Gratis Forum för alla! Välkommen att beställa ditt diskussionsforum nu.   -> 
ExpreS2ion Biotech HoldingExpreS2ion Biotech Holding har en mycket stor långsiktig potential i det 50 %-ägda joint venture-bolaget AdaptVac som är vetenskapligt mycket välgrundad i forskning vid Köpenhamns Universitet om att på ett effektivt sätt inducera produktion av naturliga antikroppar efter att för immunsystemet ha presenterat utvalda intressanta antigener på ytan av virusliknande partiklar (VLPs) ingående i profylaktiska och terapeutiska vacciner som dessutom är mycket billiga att framställa och har en tydlig potential att konkurrera med eller kombineras med dyra biologiska läkemedel med stort marknadsvärde såsom olika typer av monoklonala antikroppar. 
Med denna VLP-teknologi kan immunsystemet luras att med antikroppar även angripa kroppsegna antigen som t ex HER2 i bröstcancer. Det finns redan några godkända vacciner med virusliknande partiklar, men AdaptVacs teknologi har många speciella fördelar (se analysen av PhD A-C Engwall  länkad nedan).

ExpreS2ion har riskspridning genom delägda befintliga och kommande projekt och genom en etablerad växande helägd rörelse med en teknologiplattform ExpreS2 för produktion av komplexa proteiner för vacciner och diagnostika vilken dessutom har synergieffekt med AdaptVacs VLP-teknologi. Bl a flera Big Pharma har använt ExpreS2-plattformen. 
Ledningen i bolaget har därför redan visat en god förmåga att kommersialisera sin teknologi vilket är gynnsamt när det gäller målet att även nå avtal för AdaptVac.


JOINT VENTURE-BOLAGET ADAPTVAC

En vetenskaplig artikel med CSO i AdaptVac Adam Sander som sistanamn om den lovande i början av 2015 patentsökta speciella varianten av VLP-teknologi spy-VLP som utgör basen i AdaptVac publicerades 2016. 
PhD A-C Engwall har gjort en minutiös "populärvetenskaplig" analys av den lovande virusliknande partikel-baserade spy-VLP-teknologiplattformen som har en enorm potential med en rad fördelar

http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80825&user=9801


Det finns en studie om spy-VLP-teknologin från 2016 med tillämpning på malariavaccin och där man framgångsrikt framkallar circumsporozoit-antikroppar in vivo i möss :

En preklinisk studie i malaria publicerad i juni 2017 med AdaptVacs spy-VLP-teknologi av bl a dess CSO Adam Sander kommenteras i denna länk av PhD A-C Engwall.

http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80826&user=9801


ExpreS2ion kom med en mycket intressant nyhet 18 oktober 2017 :

"ExpreS2ions nya joint venture-bolag AdaptVac uppnår Proof-of-concept i djurmodell för banbrytande bröstcancervaccin"

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=41C9BA2456DE80C9Deras hälftenägda, tillsammans med NextGen Vaccines, joint venture-bolag AdaptVac har uppnått proof-of-concept i en bröstcancermodell med transgena möss med spontant utvecklad cancer med mycket fina data - "stark terapeutisk effekt" - och nu söks en partner för licensiering eller samarbete för klinisk utveckling av det terapeutiska spy-VLP-vaccinet som fick mössens immunsystem att producera antikroppar mot mänskligt HER2 och kliniska studier i människa bör ha en bra chans att också kunna ge goda resultat eftersom effekten i musstudien var i paritet med kända men dyra cancerläkemedel i HER2-positiv cancer. 

Effekten ska vara "jämförbar med ledande befintliga behandlingar", och den ledande sedan länge är Roches trastuzumab (Herceptin) som är en monoklonal antikropp som säljer för omkring 50 miljarder kronor årligen, men AdaptVacs terapeutiska vaccinkandidat som genererar naturliga antikroppar mot HER2-positiv bröstcancer kan t ex framställas till avsevärt lägre kostnad för en behandling.

