Skicka en morsdags hälsinig! - -> 

BMW 228i coupé - en snygging :-)
BMW 228i coupé - en snygging :-)

Ännu en snygging Uncle Scrooge 4 från 1953 Skick NM- 9.2 enligt CGCAlla bilderna på Disneytidningar förstoras vid klick på dem.
Ännu en snygging Uncle Scrooge 4 från 1953 Skick NM- 9.2 enligt CGC
Alla bilderna på Disneytidningar förstoras vid klick på dem.

Tredje gången gillt - en levande snygging :-) PhD A-C Engwall  pre-doktorstiden
Tredje gången gillt - en levande snygging :-) 
PhD A-C Engwall  pre-doktorstiden

Donald Duck Four Color 367 från 1952 Skick NM- 9.2 CGC
Donald Duck Four Color 367 från 1952 Skick NM- 9.2 CGC

Uncle Scrooge 2 från 1953 NM- 9.2 CGC (delat näst bästa kända i världen)
Uncle Scrooge 2 från 1953 NM- 9.2 CGC (delat näst bästa kända i världen)

Donald Duck Four Color 356 från 1952 Skick NM 9.4 CGC (bästa kända exemplaret i världen)
Donald Duck Four Color 356 från 1952 
Skick NM 9.4 CGC (bästa kända exemplaret i världen)

WDC&S 108 från 1949 Skick VF+ 8.5 CGC
WDC&S 108 från 1949 Skick VF+ 8.5 CGC

 

  


              Asfaltlöparen löparn
                         Över en MILJON besök redan år 2000


löparn på Linked in :


Aktieinnehav sedan mars 2013 :  WntResearchWntResearchs Foxy-5 är närmare ett kliniskt genombrott än de flesta förstår !

VD:s mailsvar till mig 10 maj medför att det går att dra långtgående slutsatser om detta. Läs vidare på :

VD:s presentation av WntResearch på Sedermeradagen 5 maj :


WNT har fortfarande, trots en enorm kursuppgång sedan analysstarten för drygt 2 år sedan, den bedömt bästa risk/reward på ½-3 års sikt av alla mina 40-talet svenska analysaktier sedan 1999, även om en försiktig placerare inte bör satsa mer i WNT än han eller hon har råd att förlora.
Ett PM om att sista patient är behandlad i Fas I-studien väntas en bit in i juni och några veckor därefter kommer ett PM om utfallet för flera olika effekt-biomarkörer på antimetastasering hos bröst-, kolon- och prostatacancerpatienterna i studien, inkl de allra viktigaste Wnt-5a-uttrycket och CTC-halten.
Enligt ett mailbesked från VD 21 maj kommer bolaget offentliggöra allt i dataväg och inte hålla inne med något, vilket bör tolkas som att de kan ha trevliga effektdata att presentera.
Världens första antimetastaseringsläkemedel kan i så fall visa sig vara på gång dvs om utfallet blir tillräckligt bra och kursuppgången i WNT på 28 % 21 april kommer i så fall högst sannolikt framstå som marginell i jämförelse. Sannolikheten för en exit med Foxy-5 värd mångmiljardbelopp i år skulle öka kraftigt, från mycket låg nivå enligt marknadens hittillsvarande prissättning av WNT-aktien.Om WntResearchs Fas I-studies effektmätning

Totalt är det 12 mätvärden på CTC-halten före Foxy-5-behandlingen och 24 mätvärden efter densamma på dosnivå 6-8 som kan uppmätas i Fas I-studien. Utfallet bör vid tydliga utslag kunna ge en indikation på Foxy-5:s effekt på patienter med redan långt gången metastaserande cancer, även om Foxy-5 är tänkt att ges i ett tidigt skede efter att cancerdiagnosen är ställd.
Tillsammans med den följande Fas Ib-studien kan det sammanlagda antalet CTC-haltvärden väntas öka till 15-18 före Foxy-5-medicineringen och 30-36 efter densamma vilket skulle bilda en ännu bättre grund för att bedöma denna indirekta effekt på metastaseringen.

