Lägg till dina egna bilder med webbkamera för att skapa ditt personliga julkort   -> 
Tobii-analys, PM, andra nyheter och kommentarer


Analys (som uppdateras emellanåt) av det marknadsledande eyetrackingbolaget Tobii med tonvikt på Tobii Techs potential och en värderingskalkyl byggd bl a på bolagets egen långtidsvision om marknadens utveckling


Tobii har en imponerande historia av 16 års oavbruten organisk tillväxt inom eyetracking och dominerar världsmarknaderna för kommunikationshjälpmedel och beteendestudier genom de lönsamma affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii Pro vilka tillsammans omsätter  över en miljard kr. Därtill har Tobii Tech just börjat realisera en enorm långsiktig potential inom främst speldatorer, övriga datorer, smartphones och virtual reality/augmented reality.

De underliggande konsumentmarknaderna för affärsområdet Tobii Tech där eyetracking har potential att komma att ingå i betydande omfattning är t ex speldatorer (ca 20 miljoner enheter 2017), stationära och bärbara datorer (ca 260 miljoner enheter 2017), surfplattor (ca 160 miljoner enheter 2017), VR/AR-headsets (prognos på 59 miljoner VR- och AR-enheter 2021) och smartphones (prognos på ca 1.6 miljarder enheter 2020-2021). 

Tobiis årsredovisning för år 2016
angav följande skäl för att eyetracking kan komma att integreras på den numerärt största potentiella volymmarknaden dvs smartphones : 

"Eyetracking kan skapa betydande värde i smartphones genom att göra så att de blir mer intuitiva och bättre anpassade till användaren. En mobil som vet var användaren tittar blir medveten om närvaro, vad man gör och är intresserad av. Utifrån det kan den exempelvis i förväg ladda innehåll som man visar intresse för eller hålla skärmen tänd så länge man tittar på den. Även vissa former av interaktion kan triggas såsom autoplay eller preview. Tillsammans med touch och
andra interaktionssätt gör det att mobilen kan upplevas mer intelligent och engagerande"

Tobiis årsredovisning för 2017 
angav följande motiveringar för vanliga datorer, speldatorer och VR/AR.

"I datorer kan eyetracking bidra till mer intuitiva användargränssnitt, tillgänglighetsanpassningar och ökad produktivitet, men också till strömbesparing och säkerhet. Sensorerna kan också användas för ansiktsigenkänning, som exempelvis i Windows Hello." 

"Eyetracking kan skapa stora värden i VR och AR, både i användarupplevelsen och lösningen i sig. Inom spel och underhållning skapar eyetracking fördjupad inlevelse och realism i spel och underhållning, exempelvis genom ögonkontakt och mer naturlig navigation och interaktion med menyer och andra objekt. Det förenklar också användarens interaktion med menyer och användargränssnitt. Eyetracking kan även bidra till att lösa stora tekniska utmaningar kring hantering av grafik och en mer korrekt 3D-rendering. För tillverkarna innebär detta stora fördelar, bland annat kan processorkraften som behövs för bildrendering kraftigt reduceras, kostnad för hårdvara minskas och mer högupplösta displayer användas. Det finns därför en utbredd samsyn inom branschen att eyetracking är en nyckelkomponent som kommer att introduceras brett i kommande produktgenerationer. "

"Eyetracking bidrar till fördjupad inlevelse, realism och intensitet i många olika typer av spel. Genom att kombinera ögonstyrning med traditionella spelkontroller kan man exempelvis röra sig i en riktning och sikta i en annan samtidigt. Man kan låta vyn följa blicken på samma sätt som när man tittar runt i verkligheten eller skapa olika effekter eller händelser baserat på var spelaren tittar. Eyetracking kan också användas för spelanalys och träning inom e-sport."

Inom speldatorer har Tobii Tech under 2017 även börjat satsa på att nå slutanvändare inom e-sport som är en snabbt växande potentiell marknad för eyetracking. Därefter kommer virtual reality stå på tur som en förväntad stor intäktskälla eftersom det är känt att många kundprojekt pågår. Tidigare har en första design win erhållits inom både vanliga datorer och inom smartphones vilka resulterat i intäkter.
Nu uppgår den totala potentiella marknaden i de 4 huvudsegmenten till sammanlagt omkring 2 miljarder enheter.

