www.OffertOnline.se -> 
.

 

Observera att det naturligtvis är tillåtet för den som så önskar att på sedvanligt sätt citera valda textavsnitt om aktier härifrån och t ex publicera alstren på aktieforum med angivande av källan t ex www.loparn.com .
WntResearch WntResearchs Chief Scientific Officer Tommy Andersson köpte 66300 aktier i WNT 30 augusti :


Tillsammans med de senaste många positiva forskningsnyheterna för Foxy-5-projektet bör denna nyhet att CSO valde att redan nu utnyttja personaloptionerna för ett stort, ca 0.7 miljoner kronor, köp av WNT-aktier ha bidragit till att WntResearchs aktiekurs äntligen kan ha bottnat för 2016 efter en mycket lång period av kurspress främst orsakad av nyemissionens olika direkta och indirekta effekter på aktieutbudet tidigare i år.
------------------------------

WntResearch bör omgående sträva efter ett gynnsamt avtal om Foxy-5 med Big Pharma

Ett avtal med Big Pharma som nås redan innan Fas II skulle sannolikt kunna vara värt många gånger mer än det noterade bolagsvärdet nu och ändå vara ytterst fördelaktigt för en Big Pharma-partner. 

Foxy-5:s patent går i viktat genomsnitt ut under 2027, och för att utnyttja patenttiden optimalt för Foxy-5 och kunna ha möjlighet att nå marknaden under så många år som möjligt med fullt produktskydd, och med beaktande av att det kan komma att fordras tidskrävande Fas III-studier också, och detta förutom för koloncancer (eller kolorektal cancer), även för de likaledes mycket stora bröst- och prostata-cancerindikationerna, så måste rimligen både WntResearch och en finansiellt stark partner eller uppköpare, som inser Foxy-5:s värdemässiga potential och kvalitativa forskningsgrund, ha ett mycket stort ekonomiskt intresse att omgående försöka nå en "fair deal". 
En sådan affär skulle sannolikt vara enormt fördelaktig väntevärdemässigt för båda parter redan vid ett hyfsat högt avtalsväntevärde i flermiljardklassen. 
Det gäller "bara" att båda parter ska inse detta, vilket bl a kräver djup kunskap om forskningen kring Wnt-5a och Foxy-5 inom främst bröst-, kolon- och prostatacancer och förståelse för den enorma marknadspotentialen men också hur den kan komma att begränsas av patentutgångar och eventuella (fortsatta) förseningar i den kliniska utvecklingen.
Fas II-studien skulle enligt planen våren 2013 påbörjas 2014, vilket innebär att det realiserade tidsschemat nu har tärt på 3 års värdefull patenttid för Foxy-5, allt annat lika.

Vid t ex en licensaffär med hyfsat stor upfront, milestones och royalty där Big Pharma finansierar Fas II- och eventuella Fas III-studier i de 3 huvudindikationerna skulle både WntResearch och Big Pharma sprida sin framtida risk på åtminstone 3 mycket stora cancerindikationer där var och en har en grovt sett årlig försäljningspotential i åtminstone blockbusterklass som t o m vid endast en indikations framgång skulle kunna ge ett kraftigt nettovinstbidrag för partnern efter avtalskostnader. 
Nuvarande WNT-aktieägare skulle efter ett sådant avtal trots en sannolikt flerfaldigad aktiekurs även kunna få en åtminstone upplevt ännu mer attraktiv risk/reward än nu, bl a eftersom  de skulle kraftigt minska sin framtida långsiktiga kursrisk om avtalet innebär att Big Pharma ska driva av dem finansierade Fas II-studier även i bröst- och prostatacancer (och kanske koloncancer eller kolorektal cancer om avtalet kommer tidigt nog under 2016/2017 så att partnern tar över genomförandet och/eller finansiering av den studien).

I nuläget däremot har WntResearchs aktieägare sannolikt i praktiken, finansiellt sett, endast en enda betydande reell chans inom koloncancer (eller kolorektal cancer) eftersom chansen att efter en potentiellt misslyckad egen Fas II-studie ha ekonomisk nytta av en tidigare köpt aktiepost bör vara nära noll. 
De 3 chanserna i huvudindikationerna är till en betydande del oberoende chanser eftersom det rör sig om olika cancerindikationer med olika ursprungscelltyp, olika mikromiljö m m vilket bevisligen återspeglas i de långt ifrån helt identiska signaleringsmekanismerna nedströms Wnt-5a. 