I studien används även biomarkören 15-PGDH i blod och tumörvävnad vilken har relevans för tumörutvecklingen i bröst-, kolon- och prostatacancer och mäts före och efter Foxy-5-medicinering.

Vidare mäts mycket intressanta data för Wnt-5a på både mRNA-nivå och proteinnivå i tumörbiopsier innan behandlingen och efter de tre första doserna av Foxy-5. Även Wnt-5a-signaleringen ska studeras. Detta kan bl a ge en indikation på om Foxy-5:s bindning till Frizzled-5 ger upphov till en autoregleringseffekt så att cellen och närliggande celler stimuleras att öka sin Wnt-5a-signalering genom att öka Wnt-5a-uttrycket. Det skulle medföra en ökad sannolikhet för att Foxy-5-medicinering följs av Wnt-5a:s relativt breda anticancereffekt i linje med de kliniska resultaten för starkt signifikant ökad överlevnad som studier har visat för bröst-, kolon- och prostatacancerpatienter med högt uttryck av Wnt-5a i primärtumören.


Dessutom är biomarkören NGAL i blod och tumörvävnad ett relevant mått speciellt i bröstcancer och mäts före och efter Foxy-5-medicinering.

Patienterna undersöks dessutom med datortomografi var 8:e vecka vilket vid en längre uppföljning skulle kunna ge de första intressanta direkta indikationerna på Foxy-5:s antimetastaseringseffekt, och även huruvida Foxy-5 har en tumörtillväxthämmande effekt som Wnt-5a har enligt några prekliniska studier. Eftersom Fas I-studien görs på patienter som redan har metastaser och Foxy-5 är avsett att förebygga desamma är det dock främst i framtida Fas II-studier som en direkt relevant antimetastaserings- och överlevnadseffekt kommer kunna studeras.

Sammantaget mäts indikationer på effekt på flera sätt i Fas I-studien vilka tillsammans bildar ett underlag för att bedöma preliminära tecken på indirekt antimetastaseringseffekt och på en eventuell bredare anticancereffekt av Foxy-5.


---------------------------------------------------------------------


Immunicum-innehaven såldes ut helt av löparn + närstående 27 april

Immunicum kom med ett PM 23 april med nya överlevnadsdata i den viktiga levercancerstudien.

Enligt besked från VD 27 april måste man tyvärr dra slutsatsen att PM:et ska tolkas tvärt emot den mest logiska tolkningen att bara 3 av 8 levercancerpatienter var avlidna. Det innebär att PM:et kan uppfattas som avsiktligt lite otydligt för att man inte ville tydligt ange att 5 av 8 patienter redan var avlidna. De flesta läser ändå inte PM:et så jättenoga kan man förmoda. De två ytterligare avlidna hade trots att de hade fått full behandling med INTUVAX  tyvärr avlidit innan medianöverlevnad hade kunnat uppnås. Utan dem kunde INTUVAX tolkas att vara mycket effektivt för alla som fått full behandling, så att de 2 som inte fick det innan de avled kunde betraktas som "otursfall" där INTUVAX inte hade fått chansen fullt att att ge sin potentiellt starka effekt.
Eftersom den mest logiska tolkningen innebar ett betydligt bättre utfall än tydligen det faktiska utfallet så långt, så sänker det faktiska utfallet med 5 avlidna patienter (varav 4 före uppnådd medianöverlevnad) av 8 dels förväntningarna kraftigt på levercancerstudiens utfall och dels förtroendet för bolagets informationsgivning. I denna typ av verksamhet är det oerhört viktigt att informationen till marknaden är korrekt, klar och entydig.
Till yttermera visso tillstyrkte ordet "åtminstone" i ingressens "för åtminstone fyra av dessa patienter kan positiva överlevnadsdata rapporteras" i PM nr 1 tolkningen att endast 3 patienter var döda, och det ordets engelska motsvarighet saknades i den engelska versionen av PM nr 1. Övriga 4 patienter var ju redan döda, så påståendet om "positiva överlevnadsdata" kunde aldrig omfatta fler än "fyra av dessa patienter", varav följer att ordet "åtminstone" är missledande för läsaren.
Insiderförsäljningarna kommer dessutom i en ny sämre dager.
Immunicum-caset bygger mycket på att INTUVAX har potential i alla cancerindikationer med solida tumörer och en lyckad levercancerstudie skulle öka sannolikheten för det relativt kraftigt. Därför är bristande informationsgivning enligt ovan om levercancerstudien potentiellt fatalt för caset.

