfr Immunicum som flerfaldigades i aktiekurs på interimsdata från 1-2 patienter under 2013) interimsdata ska offentliggöras redan under den pågående Fas II-studien i koloncancer efter ett samarbete med SAGA Diagnostics om analys av cirkulerande tumör-DNA vilket väntas ge avsevärt tidigare indikationer på Foxy-5:s antimetastaseringseffekt, sannolikt med början redan under 2019. 


9. WntResearch har under 2018 inlett ett forskningsprojekt mot psoriasis med Box-5, vilket är något väntevärdehöjande. Det finns flera publicerade externa prekliniska studier som styrker projektets framgångschans och vilket ska bedrivas genom "externt forskningssamarbete" - kommer därför ett kursdrivande avtal ? Psoriasismarknaden beräknas under 2018 vara värd omkring 80 miljarder kr.

​10. WntResearch har fått förstärkt patentskydd för Foxy-5 i prostatacancer genom godkännande även i Europa.

Vidare har styrelse och ledning signalerat och visat en tro på bolaget genom teckning av nya aktier signifikant över marknadskurs. VD som är ny för i år har enligt ovan visat en imponerande effektivitet - sannolikt högst hittills i bolagets historia. 

Ett brett externt och internt prekliniskt forskningsunderlag för Foxy-5 i koloncancer inför Fas II-utfallet finns beskrivet här.
https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81088&user=9801.

.