Artistportalen är ett forum för musiker och producenter. Här hittar du både hobby & professionella a..   -> 
Tobii-analys, PM, andra nyheter och kommentarer


Analys (som uppdateras emellanåt) av det marknadsledande eyetrackingbolaget Tobii med tonvikt på Tobii Techs potential och en värderingskalkyl byggd bl a på bolagets egen långtidsvision om marknadens utveckling


Tobii har en imponerande historia av 17 års oavbruten organisk tillväxt inom eyetracking och dominerar världsmarknaderna för kommunikationshjälpmedel och beteendestudier genom de lönsamma affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii Pro vilka tillsammans omsätter  över en miljard kr. Därtill har Tobii Tech just börjat realisera en enorm långsiktig potential inom främst speldatorer, övriga datorer, smartphones och virtual reality/augmented reality.

De underliggande konsumentmarknaderna för affärsområdet Tobii Tech där eyetracking har potential att komma att ingå i betydande omfattning är t ex speldatorer (ca 20 miljoner enheter 2017), stationära och bärbara datorer (ca 260 miljoner enheter 2017), surfplattor (ca 160 miljoner enheter 2017), VR/AR-headsets (prognos på 66 miljoner VR- och AR-enheter 2022) och smartphones (prognos på ca 1.6 miljarder enheter 2020-2021). 

Tobiis årsredovisning för år 2016
angav följande skäl för att eyetracking kan komma att integreras på den numerärt största potentiella volymmarknaden dvs smartphones : 

"Eyetracking kan skapa betydande värde i smartphones genom att göra så att de blir mer intuitiva och bättre anpassade till användaren. En mobil som vet var användaren tittar blir medveten om närvaro, vad man gör och är intresserad av. Utifrån det kan den exempelvis i förväg ladda innehåll som man visar intresse för eller hålla skärmen tänd så länge man tittar på den. Även vissa former av interaktion kan triggas såsom autoplay eller preview. Tillsammans med touch och
andra interaktionssätt gör det att mobilen kan upplevas mer intelligent och engagerande"

Tobiis årsredovisning för 2017 
angav följande motiveringar för vanliga datorer, speldatorer och VR/AR.

"I datorer kan eyetracking bidra till mer intuitiva användargränssnitt, tillgänglighetsanpassningar och ökad produktivitet, men också till strömbesparing och säkerhet. Sensorerna kan också användas för ansiktsigenkänning, som exempelvis i Windows Hello." 

"Eyetracking bidrar till fördjupad inlevelse, realism och intensitet i många olika typer av spel. Genom att kombinera ögonstyrning med traditionella spelkontroller kan man exempelvis röra sig i en riktning och sikta i en annan samtidigt. Man kan låta vyn följa blicken på samma sätt som när man tittar runt i verkligheten eller skapa olika effekter eller händelser baserat på var spelaren tittar. Eyetracking kan också användas för spelanalys och träning inom e-sport."

"Eyetracking kan skapa stora värden i VR och AR, både i användarupplevelsen och lösningen i sig. Inom spel och underhållning skapar eyetracking fördjupad inlevelse och realism i spel och underhållning, exempelvis genom ögonkontakt och mer naturlig navigation och interaktion med menyer och andra objekt. Det förenklar också användarens interaktion med menyer och användargränssnitt. Eyetracking kan även bidra till att lösa stora tekniska utmaningar kring hantering av grafik och en mer korrekt 3D-rendering. För tillverkarna innebär detta stora fördelar, bland annat kan processorkraften som behövs för bildrendering kraftigt reduceras, kostnad för hårdvara minskas och mer högupplösta displayer användas. Det finns därför en utbredd samsyn inom branschen att eyetracking är en nyckelkomponent som kommer att introduceras brett i kommande produktgenerationer. "

Nu uppgår den totala potentiella marknaden i  affärsområdet Tobii Techs 4 huvudsegment till sammanlagt omkring 2 miljarder enheter.

Tobiis egen vision är att "de flesta" datorer, VR/AR-headsets och smartphones kommer ha eyetracking inbyggt i framtiden och det motsvarar således kring eller över 1 miljard enheter per nuvarande marknadspotential, och dessa segment har hög prioritet för Tobii Tech de närmaste åren, medan fordonssegmentet åtminstone i nuläget är en lågt prioriterad marknad. 
Tobii Techs mål är att vara den marknadsledande leverantören på dessa högvolymsegment, dvs precis som Tobii Dynavox och Tobii Pro redan är på sina marknader kommunikationshjälpmedel respektive beteendestudier.
Därutöver säljer Tobii Tech till olika nischmarknader.

