Värdering WntResearch


Målkurskalkyl 620-992 kr per aktie 2017 avseende enbart Foxy-5-projektets 3 huvudindikationers väntevärde inom metastaserande cancer givet ett avtal 2017 som ger full finansiering :


Tack vare en bedömt sannolikt både unikt starkt kliniskt validerad på långt över 2000 patienter och sannolikt unikt bred dvs genom flera olika signaleringsvägar verkande och f n därför ej särskilt konkurrensutsatt verkningsmekanism direkt riktad mot cancercellers metastasering i bröst-, kolorektal- och prostatacancer antas Foxy-5, givet riskvägda marknadsgodkännanden, uppnå en genomsnittlig årlig penetration på 25 % i de rika länderna USA, Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Japan bland den hälft av patienterna som har lägst (dvs lågt eller inget) uttryck av Wnt-5a i primärtumören, således 12.5 % av det totala antalet cancerpatienter där i dessa tre indikationer. 

Penetrationsgraden 25 % motsvaras således av att såpass många som 75 % av den definierade målgruppen med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i primärtumören i dessa rika länder av olika skäl inte får eller kan väntas få tillräcklig nytta av Foxy-5-behandling av medicinska, ekonomiska eller andra orsaker.

Intäkt per patient har guidats till att kunna uppgå till 30 000 dollar (240 000 kr med antaget att 1 USD = 8 kr) av förre VD/CMO i WntResearch.

Antalet nya cancerpatienter i dessa 3 indikationer väntas uppgå till drygt 2 miljoner under år 2023  i USA, Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Japan enligt prognoser från Global Data från 2014-2015, och därmed sannolikt under Foxy-5:s tid på marknaden med produktskydd som antas bli 6 år väntevärdeviktat i genomsnitt. Räknas även Kina är det ca 3 miljoner nya fall per år. Målkurskalkylen exkluderar dock tills vidare Kina och även övriga europeiska länder m fl.

Analysens värdering kalkylerar förenklat med att Foxy-5 med ett sannolikhetsbaserat  viktat väntevärde efter de positiva Fas Ib-nyheterna 24 november 2016 höjt till 50-80 % av försäljningen om det skulle framgångsrikt nå marknaden inom bröst-, kolon- och prostatacancer med 25 % penetrationsgrad tack vare de i hög grad uppfyllda framgångsfaktorerna. 
Framgångschansen och därmed väntevärdet är uppjusterade i linje med vad denna konsekvensanalys av nyheterna 24 november 2016 visade.

Sammantaget medför detta ett väntevärde av Foxy-5-försäljningen i de tre huvudindikationerna per år uppgående till i genomsnitt (50 till 80) % x 25% x 50 % x 2 miljoner x 240 000 kr = 30-48 miljarder kr, vilket oriskat motsvarar 60 miljarder kr.

Totalt sålde de 10 främsta cancerläkemedlen i världen vardera för mellan 14 och 61 miljarder kr år 2015 och ett första effektivt antimetastaseringspreparat bör nå upp bland de allra främsta eftersom metastaseringen f n är associerad med omkring 90 % av dödsfallen i cancer och verkningsmekanismen kompletterar andra verkningsmekanismer med syfte att döda cancerceller. 
Foxy-5 har vid ett lyckosamt utfall således en potential att nå en försäljning i paritet med likaledes innovativa angiogeneshämmande läkemedlet Avastin som sålde för omkring 58 miljarder kr 2015. Avastins livsförlängande effekt uppgår dock endast till omkring 1-3 månader i några olika cancerindikationer, dvs avsevärt mindre än Foxy-5:s potential inom bröst-, kolon- och prostatacancer, och har sannolikt en mycket sämre biverkningsprofil än vad ett eventuellt godkänt Foxy-5 skulle ha i dess optimala dosnivå. Avastin är godkänt för bröst-, lung-, njur-, livmoderhals- och äggstockscancer samt för glioblastom (den vanligaste formen av hjärncancer).

WntResearchs egen Fas II-studie planeras göras på kolorektal cancer men en uppköpare eller licenstagare antas bekosta egna Fas II- och eventuella Fas III-studier för flera indikationer med start 2017.  

