www.OffertOnline.se -> 
.

 

Långsiktigt utfall för löparns analysaktier 1999-2015 finns här.Tobii


Genombrott av Tobiis försäljning inom virtual reality kan väntas ske i slutet av 2018 och under 2019. 
VD kommenterade 19 april : 
"Vi rör oss framåt i utvecklingsprojekten och vi kämpar ordentligt med att hinna möta efterfrågan från de absolut viktigaste kunderna som vi prioriterar." 
Artikel om Tobii och VR, "Tobii's Poised For Big Wins In VR Eye Tracking".ExpreS2ion Biotech Holding


Den största triggern är ett uppnått avtal (enligt målet senast februari 2019) för AdaptVacs HER2 bröstcancerprojekt, eller för hela den VLP-baserade teknologiplattformen, vilket sannolikt skulle medföra ett mycket stort kurslyft, hur stort är givetvis mycket beroende av hur bra avtalet är.

20 april meddelades i PM att ExpreS2ions amerikanska partner Integrated BioTherapeutics lanserar första forskningsprodukten baserad på ExpreS2.
Synergi mellan ExpreS2- och VLP-plattformarna syns f ö i konstaterandet i PM:et att man med den förra uppges även ha producerat 35 virusliknande partiklar, dvs högst sannolikt har kapacitet att framställa de VLPs som en licenstagare till ExpreS2ions joint venture AdaptVacs VLP-plattform behöver för terapeutiska och profylaktiska VLP-baserade vacciner. Båda plattformarna kombinerade kan därför vara attraktiva för en licenstagare eller uppköpare som själv vill utveckla relativt billiga VLP-baserade vacciner med t ex potential att t o m utkonkurrera flera olika monoklonala antikroppar som säljer för miljardbelopp inom bl a cancer eller kombineras med sådana.

21 mars 2018 publicerades en ny vetenskaplig review online författad av bl a CSO i ExpreS2ions joint-venture AdaptVac
"Virus-like antigen display for cancer vaccine development, what is the potential?"
"The data thus indicates that the HER2-VLP vaccine has potential to overcome immune tolerance and to elicit broad, humoral and cellular immunological responses, fulfilling the theoretical goals for a next generation anti-cancer vaccine design."
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14760584.2018.1455505?needAccess=true

Mycket informativ intervju med VD i ExpreS2ion.
"Vi förväntar oss att se de första partner och avtal kring AdaptVacs teknologi och/eller projekt och vi förväntar oss även att identifiera ny teknologi med synergi till vår egen plattform, som ska kunna styrka vår position och öka vår andel i partnerprojekt."

Eftersom ExpreS2ion har gjort affärer med åtminstone ett par Big Pharma angående ExpreS2-plattformen bör de ha goda förutsättningar att även sälja in VLP-plattformen via sitt upparbetade nätverk. 
Ett avtal om ExpreS2ion/AdaptVacs banbrytande VLP-teknologi har potential att generera miljardvärden eftersom de affärer som har gjorts avseende projekt inom enbart antikroppsrelaterade immunterapier inom cancer i tidig fas, inkl preklinisk fas, enbart i upfront kan uppgå till miljardbelopp som nedanstående länkade artikel visar, och VLP-plattformen kan dessutom vara tillämpbar även inom andra indikationer, t ex allergi och som vanligt profylaktiskt vaccin mot olika infektionssjukdomar som influensa, malaria etc.  

Ett webinar hölls 14 mars med AdaptVacs VD (tillika CSO i ExpreS2ion) och CSO om bl a HER2-VLP-vaccinet


ExpreS2ions CSO och tillika VD i AdaptVac presenterade deras VLP-teknologi och HER2-projektet i bröstcancer 7 mars under ISBiotech-konferensen  i USA.
"HER2 Cancer Vaccine Optimization by Combining Drosophila S2
Insect Cell Manufacturing with a Novel VLP-Display Technology"

ExpreS2ion Biotech Holdings memorandum avseende nyemissionen publicerades 7 februari. Det innehöll en hel del intressant ny information, t ex.