Tobii tillkännagjorde i aug 2017 ett samarbete med Microsoft om att implementera stöd för eyetracking direkt i operativsystemet Windows 10. 
Tobii Eye Tracker 4C är den första produkten som stödjer denna nya funktion. Tobii och Microsoft har samarbetat för att säkerställa en stabil integration av tekniken och för att definiera vilka funktioner som ska ingå i Windows 10. Detta kommer t ex underlätta för Tobiis eyetracking-produkter att öka försäljningen på massmarknader som speldatorer och vanliga datorer
med operativsystemet Windows 10 och även öka trovärdigheten när det gäller att totalmarknaden för Tobii Tech på lång sikt verkligen kommer att omfatta 1 miljard enheter. 
Tobii Eye Tracker 4C säljs till slutkund och har en mycket stor intäktspotential. Hittills genom åren har Windows 10 installerats i över 500 miljoner enheter och Tobii Tech kan även nå det segmentet via deras befintliga hittills 3 olika integrationskunder bland datortillverkare. 

I september 2017 presenterade Microsoft och Tobii ett samarbete för att integrera ögonstyrning i Windows som den ”femte input-metoden” efter tangentbord, mus, touch och penna.
I maj 2018 presenteradeTobii ett samarbete med Microsoft, Intel och Eye Tech DS vilka hade skapat en USB HID-standard (Human Interface Device) för eyetracking som nu är en av de enheter liksom mus, tangentbord, spelkontroller, pekplattor och andra styrmedel som har standardgränssnitt godkända av USB.org. 

För att optimera Tobii Techs intäktspotential utvecklar man successivt tekniken inom de olika tillämpningarna till att t ex bli strömsnålare, mindre, med bättre prestanda och mer användarvänlig och trots det billigare per eyetrackingenhet. Detta utvecklingsarbete sker även i nära samarbete med integrationskunderna. 
Initial införsäljning av eyetracking och prototyputveckling till Tobii Techs potentiella integrationskunder kan ta 6-12 månader. Produktutvecklingen sker sedan i samarbete med kunden avseende koncept, integration och marknadslansering, och det dröjer ofta ytterligare ungefär ett år innan en produkt når marknaden. 
Det bl a detta de stora utökade investeringarna 2017-2019 på 300 Mkr inom områdena virtual reality och smarthphones handlar om. Samma typ av utveckling sker för små bärbara datorer. 

Utgår man från bolagets långtidsvision om 1 miljard sålda enheter med eyetracking på enbart Tobii Techs olika marknadssegment och antar att denna höga penetration inträffar år 2026, i vägt genomsnitt antagen intäkt 30-40 kr per enhet, total marknadsandel antagen till 25-35 % (Tobii Dynavox och Tobii Pro med sammanlagt  1.018 miljarder kr i omsättning 2017 hade då avseende deras mer mogna affärsområden marknadsandelar inom eyetracking på ca 75 % respektive 60 %, medan Tobii Tech 2017 hade 100 % marknadsandel inom segmentet speldatorer på en gryende marknad) och i det läget uthållig vinstmarginal före skatt på 15 % (bedömd från skalfördelar av hög volym inom Tobii Tech)  och ca 100.7 miljoner aktier efter full utspädning från optioner utgivna före 2018 skulle vinstbidraget per aktie efter 22 % schablonskatt bli 1 x (0.25 till 0.35) x 0.15 x (30 till 40) kr x 0.78/100.7 miljoner  kr = ca  8.71 -16.27 kr per aktie. 
P/e-talet som marknaden är beredd att betala år 2026 antas vara 15, vilket skulle ge ett värdebidrag på ca 131-244 kr per aktie, motsvarande  ett värdebidrag på 61 - 114 kr per aktie 2018 givet ett avkastningskrav på 10 %.
 
Tobii Dynavox och Tobii Pro har fortfarande mycket stora långsiktiga tillväxtmöjligheter bl a eftersom penetrationsgraden av deras respektive slutkundmarknad ännu är mycket låg. Dessa affärsområden omsatte tillsammans 1.012 miljarder kr 2017 med en sammanlagd rörelsemarginal ca 10 % men den var ca 14 % 2016. 
Tobii Dynavox och Tobii Pro har långsiktiga tillväxtmål på 10 % respektive 15-20 % och rörelsemarginalmål på 15-20 % respektive 15 %. 