Tobiis egen vision är att "de flesta" datorer, VR/AR-headsets och smartphones kommer ha eyetracking inbyggt i framtiden och det motsvarar således kring eller över 1 miljard enheter per nuvarande marknadspotential, och dessa segment har hög prioritet för Tobii Tech de närmaste åren, medan fordonssegmentet åtminstone i nuläget är en lågt prioriterad marknad. 
Tobii Techs mål är att vara den marknadsledande leverantören på dessa högvolymsegment, dvs precis som Tobii Dynavox och Tobii Pro redan är på sina marknader kommunikationshjälpmedel respektive beteendestudier.
Därutöver säljer Tobii Tech till olika nischmarknader.

Tobii tillkännagjorde i aug 2017 ett samarbete med Microsoft om att implementera stöd för eyetracking direkt i operativsystemet Windows 10. 
Tobii Eye Tracker 4C är den första produkten som stödjer denna nya funktion. Tobii och Microsoft har samarbetat för att säkerställa en stabil integration av tekniken och för att definiera vilka funktioner som ska ingå i Windows 10. Detta kommer t ex underlätta för Tobiis eyetracking-produkter att nå massmarknader som speldatorer och vanliga datorer med operativsystemet Windows 10 och öka trovärdigheten när det gäller att totalmarknaden för Tobii Tech på lång sikt kommer omfatta 1 miljard enheter. 
Tobii Eye Tracker 4C säljs till slutkund och har en mycket stor intäktspotential. Hittills genom åren har Windows 10 installerats i över 500 miljoner enheter och Tobii Tech kan även nå det segmentet via deras befintliga hittills 3 olika integrationskunder bland datortillverkare. 
En review av denna eyetracker finns här  
I september 2017 presenterade Microsoft och Tobii ett samarbete för att integrera ögonstyrning i Windows som den ”femte input-metoden” efter tangentbord, mus, touch och penna.
I maj 2018 presenteradeTobii ett samarbete med Microsoft, Intel och Eye Tech DS vilka hade skapat en USB HID-standard (Human Interface Device) för eyetracking som nu är en av de enheter liksom mus, tangentbord, spelkontroller, pekplattor och andra styrmedel som har standardgränssnitt godkända av USB.org. 

För att optimera Tobii Techs intäktspotential utvecklar man successivt tekniken inom de olika tillämpningarna  till att t ex bli strömsnålare, mindre, med bättre prestanda och mer användarvänlig och trots det billigare per eyetrackingenhet. Detta utvecklingsarbete sker även i nära samarbete med integrationskunderna. 
Initial införsäljning av eyetracking och prototyputveckling till Tobii Techs potentiella integrationskunder kan ta 6-12 månader. Produktutvecklingen sker sedan i samarbete med kunden avseende koncept, integration och marknadslansering, och det dröjer ofta ytterligare ungefär ett år innan en produkt når marknaden. 
Det är framför allt detta de stora utökade investeringarna 2017-2019 på 300 Mkr inom områdena virtual reality och smarthphones handlar om. Samma typ av utveckling sker för små bärbara datorer. 

Utgår man från bolagets långtidsvision om 1 miljard sålda enheter med eyetracking på enbart Tobii Techs olika marknadssegment och antar att denna höga penetration inträffar år 2026, i vägt genomsnitt antagen intäkt 30-40 kr per enhet, total marknadsandel antagen till 25-35 % (Tobii Dynavox och Tobii Pro med sammanlagt  1.018 miljarder kr i omsättning 2017 hade då avseende deras mer mogna affärsområden marknadsandelar inom eyetracking på ca 75 % respektive 60 %, medan Tobii Tech 2017 hade 100 % marknadsandel inom segmentet speldatorer på en gryende marknad) och i det läget uthållig vinstmarginal före skatt på 15 % (bedömd från skalfördelar av hög volym inom Tobii Tech)  och ca 100.7 miljoner aktier efter full utspädning från optioner utgivna före 2018 skulle vinstbidraget per aktie efter 22 % schablonskatt bli 1 x (0.25 till 0.35) x 0.15 x (30 till 40) kr x 0.78/100.7 miljoner  kr = ca  8.71 -16.27 kr per aktie. 
P/e-talet som marknaden är beredd att betala år 2026 antas vara 15, vilket skulle ge ett värdebidrag på ca 131-244 kr per aktie, motsvarande  ett värdebidrag på 61 - 114 kr per aktie 2018 givet ett avkastningskrav på 10 %.
 
