Hitta tjänsteleverantörer & hantverkare, gratis   -> 
Långsiktigt utfall av löparns svenska analysaktier

Citat från aktieforum : 

"Har följt löparn i över 10 år och kan bara säga att killen är ett geni! "

"Han är en helt genial aktieanalytiker vars like jag aldrig hört talas om.
Vem kan visa upp en sådan statistik som han?"Det långsiktiga utfallet t o m utgången av 2015 för samtliga löparns 39 svenska analysaktier med köp-rekommendation under den aktiva analysperioden 1999-2015 var i genomsnitt klart mer än +235 % per bolag vilket i praktiken motsvarar betydligt mer än 3-faldigade aktiekurser i genomsnitt enligt sammanställningen nedan.

7 st uppköpta vinnarbolags aktier enligt följande värdeökningar konservativt avklippta nedåt till jämna hundratal procent :

Connecta +1500 % (inkl 7 års utdelningar)
Autodiagnos +600 %
Segerström & Svensson +400 %
ReadSoft +500 %
Telelogic +300 % 
Protect Data +200 % 
Mandator +100 % 

Summa +3600 procentenheter.

10 st ej uppköpta vinnarbolags aktier enligt följande värdeökningar konservativt avklippta nedåt till jämna hundratal procent :

Fingerprint Cards +2800 % (sub 20 till 591 kr) 
Rejlers +1600 % (6.9 till 110 kr+ utd minst 11.75 kr ) 
Itab Shop Concept +600 % (45 till över 315 kr inkl utd)
Know IT +600 % (10 till 56.50 kr + utd minst 15.75 kr)
AQ Group +300 % (30 till 137 kr + utd minst 8.40 kr)
Acando +300 %  (5.20 till 17.20 kr + (utd + inlösen) summa 7.30 kr)
WntResearch +200 % (7.75 till 30.40 kr)
MedCap (f d New Science)  +100 % (1.29 till 3.15 kr + ev utd)
Immunicum + 100 % (16.30 till 40 kr)
Enea +100 % (inkl utd + inlösen summa 24.10 kr)

Summa + 6700 procentenheter

Dessa ovan uppräknade 17 bolag har följaktligen långsiktigt åt en tänkt passiv aktieägare avkastat sammanlagt över 3600 + 6700 = 10300 procentenheter motsvarande över enorma 600 % värdeökning i genomsnitt per bolag från respektive analysstart mellan 1999 och 2014 fram till respektive uppköpstillfälle och i övriga fall till utgången av 2015.

De 7 bolagen Frango, XponCard, RKS, BossMedia, Netwise, 3LSystem och Partnertech köptes också upp men till en klart lägre genomsnittlig aktiekurs än +100 % jämfört med vid analysstarten. Trots den genomsnittliga betydande uppgången avklipps även den konservativt nedåt dvs till 0 % i sammanräkningen nederst.

De 4 aktierna  Avega , Prevas , Novotek och Softronic har i genomsnitt stigit mycket måttligt inkl eventuella utdelningar men trots det avklipps konservativt även den uppgången till 0 % i sammanräkningen nederst.

De övriga 11 aktierna (dvs ca 28 % av samtliga) är de utpräglade långsiktsförlorarna NeuroVive, Note, Feelgood, Free2move, (uppköpta) Nexus, SwitchCore, Digital Vision, Teligent, Jaybis, PV Enterprise, PA Resources vilkas utfall för enkelhets skull och analogt sätts konservativt till vardera minus 100 % i sammanräkningen nedan.

I genomsnitt har följaktligen, och pga av avklippningen nedåt i beräkningen, dessa svenska analysaktier utvecklats långsiktigt mycket bra och avkastat betydligt mer än (10300 % minus 11 x 100 %)/39 =  klart över 235 % per bolag motsvarande att aktierna har betydligt mer än 3-faldigats i genomsnitt räknat från respektive analysstart fram till antingen ett uppköpstillfälle eller i övriga fall till 30 dec 2015. 

Kursutvecklingen i sammanställningen är korrigerad för eventuella sammanläggningar av aktier, aktiesplitar och fondemissioner. Sammanställningen inkluderar inte ett antal s k chansaktier dvs som inte analyserades innan köp på sedvanligt sätt.
Inte heller ingår som framgår ovan ett antal Kanadaaktier inom mining av uran, guld och andra metaller som många svenska lycksökande placerare attraherades av speciellt kring år 2006-2007. Dessa extrema högriskaktier gav dock mig en kraftigt positiv avkastning för jag varnade för sub prime-krisens följder i augusti 2007 på min hemsida m a p metallpriserna och sålde då så gott som alla de aktierna med sammanlagt mycket bra vinst.

I de allra flesta förlorarfallen meddelade jag i relativt god tid varför det var lämpligt att sälja efter att risk/reward fundamentalt sett hade försämrats. I det senast aktuella fallet dvs NeuroVive skedde det vid mycket hög och gynnsam kursnivå 2014 efter att min dåvarande målkurs hade uppnåtts och efter att en extern klinisk studie hade misslyckats och vilken var direkt relaterad till bolagets eget, blivande misslyckade, projekt i Fas III. 
Att en del aktier trots analyserna blev förlorare berodde främst på den medvetet valda aktiekategorin med mer eller mindre svåranalyserade högriskbolag i vilken man dock brukar kunna urskilja tillräckligt många framtida vinnare genom att göra noggranna aktieanalyser som är bättre än genomsnittsplaceraren gör.

Som en drastisk kontrast till ovanstående genomsnittligt kraftiga kursuppgångar var det långsiktiga utfallet t o m utgången av 2015 för löparns svenska analysaktier med samtidigt utfärdad sälj-rekommendation att de aktierna i genomsnitt föll mycket kraftigt i kurs. Det rörde sig om ett mycket lägre antal bolag analyserade mellan 2000 och 2013 bl a Telia, Bringwell, CISL Gruppen, FlyMe, PharmaLundensis och ProstaLund..


.

.


.