Med ett bedömt rimligt p/e-tal på 20 och en antagen på längre sikt uthållig vägd rörelsemarginal på i genomsnitt 14 % dvs oaktat kortsiktiga variationer av utfallet hamnar en långsiktig värdering i 2018 års värde, då dessa affärsområden bör omsätta ca 1.2 miljarder kr, på Tobii Dynavox och Tobii Pro på ca 26 kr per aktie. 

Totalt blir det fundamentala värdet per aktie kalkylerat till 87-140 kr för Tobii 2018.

Tobii Tech har som mål att visa vinst 2021 och hela koncernen 2020 och kassan, 406.8 Mkr 30 juni 2018, ska enligt bolaget räcka till den pågående utökade satsningen på VR/AR och smartphones 2017-2019 uppgående till planerade 300 Mkr vilket bokföringsmässigt belastar resultatet dessa 3 år

Satsningen på virtual reality slå igenom under 2019 som en stor värdedrivare för Tech under flera år. Det finns förutsättningar för en relativt snabb och betydande penetration i kommande generationer av VR-headsets bl a eftersom Tobii Tech ligger långt framme med utvecklingssamarbeten med över 5 olika potentiella integrationskunder och VR-marknaden är i en omogen mer snabbt växande fas jämfört med speldatorer
Dessutom för bolaget samtal med ett 10-tal ytterligare möjliga kunder inom VR. Enligt Q1-rapporten 2018 väntades kundprojekten senare öka till ett 10-tal.

I mars 2018 offentliggjorde Tobii ett samarbete med Qualcomm för att erbjuda eyetracking i VR/AR-hårdvara för mobila headsets. Qualcomm är en nyckelteknologipartner för headsettillverkare. Tobii och Qualcomm tar fram en komplett referensdesign och ett utvecklingskit för Qualcomm Snapdragon 845 Mobile VR Platform med integrerade Tobii EyeCore eyetracking-algoritmer och hårdvarudesign.
Tobii kommer licensiera sin eyetracking-teknologi direkt till headsettillverkare och väntas ta en stor marknadsandel.
Enligt IDC i juni 2018 prognostiserades ca 66 miljoner VR- och AR-headsets säljas 2022 där ca 59 miljoner kan vara aktuella för Tobii Tech, varav mobila ca 36 miljoner, och Tobii bedömer att de flesta kommer ha eyetracking.

För 2019 är IDCs prognos 15 miljoner VR/AR headsets varav helt övervägande delen inom VR.
Kostnaden att bygga in eyetracking kan vara ca 200 kr enligt en källa.

Bruttomarginalen inom VR varierar främst med vilken av två olika affärsmodeller som Tobii tillämpar i kundprojekten. Den blir 100 % i rena licensaffärer och kring 40-50 % i övriga projekt, och fördelningen mellan dessa typer är kring 50-50 enligt VD i samband med Q1-rapporten 2018. Därför kan man grovt kalkylera med en genomsnittlig mindre intäkt per enhet än 200 kr, t ex 150 kr.
Eftersom Tobii har så många kundprojekt på gång med lansering främst fr o m  2019 känns det rimligt att anta att Tobiis eyetracking kan komma finnas med i t ex 1 miljoner VR-headsets som börjar säljas 2019 vilket skulle medföra en kraftig intäktspotential det året på storleksordningen 150 Mkr för Tech inom enbart VR. Dock kan potentialen under det första året av en kunds försäljning hämmas av ett sent lanseringsdatum under kalenderåret.

2020 eller 2021 kan utöver en successivt ökad penetration inom VR/AR ett insteg inom smartphones väntas. Vid Q3 och Q4-rapporterna för 2017 uppgav VD att man för tidiga diskussioner med integrationskunder inom smartphones. 
Samarbetet med Qualcomm inom AR/VR borde på sikt kunna öppna upp för ett liknande koncept inom smartphones där Qualcomm redan är en mycket stor leverantör. 
En successivt ökad penetration inom olika typer av datorer bör kunna ske under 2018-2021.

Tobiis årsredovisning för år 2016 angav att bolaget bedömde att totalmarknaden för enbart Tobii Tech kommer att passera 10 miljarder kr någon gång 2021-2024.T ex skulle 25 - 35 % marknadsandel av 10 miljarder kr innebära att Tobii Tech skulle omsätta 2.5 - 3.5 miljarder någon gång 2021-2024, vilket även ligger i linje med bolagets uttalade mål 8 februari 2018 att omsättningen på sikt ska nå "flera miljarder SEK med god lönsamhet".

