Här hittar all information som du kan behöva om kontaktannonser på nätet och nätdejting.   -> 

BMW 228i coupé - en snygging :-)
BMW 228i coupé - en snygging :-)

Ännu en snygging Uncle Scrooge 4 från 1953 Skick NM- 9.2 enligt CGCAlla bilderna på Disneytidningar förstoras vid klick på dem.
Ännu en snygging Uncle Scrooge 4 från 1953 Skick NM- 9.2 enligt CGC
Alla bilderna på Disneytidningar förstoras vid klick på dem.

Tredje gången gillt - en levande snygging :-) PhD A-C Engwall  pre-doktorstiden
Tredje gången gillt - en levande snygging :-) 
PhD A-C Engwall  pre-doktorstiden

Donald Duck Four Color 367 från 1952 Skick NM- 9.2 CGC
Donald Duck Four Color 367 från 1952 Skick NM- 9.2 CGC

Uncle Scrooge 2 från 1953 NM- 9.2 CGC (delat näst bästa kända i världen)
Uncle Scrooge 2 från 1953 NM- 9.2 CGC (delat näst bästa kända i världen)

Donald Duck Four Color 356 från 1952 Skick NM 9.4 CGC (bästa kända exemplaret i världen)
Donald Duck Four Color 356 från 1952 
Skick NM 9.4 CGC (bästa kända exemplaret i världen)

WDC&S 108 från 1949 Skick VF+ 8.5 CGC
WDC&S 108 från 1949 Skick VF+ 8.5 CGC

 

  


              Asfaltlöparen löparn
                         Över en MILJON besök redan år 2000
WntResearchs Foxy-5 är närmare ett kliniskt genombrott än de flesta förstår 

VD:s mailsvar till mig 10 maj medför att det går att dra långtgående slutsatser om detta. Läs vidare på :


Trots en enorm kursuppgång sedan analysstarten för drygt 2 år sedan har WNT den bedömt bästa risk/reward på ½ års sikt och uppåt av alla mina 40-talet svenska analysaktier sedan 1999, även om en försiktig placerare inte bör satsa mer i WNT än han eller hon har råd att förlora eftersom den absoluta risknivån är mycket hög

Det finns efter de senaste årens rikligt tillkommande forskningsunderlag åtminstone ett 100-tal vetenskapliga studier som stödjer Foxy-5 och Box-5 i 22 olika cancerindikationer och ytterligare några andra sjukdomar.
De två kanske mest intressanta nya prekliniska studierna från 2015 och vilka båda ökar Foxy-5:s framgångschanser i Fas I-studiens indikationer på lång sikt gäller dels att Foxy-5 har visats vara antimetastaserande i kastrationsresistent prostatacancer i en musmodell och dels att Wnt-5a via en speciell mekanism nedströms kan motverka cancerstamceller i bröstcancer.

I  juni kom WntResearch med information om deras deltagande på ASCO i månadsskiftet maj-juni 2015 : https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=74293
Man meddelade bl a att större läkemedelsbolag är intresserade av WNT-signalering. Inget annat kliniskt projekt fokuserar såvitt känt på metastasering eller ökad Wnt-5a-signalering vilken t ex i bröstcancer med 6 olika påvisade mekanismer verkar antimetastaserande. Bolag med antagonister mot olika Frizzled-receptorer eller olika WNT-proteiner är därför inga konkurrenter till WNTs Foxy-5.
WntResearch för samtal med intressenter för ett eventuellt kommande avtal som t ex kan förmodas gälla att utveckla Foxy-5 även mot bröst- och prostatacancer i Fas II eller ett regelrätt uppköp. Dessa övriga två huvudindikationer riskerar annars "ligga i träda" i flera år under den pågående Fas II-studien inom koloncancer.
WntResearchs ledning träffade åter en del intresserade företag på ASCO i en uppföljning av den "extremt goda responsen" som bolaget rapporterade om efter deras medverkan på Bio Europe tidigare i år :
"Our meetings with other companies were positive and discussions will continue." 
På FAQ-sidan kommenterades detta kort med :
"We had good meetings but are restricted by secrecy agreements to disclose more right now."
Här syftas på att WNT har CDA-avtal med läkemedelsbolag som genom dem kan få utökad information om t ex Fas I-studiens data under löfte om sekretess. 
Om det blir ett bra biomarkörutfall i Fas I och/eller proof of concept nås i Fas Ib så blir någon form av exit för Foxy-5 i år ytterst logisk inkl alternativet uppköp i mångmiljardklassen.