Tobii Dynavox och Tobii Pro har fortfarande mycket stora långsiktiga tillväxtmöjligheter bl a eftersom penetrationsgraden av deras respektive slutkundmarknad ännu är mycket låg. Dessa affärsområden omsatte tillsammans 1.012 miljarder kr 2017 med en sammanlagd rörelsemarginal ca 10 % men den var ca 14 % 2016. 
Tobii Dynavox och Tobii Pro har långsiktiga tillväxtmål på 10 % respektive 15-20 % och rörelsemarginalmål på 15-20 % respektive 15 %. 

Med ett bedömt rimligt p/e-tal på 20 och en antagen på längre sikt uthållig vägd rörelsemarginal på i genomsnitt 14 % dvs oaktat kortsiktiga variationer av utfallet hamnar en långsiktig värdering i 2018 års värde, då dessa affärsområden antas omsätta 1.15 - 1.2 miljarder kr, på Tobii Dynavox och Tobii Pro på ca 25-26 kr per aktie. 

Totalt blir det fundamentala värdet per aktie kalkylerat till 86-140 kr för Tobii 2018.

Tobii Tech har som mål att visa vinst 2021 och hela koncernen 2020 så kassan, 459 Mkr 31 mars 2018, ska enligt bolaget räcka till den utökade satsningen på VR/AR och smartphones 2017-2019 uppgående till planerade 300 Mkr vilket belastar resultatet dessa 3 år

Främst speldatorer drev tillväxten 2017 t ex genom att allt fler spel är anpassade till eyetracking (per 28 november 2017 passerades 100 st) men penetrationen var ännu under 1 % av speldatorer enligt VD i oktober 2017. 
Sedan väntas virtual reality slå igenom fr o m i slutet av 2018 och/eller under 2019 som en ytterligare och sannolikt betydligt större värdedrivare under flera år. 
Inom VR finns förutsättningar till en relativt snabb och betydande penetration i kommande generationer av VR-headsets bl a eftersom Tobii Tech ligger långt framme med utvecklingssamarbeten med över 5 olika potentiella integrationskunder och VR-marknaden är i en omogen mer snabbt växande fas jämfört med speldatorer
Dessutom för bolaget samtal med ett 10-tal ytterligare möjliga kunder inom VR. Enligt Q1-rapporten 2018 väntades kundprojekten senare öka till ett 10-tal.

I mars 2018 offentliggjorde Tobii ett samarbete med Qualcomm för att erbjuda eyetracking i VR/AR-hårdvara för mobila headsets. Qualcomm är en nyckelteknologipartner för headsettillverkare. Tobii och Qualcomm tar fram en komplett referensdesign och ett utvecklingskit för Qualcomm Snapdragon 845 Mobile VR Platform med integrerade Tobii EyeCore eyetracking-algoritmer och hårdvarudesign.
Tobii kommer licensiera sin eyetracking-teknologi direkt till headsettillverkare och väntas ta en stor marknadsandel.
Enligt IDC Q4 2017 prognostiserades ca 59 miljoner VR- och AR-headsets säljas 2021 där 50 miljoner är aktuella för Tobii Tech varav mobila ca 28 miljoner, och Tobii bedömer att de flesta kommer ha eyetracking.
För 2019 är IDCs prognos 20 miljoner VR/AR headsets varav helt övervägande delen inom VR.

