www.OffertOnline.se -> 
.


 Så här kan en depåportföljutveckling se ut sedan 22 dec 2010 om man har satsat främst i några biotech-aktier och handlat aktivt dvs med strategiska omviktningar m m. Uppgången på över 2600 % i den depån t o m 21 nov 2016 är nästan 100 ggr så stor som DJ World Index dryga 26 % på knappt sex år, eller i snitt ca 74 % portföljindex-uppgång per år. Fast det gäller att välja rätt biotechaktier :-) Tittar man vidare på nedgången sedan 5 november dvs dagen innan Fas I-utfallet kom för WntResearch Foxy-5-projekt så är den hela 40 %, men det avspeglar mycket dåligt den absoluta avkastningen i kronor, ty tack vare dels portfölj-insättningar och uttag har dessa tajmingmässigt begränsat nedgången i kronor helt och t o m vänt resultatet till plus i kombination med ett större och billigare återköp/ökning i WNT och aktiv förvaltning av Tobii-innehavet. Så aktiv förvaltning av högriskaktier även om de är undervärderade hela tiden kan förbättra avkastningen avsevärt.
 Så här kan en depåportföljutveckling se ut sedan 22 dec 2010 om man har satsat främst i några biotech-aktier och handlat aktivt dvs med strategiska omviktningar m m. Uppgången på över 2600 % i den depån t o m 21 nov 2016 är nästan 100 ggr så stor som DJ World Index dryga 26 % på knappt sex år, eller i snitt ca 74 % portföljindex-uppgång per år. Fast det gäller att välja rätt biotechaktier  
Tittar man vidare på nedgången sedan 5 november dvs dagen innan Fas I-utfallet kom för WntResearch Foxy-5-projekt så är den hela 40 %, men det avspeglar mycket dåligt den absoluta avkastningen i kronor, ty tack vare dels portfölj-insättningar och uttag har dessa tajmingmässigt begränsat nedgången i kronor helt och t o m vänt resultatet till plus i kombination med ett större och billigare återköp/ökning i WNT och aktiv förvaltning av Tobii-innehavet. Så aktiv förvaltning av högriskaktier även om de är undervärderade hela tiden kan förbättra avkastningen avsevärt.

 

Observera att det naturligtvis är tillåtet för den som så önskar att på sedvanligt sätt citera valda textavsnitt om aktier härifrån och t ex publicera alstren på aktieforum med angivande av källan t ex www.loparn.com .

WntResearch och Tobii är långsiktiga portföljinnehav sedan 2013 resp. 2015 och de kommenteras på denna sajt. ​OBS, man får ta denna sajts analyser med en stor nypa salt för den "insatte" signaturen Albinrunner varnar omtänksamt aktieägarna för WntResearchs Foxy-5 30 november på Placera.nu-forumet när han svarar en mycket väl insatt annan signatur :


"Du verkar vara en av de få aktiva här på forumet som genuint verkar tro på produkten, och jag hoppas du kommer att få rätt. Tyvärr är jag fullständigt övertygad om motsatsen."

Albinrunner påstår sig ha satsat på OncoMed som har rasat sedan dess och som bl a har en antikropp som kan BLOCKERA, dvs antagonisera bl a Frizzled-5 i bröstcancer - den receptor som Foxy-5 tvärtom agoniserar och på så sätt efterliknar Wnt-5a som också naturligt kan agonisera samma receptor och bevisligen verkar antimetastaserande. Upp och nedvända världen...
PM:et 24 november från WntResearch innebär att tydlig biologisk effekt setts på relevanta genuttryck i cancerpatienter och att man är i stort sett säker på vilken dosnivå som kommer väljas i Fas II, även om det inte är helt klart ännu då några patienter återstår att behandlas med Foxy-5. Man har fått så bra resultat att storleken på Fas II-studien kan minskas och uppföljningstiden kortas ned, och att Läkemedelsverket varit med på detta. 