En långtidsprognos för eyetracking-marknaden från september 2017 innebär att marknadens värde vid antaget USD=8 kr skulle nästan 10-faldigas i värde från ca 2.1 miljarder kr 2016 till ca 20 miljarder kr år 2025.

En något alternativt uppskattad framtida marknadsvärdering av Tobii med utgångspunkt från en prognostiserad vinstförmåga 2021 följer här. Tobii Dynavox och Tobii Pro bör kunna omsätta omkring 1825 Mkr 2021 dvs givet en viktad genomsnittlig årlig tillväxt på omkring 15 % fr o m 2019 t o m 2021 räknat från nivån ca 1200 Mkr 2018. 
Tobii Tech kan främst pga ett väntat genombrott inom VR/AR ha nått en extern omsättning på omkring 1100 Mkr (t ex motsvarande 200 Mkr från datorer m m och 900 Mkr från antaget 6 miljoner VR/AR-headsets), dvs total omsättning i Tobii omkring 2925 Mkr 2021. 
Med en antagen då förväntat uthållig framtida koncernmarginal på 14 % motsvarar detta ca 3.16 kr per aktie 2021 efter schablonskatt 22 %. I det skedet när Tobii Tech kan väntas fortsätta växa mycket snabbt och öka vinsten i flera år därefter när även den flera gånger större smartphone-marknaden kan väntas penetreras, bör marknaden kunna betala Tobii med ett mycket högt p/e-tal på uppskattningsvis 30-50 vilket motsvarar en aktiekurs på 95 -158 kr 2021.

Den långsiktiga aktiekursutvecklingen är mest beroende av Tobii Techs framtida utveckling och hur eyetrackingmarknaden totalt utvecklas men det senare påverkas naturligtvis även av en så stor aktör som Tobii själv och den extra stora framtidssatsning som man t ex nu gör inom VR och smartphones.

Den antagna vägda genomsnittsintäkten per enhet i Tobii Tech har sjunkit till 30-40 kr när marknaden i kalkylen överst har nått 1 miljard enheter är givetvis en mycket osäker parameter i nuläget, men med utgångspunkt från marknadsprognoser verkar kalkylen oberoende av detta rimlig dvs ett möjligt scenario. 
Den framtida genomsnittliga marknadsandelen inom eyetracking totalt i Tobii Tech, antagen till 25-35 % på lång sikt, är även den en stor osäkerhetsfaktor t ex eftersom gamla och nya konkurrenter och också kommer satsa hårt på Tobii Techs snabbväxande volymmarknader, men Tobii hade enligt bolagets VD i juli 2017 ett stort teknologiskt försprång.
En mycket konkurrenskraftig och offensiv FoU-satsning 2017-2019 tillsammans med den redan marknadsledande ställningen inom eyetracking bådar gott för en fortsatt hög marknadsandel. 

Tobii bedömer att Apples (SMI),Googles (Eyefluence) och Facebooks (Eye Tribe) förvärv av några mindre eyetrackingbolag är gynnsamma för intresset och marknadsutvecklingen inom t ex virtual reality. Tobii Pro ökade dessutom sin marknadsandel kraftigt när en ganska stor konkurrent försvann. 
I oktober 2017 investerade Intel i ett litet eyetrackingbolag AdHawk med en annan typ av eyetracking-teknik som inte är kamerabaserad och som kan passa t ex för VR/AR.
De olika insteg i marknaden som Apple, Google och Facebook har gjort genom köp av relativt Tobii mindre konkurrenter kan antas allt annat lika ha minskat den adresserbara marknaden något för de oberoende eyetrackingleverantörerna som Tobii Tech men samtidigt ökat intresset och väntevärdet av eyetrackings totala penetration, speciellt inom de viktiga segmenten VR och smartphones, och slutligen minskat konkurrensen till Tobii från de uppköpta tidigare oberoende leverantörerna eftersom dessa ovan nämnda jättar knappast kommer bli externa eyetracking-leverantörer utan kan väntas behålla tekniken till deras egna produkter. 
Men om t ex en jätte som Intel genom AdHawk i framtiden skulle bli en konkurrent kanske de blir mer att betrakta som en oberoende leverantör och ett möjligt större hot.
Tobii kan å andra sidan självt vara en uppköpskandidat, t ex för Microsoft.