Det är sett från nuläget t ex fullt möjligt, även om chansen för framgång är betydande i cancersammanhang, att Foxy-5-studierna trots allt misslyckas i den planerade Fas II-studien men skulle kunna nå framgång i Fas II i bröst- och prostatacancer, bara för att nämna ett av flera möjliga utfall men där just detta utfall skulle kunna innebära en formidabel långsiktig succé för de nuvarande aktieägarna, men alltså sannolikt endast om t ex ett licensavtal med Big Pharma sluts innan utfallet av Fas II-studien.

Rimligen har styrelsen och ledningen i WntResearch insett allt detta. Jag har t ex i mail själv framfört detta resonemang t ex redan för flera år sedan, och därför, och tillsammans med de signaler som har givits tidigare under 2016, hoppas jag att nuvarande VDs uppdrag bl a innebär att ett för alla parter tillräckligt bra avtal om Foxy-5 med Big Pharma eftersträvas att uppnås så fort som möjligt. 
Man behöver knappast ens räkna noga på allt detta m a p väntevärden av de olika alternativen för att inse att ovanstående resonemang högst sannolikt stämmer, sett strikt ekonomiskt. Det räcker långt för en insatt person att ha god matematisk "intuition" :-)

I slutändan utgör dessutom miljontals cancerpatienters behov av att kunna behandlas med marknadens potentiellt första effektiva antimetastaserande läkemedel så tidigt som möjligt ett "blytungt" humanitärt argument i detta sammanhang.


------------------------------------Reviews och Wnt-5a-forskning


Flera olika reviews av olika forskare har den senaste 5-årsperioden försökt referera och sammanfatta den redan publicerade dvs kända befintliga forskningen kring Wnt-5a i cancer, och några har i positiva ordalag tagit upp WntResearchs läkemedelskandidater Foxy-5 och/eller Box-5, men ingen av alla dessa har lyckats behandla ens merparten, ibland inte ens någon av dem, av de drygt 10-talet vetenskapliga artiklar, både av Tommy Anderssons forskargrupp och externa forskare, som har tydligt visat (enligt studiernas Kaplan-Meierdiagram) att patienter med ett högt Wnt-5a-uttryck i primärtumören vid just de stora indikationerna bröst- och koloncancer och i en vanlig typ av prostatacancer har en i cancersammanhang relativt mycket längre överlevnad än de med lågt eller inget uttryck. Detta är en central kliniskt observerad utgångspunkt för ytterligare prekliniska, dvs mekanistiska, studier.

I alla dessa tre mycket vanliga cancerformer finns det dessutom publicerat sammanlagt ett 30-tal studier med flera olika forskargruppers mekanistiska prekliniska forskningsresultat in vitro och i djurförsök dvs in vivo som relativt tydligt förklarar VARFÖR Wnt-5a är gynnsamt för cancerpatienter i dessa tre cancerformer, dvs varför den observerade korrelationen med överlevnad även illustrerar ett direkt orsakssamband för effekt.