Kostnaden att bygga in eyetracking är ca 200 kr per enhet enligt denna länk,

Bruttomarginalen inom VR varierar främst med vilken av två olika affärsmodeller som Tobii tillämpar i kundprojekten. Den blir 100 % i rena licensaffärer och kring 40-50 % i övriga projekt, och fördelningen mellan dessa typer är kring 50-50 enligt VD i samband med Q1-rapporten 2018. Därför kan man kalkylera med en genomsnittlig mindre intäkt per enhet än 200 kr, t ex 150 kr.
Eftersom Tobii har så många kundprojekt på gång med lansering 2018 eller 2019 är det rimligt att anta att Tobiis eyetracking kommer finnas med i t ex 1-3 miljoner VR-headsets 2019 vilket medför en kraftig intäktspotential det året på omkring 150-450 Mkr för Tech inom enbart VR. Inklusive övrig försäljning blir Techs intäktspotential åtminstone 300-600 Mkr 2019.

2020 eller 2021 kan utöver en successivt ökad penetration inom VR/AR ett insteg inom smartphones väntas börja slå igenom. Vid Q3 och Q4-rapporterna för 2017 uppgav VD att man för tidiga diskussioner med integrationskunder inom smartphones. Samarbetet med Qualcomm inom AR/VR borde kunna öppna upp för ett liknande koncept inom smartphones där Qualcomm redan är en mycket stor leverantör. En successivt ökad penetration inom olika typer av vanliga datorer bör kunna ske under 2018-2021.

Tobiis årsredovisning för år 2016 angav att bolaget bedömde att totalmarknaden för enbart Tobii Tech kommer att passera 10 miljarder kr någon gång 2021-2024.T ex skulle 25 - 35 % marknadsandel av 10 miljarder kr innebära att Tobii Tech skulle omsätta 2.5 - 3.5 miljarder någon gång 2021-2024, vilket även ligger i linje med bolagets nya uttalade mål 8 februari 2018 att omsättningen på sikt ska nå "flera miljarder SEK med god lönsamhet".

En långtidsprognos för eyetracking-marknaden från september 2017 innebär att marknadens värde vid antaget USD=8 kr skulle nästan 10-faldigas i värde från ca 2.1 miljarder kr 2016 till ca 20 miljarder kr år 2025 :

En något alternativt uppskattad marknadsvärdering av Tobii med utgångspunkt från en prognostiserad vinstförmåga 2021 följer här. Tobii Dynavox och Tobii Pro bör kunna omsätta omkring 1770-2100 Mkr 2021 dvs givet en viktad genomsnittlig årlig tillväxt på omkring 15-20 %. 
Tobii Tech kan främst pga ett väntat genombrott inom VR/AR fr o m 2018-2019, ha nått en extern omsättning på omkring 1100 Mkr (t ex motsvarande 200 Mkr från datorer m m och 900 Mkr från 6 miljoner VR/AR-headsets), dvs total omsättning i Tobii omkring 2870-3200 Mkr 2021. 
Med antagen koncernmarginal på 14 % motsvarar detta 3.11-3.47 kr per aktie 2021 efter schablonskatt 22 %. I det skedet när Tobii Tech kan väntas fortsätta växa mycket snabbt och öka vinsten i flera år därefter när även smartphone-marknaden väntas penetreras, bör marknaden kunna betala Tobii med ett mycket högt p/e-tal på uppskattningsvis 30-40 vilket motsvarar en aktiekurs på 93 -139 kr 2021.

Den långsiktiga aktiekursutvecklingen är mest beroende av Tobii Techs framtida utveckling och hur eyetrackingmarknaden totalt utvecklas men det senare påverkas naturligtvis även av en så stor aktör som Tobii själv och den extra stora framtidssatsning som man t ex nu gör inom VR och smartphones.

Den antagna vägda genomsnittsintäkten per enhet i Tobii Tech har sjunkit till 30-40 kr när marknaden i kalkylen överst har nått 1 miljard enheter är givetvis en mycket osäker parameter i nuläget, men med utgångspunkt från marknadsprognoser verkar kalkylen oberoende av detta rimlig dvs ett möjligt scenario. 
Den framtida genomsnittliga marknadsandelen inom eyetracking totalt i Tobii Tech, antagen till 25-35 % på lång sikt, är även den en stor osäkerhetsfaktor t ex eftersom gamla och nya konkurrenter och också kommer satsa hårt på Tobii Techs snabbväxande volymmarknader, men Tobii hade enligt bolagets VD i juli 2017 ett stort teknologiskt försprång.
En mycket konkurrenskraftig och offensiv FoU-satsning 2017-2019 tillsammans med den redan marknadsledande ställningen inom eyetracking bådar gott för en fortsatt hög marknadsandel. 