Redan 29 november 2017 publicerades resultaten online.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2162402X.2017.1408749?scroll=top&needAccess=true


Smallcap kommenterade nyheten och de ser en potential på enorma 30-300 MUSD i enbart upfront för det lovande bröstcancerprojektet mot HER2. 

http://www.smallcap.se/blog/ 


AdaptVac har ännu ett vaccinprojekt i liknande värdeklass på gång som bröstcancerprojektet men pga patentskäl kan man ännu inte avslöja vilken indikation det gäller annat än att det är inom infektionssjukdomar.


"Målsättningen med Joint Venture-företaget är att skapa ett bolag i världsklass gällande utveckling av konkurrenskraftiga vacciner och terapeutiska behandlingar för infektionssjukdomar, cancer och immunologiska sjukdomar." 


AdaptVacs teknologiplattform, vilken synergistiskt kombinerar ExpreS2ions egen patenterade ExpreS2-plattform för tillverkning av komplexa proteiner för vacciner och partnern NextGens innovativa teknologi med virusliknande partiklar av en egenutvecklad typ spy-VLPs är relativt kostnadseffektiv och har en mycket stor potential för utveckling av både vanliga och terapeutiska vacciner med hög immunogenicitet och, vilket är mycket viktigt eftersom det kraftigt breddar tillämpningsområdena, visad förmåga att kunna bryta antikroppsproducerande B-cellers tolerans mot kroppsegna proteiner som t ex intressanta antigen inom cancer och allergi PD-L1, CTLA-4 respektive IL-5. 

Spy-VLP-vaccinerna har visats ha en flera gånger starkare immunogen effekt in vivo än motsvarande vaccins antigener om de presenteras i lösning som i klassiska vacciner. 


AdaptVacs spy-VLP-teknologi har potential att, utöver det befintliga projektet mot HER2-positiv bröstcancer, ingå i många nya prekliniska projekt som på lång sikt skulle kunna konkurrera eller kombineras med t ex följande 4 st befintliga eller prognostiserade blockbusters vilka alla är monoklonala antikroppar som vardera säljer för över, eller väntas nå toppförsäljning över, 1 miljard dollar.


Pfizer köpte 2014 in sig till en 50 %-andel i två antikroppsprojekt mot cancer av Merck KGaA för 850 MUSD (knappt 7 miljarder kr) + 2 miljarder USD (ca 16 miljarder kr) i eventuella milestones från Pfizer. Antikroppsprojektet mot PD-L1 var då trots de höga beloppen i en stor Fas I-studie och antikroppsprojektet mot PD-1 skulle tas dit från prekliniskt stadium. Deras monoklonala antikropp avelumab (Bavencio) mot PD-L1 godkändes sedan 2017 mot merkelcellkarcinom som är en aggressiv typ av hudcancer. Det finns en prognos som säger att denna monoklonala antikropp kommer sälja för 1.2 miljarder dollar 2021. 

Även AstraZeneca har en monoklonal antikropp durvalumab (Imfinzi) mot PD-L1 som är godkänd mot ickesmåcellig lungcancer och där en försäljningsprognos lyder på 2 miljarder dollar 2021.
ExpreS2ion/AdaptVac har en redan visad teknologi för att skapa antikroppar mot just PD-L1 in vivo : 

"The spy-VLP vaccines also effectively broke B cell self-tolerance and induced potent and durable antibody responses upon vaccination with cancer or allergy-associated self-antigens (PD-L1, CTLA-4 and IL-5)" 

(citatet är från studien 2016 av AdaptVacs CSO Adam Sander m fl vilken länkades till ovan och som beskrev spy-VLP-plattformen).


Detsamma gäller således CTLA-4 som är ytterligare ett möjligt målprotein inom cancer för AdaptVacs spy-VLP som alltså redan har visad immunogenicitet mot CTLA-4 in vivo. Det finns en monoklonal antikropp Ipilimumab (Yervoy) från Bristol-Myers Squibb godkänd mot CTLA-4 inom malignt melanom. Den sålde för över 1 miljard dollar 2016.


Även mot IL-5  har AdaptVacs spy-VLP-teknologi visad immunogenicitet in vivo och i svår astma finns en godkänd monoklonal antikropp från GlaxoSmithKline  mepolizumab (Nucala) mot IL-5 som produceras med rekombinant DNA-teknologi i humaniserad form i kinesisk hamster. Det läkemedlet godkändes 2015 och spås enligt en prognos nå över 1 miljard dollar i försäljning 2020. 