Tittar man däremot samtidigt på Wnt-5a i stort i alla cancerformer och på många olika enskilda mekanismer kan man kanske pga av den extrema totala komplexiteten lätt bli förvirrad eftersom Wnt-5a:s effekt på enskilda "delmekanismer" associerade med cancer kan variera kraftigt mellan olika cancerformer t ex pga deras olika mikromiljö och deras utvecklingsstadium och vilken/vilka receptor/er till Wnt-5a som är inblandad/e i just det fallet. 
Det är därför inte bara Foxy-5 togs fram av Tommy Anderssons forskargrupp, utan även Box-5 med i princip motsatt verkan dvs istället antagonisering av Wnt-5a:s signalering via receptorn Frizzled-5.
För att mer specifikt analysera Foxy-5 och dess relevanta effekt dvs via just dess receptor Frizzled-5 inom bröst-, kolon- och prostatacancer måste man
 dels undersöka just mekanismerna och effekten i in vitro- och in vivo-studier som Tommy Anderssons forskargrupp har gjort med Foxy-5 och sedan jämföra det med Wnt-5a:s effekt via samma receptor, vilket andra forskargrupper också har gjort i dessa tre cancerformer med enbart Wnt-5a, och sedan relatera mekanismerna för Foxy-5/Wnt-5a till de enligt ovan nämnda studierna med Kaplan-Meierdiagram för korrelation mellan Wnt-5a och överlevnad i bröst-, kolon- och prostatacancer.
Gör man detta konsekvent inom dessa tre cancerformer pekar de sammanlagda resultaten tydligt på att Foxy-5 via Wnt-5a-signalering genom Frizzled-5 har en mycket välgrundad potential att förlänga livet på cancerpatienter med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i primärtumören, om Foxy-5 ges tidigt efter cancerdiagnosen innan avlägsen metastasering har konstaterats. 
Att det kan gå att hitta några delmekanismer av Wnt-5a i t o m även i några fall i dessa tre cancerformer som tycks vara negativa in vitro ur någon aspekt kan inte "förklara bort" de gynnsamma Kaplan-Meier-diagrammen för överlevnad, framgångsrika in vivo-studier med Foxy-5 och Wnt-5a och mer omfattande mekanistiska förklaringar till varför det är gynnsamt. 
Tvärtom finns ofta invändningar mot dessa till synes motstridiga resultat t ex relaterade till just genom vilken receptor som Wnt-5a mekanistiskt signalerar i den aktuella studerade mekanismen, eller t o m att man endast studerat Wnt-5a på mRNA-nivå vilka båda kan leda helt fel i slutsats om syftet vore att mer precist försöka utreda Foxy-5:s förväntade effekt i bröst-, kolon- och prostatacancer vilket min aktieanalys har gjort med hjälp av PhD A-C Engwall och vi har kommit fram att framgångschanserna för Foxy-5 är relativt höga i dessa tre cancerformer.

----------------------------------


Inför Fas II-studien 


Det finns såvitt känt ingen annan läkemedelskandidat i klinisk utveckling som väntas påverka en signaleringsväg med så bred anticancereffekt inkl antimetastaseringseffekt och anticancerstamcelleffekt som Foxy-5 som rekonstituerar Wnt-5a-signalering i bl a koloncancer. 
Både flera olika starkt lovande studier med kliniska data för överlevnad hos koloncancerpatienter beroende på deras Wnt-5a-uttryck och mekanistiska studier in vitro och in vivo stödjer att agonisering av Wnt-5a-signalering har en god möjlighet att ge en gynnsam anticancereffekt inkl antimetastaseringseffekt och anticancerstamcelleffekt och ökad överlevnad hos koloncancerpatienter med initialt lågt uttryck av Wnt-5a i primärtumören, vilket de länkade studierna i analysen sammantagna indikerar.
De 9 studierna visar sammantagna på flera olika anticancer- inkl flera olika antimetastaseringsmekanismer och en anticancerstamcelleffekt av Wnt-5a. Detta sker genom för Wnt-5a dels "vanlig" icke-kanonisk, dvs betacatetinoberoende signalering och dels genom motverkan, dvs antagonisering av kanonisk dvs betacateninsignalering. 
Wnt-5a:s breda anticancereffekt inkl antimetastaseringseffekt och anticancerstamcelleffekt kommer mycket väl till uttryck i flera olika studiers Kaplan-Meier-diagram för koloncancer av vilka framgår att den positiva överlevnadseffekten av naturligt högt Wnt-5a-uttryck kontra lågt eller inget Wnt-5a-uttryck i primärtumören är i storleksordningen 2-4 år vilket är väldigt mycket i cancersammanhang.

Läs vidare här :
--------------------------------------------------


"Vi har en mycket spännande tid framför oss och jag ser stora möjligheter för succé" 

WntResearchs noterade marknadsvärde på Aktietorget står i stark kontrast till VDs uttalande och har under hela 2016 inneburit en implicit sannolikhet för långsiktigt fiasko på över 90 %, varav följer efter en noggrann analys av de i en sådan konstaterat förhållandevis goda framgångschanserna för läkemedelskandidaten Foxy-5 att WNT-aktien har en enormt bra risk/reward som placering på 1 års sikt och längre och sannolikt bättre än i någon annan aktie jag har analyserat genom åren. Ett avtal om uppköp/utlicensiering eller liknande med Big Pharma är den största triggern inom överskådlig tid och skulle antagligen komma "som en blixt från klar himmel" sedd från den dumma marknaden.