CSO Tommy Anderssons forskargrupp har i många tidigare försök visat att Foxy-5 gör samma sak i antimetastaserings-effekt som målmolekylen Wnt-5a på t ex mänskliga cancerceller i de tre huvudindikationerna bröst-, kolon- och prostatacancer http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80580&user=9801 och för Wnt-5a är det visat att det höjer medianöverlevnaden (eller återfallsfria dito) med omkring 2-8 år i de tre huvudindikationerna jämfört med om Wnt-5a är lågt eller saknas. 
Så eftersom Foxy-5 efter de förändrade relevanta genuttrycken i Fas Ib-studien bevisar att Foxy-5 når sin och Wnt-5a:s receptor Frizzled-5, vilken är visad knuten till antimetastasering, kan Foxy-5 väntas göra något liknande hos nydiagnostiserade cancerpatienter i huvudindikationerna som Wnt-5a gör m a p medianöverlevnaden och därför är succé mycket nära nu.
Vägen ligger nu öppen för ett avtal med Big Pharma och kraftiga kurslyft. 
Min värdering av Foxy-5 är höjd till storleksordningen 500 - 800 kr per aktie efter nyheten 24 november, se :
Risk/reward bör av nytillkomna placerare i WNT uppfattas som enormt bra eftersom risken har minskat kraftigt efter PM:et 24 november medan uppsidan fortfarande är fantastiskt stor.
Det är således INTE för sent att köpa så länge aktiekursen är så här låg - världens första specialiserade antimetastaseringsläkemedel i bröst-, kolon- och/eller prostatacancer kan eller bör vara på gång med kraftig överlevnadshöjarpotential i linje med Wnt-5a:s redan konstaterade effekt i de tre huvudindikationerna och eftersom metastaseringen svarar för ca 90 % av dödsfallen i cancer vilket är helt i analogi med Kaplan-Meier-kurvorna länkade nedan.


Titta på detta Kaplan-Meier-diagram av vilket framgår att den metastasfria medianöverlevnaden i bröstcancer åtminstone ökar med 8 år, men sannolikt betydligt mer, om uttrycket av Foxy-5:s målmolekyl Wnt-5a är högt kontra lågt uttryck. Mekanismer för antimetastaseringseffekt av Foxy-5 och Wnt-5a är mycket väl visade in vitro med olika mänskliga bröstcancer-celltyper där Foxy-5 och Wnt-5a gör samma sak (och även visat på muscancerceller och in vivo i möss).

Kommer Foxy-5 vara i närheten av en sådan enormt stor effekt på bröstcancerpatienter med lågt eller inget Wnt-5a som naturligt högt Wnt-5a ger ? Ja efter 24 november-nyheten så varför inte ?

I koloncancer, som Fas II-studien ska gälla, visar ett annat Kaplan-Meier-diagram att medianöverlevnaden ökar med minst ca 8 år om patienterna har både högt Wnt-5a-uttryck och högt 15-PGDH-uttryck jämfört med lågt uttryck, och det är visat att både Foxy-5 (och Wnt-5a) in vitro på två olika typer av mänskliga koloncancerceller kan höja15-PGDH och motverka betacateninsignalering genom den gemensamma receptorn Frizzled-5. 
Av två andra Kaplan-Meier-diagram från samma studie och från en tidigare studie i koloncancer också av Tommy Anderssons forskargrupp över enbart Wnt-5a framgår att med lågt uttryck av Wnt-5a blir överlevnaden lika låg som med både lågt Wnt-5a och 15-PGDH eftersom man inte någon gång fann högt 15-PGDH när Wnt-5a var lågt. Det omvända gällde ej, så vid högt Wnt-5a oaktat nivån på 15-PGDH var medianöverlevnadseffekten av Wnt-5a ca 4 år i stället. 
Det intressantaste är kanske att medianöverlevnaden vid lågt 15-PGDH (oaktat Wnt-5a-uttrycket) är ca 3 år, medan lågt Wnt-5a (som ju innebar lågt 15-PGDH) är ca 2 år vilket visar att det bör finnas ytterligare en, av 15-PGDH oberoende, mekanism för överlevnadseffekt av Wnt-5a i koloncancer. Men samma diagram visar också att överlevnadseffekten av enbart högt 15-PGDH är hela 7 år, vilket innebär att Foxy-5 via dess 15-PGDH-höjande effekt bör ha en mycket stor överlevnadshöjar-potential även om den av 15-PGDH oberoende effekten som tycks vara relativt måttliga ca 1 år enligt ovan skulle uppkomma via en annan receptor för Wnt-5a än Frizzled-5 som Foxy-5 binder till vilket dock dessbättre inte nödvändigtvis behöver vara fallet. 
En extern koloncancerstudie visar dessutom att Wnt-5a kan motverka EMT-processen genom att motverka betacateninsignalering, och även det senare gör Foxy-5 (och Wnt-5a). Det är även visat att  prostaglandin E2 som 15-PGDH kan nedreglera gynnar cancerstamcellers tillväxt i koloncancer enligt en extern studie in vitro och in vivo och därför kan Foxy-5 och Wnt-5a även ha en potential att motverka cancerstamceller i koloncancer via deras uppreglering av 15-PGDH.
Allt detta tillsammans med nyheten 24 november är väldigt lovande inför Fas II-studien i koloncancer där Foxy-5 uppenbarligen har en mycket stor medianöverlevnadshöjar-potential vid en lämplig dosering.