Ett kursdrivande PM väntas komma i sommar om utfallet av Fas I-studien för effekt-biomarkörer på antimetastasering hos bröst-, kolon- och prostatacancerpatienterna inkl de allra viktigaste biomarkörerna såsom förändringen av Wnt-5a-uttrycket och CTC-halten. Innan dess ska det dock komma ett PM om att sista patient är färdigbehandlad. 

Världens första antimetastaseringsläkemedel kan visa sig vara på gång om utfallet blir tillräckligt bra och kursuppgången i WNT på 28 % 21 april kommer i så fall högst sannolikt framstå som marginell i jämförelse. Sannolikheten för en exit med Foxy-5 värd mångmiljardbelopp i år skulle öka kraftigt, från mycket låg nivå enligt marknadens hittillsvarande prissättning av WNT-aktien.

VD bekräftade i andra juniveckan att målet om att nå proof of concept i Fas Ib-studien ligger fast. Det betyder att man sannolikt har sett en del positiva effektindikationer från biomarkörer i Fas I-studiens högre dosnivåer. Annars borde det vara mycket svårt att nå detta mål genom ytterligare ett fåtal, t ex en eller två, dosnivåer i Fas Ib.

Enligt tillägget under midsommarhelgen till studiebeskrivningen på Clinical Trials-sajten ska antitumöreffekt av Foxy-5 mätas genom tumörbiopsier före behandlingsstart och efter 12 dagar vilket bör innebära efter 5 doser av Foxy-5, då man numera har slopat den inledande "wash out"-veckan. 

Exakt vad som avses mätas framgår inte. Redan tidigare stod det att biomarkörerna  NGAL,15-PGDH, CTC-halt och Wnt-5a-relaterade värden skulle mätas, så det skulle eventuellt kunna gälla något annat - t ex kanske någon markör för att mäta Foxy-5:s anticancerstamcell-effekt i enlighet med nya externa forskningsresultat från i år, vilket skulle kunna vara mycket värdehöjande.
Efter att den återstående effektdatan har blivit insamlad och färdiganalyserad kommer ett högintressant PM om utfallet för bl a dessa biomarkörer. För Fas I-utfallet avseende biomarkörer på Foxy-5:s antimetastaseringseffekt är min bästa uppskattning följande :

1. 65 % sannolikhet för ett hyggligt till mycket bra resultat 
2. 20 % för ett otydligt resultat
3. 15 % för fiasko dvs ingen Fas II-studie genomförs

Det motsvarar en extremt bra risk/reward för en aktieplacering i WntResearch även på kort sikt och en exit i någon form 2015 blir ännu troligare vid ett utfall enligt alternativ 1. 


---------------------------------------------------------------------------------------

Det långsiktiga utfallet t o m 29 maj 2015 för samtliga 39 svenska analysaktier med köp-rekommendation var i genomsnitt över  +175 % enligt följande minsta procentuella ökningar:

7 st uppköpta vinnaraktier :
Connecta +1500 % (inkl 7 års utdelningar)
Autodiagnos +600 %, 
Segerström & Svensson +400 %
ReadSoft +500 %
Telelogic +300 % 
Protect Data +200 % 
Mandator +100 % 

8 st ej uppköpta vinnaraktier :
Rejlers +1500 % (6.9 till 104 + utd 3 kr 2012 + ?) 
WntResearch +600 % (7.75 till 61)
Know IT +500 % (10 till 56 + utd)
Fingerprint Cards +400 % (sub20 till 106.5 )
Itab Shop Concept +300 % (45 till 204 + ev utd)
Aros Quality Group +300 % (30 till >125 inkl utd)
Acando +300 %  (5.20 till 13.30 + 7.30 inkl utd + inlösen)
MedCap (f d New Science) ungefär +100 % (1.29 till 2.55 + ev utd)

Dessa ovan uppräknade 15 aktier har avkastat över 500 % i genomsnitt eller ungefär 6 -faldigats i genomsnitt från respektive analysstart mellan 1999 och 2014 till uppköpstillfället eller 29 maj 2015. 