----------------------------------------


Forskningsnyheter och PM 


WntResearch kom med en nyhet 31 augusti om att en extern forskargrupp från bl a Karolinska Institutet har fått publicerat en ny vetenskaplig artikel som beskriver ännu en identifierad och av Wnt-5a orsakad anticancermekanism i bröstcancer vilken i detta fall gäller dess tumörcelltillväxthämmande effekt. Sedan tidigare är åtminstone 6 olika mekanismer för antmetastasering i bröstcancer visade av Tommy Anderssons forskargrupp samt några externa avseende tumörcelltillväxthämning.
Foxy-5 har en urstark forskningsgrund i bröstcancer 


--------------------------------------WntResearchs Q2-rapport som offentliggjordes 26 augusti innehåller rikligt med relevant "utåtriktad" information om verksamheten och dess potential, avsevärt mer än som skedde för något år sedan och tidigare. Jag tror att bolaget vill sluta ett från aktieägarsynpunkt mycket önskvärt avtal med Big Pharma relativt snart och innan Fas II kommer igång för att utnyttja patenttiden bättre för Fox-5, bredda satsningen i Fas II till främst bröst- och prostatacancer i Big Pharmas regi och påskynda utvecklingen även för Box-5 eventuellt internt.

En nyhet i rapporten är att Box-5 har fått patent mot malignt melanom i Indien. 

Kassan uppgick till över 29 Mkr 30 juni 2016. GEM-avtalet ger dessutom WntResearch möjlighet att påkalla riktade emissioner för 10 Mkr till dem, och dessutom finns en potentiell framtida kassaförstärkning med ytterligare ca 13-16 Mkr från befintliga marknadsnoterade teckningsoptioner, personaloptioner och GEMs återstående teckningsoptioner. 
Pro forma kan alltså kassan komma att uppgå till hela 52-55 Mkr per 30 juni vilket i så fall bör räcka ända in i 2018.------------------------------------


WntResearch kom 25 augusti med ett PM med en uppdatering av Fas Ib-studien. I Danmark har man passerat det man i PM:et kallar dosnivå 3 och har nått nästa dosnivå följaktligen efter att dosnivå 3 inte visade någon dosbegränsande toxicitet. Dosnivå 3 motsvarar en nivå över Fas I-studiens högsta nivå. De extra två lägre dosnivåerna (dosnivå 7 och 8 i Fas I) dvs dosnivå 1 och 2 i Fas Ib ska snart genomföras enbart i Storbritannien, medan man i Sverige i samråd med Läkemedelsverket har beslutat att helt avstå utvidgningen av studien med hänvisning till att den beredning av Foxy-5 som skulle användas där i Fas Ib och därefter i Fas II-studien väntas bli tillgänglig först efter årsskiftet.

Efter dessa besked idag bör man kunna förvänta sig att rekryteringen och behandlingen av patienterna i Fas Ib-studien mest troligt kommer att vara avslutad någon gång under den kommande vintern och att den egna planerade Fas II-studien skulle kunna inledas ett antal månader senare. 
Inga nyheter om den biologiska aktiviteten av Foxy-5 i Fas Ib-studien har kommit efter endast en genomförd dosnivå, dvs dosnivå 3, och gissningvis får marknaden vänta på sådana tills studien är avslutad och tillräckligt med data är analyserade. Eventuella CDA-avtal med Big Pharma skulle dock sannolikt kunna möjliggöra att dessa får tillgång till effekt-data före marknaden och vilka potentiellt skulle kunna bana vägen för ett önskvärt avtal med WntResearch om Foxy-5, vilket skulle kunna förkorta Foxy-5:s tid att nå marknaden i fler cancerindikationer samt naturligtvis vara ekonomiskt lukrativt för bolagets aktieägare.-----------------------------------------


WntResearch har enligt ett PM 24 augusti rekryterat Dennis Henriksen till en nu nyinrättad tjänst som Chief Technical Officer vilket ska höja kompetensen inom det regulatoriska området, utförandet av kliniska prövningar, produktionsplanering och patentärenden, vilket är positivt för framtiden t ex när det gäller att genomföra den egna Fas II-studien m m. 

Samtidigt har en rekryteringsprocess inletts för att finna en efterträdare till bolagets snart 65-årige CMO och förre VD Nils Brünner som lämnar ledningen vid årskiftet 2016/2017 och i stället föreslås bli invald i styrelsen. Beskedet är förståeligt men ändå lite tråkigt eftersom hans kompetens inom cancer är så bred och hans engagemang för WntResearch har varit så stort, och särskilt entusiasmerande var han vid pedagogiska offentliga presentationer av Foxy-5-projektet under hans föregående tid som VD.