Det skulle bli mycket billigare och kanske effektivare och sannolikt ge långvarigare effekt och därför nå fler patienter i framtiden om patienterna i dessa fall kunde behandlas med billiga spy-VLP-baserade vacciner mot PD-L1, CTLA-4 respektive IL-5 mot vilka det således redan är visat att man med AdaptVacs teknologiplattform kan skapa antikroppar in vivo.


AdaptVac kan därför "välja och vraka" bland många befintliga dyra antikroppsbaserade läkemedel och sedan starta lämpliga nya terapeutiska vaccinprojekt med förväntad betydligt lägre framtida behandlingskostnad med sin spy-VLP-teknologi mot samma målprotein inom olika indikationer. Risken sprids då ut på flera olika inledningsvis relativt billiga prekliniska projekt och risken minskar ytterligare eftersom de redan godkända läkemedlen och målproteinerna i fråga är bevisat funktionella.


AdaptVacs projekt väntas säljas eller utlicensieras på ett tidigt stadium men kan ändå vara mycket värdeskapande såsom Pfizers mångmiljardaffär med Merck KGaA om PD-L1 i Fas I exemplifierade. 

Dessutom kan således antikroppar naturligt genererade i kroppen av spy-VLP-vaccinet ha potential att vara effektivare än externt tillverkade i djur och sedan till patienterna tillförda monoklonala antikroppar bl a eftersom effekten varar längre med vaccinering. 

De virusliknande partiklarna i AdaptVacs vaccin kan både tack vare ett stort antal antigen på sin sfäriska yta och deras och vaccinets 3D-struktur alstra ett relativt starkt immunsvar.


ExpreS2ions uttalade mål är att nå ett avtal om HER2-projektet eller hela teknologiplattformen inom ett år efter nyemissionen i februari 2018.


En nyhetsartikel från juni 2017 med intervjuer av VD i ExpreS2ion Dr Steen Klysner och CSO i AdaptVac forskaren Dr Adam Frederik Sander Pedersen beskrev tekniken och potentialen :


"Biotekselskabet ExpreS2ion Biotechnologies er gået sammen med et spinout fra Københavns Universitet om at videreudvikle en teknologi, der kan føre til billigere og langt mere effektive vacciner mod en hvilken som helst sygdom."


"Den vaccine indeholder et kræftantigen, kaldet HER2, som udtrykkes i en tredjedel af alle tilfælde af brystkræft. Dermed får man immunsystemet til at angribe de HER2-udtrykkende kræftceller. 

”Der har vi vist en fuldstændig enestående effekt af vores vaccine. Vi har vist, at vi både kan forhindre tumordannelse, og behandle HER2-positiv brystkræft,” siger Adam Sander om de prækliniske resultater."


Ännu en nyhetsartikel från juni 2017:


"New Company at the University of Copenhagen Banks on Development of Extremely Effective Vaccines"


http://healthsciences.ku.dk/news/2017/06/new-company-at-the-university-of-copenhagen-banks-on-development-of-extremely-effective-vaccines/

21 mars 2018 publicerades en vetenskaplig review online författad av bl a CSO i ExpreS2ions joint-venture AdaptVac
"Virus-like antigen display for cancer vaccine development, what is the potential?"
"The data thus indicates that the HER2-VLP vaccine has potential to overcome immune tolerance and to elicit broad, humoral and cellular immunological responses, fulfilling the theoretical goals for a next generation anti-cancer vaccine design."
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14760584.2018.1455505?needAccess=true


EXPRES2ION BIOTECH HOLDINGS HELÄGDA EXPRES2-PLATTFORM


ExpreS2ion hade 10 anställda 2017 och har t o m 2017 haft snabbt växande intäkter från deras helägda patenterade teknologiplattform ExpreS2 som ger licensintäkter, serviceintäkter och forskningsbidrag. Patentet gäller till juni 2029 och är godkänt USA, Kanada, Indien, Sydkorea, Japan, Australien och Kina och är validerat i flera EU-länder efter godkännande av den europeiska patentmyndigheten. Bolaget utvärderar löpande möjligheter till att söka nya patent.


http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=1563E33E88099F88


ExpreS2ion bedömer att deras teknologiplattform för att framställa komplexa proteiner som är baserad på Drosophila S2-celler är överlägsen de konkurrerande teknologierna både vad gäller sannolikhet för framgång i varje nytt projekt och kvalitet i de proteiner som skapas, men även i tidsåtgång, kostnad för framställning och utbyte. Bolaget har hittills fått 25 Mkr i forskningsbidrag. 