De 7 bolagen Frango, XponCard, RKS, BossMedia, Netwise, 3LSystem och Partnertech köptes också upp men till klart lägre genomsnittlig kurs än +100 %. 

De 7 aktierna Immunicum +50 %, Enea +50 % (+ utd) , Avega + 40 % (inkl utd) NeuroVive + 20 % , Prevas +20 % (+ ev utd) samt Novotek och Softronic ungefär oförändrade (+ ev utd), har haft en blandad utveckling och i genomsnitt utvecklats medelmåttigt. 

10 av aktierna dvs en dryg fjärdedel är de extrema långsiktsförlorarna Feelgood, SwitchCore, Digital Vision, Teligent, Jaybis, Note, Free2move, PV Enterprice, PAR, (uppköpta) Nexus som för enkelhets skull sätts till vardera minus 100 % även om det endast är 4 av dessa 10 bolag som har gått i konkurs.

I genomsnitt har alla de 39 svenska analysaktierna utvecklats mycket bra och avkastat över 175 % från resp analysstart till antingen ett uppköpstillfälle eller i övriga fall till 29 maj 2015. I de allra flesta förlorarfallen meddelade jag dessutom i god tid varför det var lämpligt att sälja efter att risk/reward hade blivit relativt sett ogynnsam. Att en del blir förloraraktier beror på den medvetet valda aktiekategorin högriskaktier ur vilken man dessbättre kan hitta många vinnare med noggranna aktieanalyser.

-------------------------------------------------------------------

löparn - true story

Min "opinion" i British Medical Journal om det cell-medierade immunskyddets försummade betydelse för influensavaccinerings-strategier med bäring på t ex svininfluensapandemin

Backlöpning

Löpning och aktier

löparn ny aktiekändis

Aktie-SM 2000 - artikel med löparn

Sälj Telia - löparnråd år 2000

Ja löparn har kvar bostaden i Spanien

Analysaktier går som tåget

Aktieprofeten löparn fick rätt

Resistentia - konsulternas biotekniska experiment

löparn mot PEAB

löparn mot PEAB forts.


Disclaimer
Observera att jag förstås frånsäger mig allt ansvar för eventuellt dåliga råd och/eller aktieanalyser. Var och en handlar självklart aktier på eget bevåg. Jag vill främst vara en inspirationskälla för egen research på de aktier som jag skriver om, precis som jag själv ibland följer upp andras tips med egna analyser. Jag kan inte garantera att basinformationen och kalkylerna i analyserna är 100 % korrekta, men jag försöker rätta till eventuella fel etc löpande - i ordets bildliga betydelse. Alla aktieplacerare som liksom jag väljer aktier på fundamental grund rekommenderas att läsa företagets senaste årsredovisning, prospekt, delårsrapporter, PM etc vilka ger en utmärkt grund att stå på ofta även när det gäller att bedöma köpvärdheten och trovärdigheten i företagets eventuella mål och prognoser. I några fall genom årens lopp har jag tyvärr stött på bolag vars lednings information varit vilseledande vilket dessutom kan vara svårt att upptäcka i tid innan kursen har rasat. Även om man har räknat rätt i sin analys så blir det fel om informationen från bolaget som kalkylerna bygger på är oriktig. Jag vill också påpeka att jag ofta är i grunden ganska långsiktig (något kvartal till något år eller ibland t o m över det i placeringshorisont) med mina innehav men att jag med en del av en aktiepost kan försöka öka avkastningen ytterligare genom att sälja aktier om kursen känns kortsiktigt nära en topp eller nära min målkurs och omvänt köpa (tillbaka eller öka) om kursen bedöms ha fallit överdrivet. Dessutom byter jag ändå ibland ut hela absolut sett köpvärda aktieinnehav om något eller några ännu bättre nya placeringsalternativ dyker upp enligt min bedömning.