-----------------------------------------Tommy Anderssons forskargrupp har fått en ny vetenskaplig artikel publicerad 1 aug 
vilken främst gäller studier av Wnt-5a:s och Foxy-5:s effekt i koloncancer och där mer specifikt bådas höjning oberoende av varandra in vitro med cellinjerna HT-29 and Caco-2 av enzymet 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenas, förkortat 15-PDGH, på så sätt verkar cancerhämmande genom nedbrytning av det skadliga prostaglandinet E2 ,förkortat PGE2, vilket annars verkar brett cancerstödjande genom nybildning av tumörers kapillärer, ökad celldelning, ökad cellöverlevnad men även ökar cancercellernas rörlighet. Både Wnt-5a och 15-PGDH är nedreglerade i koloncancer.
Både Wnt-5a och Foxy-5 visades ha denna höjande effekt på 15-PGDH via två olika mekanismer, dels aktivering av JNK och dels motverkande av kanonisk betacateninsignalering.

Även kliniska data för koloncancerpatienter publicerades i den nya artikeln så att grupper med ett lägre uttryck av Wnt-5a och 15-PGDH hade sämre överlevnad än grupper med ett högre uttryck och där det var allra mest gynnsamt med en kraftigt ökad överlevnad för de patienter som hade både högt Wnt-5a- och 15-PGDH-uttryck och i den gruppen överlevde över 70 % av patienterna efter drygt 5 år mot under 20 % för de med både lågt Wnt-5a- och 15-PGDH-uttryck i deras tumörvävnad. Efter drygt 2 år var motsvarande överlevnad över 70 % respektive under 40 %.

Eftersom Foxy-5 åtminstone in vitro kan höja 15-PGDH-uttrycket och efterliknar Wnt-5a:s signalering via Frizzled-5-receptorn finns en klar potential att med lämplig dosering relativt starkt motverka koloncancer och öka överlevnaden betydligt hos patienter med initialt lågt uttryck av Wnt-5a och 15-PGDH i deras primärtumör.

Dessa fynd presenterades i huvudsak redan 2014 på en cancerkongress med ett abstract, se direkt abstract nr 101 på pdf-sida 166 :

I den nya artikeln är det en intressant nyhet att man även har visat att både Foxy-5 och Wnt-5a i en cellinje MDA-MB-468 i bröstcancer in vitro ökar 15-PGDH. Dessutom ökar samma bröstcancercelltyp transfekterade med Wnt-5a också 15-PGDH in vivo och samtidigt minskar tumörstorleken signifikant.
Det finns således nu ännu fler studier, minst 4 olika, som visar att Wnt-5a, och därför potentiellt Foxy-5, kan ha en bred anticancereffekt även hos bröstcancerpatienter dvs inte enbart en potential att motverka metastasering vilket ju redan är visat i väldigt många olika publicerade studier.

-------------------------------------


En mycket intressant studie publicerad 8 augusti
visar en ny mekanism på gen-aktiveringsnivå vid vilken Wnt-5a-signalering motverkar aggressiv bröstcancer, och liksom (minst) en annan bröstcancerstudie refererad i analysen gäller det i detta fall att anticancereffekten utgörs av minskad tumörtillväxt, vilket bekräftar att Wnt-5a och eventuellt även Foxy-5 förutom att motverka den dödliga metastaseringen även kan motverka tumörtillväxt. 
Detta är dessutom även visat i in vivo-studier vilket ökar värdet av resultatet. Även Kaplan-Meier-kurva för Wnt-5a:s gynnsamma överlevnadseffekt ingår i studien, vilket bekräftar många sådana tidigare resultat refererade i analysen. 

Det är mycket glädjande att den här breda anticancereffekten av Wnt-5a kan gälla alla i alla tre huvudindikationerna för Foxy-5.
Fas I-utfallet motsäger inget av detta men gällde ju redan sent utvecklad metastaserad cancer och mycket få bröstcancerpatienter och utfallet i den studien m a p anticancereffekten var bl a därför mer svårtolkat

--------------------------------------

Nedan länkade vetenskapliga prekliniska studier - i förekommande fall med kliniska överlevnadsdata - är de mest relevanta för att bedöma Foxy-5 och dess möjligheter att bl a motverka metastasering hos bröstcancerpatienter. De stödjer direkt att Wnt-5a-signalering motverkar bl a metastasering i bröstcancer genom upp till 6 olika mekanismer, och därför logiskt nog att ett högt Wnt-5a-uttryck i primärtumören medför en ökad förväntad överlevnad i bröstcancer jämfört med ett lågt eller inget uttryck och detta enligt flera olika forskargruppers studier. 