Bland kunderna som har utnyttjat bolagets teknologiplattform märks även några BigPharma som t ex Novartis och Roche. 

Totalt har ExpreS2ion framställt över 250 st olika proteiner till över 75 kunder med en framgångsfaktor och effektivitet som är bättre än konkurrerande teknologier. 

ExpreS2ions stora befintliga kontaktnät utgör en fördel när det gäller målet att nå ett avtal för AdaptVacs projekt eller VLP-baserade teknologiplattform.


ExpreS2ions ursprungliga verksamhet med teknologiplattformen för tillverkning av komplexa proteiner har liksom projekten en stor potential. AdaptVacs teknologiplattform kan dessutom utnyttjas i ExpreS2ions egna kundprojekt vilket förstärker potentialen och omvänt kan ExpreS2-plattformen användas för att framställa komplexa proteiner till AdaptVacs vacciner.


ExpreS2ion har som mål att ständigt ha över 15 olika pågående prekliniska projekt. Det ger en väldig bredd och riskspridning i potentialen och kan väntas medföra ett relativt tätt nyhetsflöde jämfört med många "en-projekts-biotechbolag". 
2020 ska 6 av projekten ha uppnått kommersiell utlicensiering.

ExpreS2ion, Abera Bioscience och Köpenhams Universitet fick slutgiltigt godkännande för OptiFemVac-konsortiets Eurostarsansökan avseende bl a utveckling av ett Zika-vaccin enligt ett PM i mars 2017.

ExpreS2ion ingick i april 2017 ett avtal med franska ABIVAX om ExpreS2-plattformen som kan komma att ge milestones och royalties i ett projekt mot Ebola-virus. 

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=A975E44F562C5014


ExpreS2ion och australienska The Walter and Eliza Hall Institute har sedan april 2017 ett samarbete om att utveckla ett malariavaccin och de har gemensamt sökt patent

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=145F171120930632


ExpreS2ion har pågående projekt i samarbeten för att tillhandahålla proteiner och möjlighet att erhålla ägandeandelar, inte bara i vaccin utan även läkemedel mot malaria. Bekämpningen av malaria hade år 2013 ett marknadsvärde på ca 2,7 miljarder USD. 


Det pågår en Fas I-studie med det på antigenet VAR2CSA baserade malariavaccinet PamVac där resultat väntas 2018.

https://globenewswire.com/news-release/2016/07/28/859613/0/en/ExpreS2ion-Biotech-announces-clinical-trial-update-for-the-PamVac-Placental-Malaria-Vaccine-phase-I-study.html

En vetenskaplig artikel relaterad till PamVac-projektet i vilken CSO i ExpreS2ion medverkade publicerades 2017.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28527688En Fas IIa-studie där ExpreS2ions teknologiplattform används för produktion av vaccin mot invasionen i röda blodkroppar i malaria initierades under 2017.

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=87DDCBAA6BDC2B13

En vetenskaplig artikel från 2017 där CSO i ExpreS2ion medverkade gällande malariavaccin avseende blodstadiet.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5482323/


ExpreS2ion ingick ett brett kommersiellt avtal med Integrated BioTherapeutics i juli 2017 som bl a kan ge en tvåsiffrig royalty.

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=232C9F5814C467F8


8 november 2017 ingick ExpreS2ion ett 1-årigt licensavtal med University of Pennsylvania gällande ExpreS2-plattformen


ExpreS2ion uppnådde ett avtal med Institut Virion\Serion 4 december 2017 där royalty ingår som beräknas generera över 2.5 Mkr i årliga intäkter.