Tobii bedömer att Apples (SMI),Googles (Eyefluence) och Facebooks (Eye Tribe) förvärv av några mindre eyetrackingbolag är gynnsamma för intresset och marknadsutvecklingen inom t ex virtual reality. 
I oktober 2017 investerade dessutom Intel i ett litet eyetrackingbolag AdHawk med en annan typ av eyetracking-teknik som inte är kamerabaserad och som passar t ex för VR/AR.
Denna analys bedömning är att de olika insteg i marknaden som Apple, Google och Facebook har gjort genom köp av relativt Tobii mindre konkurrenter kan antas allt annat lika ha minskat den adresserbara marknadsandelen något för de oberoende eyetrackingleverantörerna som Tobii Tech men samtidigt ökat intresset och väntevärdet av eyetrackings totala penetration, speciellt inom de viktiga segmenten VR och smartphones, och slutligen minskat konkurrensen till Tobii från de uppköpta tidigare oberoende leverantörerna eftersom dessa ovan nämnda jättar knappast kommer bli externa eyetracking-leverantörer utan kan väntas behålla tekniken till deras egna produkter. 
Därmed bör så långt nettoeffekten bli positiv för Tobii, vilket dessutom konstaterades vara ett faktum för Tobii Pro 2017 som kraftigt ökade sin marknadsandel. 
Men om t ex en jätte som Intel genom AdHawk i framtiden kommer bli en konkurrent kanske de blir mer att betrakta som en oberoende leverantör och ett möjligt större hot.
Tobii kan också vara en uppköpskandidat, t ex för Microsoft.

Tobii hade vid årsskiftet 2017/2018 överlägset flest beviljade patent och patentansökningar inom eyetracking om man jämför med deras direkta oberoende konkurrenter, och har verkat på eyetracking-marknaden under ca 16 år av kontinuerlig organisk tillväxt, så deras försprång kan antas vara betydande i flera olika avseenden och borga för en fortsatt mycket hög marknadsandel. 
Forskningschefen har berättat mer om nödvändigheten av patentportföljen i en läsvärd länk : 

Slutsatsen är att Tobii med bör vara en mycket bra mycket långsiktig aktieplacering i första hand till 2020-2021 (även utgående från en aktiekurs på 50.50 kr 6 april 2017 då den första versionen av den kompletta aktieanalysen var färdigställd), och baserat på några bedömt rimliga antaganden utgående från bolagets historiska utveckling, Tobiis egna mål, visioner och marknadsbedömningar och externa marknadsprognoser av eyetrackingmarknaden, men volatiliteten i aktiekursen kan väntas vara fortsatt väldigt hög med mycket överdrivna kursrörelser åtminstone tills Tobii Techs utveckling blir mindre svår att förutse och värdera för aktiemarknadens aktörer. 


----------------------------------


PM, rapporter och andra Tobii-nyheter 

Tobii Dynavox introducerar Speech Case – gör iPad till en komplett kommunikationslösning, enligt ett PM 16 maj 2018.


-----------------------------------

USB-standard för eyetracking etablerad enligt PM 2 maj 2018 

Tobii har i samarbete med Microsoft, Intel och Eye Tech DS skapat en USB HID-standard (Human Interface Device) för eyetracking. Det innebär att eyetracking nu ingår i familjen av enheter som mus, tangentbord, spelkontroller, pekplattor och andra styrmedel som har standardgränssnitt godkända av USB.org.

https://www.tobii.com/sv/group/media/pressmeddelanden/2018/5/usb-standard-for-eyetracking-etablerad/

Se även : 
---------------------------------

Tobiis Q1 rapport 2018 som presenterades 26 april var överraskande bra och den första på länge som visade ökad samlad omsättning och rörelseresultat i  Dynavox och Pro jämfört med motsvarande kvartal ett år innan. 

Omsättningen för Dynavox och Pro ihop ökade till 272.6 Mkr dvs med 13 % och rörelseresultatet ökade till 29.5 Mkr dvs med ca 70 %. Detta uppnåddes trots en (kanske tillfällig) väldigt ofördelaktig valutautveckling detta kvartal jämfört med Q1 2017. 

