Hitta tjänsteleverantörer & hantverkare, gratis   -> 
.

 

löparn

 Långsiktigt utfall för löparns analysaktier 1999-2015 finns här.


I Immunicum och WntResearch väntas mycket intressanta effektresultat från Fas II-studierna. 
Immunicum ska presentera utfallet från njurcancerstudien MERECA i Q3 2019 och WntResearch interimsutfall från koloncancerstudien NeoFox troligen omkring Q2 2020. I båda fallen bedömer jag risk/reward att syna resultatet vid nuvarande aktiekursnivåer som väldigt gynnsamt, naturligtvis förutsatt rimliga portföljandelar pga den absolut sett höga risknivån. Min uppskattning av framgångschanserna i de respektive Fas II-studierna framgår av analysmaterialet nedan.Tobii

Det finns många olika triggers i eyetrackingbolaget Tobii, men placeringen bör ses på mycket lång sikt i första hand, t ex t o m 2021 då även Tobii Tech enligt målet ska visa vinst. Tobii har en potential att nå över 100 kr i kurs till år 2022, vilket bl a förutsätter att deras eyetracking slår igenom stort inom VR/AR och att den underliggande marknaden för headsets utvecklas ungefär i enligt med IDCs gällande flerårsprognoser. Tobiis VD gjorde i april 2019 i årsredovisningen bl a följande utfästelser :

"Genom fortsatta lönsamhetsförbättringar inom Tobii Dynavox och Tobii Pro kombinerat med starkt ökad tillväxt i Tobii Tech och endast mindre kostnadsökningar siktar vi på att uppnå koncernens mål att nå lönsamhet under 2020. Affärsplanen är fullt finansierad och i början av 2019 emitterade vi också ett obligationslån på 300 MSEK för finansiering av förvärv"

"Med utgångspunkt i att skapa långsiktigt värde kommer vi att fortsätta att växa, stärka vår position och nå våra lönsamhetsmål"
https://mb.cision.com/Main/2874/2786222/1024968.pdf
​Flera insiders köpte aktier och teckningsoptioner under december 2018, och en ny styrelsemedlem köpte aktier för ca 1.5 Mkr i maj 2019.

I Q1-rapporten 26 april som bl a visade kraftig tillväxt i omsättning och vinst för Dynavox och Pro ihop kommenterade VD bl a : 
"Vi ser fortsatt optimistiskt på att nå våra finansiella målsättningar" 
https://www.tobii.com/contentassets/0174dce9705b4837815e4f7e01eca480/wkr0006.pdf/?v=1.0


Immunicum

Immunicums T-cellsaktiverare ilixadencel har en enormt stor och bred potential genom att läggas till och kombineras med olika befintliga cancerbehandlingar om t ex checkpointhämmare eller sunitinib ingår eftersom dessa kan synergistiskt motverka tumörers egen suppression av kroppens immunsystem nära tumören, så att dessa läkemedel kan bana väg för det som dock de själva saknar dvs ilixadencels smarta "primer"-funktion att automatiskt efter injektion i tumören leda till att patientens immunsystem kan identifiera cancercellers hela repertoar av personliga tumörspecifika neoantigen och därmed speciellt kan ge upphov till en bred aktivering av tumörspecifika CD8+ T-celler som kan söka upp och döda patientens tumörceller, och det gäller i alla cancerindikationer med solida tumörformer med injicerbara tumörer tack vare att ilixadencel har en generell verkningsmekanism. 
Man kan säga att läkemedel som checkpointhämmare och sunitinib å ena sidan minskar tumörers eget försvar medan ilixadencel å den andra sidan ökar själva anfallsstyrkan, dvs verkningsmekanismerna kan synergistiskt dra nytta av varandra i kampen mot tumören.
Den exceptionellt gynnsamma biverkningsprofilen av ilixadencel är dessutom en stor konkurrensfördel vid olika kombinationsbehandlingar.

En mycket stor närliggande trigger i Immunicum är utfallen för de två primära effektmåtten, dvs överlevnadsfrekvensen efter 18 månader och medianöverlevnaden i Fas II-studien MERECA med ilixadencel i njurcancer jämfört med kontrollgruppen, vilka ska presenteras Q3 2019. 
MERECA är den första lite större studie i Fas II som kan komma att för t ex Big Pharma visa upp fördelen med att lägga till en neoantigenbaserad T-cellsaktiverare som ilixadencel till en cancerbehandling och med det åstadkomma både kraftigt ökad tumörspecifik CD8+ T-cellsinfiltration och en kliniskt relevant överlevnadseffekt, dvs en princip som i så fall även kan överföras till fler cancerindikationer om ilixadencel även där kombineras med lämpliga cancerläkemedel som kan väntas fungera synergistiskt med ilixadencels verkningsmekanism t ex checkpointhämmare som f n finns godkända i 8 olika cancerindikationer.

Mer analyserande text om Immunicum och länkar m m finns här :
WntResearch

WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 är riktad mot metastaseringsprocessen i bröst-, kolon- och prostatacancer dvs några av världens största cancerindikationer.
Ett första fungerande antimetastaseringsläkemedel vore givetvis revolutionerande eftersom metastaseringsprocessen orsakar omkring 90 % av dödsfallen i cancer. 
Spännande interimsdata för effekt av Foxy-5 i den pågående Fas II-studien väntas i Q2 2020.

Analyserande texter inkl länkar till värderingskalkyl, koloncancerforskning m m  finns här : ExpreS2ion Biotech Holding

Potentialen i främst ExpreS2ions joint venture AdaptVacs potentiellt revolutionerande VLP-teknologi gör att jag finner att en långsiktig "chanspost" i ExpreS2ion är motiverad.

Länk med mer om ExpreS2ion inkl AdaptVacs VLP-teknologi och dess potential.

https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81065&user=9801Disclaimer


loparn.

.
.