Rent allmänt har jag undvikit riktigt stora förluster flera gånger genom att i lägen av alltför dålig aktiemarknadsinformation från ett bolag, snabbt gå helt ur aktien och ofta definitivt. Exempel på det är solcellsbolaget PV Enterprice (gick i konkurs) och oljebolaget PA Resources (står på ruinens brant).

Sedan Immunicum-analysen kom 1 nov 2014 hade på ett knappt halvår aktien ungefär dubblats till exit-tillfällets 31-32 kr  27 april, vilket givetvis är en fantastiskt bra avkastning på så kort tid.

28 april kom Immunicum med ett nytt PM 
som anges som förtydligande av det PM som kom dagen innan.

Uppenbarligen har bolaget förstått att det första PM:et kunde vara missledande. I det andra PM:et angavs dessutom överlevnadsdatan för de två "glömda" avlidna patienterna som inte nådde förväntad överlevnad men som hade fullbehandlats med INTUVAX :

"De två patienter som erhöll full vaccination, men ändå inte uppnådde historiskt förväntad medianöverlevnad, tillhörde Child-Pugh−klasserna 5 och 6 och avled 7.5 månader respektive 3.5 månader efter första vaccindosen jämfört med förväntad medianöverlevnad på 8.3 månader respektive 4.3 månader."

Det är för mig obegripligt varför dessa viktiga överlevnadsdata, men mer ofördelaktiga för utfallstolkningen, hade utelämnats i det första PM:et när däremot alla av de mer fördelaktiga överlevnadsdata inkluderades. Den typ av selektivitet i informationen från en viktig klinisk studie är inte acceptabel.

Vidare är detta andra PM i sig märkligt eftersom man plötsligt anger hur länge de två patienterna levde efter FÖRSTA INTUVAX-dosen, vilket ger ett "bättre" värde, medan det första PM:et räknade från fullbordad INTUVAX-behandling. De angav nämligen samma referensvärden 4.3 och 8.3 månader i båda fallen. Då kan man givetvis inte byta startmätvärdes-tidpunkt som bolaget gjorde mellan det första och det andra PM:et.
Räknat från den sista INTUVAX-behandlingen, dvs den tidpunkt som det första PM:et anger som utgångspunkt för överlevnad var rimligen överlevnaden för de två patienterna som avled enligt det andra PM:et ännu kortare och beroende på hur lång tid som det tog mellan första och sista INTUVAX-behandling.

På Clinical Trials-sajten hittar man levercancerstudien med följande beskrivning om detta

 "Patients diagnosed with hepatocellular carcinoma will get COMBIG-DC vaccinations at three occasions with 2-3 weeks and 3-5 weeks between vaccination 2 and 3 respectively."

Även det är sannolikt felaktigt (eller slarvigt uttryckt) för de torde mena 2-3 veckor mellan vaccination 1 och 2 och 3-5 veckor mellan vaccination 2 och 3. Då blir det logiskt.
Av detta följer att det andra PM:et överskattade överlevnaden med mellan 5 och 8 veckor för de två avlidna patienter som det andra PM:et gav noggranna överlevnadsdata för för första gången jämfört med om man hade, som i det första PM:et utgått, ifrån att mäta överlevnaden från den sista INTUVAX-behandlingen.
Det rör sig således om ungefär 1-2 månader  ytterligare i  försämrad  överlevnad jämfört med angiven medianöverlevnad som PM nr 2 angav, med den mätprincip tillämpad som gällde i det första PM:et.


29 april har tydligen VD försökt förklara vidare dessa märkligheter, sannolikt i mail.
Först sägs enligt foruminlägg. 

