www.OffertOnline.com -> 
.

 

Observera att det naturligtvis är tillåtet för den som så önskar att på sedvanligt sätt citera valda textavsnitt om aktier härifrån och t ex publicera alstren på aktieforum med angivande av källan t ex www.loparn.com .


Denna sajt uppdaterades senast 17 oktober 2017.


Eyetracking-bolaget Tobii är ett långsiktigt större portföljinnehav sedan  2015. Biotechbolaget PledPharma i klinisk fas är ett nytt portföljinnehav

Det hittills enda Fas II- eller Fas III-utfall inom biotech som jag har vågat "syna" med ett aktieinnehav är PledPharmas Fas II-studie med PledOx vars positiva resultat kommunicerades under våren 2015, och där forskningsgrunden innan bedömdes vara tillräckligt bra för en gynnsam risk/reward. 
Själv fick jag en bra avkastning på ett ca halvårs aktieinnehav och sålde på strax under 50 kr i snitt. Sedan dess har aktiekursen långsiktigt krossats pga en för finansiering av Fas III-studier mycket stor och märkligt lågt prissatt nyemission med garanter som dessvärre ofta är kortsiktiga och t o m säljer ut med stor förlust, vilket skedde i detta fall. 
Jag gjorde 12 oktober 2017 ett återköp av PledPharma till ca 1/4 så hög kurs (oaktat utspädning i aktieantal pga 2016 års nyemission) inför deras planerade och redan finansierade Fas III-studier i USA och Europa med PledOx för att motverka nervskador (neuropati) vid cellgiftsbehandling. 
Därtill pågår en Fas IIa-studie med Aladote för att motverka akut förgiftning vid överdosering av paracetamol. 
Båda dessa projekt har potential för flermiljardförsäljning om de skulle lyckas nå fram till marknadsgodkännanden. 
Kassan uppgick till drygt 363 Mkr 30 juni 2017. 
Bolagsvärdet vid kurs 12.70 kr 12 oktober var 647 Mkr efter full utspädning. 
Redeye hade vid senaste uppdateringen en basvärdering på 36 kr per aktie.Cancerforskningsbolaget WntResearch har tidigare varit ett långsiktigt större portföljinnehav ända sedan 2013 

Sedan aktieanalysen som jag och PhD A-C Engwall gjorde i mars-april 2013 publicerades hade WNT-kursen stigit omkring 100 % fram till "aktie-exit" nyligen, efter att som mest 10-faldigats till i början på november 2015. Det har således funnits fina möjligheter för aktiva placerare med god tajming att realisera stora aktievinster i WNT. 

Pga bolagets väldigt otillfredsställande och tunna informationsgivning de senaste månaderna angående de ej namngivna/specificerade mRNA-förändringarna i Fas Ib-studien (se fördjupad information nedan !), bolagets avtalssträvan, den plötsliga VD-avgången, det oskickliga hanterandet av kapitalbehovet med ett brygglån och med kraftigt ökad risk för att anlitade garanter i nyemissionen tvingas ta en stor del av deras garanterade 46 miljoner kr av densamma med i så fall uppenbar risk för ytterligare kursfall långt under 15 kr har jag därför tills vidare och för första gången sedan 2013 inga aktier i WntResearch.

Jag har funnit det starkt motiverat att skicka in följande till Aktietorget och Finansinspektionen :

"Anmälan angående Aktietorgnoterade WntResearchs "mörkning" av avgörande vetenskaplig  information till aktiemarknaden.

Jag och min fru Ann-Cathrin Engwall, som bl a är doktor i molekylär cellbiologi, har sedan 2013 detaljanalyserat forskningen bakom WntResearchs läkemedelskandidater. Vi är extremt noga insatta.

Det har sedan CSOs presentation 22 mars 2017 ifrågasatts av några personer vilka mRNA-uttryck-förändringarna var som låg till grund för diagrammet som visade storleken på de 10 mest uppreglerade genuttrycken i genomsnitt per patient i  WntResearchs Fas Ib-studies dosfinnande del för de 12 första behandlade cancerpatienterna och där medianvärdena (av 3 patienters snittvärden på varje dosnivå) på de 4 dosnivåerna var en viktig del av bevisningen att Foxy-5 når fram till cancercellerna och signalerar relevant dvs ger upphov till Wnt-5a-liknande signalering. Sker inte sådan relevant signalering är Foxy-5 i princip värdelös i cancer. 