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details?id=AF215858A62DF405


ExpreS2ion och Intravacc ingick ett avtal 11 december 2017.

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details?id=0D587222A74960B5

20 april 2018 meddelades i PM att ExpreS2ions amerikanska partner Integrated BioTherapeutics lanserar första forskningsprodukten baserad på ExpreS2.
Synergi mellan ExpreS2- och VLP-plattformarna syns f ö i konstaterandet i PM:et att man med den förra uppges även ha producerat 35 virusliknande partiklar, dvs högst sannolikt har kapacitet att framställa de VLPs som en licenstagare till ExpreS2ions joint venture AdaptVacs VLP-plattform behöver för terapeutiska och profylaktiska VLP-baserade vacciner. Båda plattformarna kombinerade kan därför vara attraktiva för en licenstagare eller uppköpare som själv vill utveckla relativt billiga VLP-baserade vacciner med t ex potential att t o m utkonkurrera flera olika monoklonala antikroppar som säljer för miljardbelopp inom bl a cancer eller kombineras med sådana.

17 maj 2018 meddelades i PM att patent erhållits i Kanada för ExpreS2-plattformen.

ExpreS2ion och GenIbet ingick ett samarbetsavtal för vaccinutveckling och GMP-produktion enligt ett PM 29 maj 2018.

"Avtalet stärker ExpreS2ions position som en fullserviceleverantör i processen från upptäckt till tidig klinisk utveckling."

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=2C442099E1D20A89


ExpreS2ions plattform (ExpreS2) ingår i npj Vaccines-artikel om produktion av vaccinkandidat mot malaria enligt ett PM 17 augusti 2018.

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=F2C23D4E67BF7FD2


ExpreS2ions egna antigenprodukter mot zikavirus inkluderas i avtalet med amerikanska Integrated BioTherapeutics enligt ett PM 6 sept 2018.

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=13F58C7CAC6AAF9A


ExpreS2ions joint venture-bolag AdaptVac erhöll Notice of Allowance i USA för patent avseende bröstcancervaccinet enligt ett PM 10 sept 2018.

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details?id=8F2210A2D95F20AD


ExpreS2ions egenutvecklade plattform har använts för framgångsrik produktion av ytterligare en transmissionsblockerande malariavaccinkandidat enligt ett PM 3 oktober 2018.

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=C26E02BC56C06F5C


ExpreS2ion meddelade positiva resultat från en Fas I/IIa-studie med malariavaccin av The Jenner Institute, Oxfords Universitet enligt ett PM 31 oktober 2018.

http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details?id=93B7DF8E89850A8A


En vetenskaplig artikel från 2013 av bl a ExpreS2ions medgrundare och COO Charlotte Dyring och CSO Wian de Jongh beskriver ExpreS2-plattformen tillämpad på malariavaccin. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3980537/


En vetenskaplig artikel publicerades i juni 2017 där ExpreS2ions CSO Wian de Jongh (tillika VD i AdaptVac) medverkade i en malariastudie där ExpreS2-plattformen användes för komplexa proteiners framställning.
"Recombinant PvDBP_RII (SalI) protein for ELISA-based assays was generated using a Drosophila melanogaster Schneider 2 (S2) polyclonal stable cell line (ExpreS2 platform, ExpreS2ion Biotechnologies)"


ExpreS2ion medverkar dessutom i planerade och pågående vaccinprojekt i andra indikationer såsom cancer, Denguefeber, och Zika-virus.

Bolaget ser en mycket stor långsiktig potential inom vaccinmarknaden som är växande och nu är värd över 30 miljarder USD och potentialen förstärktes kraftigt genom det i juni 2017 inledda samarbetet i AdaptVac.


http://expres2ionbio.com/wp-content/uploads/2017/08/170803-ExpreS2ion-Memorandum_FINAL.pdf


ExpreS2ion/AdaptVac är således mycket långt från en del mindre "enproduktsverksamhet"-bolag inom biotech utan har tack vare teknologiplattformarna potential för projekt  inom ett mycket stort antal indikationer och en egen utveckling av komplexa proteiner till olika kunder vilket ger en kraftig riskspridning. Q3-rapporten 22 nov 2018 visade en låg tillväxt men ökad förlust i den ursprungliga ExpreS2-baserade rörelsen.
Om AdaptVac sägs i rapporten : 

Kassan uppgick till ca 9.8 Mkr och nytt kapital, kan komma att behövas inom något halvår.