Tobii Techs omsättning ökade med 26 % till 36.5 Mkr, men det är fortfarande innan intäkter från VR. Där ser det urstarkt ut för de närmaste åren med början Q4 2018 : 
" Samarbetet med Qualcomm, som offentliggjordes under kvartalet, ger oss gynnsamma förutsättningar att mycket effektivt nå det framväxande segmentet fristående (mobila) VR-headsets, vilket bedöms bli det största delsegmentet inom VR- och uppgå till 16 miljoner enheter år 2021. Under kvartalet gick alla pågående samarbeten framåt enligt plan och vi bedömer att antalet kundprojekt kan öka till ett tiotal under året. Merparten av dessa projekt siktar på produkter i marknaden från slutet av 2018 och under 2019. Även inom AR är intresset ökande och även om denna marknad ligger längre bort börjar affärsdiskussioner med ett antal större spelare bli konkreta. "

Justerat för valutaförändringarna ökade Tobiis koncenomsättning med 21 % Q1 2018 jämfört med samma kvartal året innan.
Sammantaget är Tobiis rapport mycket stark och en långsiktig kraftig uppvärdering mot tidigare kursnivåer borde även den visserligen som det har verkat något virriga aktiemarknaden nu inleda. 
Mitt riktkursintervall är höjt i analysen ovan. Att aktien nu är långsiktigt mycket köpvärd på risk/reward är tämligen uppenbart.

Rapporten :

-------------------------------------

Chefen för Tobii Tech slutar efter augusti 2018 och blir VD i CLX Communications enligt ett PM 19 april. Tobiis koncernchef tar då tillfälligt även rollen som chef för Tobii Tech.
Tobiis VD uttalade sig sedan positivt om Tobii Tech i intervju.
---------------------------------

Tobiis eyetracking finns även i den uppdaterade versionen av speldatorn Alienware 17 enligt ett PM 9 april 2018. 

-------------------------------

Tobii och Qualcomm i samarbete för att ta eyetracking till mobila VR- och AR-headsets enligt ett PM 15 mars 2018.

--------------------------------

"NÄSTA VERSION STARVR MED TOBII-TEKNOLOGI UNDER 2018 (Direkt) 
2018-02-15 10:13 
STOCKHOLM (Direkt) Nästa version av VR-headsetet StarVR, som väntas någon gång under 2018, kommer att innehålla ögonstyrningsteknologi från Tobii. 

Det säger Starbreeze ir-chef Ann Charlotte Svensson till Nyhetsbyrån Direkt. 

Starbreeze samriskbolag med Acer, StarVR Corp, har redan före jul börjat serietillverka den nuvarande versionen av headsetet StarVR. Detta för att kunna möta efterfrågan från kunder som SEGA och VR-parken i Dubai. Nästa version av headsetet för en professionell kundbas kommer att presenteras under året och har alltså ögonstyrningsteknologi från Tobii." 

--------------------------------------

Tobii Pro köper sin återförsäljare i Storbritannien enligt ett PM 12 februari 2018.
--------------------------------------

Tobiis finansiella mål justerades något 8 februari 2018 för Dynavox och Pro, medan man för första gången angav ett mål om koncernvinst 2020 och vinst för Tech 2021. Det sattes även för första gången ett mål om "flera miljarder " i omsättning för Tech på sikt med god lönsamhet. 
Q4-rapporten som släpptes samma dag visade bl a fortsatt stark utveckling för Pro och viss återhämtning för Dynavox efter dess svacka och oförändrat starka utsikter för Tech inom VR medan spelsegmentet ännu utvecklades långsamt. ---------------------------------

Det kom ett PM 29 nov om avtal inom hälsosektorn : 

"Tobii tecknar integrationskund inom hälsosektorn 

Tobii har tecknat samarbets- och leveransavtal med RightEye LLC, ett amerikanskt företag som erbjuder lösningar för undersökningar av olika hälsotillstånd med hjälp av eyetracking. 
Genom att studera ögonrörelser kan symptom på hjärnskakning eller diagnoser som autism 
och Parkinsons identifieras" 

http://mb.cision.com/Main/2874/2402812/759677.pdf 

----------------------------------

VD i Tobii Tech intervjuades i ett Direkt-telegram 28 november 2017.
------------------------------------


Tobii Pro fördubblar hastigheten i ny eye tracker för
beteendeforskning enligt PM 9 november.