Även i prostatacancer har Foxy-5 en stor potential i cancersammanhang för överlevnadshöjareffekt, även om den är mycket större i bröst- och koloncancer, som framgår av detta Kaplan-Meier-diagram . Högt Wnt-5a gav enligt en överslagskalkyl med utgångspunkt från detta diagram en ökad genomsnittlig biokemiskt återfallsfri överlevnad med över 2 år jämfört med lågt Wnt-5a. I samma studie visades att både Wnt-5a och Foxy-5 in vitro motverkade två olika typer av mänskliga prostatacancercellers invadering.
Dessa tre olika Kaplan-Meier-diagram länkade ovan är hämtade från Tommy Anderssons forskargrupps studier publicerade 2002, 2016 resp 2011. 

Det finns fler liknande Kaplan-Meier-diagram och även från externa forskargrupper som stödjer denna stora Wnt-5a-effekt på medianöverlevnaden i alla de tre huvudindikationerna.


Den riskvägda nuvärdesbaserade värderingen av WntResearchs Foxy-5- och Box-5-projekt tillsammans är f n 602- 800 kr per aktie 2016 i min analys (varav Box-5 i preklinisk fas endast är 6 kr per aktie f n) givet att ett exit-avtal i någon form uppnås senast 2017 så att värdeskapande finansiering fås för Fas II-studier i de tre huvudindikationerna. 
Ett sådant avtal har en bedömd potential för ett faktiskt värde inom intervallet 400-1200 kr per aktie fundamentalt sett avhängigt av antalet intresserade Big Pharma, och extrapolerat bl a från Roches/Genentechs uppköp av Seragon med ett bröstcancerprojekt i Fas I i juli 2014 för motsvarande ca 300 kr + ev milestones 500 kr räknat per WNT-aktie och där förmodligen ägarna av Seragon fick en större andel av förväntade framtida vinster jämfört med sedvanliga licensavtal. 
Foxy-5 har sannolikt en betydligt större värdepotential som potentiellt världens främsta specialiserade antimetastaseringsläkemedel i flera stora cancerindikationer och med ett mycket omfattande forskningsunderlag framforskat sedan 2001 av framför allt CSO Tommy Anderssons forskargrupp.
Uppköpsbud som är extremt högt jämfört med aktiekursen i ett marknadsnoterat bolag är ovanligt men inom biotech kan det ske ty Tobira Therapeutics mer än 8-faldigades mellan 19 och 23 september 2016 efter ett bud från Allergan. 
På Vinnovas sajt angav WntResearch i våras att de siktar på marknadsgodkännande för Foxy-5 redan efter den egna planerade Fas II-studien vilket innebär att Foxy-5 skulle kunna nå marknaden ca 2021  :
"We have finalized clinical phase 1 and are ready to initiate clinical phase 1b. We expect that we during 2017 can initiate a pivotal randomized clinical phase 2 study which if successful will allow us to apply the Health Authorities for a conditional approval for Foxy-5 use in cancer patients" 

En uppdragsanalys i mars 2016 hade ett Bullscenario på 700-1200 kr per aktie. 