"1. Missförståndet i aktiemarknaden bottnar i vår felaktiga formulering i PM 23 april, där vi skrev ¿efter fullbordad vaccination¿. Den rätta skrivningen är ¿efter första vaccindos¿ "

Ja naturligtvis förklarar denna "nyhet" att blir det galet i slutsatserna ovan om bolagets uppgifter inte är riktiga från början (se gärna min disclaimer nederst på sidan som "varnar" just för den risken). Immunicum förklarade ju inte i PM nr 2 att den angivna tidpunkten från vilken överlevnaden mättes var felaktig i PM nr 1. Om denna nya "inofficiella" förklaring utanför den gängse PM-formen stämmer, det är ju endast ett foruminlägg som citeras, så blir åter slutsatsen att Immunicum har haft undermålig kvalitet både på PM nr 1 och sedan på  PM nr 2 som skulle förtydliga PM nr 1, men förhoppningsvis har detta skett "i god tro" och berott på "endast" oskicklighet och slarvighet i informationsgivningen. Summa summarum har det således kommit 2 missledande/förvirrande PM i rad 23 och 28 april om den för värderingen av den generella verkningsmekanismen  enormt viktiga levercancerstudiens patientöverlevnadsdata som tycks innebära ett så långt mediokert utfall på 8 patienter med 2 st patienter långt under förväntad medianöverlevnad, 2 st på 0.8 månader under förväntad överlevnad och övriga 4 st på 1.2, 3, 4.7 och 5.7 månader över förväntad medianöverlevnad, dvs en så långt medianöverlevnad bland de 8 patienterna med levercancer på endast (1.2 - 0.8)/2 = 0.2 månader över förväntad medianöverlevnad.
4 av dessa 8 patienter var alltså avlidna innan förväntad medianöverlevnad så att bästa framtida utfall-förbättring för dessa 8 patienters medianöverlevnad begränsas "från den statiska avlidna sidan" till 50 % dvs vid beräkning av mittvärdet.
Detta värde 0.2 månader skiljer sig tyvärr betydligt till det sämre från det värde beräknat på samma sätt, 2.1 månader, Immunicums PM 23 april implicerade om man tolkade det mest logiskt. Dessutom innebar den tolkningen att 5 levercancerpatienter levde, vilket inte var fallet utan endast 3, och hade teoretiskt kunnat ha haft möjligheten att höja medianöverlevnaden rejält ytterligare. 
Utan de 2 ytterligare avlidna kunde INTUVAX efter PM nr 1 dessutom tolkas som att vara mycket effektivt för patienter som får full INTUVAX-behandling, så att de 2 som inte fick det innan de avled kunde betraktas som "otursfall" där INTUVAX inte hade fått chansen fullt att att ge sin potentiellt starka effekt.
Till yttermera visso tillstyrkte ordet "åtminstone" i ingressens "för åtminstone fyra av dessa patienter kan positiva överlevnadsdata rapporteras" i PM nr 1 tolkningen att endast 3 patienter var döda, och det ordets engelska motsvarighet saknades i den engelska versionen av PM nr 1. Övriga 4 patienter var ju redan döda, så påståendet om "positiva överlevnadsdata" kunde aldrig omfatta fler än "fyra av dessa patienter", varav följer att ordet "åtminstone" är missledande för läsaren.

Allt annat lika blir väntevärdet av  levercancerstudiens utfall nu betydligt sämre än med enbart den information som presenterades i PM:et 23 april.

Den bristfälliga informationsgivningen har sannolikt orsakat stora förluster hos många placerare. 
Immunicum borde i ett tredje PM förtydliga sig mer utförligt och stringent så att alla på marknaden kan få en förhoppningsvis nöjaktig officiell förklaring till det inträffade och veta vilka värden som gäller för varje patients överlevnad, definierad startmätpunkt för överlevnad, relevant förväntad medianöverlevnad för jämförelse etc. Det kan t ex ske i en överskådlig tabell.

PhD A-C Engwall har jag fått muntligt tillstånd 30 april att citera att det Immunicum har gjort är "på gränsen till forskningsfusk" enligt henne. 
Hon har erfarenhet från skandalbolaget Resistentia där hon slutade av etiska skäl. Det företaget brände en halv miljard kr innan det kraschade.