ExpreS2ion presenterade följande offensiva målsättningar i samband med nyemissionen i februari 2018  (obs mina fet text-markeringar)


Inom 6 månader efter företrädesemissonen

 Den pågående fas Ia/b-studien om placental malaria planeras vara avslutad.

 Den första produkten i samarbetspartnern Integrated BioTherapeutics portfölj av forskningsverktyg ska vara levererad och marknadsförd i USA.

 En eller flera publikationer i vetenskapligt granskade tidskrifter som ger stöd åt ExpreS2
ions plattformsteknologi.

 Utökningen av Bolagets produktionskapacitet ska vara påbörjad.

 Den pågående fas IIa-studien i Oxford gällande malaria i blodstadiet beräknas vara slutförd.


Inom 12 månader efter företrädesemissionen

 Första partneravtalet tecknat av AdaptVac om utveckling av egen produkt baserat på VLP-teknologin.

 Initiering av ExpreS2ions första kundprojekt baserat på VLP-teknologin.

 Publicering av ett andra pipelineprojekt baserat på VLP-teknologin.

 Proof-of-concept i djurmodell uppnått för AdaptVacs andra projekt baserat på VLP-teknologin.

 Lansering en modifierad version av S2-celler, som är specifikt avsedd för forskningsändamål.

 Första forskningsanslaget baserat på AdaptVacs och ExpreS2
ions kombination av plattformsteknologier.

 Genomförda investeringar i utökning av Bolagets produktionskapacitet.


Inom 2 år efter företrädesemissionen

 Andra partneravtalet från AdaptVac om utveckling av egen produkt baserat på VLP-teknologin.

 Inledning av nya kliniska fas I-studier för ett antal vacciner.

 Lansering av en cGMP-version av Bolagets optimerade S2-cellinje.

 Preklinisk utveckling färdigställd för två produkter baserade på VLP-teknologin.

 Erhållande av forskningsanslag om över 2 MSEK.

 Vidareutveckling av Bolagets plattformsteknologi med en ny unik produkt.

 Erhållande av en ny extern plattform/ teknologi.


Inom 3 år efter företrädesemissionen

 Den första produkten baserat på VLP-teknologin går in i kliniska studier.

 Erhållande av ytterligare en ny extern plattform/teknologi.

 Publicering av en tredje pipelineprodukt från AdaptVac.


Finansiella målsättningar och utökning av kundbas

Baserat på Bolagets nuvarande aktiviteter, samt med den utveckling och expansion av verksamheten som Bolaget bedömer vara möjlig med likviden från den planerade nyemissionen, har Bolaget satt upp följande finansiella målsättningar och målsättningar för utökning av kundbas, projekt och licenser för kärnverksamheten för verksamhetsåren 2017–2020. 
Vänligen notera att tabellen inte inkluderar intäkter från projekt och avtal i AdaptVac och andra eventuella nya värdeskapande projekt.

2017 2018 2019 2020

Omsättning jämfört med föregående år (%)*  
> 200 % 140 - 160 % 140 - 160 % 120 - 130 %

Antal intäktsgenererande projekt och samarbeten** +15 +20 +20 +20

Antal prekliniska forskningsprojekt**  
+10 +15 +15 +15

Antal kommersiella licenser**  2 3 4 6

*Inkluderar inte potentiella royalties och milstolpsbetalningar från framtida lyckade läkemedelsprojekt från kunder eller AdaptVac

**Vad gäller målsättningar för antal projekt och licenser avser siffrorna årliga genomsnitt.

...