Risk/reward för en aktieplacering i WntResearch t ex de närmaste 6-12 månaderna är bedömt fortsatt enormt bra

"När man inbillar sig att man har större kunskaper om Wnt än både Tommy Andersson och Löparn och hans fru lider man av svårt storhetsvansinne. Tommy Andersson har enormt mycket fakta bakom sig och Löparn och hans fru är ett helt oslagbart par inom biotech. Trollen bara svamlar och ljuger. De är ju inte alls inlästa på Wnt, vet inte ens vad meningen är med fas 1 "

En klarsynt observation ovan från ett aktieforum.

WNT-kursen är väldigt låg jämfört med välunderbyggda fundamentalt baserade värderingar, och sannolikheten för ett kraftigt kursdrivande avtal med BigPharma mot All Time High i aktiekursen känns hög det närmaste året bl a eftersom båda parter bör ha ett starkt ekonomiskt incitament för ett sådant samarbete som innebär att Fas II-studier (och senare eventuella Fas III-studier) med Foxy-5 även i bröst- och prostatacancer ska kunna finansieras, initieras, genomföras och avslutas så fort som möjligt och i mycket god tid innan framtida patentutgångar. 
Foxy-5 har en större värdepotential än cancerläkemedlet Avastin som sålde för ca 58 miljarder 2015 trots att det senares överlevnadseffekt kan räknas i någon eller några få månader inom några cancerindikationer, medan Foxy-5 ska efterlikna Wnt-5a-signalering vilken i sin tur är associerad med storleksordningen hela 2-8 års (metastasfri) överlevnadsfördel i bröst-, kolon- och prostatacancer enligt något 15-tal vetenskapliga studier studier på långt över 2000 cancerpatienter. 
Foxy-5 har dessutom i flera olika publicerade in vitro- och in vivo-försök hittills matchat Wnt-5a:s antimetastaseringseffekt mycket väl. 
Därutöver finns ytterligare in vitro- och in vivo-studier publicerade som visar på anticancermekanismerna av Wnt-5a vilka tillsammans förklarar den kliniskt observerade mycket stora överlevnadseffekten. Sammanlagt ett 40-tal vetenskapliga artiklar med många fler delresultat stödjer på detta sätt Foxy-5 i de tre huvudindikationerna.

-----------------------------------


Var vaksam på de förhöjda riskerna i biotechrelaterade forskningsprojekt med
1. klent eller t o m obefintligt relevant forskningsstöd
2. eventuella nya signifikant försämrade förutsättningarAktietorgnoterade RhoVac rekommenderar löparn att INTE köpa långsiktigt eftersom punkt 1:s kriterium ovan är synnerligen väl uppfyllt !  Läs varför i en text skriven av löparn

PhD A-C Engwall tittade på videoupptagningen från RhoVacs VDs presentation 28 sept och gjorde ett skriftligt


PhD A-C Engwall tycker f ö rent allmänt mycket illa om när kapitalet dras till biotechbolag med uppenbart undermåligt forskningsunderlag och att det är oetiskt att i de fallen starta kliniska studier på svårt sjuka patienter.
Den som köper aktier i RhoVac kan enligt min bedömning knappast vara både tillräckligt insatt och samtidigt allvarligt tro på att RV001-projektet på lång sikt ska kunna resultera i ett godkänt terapeutiskt cancervaccin. Sannolikheten för det senare känns nästan som i PharmaLundensis-klass när det gäller deras KOL-projekt.

Det hittills enda Fas II- eller Fas III-utfall som jag har vågat "syna" med ett aktieinnehav är PledPharmas framgångsrika Fas II-studie vars resultat kommunicerades under 2015, och där forskningsgrunden innan bedömdes vara tillräckligt bra för en gynnsam risk/reward.

Det tidigare kvarvarande då kraftigt reducerade innehavet i NeuroVive vars relativa risk/reward hade försämrats av en kraftig kursuppgång till ca 80 kr som medförde att min då aktuella målkurs t ex kommunicerad på denna sida uppnåddes, och innehavet avvecklades sedan helt något senare i december 2014 efter att punkt 2:s kriterium ovan hade satisfierats.
Det blev då känt att en extern italiensk Fas III-studie med cyklosporin-A mot reperfusionskada hade misslyckats, dvs i samma indikation, med samma verksamma beståndsdel och i samma dos som i NeuroVives egen Fas III-studie. NeuroVive valde själva att då att i lätt "bortförklarande" ordalag tona ned denna externa studies tråkiga utfall och påpekade på några skillnader mellan studieuppläggen. 2015 presenterades sedan Fas III-studiens resultat som innebar ett misslyckande.