Om forskningsfusk : 

"Forskningsfusk, etablerade forskare som presenterar påhittade eller förvrängda resultat av sitt arbete. Det kan vara plagiering, stöld av resultat, att systematiskt utelämna eller förvränga resultat, eller ren fingering."


Ann-Cathrin Engwall (född Svensson) har fyra akademiska examina i naturvetenskap och medicin nämligen farmaci, fil kand i medicinsk bioteknologi, MSc i bioteknologi och PhD i molekylär cellbiologi och erfarenhet från bl a forskning om blodhjärnbarriären, läkemedelsutveckling i bioteknikindustrin, utveckling av biofarmaceutiska tillverkningsprocesser och som inbjuden forskare på ansedda tyska Paul Erlich Institute som ungefär motsvarar svenska läkemedelsverket och smittskyddsinstitutet sammanslagna.

Rent allmänt har jag undvikit riktigt stora förluster flera gånger genom att i lägen av alltför dålig aktiemarknadsinformation från ett bolag, snabbt gå helt ur aktien och ofta definitivt. Exempel på det är solcellsbolaget PV Enterprice (gick i konkurs) och oljebolaget PA Resources (står på ruinens brant).

---------------------------------------------------------------------


Andra aktier kommenterade av löparn och PhD A-C Engwall  :

PharmaLundensis - minst seriöst av alla biotechbolag - mest extremt övervärderat 
ProstaLund - åter enormt övervärderat - inses lätt av ekonomiskt räknekunniga
Sprint Bioscience - grovt övervärderad "uppklädd" verksamhet med tunn egen forskning
Respiratorius - osäker kvalitet och potential i liten cancerindikation och ännu sämre kol/astmaprojekt
CLS - knappast särskilt lovande forskningsresultat för tillräckligt värdefull kommersiell marknadschans
Kancera - i stort sett fullvärderat i en första approximation och därför fundamentalt sett ointressant


---------------------------------------------------------------------löparn - true story

Mitt bidrag i British Medical Journal om det cell-medierade immunskyddets betydelse för influensavaccinerings-strategier med bäring på t ex svininfluensapandemin

Backlöpning

Löpning och aktier

löparn ny aktiekändis

Aktie-SM 2000 - artikel med löparn

Sälj Telia - löparnråd år 2000

Ja löparn har kvar bostaden i Spanien

Analysaktier går som tåget

Aktieprofeten löparn fick rätt

Resistentia - konsulternas biotekniska experiment

löparn mot PEAB

löparn mot PEAB forts.


Disclaimer
Observera att jag förstås frånsäger mig allt ansvar för eventuellt dåliga råd och/eller aktieanalyser. Var och en handlar självklart aktier på eget bevåg. Jag vill främst vara en inspirationskälla för egen research på de aktier som jag skriver om, precis som jag själv ibland följer upp andras tips med egna analyser. Jag kan inte garantera att basinformationen och kalkylerna i analyserna är 100 % korrekta, men jag försöker rätta till eventuella fel etc löpande - i ordets bildliga betydelse. Alla aktieplacerare som liksom jag väljer aktier på fundamental grund rekommenderas att läsa företagets senaste årsredovisning, prospekt, delårsrapporter, PM etc vilka ger en utmärkt grund att stå på ofta även när det gäller att bedöma köpvärdheten och trovärdigheten i företagets eventuella mål och prognoser. I några fall genom årens lopp har jag tyvärr stött på bolag vars lednings information varit vilseledande vilket dessutom kan vara svårt att upptäcka i tid innan kursen har rasat. Även om man har räknat rätt i sin analys så blir det fel om informationen från bolaget som kalkylerna bygger på är oriktig. Jag vill också påpeka att jag ofta är i grunden ganska långsiktig (något kvartal till något år eller ibland t o m över det i placeringshorisont) med mina innehav men att jag med en del av en aktiepost kan försöka öka avkastningen ytterligare genom att sälja aktier om kursen känns kortsiktigt nära en topp eller nära min målkurs och omvänt köpa (tillbaka eller öka) om kursen bedöms ha fallit överdrivet. Dessutom byter jag ändå ibland ut hela absolut sett köpvärda aktieinnehav om något eller några ännu bättre nya placeringsalternativ dyker upp enligt min bedömning.