 På längre sikt förväntar styrelsen sig också milstolpsbetalningar och royalties från framtida lyckade vaccin- och läkemedelsprojekt som utvecklats av partners och kunder med ExpreS2
ions plattform när dessa projekt framskrider till kliniska faser och potentiella
marknadsgodkännande 

 Styrelsen gör bedömningen att Bolaget som minimum ska ha en årlig ökning av omsättningen på 40-60 % under verksamhetsåren 2018 – 2019, därefter 20-30 % baserad på ökade affärs- och marknadsaktiviteter och en ökad, konsoliderad kundbas 2018. Värt att notera är, att denna ökning baseras på Bolagets grundläggande verksamhet; det vill säga de intäkter som kommer från serviceavgifter, licensavgifter och bidragsfinansiering. Kärnverksamheten har också stärkts genom tillskottet av VLP-teknologin, som både möjliggör nya typer av projekt såväl som större
projekt.

 Bolagets strategi är att optimera antalet högkvalitativa prekliniska projekt där ExpreS2
-plattformen används, med
övergripande målsättning för kundbasen att ha en dynamisk portfölj med över 15 pågående prekliniska projekt. På så sätt ökar sannolikheten över tid att flera av Bolagets läkemedelsprojekt når kliniska faser och slutligen uppnår framgångsrika marknadsgodkännande.

 Utöver det ovan nämnda förväntar sig styrelsen att de första direkta intäkterna från projektförsäljning och samarbeten inom AdaptVac kommer inom ett till två år från dateringen av detta memorandum.

 Ökning av omsättning avtar fram mot slutet av 2019 när Bolaget bedöms ha uppnått en kritisk massa och därmed ett stabilt positivt kassaflöde. Styrelsen bedömer att ExpreS2ion Biotechnologies efter denna tidpunkt bör prioritera ökade ägandeandelar i de vaccin- och läkemedelsprojekt som Bolaget är delaktigt i. Vid framgångsrika projekt kommer därmed royalties och milstolpsbetalningar leda till en större framtida resultatpotential.
RIKTKURSEN SKA VARA ÖVER 20 KR


Det går knappast att i detta skede noga värdera ExpreS2ion t ex pga en mängd okända faktorer om samarbetenas finansiella villkor t ex avseende delägda kliniska projekt, och att många olika nya prekliniska projekt kan väntas tillkomma successivt, men risk/reward bedömer jag vara mycket eller t o m exceptionellt bra med en långsiktig placeringshorisont på flera år speciellt sedan samarbetet i deras under 2017 bildade joint-venture-bolag AdaptVac vars teknologiplattform kan medverka till att skapa starkt immunogena vanliga och terapeutiska vacciner vilket redan har burit frukt i lovande projekt.

 

ExpreS2ions helägda teknologiplattform för produktion av komplexa proteiner med dess växande intäkter bör allt annat lika minska risken för tätt återkommande kurspressande nyemissioner speciellt om/när den blir kassaflödespositiv. 


Nedanstående enkla beräkning ger en indikation på vad en fundamentalt motiverad riktkurs ska vara långt högre än.


ExpreS2ions mål enligt nyemissionsmemorandumet är att med hjälp av nyemissionens kapitaltillskott bl a växa kraftigt de närmaste åren och åtminstone nå en omsättning ca 23-33 Mkr 2020 enbart från den ursprungliga verksamhetens intäkter i form av serviceavgifter, licensavgifter och bidragsfinansiering. En rimlig värdering med basår 2020 kan sannolikt ges av en antaget uthållig rörelsemarginal 10 % och p/e 20-30  vilket ger ett värde på ca 2.87 - 6.18 kr per aktie givet bolagets omsättningsmål och som motsvaras av ca 2.17 - 4.67 kr per aktie 2018 med ett avkastningskrav 15 %. 

Den stora uppsidan i ExpreS2ion utgörs dock av nuvärdet av framtida milestones och royalties från kundprojekt och framför allt 50 % av upfronts, milestones och royalties i AdaptVacs VLP-baserade projekt. 
Det första AdaptVac-projektet i bröstcancer värderar bolaget själv enligt VD ExpreS2ions andel till över 100 Mkr dvs över 8 kr per aktie och man har som mål att senast i februari 2019 nå ett partneravtal om detta mycket lovande projekt vilket skulle kunna ge ett mycket större faktiskt värdebidrag än 8 kr per aktie. 

Det andra ännu hemliga projektet uppges vara i liknande värdeklass. 
Sedan kan VLP-plattformen väntas generera ännu fler mycket värdefulla projekt i framtiden, så ett nuvärde på långt över 16 kr per aktie kan motiveras från den 50 %-iga andelen i AdaptVac.