PhD A-C Engwall och jag har identifierat många dåligt underbyggda biotechrelaterade projekt de senaste åren, där som kanske har framgått för många nu PharmaLundensis "kol-mot-KOL-projekt" är skräckexemplet nummer ett, och vars VD f ö varnade för löparn på bolagets hemsida förutom att han sannolikt skrev inlägg själv anonymt på aktieforum innan ett raseriutbrott varefter han blev avstängd ! 
Se även aktieanalysen av PharmaLundensis från 2011 :

Det allra första exemplet på noterade aktiebolag där jag med min frus kompetens som viss hjälp avslöjade den lövtunna forskningsgrunden gällde Bringwells häsokostpreparat CUUR, vilket jag skrev om redan 2004. 

Vidare skrev jag en analys i två delar om medtech-bolaget ProstaLund 2013 eftersom deras behandlingsmetod påstods även ha en grundad potential att motverka uppkomst av prostatacancer vilket, efter ett tips, insågs var märkligt och kunde bevisas mindre troligt och istället förklaras av bias i bolagets egen tolkning av viss statistik :
PhD A-C Engwall lyssnade sedan på den numera avgångne VDn ProstaLund och refererade på :
Att aktien var extremt högt värderad över 30 kr exklusive prostatacancer-delen insågs enormt lätt.


Även VD i Respiratorius lyssnade PhD A-C Engwall på och kommenterade :
Deras kol/astma-projekt har hon bedömt som mycket klent underbyggda, och de lär faktiskt härstamma från PharmaLundensis VDs tid i Respiratorius. 
.


-------------------------------------


WntResearchs Chief Scientific Officer Tommy  Andersson och Chief Medical Officer Nils Brünner köpte 66300 resp 10000 aktier i WNT 30 augusti :

De utnyttjade personaloptioner. Köpens tidpunkt kan tolkas som en signal till Big Pharma och aktiemarknaden inför potentiella framtida avtalsdiskussioner om Foxy-5. Personaloptionerna ifråga hade kunnat utnyttjas t o m 30 juni 2017. Förtida optionsinlösen av CSO och CMO kan ses som en positiv signal inte bara för aktieköpen i sig utan även eftersom en kraftig kurshöjning i WNT-aktien innan sista inlösendatum skulle medföra kraftigt högre förmånsbeskattning av personaloptionerna om man avvaktade istället. Att lösa in dem när aktiekursen kan antas ha varit nära botten bör däremot vara mer skatteeffektivt som reglerna är utformade. Nils Brünner kan för varje 4000-post han säljer (som han gjorde 12-13 sept) vid kurser kring 25-27 kr finansiera 10000 nytecknade WNT-aktier enligt personaloptionprogrammet. Gör han det vid fortsatt extremt låg aktiekurs så gott som minimerar han förmånsskatten om aktiekursen sedan lyfter, t ex vid ett exit-avtal.

Det vore mindre lyckat av WntResearch att lägga de vetenskapligt likaledes mycket väl forskningsmässigt underbyggda bröst- och prostatacancerindikationerna i "träda" i flera år ytterligare och förlora potentiellt enormt värdefulla år med patentskyddad läkemedelsförsäljning för världens första specialiserade antimetastaseringsläkemedel inom bröst- och prostatacancer, och därför vore som tidigare konstaterat ett avtal inom relativt kort tid logiskt och önskvärt, och även Big Pharma-partnern skulle väntevärdemässigt kunna tjäna rejält på ett sådant.
Risken skulle dessutom minska för WntResearchs aktieägare men värdepotentialen skulle t o m kanske trots det bli högre än att avvakta ett lyckat Fas II-utfall innan avtal tecknas tack vare betydligt fler år med patentskydd för bröst- och prostatacancer med ett avtal inom kort.
---------------------------------------------