Tobii hade vid årsskiftet 2017/2018 överlägset flest beviljade patent och patentansökningar inom eyetracking om man jämför med deras direkta oberoende konkurrenter, och har verkat på eyetracking-marknaden sedan 2001 med en kontinuerlig organisk tillväxt, så deras försprång kan antas vara betydande i flera olika avseenden och borga för en fortsatt mycket hög marknadsandel. 

Slutsatsen är att Tobii med bör vara en mycket bra mycket långsiktig aktieplacering i första hand till 2020-2021 baserat på några bedömt rimliga antaganden utgående från bolagets historiska utveckling, Tobiis egna mål, visioner och marknadsbedömningar och externa marknadsprognoser av eyetrackingmarknaden, men volatiliteten i aktiekursen kan väntas vara fortsatt väldigt hög med mycket överdrivna kursrörelser åtminstone tills Tobii Techs utveckling blir mindre svår att förutse och värdera för aktiemarknadens aktörer. 


----------------------------------


PM, rapporter och andra Tobii-nyheter 

Tobii har tecknat ett avtal med en av de ledande tillverkarna av VR-headsets avseende utveckling och leverans av eyetracking-teknologi som ska integreras i ett kommande VR-headset, enligt ett PM 8 oktober 2018.

VD kommenterade nyheten i ett Direkt-telegram.

--------------------------------

Tobii Pro Sprint är en ny eyetracking-lösning för testning av användarupplevelser enligt ett PM 26 sept 2018


-----------------------------------

VR, eyetracking och fysiologiska mätningar samverkar när Tobii Pro utökar analysmjukvara enligt ett PM 23 augusti.

----------------------------------

Tobii Dynavox förvärvar brittiska Smartbox Assistive Technology vilket väntas bidraga positivt till resultatet per aktie. Bolaget omsatte ca 110 Mkr 2017 och köps för ca 130 Mkr finansierat genom lån enligt ett PM 20 augusti 2018.


-----------------------------------

StarVR presenterar avancerat VR-headset med integrerad eyetracking från Tobii enligt ett PM 14 augusti.
-----------------------------------------

Tobiis Q2-rapport 2018 publicerades 20 juli och den visade bl a en tillväxt på 16 % i Dynavox och Pros sammanlagda omsättning 290.7 Mkr och betydligt högre sammanlagt rörelseresultat 23 Mkr jämfört med samma kvartal i fjol. 
Både omsättning och resultat för Dynavox och Pro ihop är de högsta hittills under ett andra kvartal.
Techs genombrott inom VR kan fortfarande väntas i slutet av 2018 eller under 2019 och antalet kundprojekt ökade ytterligare under Q2.
Kassaflödet förbättrades kraftigt under Q2 2018 jämfört med samma kvartal året innan.
Kassan uppgick till 406.8 Mkr 30 juni 2018.

------------------------------------------------

Tobii och Lumus tar eyetracking till AR i nytt samarbete enligt PM 31 maj.
Idag offentliggjorde Tobii ett samarbete med Lumus, en ledare inom transparenta displayer för augmented reality (AR) i samband med branschmässan Augmented World Expo (AWE). Samarbetet innebär att Tobiis eyetracking-teknologi nu kommer att integreras i Lumus utvecklingskit, Lumus DK50 AR. Prototyper av Lumus DK50 AR med integrerad eyetracking från Tobii kommer att visas i individuella möten på AWE.

-------------------------------------

PM 30 maj 2018

Tobii Pro, världsledande inom eyetracking-lösningar för beteendestudier, introducerar ett nytt analysverktyg: Tobii Pro VR Analytics, vilket gör det möjligt att bedriva eyetracking-studier i VR-miljöer i 3D. Verktyget används i Unity-miljöer, mäter vad en användare ser, hur denne interagerar och navigerar i en simulerad värld, och innehåller automatiserade visualiseringsfunktioner. 

https://www.tobii.com/sv/group/media/pressmeddelanden/2018/5/tobii-pro-lanserar-analysverktyg-for-eyetracking-i-vr/

------------------------------------

Tobii Dynavox introducerar Speech Case – gör iPad till en komplett kommunikationslösning, enligt ett PM 16 maj 2018.


-----------------------------------

USB-standard för eyetracking etablerad enligt PM 2 maj 2018 

Tobii har i samarbete med Microsoft, Intel och Eye Tech DS skapat en USB HID-standard (Human Interface Device) för eyetracking. Det innebär att eyetracking nu ingår i familjen av enheter som mus, tangentbord, spelkontroller, pekplattor och andra styrmedel som har standardgränssnitt godkända av USB.org.

https://www.tobii.com/sv/group/media/pressmeddelanden/2018/5/usb-standard-for-eyetracking-etablerad/

Se även : 
---------------------------------

Tobiis Q1 rapport 2018 som presenterades 26 april var överraskande bra och den första på länge som visade ökad samlad omsättning och rörelseresultat i  Dynavox och Pro jämfört med motsvarande kvartal ett år innan. 