" Enbart vår andel i AV001 är värderad till över 100 MSEK i dagsläget, vilket ger en indikation om de värdeskapande möjligheter som nu har öppnats för oss" 

- dvs ExpreS2ions andel i AdaptVacs första projekt i bröstcancer värderas av bolaget ungefär till eller mer än hela bolagets noterade marknadsvärde 7 feb inkl nyemissionsbeloppet. Därtill har de redan ett till hemligt projekt i liknande värdeklass. 
Vidare har bolaget nya offensiva mål som är återgivna i aktieanalysen länkad längre ned på denna sida. T ex vill man nå ett partneravtal om bröstcancerprojektet i AdaptVac inom ett år. Ett sådant kan bli väldigt lukrativt.

Den vetenskapliga artikeln om ExpreS2ions/AdaptVacs HER2-projekt i bröstcancer är öppen i sin helhet för intresserade :
Observera t ex i introduktionen : 

" Monomeric proteins are generally weak immunogens
and simple subunit vaccines based on a soluble protein antigen in an adjuvant formulation have almost exclusively failed in clinical trials due to insufficient efficacy. In the context of anti-cancer vaccines multiple mechanisms moreover prevent induction of immune responses against self. Central T-cell tolerance prevent the egress of auto-reactive T cells from the thymus and the tumor environment imposes additional immune tolerogenic mechanisms to prevent induction of CD4+ T-helper cells."

Dvs enkla vacciner med proteiner eller peptider i lösning duger inte enligt all erfarenhet för att få ett starkt och adekvat immunsvar (jfr RhoVacs RV001 som tyvärr använder peptider i lösning) riktat mot kroppsegna proteiner pga thymuskörtelns viktiga funktion att hindra att immunsystemet angriper egna vävnader.
MEN med AdaptVacs VLP-teknologi dvs virusliknande partiklar där varje VLP har ett mycket stort antal tillfogade antigen kan detta gås runt och immunsystemet "luras" och fås att tillverka väldigt många antikroppar mot de presenterade antigenen som t ex HER2 !

"Contrary to monomeric proteins, surface of virus-like particles (VLPs) are highly immunogenic due to sharing key characteristics with live viruses."

Denna generella mycket viktiga fördel hos AdaptVacs VLP-teknologiplattform bör locka stora läkemedelsbolag till samarbete/avtal/uppköp.Immunicum

Den förmodligen största triggern inom överskådlig tid är utfallet för medianöverlevnaden i Fas II-studien inom njurcancer som ska presenteras Q3 2019 och där bl a den höga konstaterade medianöverlevnaden i den genomförda mindre Fas I/II-studien med ilixadencel bör medföra en relativt god chans för framgång och i så fall ett betydande kurslyft.
Det intressantaste med verkningsmekanismen av ilixadencel är att dess främmande dendritiska celler som är aktiverade till att frisätta immunostimulerande faktorer, inkl kemokiner och cytokiner, kan injiceras i en i princip valfri solid tumör vilket i en kedja av reaktioner medför att många olika individuella tumörspecifika antigen utan att man behöver veta vilka blir presenterade för immunförsvaret så att T-celler kan lära sig att känna igen och sedan 
angripa cancercellerna, och detta med en i cancersammanhang mycket billig metod (vilket ju f ö i högsta grad även gäller ExpreS2ion/AdaptVacs VLP-teknologi men den senare är framför allt fokuserad på att "lura" B-celler att generera naturliga antikroppar mot olika valda antigen inom vitt skilda indikationer dvs inte endast cancer och dessutom även mot kroppsegna antigen).
Ilixadencel är i praktiken tänkt att användas i kombination med checkpointhämmare vilkas verkningsmekanismer kompletterar varandra, och därför ska en flerindikationsstudie i Fas Ib/II genomföras i icke småcellig lungcancer, magcancer och huvud- och halscancer.
Redeye har motiverat värde 20 kr per aktie enligt deras analys basscenario.

PledPharma


Den största triggern inom överskådlig tid är sannolikt utfallet av Fas III-studien, men det ska presenteras först år 2020. Det finns rimligtvis även en chans till ytterligare licensavtal för PledOx dvs i USA och Europa kanske t o m innan Fas III-utfallet blir känt.


Sammanfattning om projekten, PM m m 


.