CSO Tommy Andersson ringde mig spontant (dvs helt oaviserat) en morgon i våras en kort tid efter att presentationen hade ägt rum när jag och min fru var i Spanien efter uppståndelsen kring detta på aktieforum då jag och min fru ändå redan innan hade visat att de uppgifter som bolaget hade presenterat inkl muntliga om en parallell liknande utfallsprofil i blodceller (vita blodkroppar som har samma viktiga receptor Frizzled-5 för Foxy-5 och Wnt-5a) starkt pekade på att Foxy-5 signalerar biologiskt dvs relevant som önskat och väntat. 

MEN jag uppmanade CSO Tommy Andersson i telefonsamtalet att ändå komma med MER data om precis vilka 10 mRNA-uttryck det gällde för de olika patienterna för att få denna fråga ur världen. Utan presenterade relevanta geners mRNA-förändringar är det inget tillräckligt bevis. Det finns storleksordningen 30 000 gener i människokroppen. Teoretiskt är det därför t o m möjligt att det rent slumpmässigt med en veckas mellanrum skulle kunna mätas en uppreglering av ett 10-tal geners genomsnittliga mRNA-uttryck med t ex en faktor 1.6-3 om man inte ställer krav på att det ska vara SAMMA gener för de olika patienterna räknat per cancerindikation, vilket en nederländsk cancerforskare (numera f d  WNT-aktieägare) som jag har diskuterat detta med nyligen i oktober höll med om och hon ansåg t o m att den angivna storleksordningen av mRNA-uppreglering enligt bolaget inte var särskilt påtaglig.  

I mail till mig redan 4 april 2017  lovade den 25 augusti plötsligt avgångne bolagets VD Henrik Lawaetz att de skulle komma med mer information om detta, men det har ännu inte kommit någon information från bolaget om vilka mRNA-förändrngarna var trots flera uppmaningar i mail från mig till honom, CSO Tommy Andersson och nye tillförordnade VD Ulf Björklund.  Henrik Lawaetz  skrev  4 april  "Vi genomför omfattande analyser av alla de data vi får från studien, där det ju dessutom återstår att inkludera data från ytterligare patienter i en expansionsgrupp. Referensvärden, normalisering av analysdata, och pathway kartläggning ingår i vår databehandling, men tack för ditt in-put till denna process. Vi kommer senare att  kunna offentliggöra mer detaljer om våra resultat, men just nu har det varit viktigt för oss att vi har ett underlag till att bestämma dos för vidare utveckling. "  Pathway kartläggning avser alltså just vad jag och min fru efterfrågar i praktiken dvs vilka signalvägar som aktiveras och man vill av mRNA-förändringarna se att läkemedelskandidaten Foxy-5 verkligen, även i cancerpatienter och inte bara i experiment på cellinjer in vitro i labortoriet, aktiverar signalvägar som från många olika in vitro-studier i cancerceller redan är kända att Foxy-5 och Wnt-5a aktiverar i alla de tre huvudindikationerna och vilka verkar antimetastaserande.

Det var speciellt viktigt att inför nyemissionen nu i oktober komma med mer besked inkl vilka 10 genuttryck som uppreglerades för var och en av patienterna  i Fas Ib-studien  så att aktiemarknaden fick tydliga besked vad som gäller i denna oerhört centrala fråga för forskningen !  Därför skickade jag ett sista eget mail om detta 26 september 2017, liksom min fru gjorde. Hennes mail löd så här :

Hej ! 
Som aktieägare i WntResearch tycker jag att det är hög tid för er att komma ut med konkret information angående de mRNA data som enligt era uppgifter bekräftar att Foxy-5 når cancercellerna och påverkar dem. Så länge det inte finns någon information om vilka 10 gener som uppregleras och hurvida de är relevanta mekanistiskt kommer det spekuleras kring huruvida man överhuvudtaget har någon indikation för biologisk effekt av Foxy-5 i den senaste kliniska studien. Det jag och andra aktieägare vill veta är om de 10 gener som man refererar till som mest överuttryckta är mekanistiskt kopplade och relevanta för att indikera aktivering via Frizzled-5 receptorn. Ser uppregleringsmönstret likadant ut för alla patienter i studien som fått Foxy-5 eller finns det variation mellan dem? Den här informationen har faktiskt en rätt avgörande betydelse för att bedöma projektets status och väljer man från Bolagets sida att fortsätta hålla på den här informationen så kan det lätt uppfattas utifrån som om man har något att dölja och därför förhalar att informationen kommer ut. Personligen är jag övertygad om att det skadar många aktieägares förtroende för Bolaget och drastiskt minskar deras intresse att teckna aktier i nyemissionen. 