Nuvärdet av  milestones och royalties från befintliga kundprojekt i ExpreS2ion går det däremot inte att i nuläget uppskatta värdet av med någon meningsfull noggrannhet eftersom villkoren är till stor del okända för marknaden och det kan väntas tillkomma flera sådana projekt.

Totalt bör därför ett fundamentalt värde på ExpreS2ion, som ett minimum, åtminstone överstiga 20 kr per aktie 2018.


ExpreS2ion Biotech Holdings joint venture AdaptVacs potential för enbart upfront (dvs bortsett från väntevärdet av eventuella 

milestones och royalties) är 30-300 M USD (enligt Smallcap.se) för enbart det allra första mycket lovande bröstcancerprojektet där proof-of-concept visades 2017 mot HER2-positiv bröstcancer in vivo i transgena möss, dvs motsvarande ca 120 - 1200 Mkr för ExpreS2ions 50 %-andel dvs nästan 10-100 kr per aktie (före skatt)så därför inses också att risk/reward inbjuder till en långsiktig aktiepost för att syna utvecklingen de närmaste åren då bolaget genom AdaptVac har som mål att nå flera partneravtal. 


Den monoklonala antikroppen Herceptin mot HER2 säljer för omkring 50 miljarder kr om året och AdaptVacs spy-VLP-baserade terapeutiska vaccin kan komma att visas att i HER2-positiva bröstcancerpatienter 

med hög effekt generera antikroppar mot HER2 till en mycket låg behandlingskostnad som t o m har potential att konkurrera ut Herceptin eller åtminstone bli ett värdefullt komplement för längre verkan.


Inom cancer finns t ex även en redan visad potential för att starta nya projekt mot t ex PD-L1 och CTLA-4 där AdaptVac i båda fallen redan har nått immunogenicitet in vivo med spy-VLP-teknologin trots att det är kroppsegna proteiner. 

Pfizer köpte in sig till mångmiljardbelopp i ett Fas I-projekt mot PD-L1 2014 som erhållit Accelerated Approval av FDA 2017 mot merkelcellkarcinom och spås sälja för 1.2 miljarder dollar 2021 och AstraZeneca har också en monoklonal antikropp mot PD-L1 mot icke-småcellig lungcancer med prognos försäljning 2 miljarder dollar 2021. 

Bristol-Myers Squibb har en monoklonal antikropp mot CTLA-4 mot malignt melanom som sålde för över 1 miljard dollar 2016. 

Inom svår astma finns potential för projekt mot IL-5 där GSK har en monoklonal antikropp som spås sälja för över 1 miljard dollar 2020 och även i detta fall har AdaptVac redan visat immunogenicitet in vivo.


Generellt måste sannolikheten för framgång och slutgiltiga marknadsgodkännanden vara relativt hög för de prekliniska projekten i AdaptVac eftersom de bygger på befintliga godkända läkemedel och målproteiner för antikroppar, och därför ska projekten värderas högt, allt annat lika, och dessutom lär man fortsätta att välja indikationer med mycket högt marknadsvärde.


AdaptVac, eventuellt även inkl ExpreS2ion med dess ExpreS2-plattform, bör dessutom vara en relativt het uppköpskandidat med tanke på den väldigt lovande spy-VLP-baserade teknologiplattformen för framställning av både effektiva och relativt billiga profylaktiska och terapeutiska vacciner inom en lång rad olika indikationer t ex där det nu säljs mycket dyra monoklonala antikropps-baserade läkemedel.


Jag förväntar mig mest sannolikt en stark kursutveckling i ExpreS2ion Biotech Holding inom de närmaste 2-3 åren när värdena i de enbart ExpreS2-relaterade projekten från ursprungsverksamheten och i synnerhet de befintliga och kommande 50 %-ägda via AdaptVac bör bli successivt alltmer tydliga för aktiemarknaden givet att ett bra avtal nås i AdaptVac. Risken för besvikelser är dock givetvis hög men mindre än i rena forskningsbolag.

 

Disclaimer


loparn.