-----------------------------------

Q3-rapporten för Tobii visade att Dynavox svacka fortsatte men VD hävdade att det var tillfälliga effekter bl a pga produktbytet till den nya pekskärmsbaserade medicinklassade samtalsapparaten I-110 vilket gav en stor negativ orderstockseffekt som kommer ge positiv effekt Q4 istället (som skedde för Tobii Pro Q2 med positiv effekt Q3). Omsättningen minskade 16 % till 157 Mkr med resultat 9 Mkr motsvarande 6 % rörelsemarginal. Med den nya produktportföljen kan Dynavox erbjuda lösningar oavsett prisnivå, från appar på vanlig konsumentelektronik, till prisvärda behovsanpassade produkter och till medicinklassade lösningar med omfattande tjänstepaket. De nya produkterna har mottagits väl. Det krävs dock volymökningar för att kompensera det breddade produktutbudets lägre genomsnittspriser.
Tobii Pro växte hela 37 % till 80 Mkr i omsättning med rörelseresultat 8 Mkr dvs 11 % rörelsemarginal. De har nått nya kundgrupper och tillämpningsområden. På kort tid har Tobii Pro vunnit affärer inom ett nytt viktigt delsegment som de kallar ”professional performance”. Detta område omfattar kunder inom bl a bilindustrin, processindustri, simulatorer och idrott som använder eyetracking-data i tränings- och utbildningssyfte. Det finns en stor tillväxtpotential inom detta område och det utökar affärsområdets adresserbara marknad markant enligt Tobii. Uppköpta konkurrenten SMI slutar leverera lösningar för beteendestudier vilket visar på en positiv sida för Tobii av teknologijättars uppköp av flera mindre eyetracking-bolag.
Tobii Techs externa omsättning ökade Q3 47 % till 13 Mkr. Inom VR är aktiviteten mycket stor. Man för affärsdiskussioner vilket har lett fram till fem stora projekt med potentiella kunder och partners. Dessa projekt befinner sig i prototyp- eller produktutvecklingsfas med  möjliga marknadslanseringar under slutet av 2018 eller under 2019. Utöver detta förs dialog med ytterligare ett 10-tal potentiella kunder och partners. VD har stark tilltro till Tobiis förmåga att på sikt bygga en substantiell affär inom VR. Därutöver ser de även ett initialt intresse från ett flertal aktörer inom AR (Augmented Reality). I september presenterade Microsoft och Tobii ett samarbete för att integrera ögonstyrning i Windows som den ”femte input-metoden” efter tangentbord, mus, touch och penna. Tobii förväntar sig att Apples lansering av ansiktsigenkänning i iPhone X kommer bidraga till att öka intresset för smarta kamerabaserade sensorer inom Smartphones, inklusive i förlängningen eyetracking.

---------------------------------------

Tobiis VD Henrik Eskilsson intervjuades i Dagens Industri 13 september efter att Apples nya Iphone X har presenterats som har ansiktsigenkänningscensor. Det kommer enligt honom leda till ett ökat intresse för olika tillämpningar för kamerabaserade censorer och då främst iris- och ansiktsigenkänning och eyetracking vilket gynnar Tobii. Han tror att det kommer finnas sensorer för båda tillämpningarna i datorer, telefoner och VR-headsets.------------------------------------------

"Starbreeze upprepar sin bedömning att massproduktion av virtual reality-headsetet StarVR ska komma i gång mot årsskiftet, ett headset som väntas innehålla Tobiis ögonstyrningsteknologi." enligt ett Direkt-telegram 24 augusti 2017.


----------------------------------------


Tobiis ögonstyrningsteknologi kommer att användas i det amerikanska e-sporteventet Eleague, ett event med en mångmiljonpublik.
---------------------------------------


Tobii och Microsoft samarbetar med att införa stöd för eyetracking i operativsystemet Windows 10 enligt ett PM 1 augusti 2017 !----------------------------------

.