Vänliga hälsningar, 

Ann-Cathrin Engwall, PhD Molekylär Cellbiologi

Nyemissionsprospektet publicerat 29 september innehöll tyvärr inte heller någon information om vilka mRNA-uttryck som uppreglerades i Fas Ib-studien. Relevanta sådana data över gener finns redan från mekanistiska signalvägar som det har publicerats forskningsresultat om i ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar skrivna av CSO Tommy Anderssons forskargrupp med in vitro-studier av Foxy-5 och Wnt-5a i de tre huvudindikationerna. 
De är inga hemligheter. 
Exempel på några sådana relevanta gener är de som kodar för 
i koloncancer : JNK, AP1,15-PGDH, SI, Mucin-2 
i bröstcancer : DDR1, Cdc42, PKC 
i prostatacancer : JNK, E-Cadherin 

Speciellt mRNA-förändringarna m a p generna i koloncancer enligt ovan vore särskilt intressanta inför Fas II-studien. De uppreglerades nämligen alla in vitro i koloncancerceller enligt Tommy Anderssons forskargrupps resultat publicerade 2016. DET var inga hemligheter DEN gången ! Om inte Foxy-5 aktiverar dessa signalvägar, såsom  t ex  JNK-AP1-15-PGDH, i koloncancerpatienternas cancerceller är det värdelöst i koloncancer.

Jag bedömer, eftersom de uppreglerade mRNA-uttrycken i prekliniska studier med Foxy-5 och Wnt-5a i de tre huvudindikationerna redan är publicerade och därför inga hemligheter, att bolagets uppgivna skäl på ett möte i Lund 12 oktober till att inte avslöja vilka mRNA-förändringarna var som inte tillräckligt trovärdiga mot bakgrunden av att detta. De äventyrar ju informationsunderlaget för nyemissionen. De nämnde patentansökan och publicering av vetenskaplig artikel som några skäl men patent- och produktskyddet för Foxy-5 redan utmärkt och angående Fas I-studien har CSO sagt efter presentationen 22 mars 2017 att den inte var så intressant att publicera artikel om i vetenskaplig tidskrift så varför skulle plötsligt den snarlika Fas Ib-studien vara det ?

Det finns även indicier i informationsgivningen på att bolaget faktiskt kan sakna säkra bevis för att Foxy-5 signalerar relevant, förutom att man vill hemlighålla dem enligt ovan..
I PM:et 20 september 2017 och i flera tidigare PM stod det :
"Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet." 
Fr o m PM:et 25 september stod det istället : 
"Resultaten från nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet."   
De har således inte lagt till något om relevant biologisk effekt på genuttryck utan använder samma formulering om Fas Ib-studien som man gjorde om Fas I-studien.

Redan i PM:en 24 november 2016 dvs det första angående detta om Fas Ib-studien fanns en konstighet för i den svenska versionen skrev man :
" I studien har nu en dosnivå identifierats där man kan detektera effekt av Foxy-5 på relevanta genuttryck i prover från tumörvävnad."  
Men i den engelska versionen stod det :
"Detectable effects of Foxy-5 on gene expression in samples from tumour tissue have now been documented at one of the investigated dose levels. " 
- dvs det stod ingenting om att det var relevanta genuttryck i den engelska versionen vilka alltså dock är nödvändiga för att kunna bevisa att Foxy-5 nådde fram och signalerade via dess receptor i cancercellerna hos patienterna i Fas Ib-studien. 
I WntResearchs följande uppdateringar i PM om Fas Ib-studien i februari,  mars, maj och augusti 2017 kan jag inte hitta någon gång längre att man nämner mer precist förändringar i relevanta genuttryck utan mer om biologisk aktivitet eller effekt (men ej närmare specificerad). 

Den vetenskapliga artikeln om Fas I-studien som skulle publiceras har inte blivit det så här snart 2 år efter att studien var genomförd. Den kunde  ha givit viss vägledning om vilka genuttryck som redan då ej namngivna uppgavs påverkas i två patienter.

Att Nils Brünner som avgick som VD 31 december 2015 och blev CMO istället under ett år under den korta tid han sedan inte var "insider" dvs från årsskiftet 2016/2017 t o m årsstämman i maj 2017 då han blev styrelsemedlem omgående sålde ut alla de över 120 000 nytecknade aktierna erhållna via personaloptioner är ingen bra signal till marknaden sedd i ljuset av den följande "mörkningen" av informationen om vilka genuttrycken var.

Jag anser att vederbörlig tillsynsmyndighet bör kunna kräva att  Aktietorgnoterade WntResearch offentliggör den efterfrågade avgörande informationen eller att de annars avnoteras."