Värdetidpunkten för påbörjade licensintäkter antas till 2023 vilket bl a överslagsmässigt väger tidsmässigt och värdemässigt viktat in en bedömd relativt stor möjlighet för att Accelerated Approval  och/eller Conditional Approval nås för Foxy-5 i någon eller några cancerindikationer i USA respektive Europa så att marknaden initialt i de fallen nås redan efter Fas II. 
Förre VD (CMO t o m 2016) hade under hösten 2015 kommunicerat att man siktar på att nå konklusiva resultat redan i Fas II och därefter i så fall försöka få marknadsgodkännande. Detta mål anges även på Vinnovas sajt 2016.

I USA fås 5 års exklusivitet för ett nytt läkemedel, så även om patentet går ut för bröst- och koloncancer 2028 skulle ett senare marknadsgodkännande än 2023 ändå innebära 5 års exklusivitet. 
I Europa ges 8 års dataskydd efter marknadsgodkännande som i praktiken bör ge ett bra produktskydd, men det kan för själva Foxy-5-molekylen uppstå ett maximalt totalt 15 års skydd (inkl befintligt patentskydd) via suplementary protection certificate om ett patentskydd finns vid ett marknadsgodkännande 

Utfallet och kalkylen kan således sannolikt innebära antingen en något tidigare eller senare marknadsintroduktion givet marknadsgodkännanden i de tre olika huvudindikationerna men här antas endast 6 års produktskydd.

Denna värdering utgår ifrån att WntResearch Foxy-5-projekt licensieras ut 2017 på klassiskt vis till ett värde uppgående till väntevärdet av upfront och milestones plus väntevärdet av 15 % royalty på försäljningen under  6 års tid värdeviktat  fr o m 2023 och t o m slutet av 2028 diskonterat med 10 % avkastningskrav (normal risk efter marknadstillträdet) när väl projektet i det läget haft chans att nå marknaden och före marknadsgodkännande diskonterat med 20 % (pga högre risk innan marknadsgodkännande). 
Finansieringen av kliniska studier i Fas II och eventuella Fas III-studier antas då göras av licenstagaren.

Vidare antas schablonmässigt att väntevärdet av upfront och milestones sammanlagt uppgår till samma belopp i samma penningvärde som väntevärdet av samtliga royalties dvs det totala väntevärdet beräknas som 2 x väntevärdet av nuvärdet av alla royalties .

Approximativt med år 2026 som antagen värderingsmässigt viktad intäktstyngdpunkt blir nuvärdet 2017 av kassaflödet av 6 års 15 % royalty  efter 22 % schablonskatt, med inkluderad upfront och milestones på ett väntevärde av 30-48 miljarder kr i Foxy-5-försäljning 2 x 6 x 15 % x 0.78 x (30 till 48) /(1.2^6 x 1.1^3) miljarder kr = ca 10.6 - 17.0 miljarder kr. 

Fördelat på ca 17.095 M aktier ger detta ett kalkylerat riskjusterat värde på 620 kr - 992 kr per WNT-aktie 2017 avseende enbart de tre huvudindikationerna för Foxy-5, givet att ett avtal med Big Pharma nås 2017.

Ett uppköp eller konkurrensutsatt exitavtal för WntResearchs Foxy-5 skulle dock vid marknadsgodkännanden i de tre huvudindikationerna i de rika länderna kunna vara lönsamt till ett betydligt högre pris för Big Pharma eftersom ett enda års försäljning av Foxy-5 skulle kunna uppgå till storleksordningen 60 miljarder kronor sammanlagt  i de tre huvudindikationerna.
Med t ex antaget 25 % vinstmarginal efter skatt efter alla kostnader för licenstagaren motsvarar det 15 miljarder kronor i nominell vinst under ett enda år. 
Därför bedöms ett rent konkurrensutsatt uppköp/exitavtal där flera Big Pharma är seriöst intresserade kunna leda till ett fundamentalt värde på storleksordningen 600 - 1500 kr per aktie, med utgångspunkt från Genentech/Roches uppköp av Seragons bröstcancerprojekt i Fas I 2014 som skedde till ett pris av storleksordningen 300 kr i upfront + 500 kr i eventuella milestones och allt räknat per aktie i WntResearch, och Foxy-5 har över 3 ggr så stor värdepotential tack vare fler indikationer och högre medianöverlevnadshöjareffekt-potential.

För en försiktig långsiktig passiv aktieplacerare kan det t ex vara lämpligt att ha högst 5-10 % andel i WntResearch av en aktieportfölj och ändå få en mycket hög portföljutväxling givet framgång och samtidigt begränsa förlustrisken vid ett eventuellt, oväntat, misslyckande.

Uppdragsanalysen från våren 2016 av WntResearch hade ett bullscenario på 700-1200 kr per aktie i exitvärde.