Reviews och Wnt-5a-forskning

Flera olika reviews av olika forskare har den senaste 5-årsperioden försökt referera och sammanfatta den redan publicerade dvs kända befintliga forskningen kring Wnt-5a i cancer, och några har i positiva ordalag tagit upp WntResearchs läkemedelskandidater Foxy-5 och/eller Box-5, men ingen av alla dessa har lyckats behandla ens merparten, ibland inte ens någon av dem, av de drygt 10-talet vetenskapliga artiklar, både av Tommy Anderssons forskargrupp och externa forskare, som har tydligt visat (enligt studiernas Kaplan-Meierdiagram) att patienter med ett högt Wnt-5a-uttryck i primärtumören vid just de stora indikationerna bröst- och koloncancer och i en vanlig typ av prostatacancer har en i cancersammanhang relativt mycket längre överlevnad än de med lågt eller inget uttryck. Detta är en central kliniskt observerad utgångspunkt för ytterligare prekliniska, dvs mekanistiska, studier.

I alla dessa tre mycket vanliga cancerformer finns det dessutom publicerat sammanlagt ett 30-tal studier med flera olika forskargruppers mekanistiska prekliniska forskningsresultat in vitro och i djurförsök dvs in vivo som relativt tydligt förklarar VARFÖR Wnt-5a är gynnsamt för cancerpatienter i dessa tre cancerformer, dvs varför den observerade korrelationen med överlevnad även illustrerar ett direkt orsakssamband för effekt.

Tittar man däremot samtidigt på Wnt-5a i stort i alla cancerformer och på många olika enskilda mekanismer kan man kanske pga av den extrema totala komplexiteten lätt bli förvirrad eftersom Wnt-5a:s effekt på enskilda "delmekanismer" associerade med cancer kan variera kraftigt mellan olika cancerformer t ex pga deras olika mikromiljö och deras utvecklingsstadium och vilken/vilka receptor/er till Wnt-5a som är inblandad/e i just det fallet. 
Det är därför inte bara Foxy-5 togs fram av Tommy Anderssons forskargrupp, utan även Box-5 med i princip motsatt verkan dvs istället antagonisering av Wnt-5a:s signalering via receptorn Frizzled-5.
För att mer specifikt analysera Foxy-5 och dess relevanta effekt dvs via just dess receptor Frizzled-5 inom bröst-, kolon- och prostatacancer måste man
 
 dels undersöka just mekanismerna och effekten i in vitro- och in vivo-studier som Tommy Anderssons forskargrupp har gjort med Foxy-5 och sedan jämföra det med Wnt-5a:s effekt via samma receptor, vilket andra forskargrupper också har gjort i dessa tre cancerformer med enbart Wnt-5a, och sedan relatera mekanismerna för Foxy-5/Wnt-5a till de enligt ovan nämnda studierna med Kaplan-Meierdiagram för korrelation mellan Wnt-5a och överlevnad i bröst-, kolon- och prostatacancer.
Gör man detta konsekvent inom dessa tre cancerformer pekar de sammanlagda resultaten tydligt på att Foxy-5 via Wnt-5a-signalering genom Frizzled-5 har en mycket välgrundad potential att förlänga livet på cancerpatienter med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i primärtumören, om Foxy-5 ges tidigt efter cancerdiagnosen innan avlägsen metastasering har konstaterats. 
Att det kan gå att hitta några delmekanismer av Wnt-5a i t o m även i några fall i dessa tre cancerformer som tycks vara negativa in vitro ur någon aspekt kan inte "förklara bort" de gynnsamma Kaplan-Meier-diagrammen för överlevnad, framgångsrika in vivo-studier med Foxy-5 och Wnt-5a och mer omfattande mekanistiska förklaringar till varför det är gynnsamt. 
Tvärtom finns ofta invändningar mot dessa till synes motstridiga resultat t ex relaterade till just genom vilken receptor som Wnt-5a mekanistiskt signalerar i den aktuella studerade mekanismen, eller t o m att man endast studerat Wnt-5a på mRNA-nivå vilka båda kan leda helt fel i slutsats om syftet vore att mer precist försöka utreda Foxy-5:s förväntade effekt i bröst-, kolon- och prostatacancer vilket min aktieanalys har gjort med hjälp av PhD A-C Engwall och vi har kommit fram att framgångschanserna för Foxy-5 är relativt höga i dessa tre cancerformer.