Omsättningen för Dynavox och Pro ihop ökade till 272.6 Mkr dvs med 13 % och rörelseresultatet ökade till 29.5 Mkr dvs med ca 70 %. Detta uppnåddes trots en (kanske tillfällig) väldigt ofördelaktig valutautveckling detta kvartal jämfört med Q1 2017. 

Tobii Techs omsättning ökade med 26 % till 36.5 Mkr, men det är fortfarande innan intäkter från VR. Där ser det urstarkt ut för de närmaste åren med början Q4 2018 : 
" Samarbetet med Qualcomm, som offentliggjordes under kvartalet, ger oss gynnsamma förutsättningar att mycket effektivt nå det framväxande segmentet fristående (mobila) VR-headsets, vilket bedöms bli det största delsegmentet inom VR- och uppgå till 16 miljoner enheter år 2021. Under kvartalet gick alla pågående samarbeten framåt enligt plan och vi bedömer att antalet kundprojekt kan öka till ett tiotal under året. Merparten av dessa projekt siktar på produkter i marknaden från slutet av 2018 och under 2019. Även inom AR är intresset ökande och även om denna marknad ligger längre bort börjar affärsdiskussioner med ett antal större spelare bli konkreta. "

Justerat för valutaförändringarna ökade Tobiis koncenomsättning med 21 % Q1 2018 jämfört med samma kvartal året innan.
Sammantaget är Tobiis rapport mycket stark och en långsiktig kraftig uppvärdering mot tidigare kursnivåer borde även den visserligen som det har verkat något virriga aktiemarknaden nu inleda. 
Mitt riktkursintervall är höjt i analysen ovan. Att aktien nu är långsiktigt mycket köpvärd på risk/reward är tämligen uppenbart.

Rapporten :

-------------------------------------

Chefen för Tobii Tech slutar efter augusti 2018 och blir VD i CLX Communications enligt ett PM 19 april. Tobiis koncernchef tar då tillfälligt även rollen som chef för Tobii Tech.
Tobiis VD uttalade sig sedan positivt om Tobii Tech i intervju.
---------------------------------

Tobiis eyetracking finns även i den uppdaterade versionen av speldatorn Alienware 17 enligt ett PM 9 april 2018. 

-------------------------------

Tobii och Qualcomm i samarbete för att ta eyetracking till mobila VR- och AR-headsets enligt ett PM 15 mars 2018.

 

--------------------------------------

Tobii Pro köper sin återförsäljare i Storbritannien enligt ett PM 12 februari 2018.
--------------------------------------

Tobiis finansiella mål justerades något 8 februari 2018 för Dynavox och Pro, medan man för första gången angav ett mål om koncernvinst 2020 och vinst för Tech 2021. Det sattes även för första gången ett mål om "flera miljarder " i omsättning för Tech på sikt med god lönsamhet. 
Q4-rapporten som släpptes samma dag visade bl a fortsatt stark utveckling för Pro och viss återhämtning för Dynavox efter dess svacka och oförändrat starka utsikter för Tech inom VR medan spelsegmentet ännu utvecklades långsamt. ---------------------------------

Det kom ett PM 29 nov om avtal inom hälsosektorn : 

"Tobii tecknar integrationskund inom hälsosektorn 

Tobii har tecknat samarbets- och leveransavtal med RightEye LLC, ett amerikanskt företag som erbjuder lösningar för undersökningar av olika hälsotillstånd med hjälp av eyetracking. 
Genom att studera ögonrörelser kan symptom på hjärnskakning eller diagnoser som autism 
och Parkinsons identifieras" 

http://mb.cision.com/Main/2874/2402812/759677.pdf 

----------------------------------Tobii Pro fördubblar hastigheten i ny eye tracker för
beteendeforskning enligt PM 9 november.----------------------------------------


Tobiis ögonstyrningsteknologi kommer att användas i det amerikanska e-sporteventet Eleague, ett event med en mångmiljonpublik.
---------------------------------------


Tobii och Microsoft samarbetar med att införa stöd för eyetracking i operativsystemet Windows 10 enligt ett PM 1 augusti 2017 !----------------------------------

.


.

.
.