Dessutom finns det annan forskning från vilken man kan dra slutsatsen att t ex de prekliniskt visade Wnt-5a-relaterade antimetastaserings-mekanismerna kan väntas i hög grad vara överförbara från möss till cancerpatienter eftersom både Wnt-5a-molekylen och Frizzled-receptorer är starkt konserverade mellan dessa arter liksom metastaseringens betydelsefulla EMT-process då cancerceller omvandlas från att vara epiteliala till mesenkymala dvs blir mer cancerstamcell-liknande och rörliga.

Det finns f ö en enorm mängd forskning om den avsevärt bredare Wnt-signaleringen i allmänhet än enbart om Wnt-5a i cancer, men eftersom Foxy-5 och Box-5 är designade att speciellt motverka metastasering i cancer genom att endast binda till Wnt-5a:s huvudreceptor Frizzled-5 och på så sätt agonisera respektive antagonisera Wnt-5a-signaleringen har sådan icke Wnt-5a-relaterad Wnt-forskning i praktiken ingen betydelse för att vägleda oss hur bra Foxy-5 och Box-5 kan motverka metastasering i cancer inkl i Foxy-5:s huvudindikationer bröst-, kolon- och prostatacancer och förlänga överlevnaden hos dessa cancerpatienter. 

Mycket stor betydelse för förståelsen av Wnt-5a:s och Foxy-5:s roll i bröstcancer har alltså däremot de nedan länkade 23 studierna : 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0070890

----------------------------------------------- Tobii"Tobii AB offentliggör ett samarbete med Alienware, Dells varumärke för specialiserade speldatorer. Samarbetet gäller integration av Tobiis ledande eyetracking-teknologi i en av företagets premiumprodukter.

Alienware, Dells varumärke för specialiserade speldatorer, tillverkar ett brett sortiment av anpassningsbara, högpresterande stationära och bärbara system. Alienware planerar att ge mer information om kommande produkt vid ett lanseringsevent på twitch.tv/alienware och Alienware Arena den 2 september klockan 06.00 svensk tid." - enligt PM:et 30 augusti


Tobii Tech har således redan idag realiserat ännu ett, det tredje totalt i år, kommersiellt samarbete gällande eyetracking inom gaming, nu med Dells Alienware. Att det ska börja lossna rejält för Tobi Techs försäljningstillväxt de närmaste kvartalen känns minst sagt troligt...


---------------------------------

"Tobii AB har fått en initial order avseende eyetracking-plattformar av modellen IS4 från Acer för integration av Tobiis världsledande teknologi för ögonstyrning i kommande datorspelsprodukter. Leveranserna planeras att ske under en 12-månadersperiod med början under det tredje kvartalet i år. Det finns inga bindande volymåtaganden men ordervärdet över tidsperioden uppskattas till mellan 7 och 15 MSEK." - enligt PM:et 29 augusti

Förhoppningsvis och även relativt sannolikt är denna order endast en av de första för aktiemarknaden vägvisande orderna indikerande Tobii Techs enorma långsiktiga värdepotential inom olika segment av dess snabbt växande eytracking-marknad inom t ex datorspel.

-----------------------------------

Tobiis Q2-rapport 28 juli visade liksom Q1-rapporten att de två stora affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii Pro utvecklas hyggligt med rimlig möjlighet att på sikt nå deras respektive tillväxt- och lönsamhetsmål. 
De höga tillväxtförväntningarna på Tobii på flera års sikt är dock fortfarande främst knutna till framtidsområdet Tobii Tech vilket lär bidraga till en fortsatt kraftig volatilitet i aktiekursen t ex triggat av framtida pressmeddelanden om Tobii Techs framsteg inom gaming, virtual reality etc och kursspekulationer på marknaden däremellan, innan detta intressanta affärsområdes utveckling kan spås med betydligt mindre osäkerhet än det kan nu. Dit kanske det dröjer några år. 
Jag tror fortfarande på Tobii som en bra placering sedd på minst 4-5 års sikt då Tobii Tech enligt huvudscenariot bör ha goda chanser att ha uppnått en kraftig volymtillväxt som mycket väl bidrar till en betydligt ökad vinsttillväxt på koncernnivå för Tobii. 


---------------------------------------

Rekorddyrt (?) garage (över 8600 kr/kvm) i Byggpojken AB:s regi :