--------------------------------------------------"Vi har en mycket spännande tid framför oss och jag ser stora möjligheter för succé" 

WntResearchs noterade marknadsvärde på Aktietorget står i stark kontrast till VDs uttalande och har under hela 2016 inneburit en implicit sannolikhet för långsiktigt fiasko på över 90 %, varav följer efter en noggrann analys av de i en sådan konstaterat förhållandevis goda framgångschanserna för läkemedelskandidaten Foxy-5 att WNT-aktien har en enormt bra risk/reward som placering på 1 års sikt och längre och sannolikt bättre än i någon annan aktie jag har analyserat genom åren. Ett avtal om uppköp/utlicensiering eller liknande med Big Pharma är den största triggern inom överskådlig tid och skulle antagligen komma "som en blixt från klar himmel" sedd från den dumma marknaden.


-------------------------------------

Bröstcancerforskning för WntResearchs Foxy-5

Wnt-5a-proteinet är helt eller delvis "förlorat" i bröst-, kolon- och prostatacancer hos de värst utsatta patienterna dvs de med sämst överlevnadsprognos. WntResearchs Foxy-5 efterliknar Wnt-5a-signaleringen via receptorn Frizzled-5 och ska på så sätt försöka återställa denna Wnt-5a-signalering till en nivå i paritet med de cancerpatienter med en redan konstaterad längre överlevnad tack vare deras höga Wnt-5a-uttryck.
I bröst- kolon- och prostatacancer cancer gäller det således att agonisera Wnt-5as-signalering genom Frizzled-5-receptorn och INTE att hämma  den, om man vill motverka den dödliga metastaseringen i första hand.

Nedan länkade vetenskapliga prekliniska studier - i förekommande fall med kliniska gynnsamma överlevnadsdatas korrelation med Wnt-5a-uttrycket i sammanlagt omkring 1000-talet bröstcancerpatienters primärtumör - är de mest relevanta för att bedöma Foxy-5 och dess möjligheter att bl a motverka metastasering hos bröstcancerpatienter. De stödjer direkt att Wnt-5a-signalering motverkar bl a metastasering i bröstcancer genom 5 olika mekanismer, och därför logiskt nog att ett högt Wnt-5a-uttryck i primärtumören medför en ökad förväntad överlevnad i bröstcancer jämfört med ett lågt eller inget uttryck och detta enligt flera olika forskargruppers studier. 

Foxy-5 efterliknar Wnt-5a:s signalering med huvudsyfte att motverka metastasering genom att binda till receptorn Frizzled-5. Metastaseringen svarar för omkring 90 % av dödsfallen i cancer. Dessutom tyder de senaste årens forskning på att det finns en potential för Foxy-5 att även ge en antitumörcelltillväxt effekt i bl a bröstcancer (men även i kolon- och prostatacancer).

Dessutom finns det annan forskning från vilken man kan dra slutsatsen att t ex de prekliniskt visade Wnt-5a-relaterade antimetastaserings-mekanismerna kan väntas i hög grad vara överförbara från möss till cancerpatienter eftersom både Wnt-5a-molekylen och Frizzled-receptorer är starkt konserverade mellan dessa arter.

Det finns f ö en enorm mängd forskning om den avsevärt bredare Wnt-signaleringen i allmänhet än enbart om Wnt-5a i cancer, men eftersom Foxy-5 och Box-5 är designade att speciellt motverka metastasering i cancer genom att endast binda till Frizzled-5 och på så sätt agonisera respektive antagonisera Wnt-5a-signaleringen har sådan icke Wnt-5a-relaterad Wnt-forskning i praktiken ingen betydelse för att vägleda oss hur bra Foxy-5 och Box-5 kan motverka metastasering i cancer inkl i Foxy-5:s huvudindikationer bröst-, kolon- och prostatacancer och förlänga den återfallsfria överlevnaden hos dessa cancerpatienter. 

Mycket stor betydelse för förståelsen av Wnt-5a:s och Foxy-5:s roll i bröstcancer har alltså däremot de nedan länkade 22 artiklarna : 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0070890

-----------------------------------------------