www.OffertOnline.se -> 
.

 

                                                  Sedan november 2015 skriver jag tills vidare inte själv om aktier på internet annat än på denna sida. Observera att det naturligtvis ändå är tillåtet för den som så önskar att på sedvanligt sätt citera valda textavsnitt om aktier härifrån och t ex publicera alstren på aktieforum med angivande av källan t ex www.loparn.com .Denna sida har (nästan) tagit sommarledigt i väntan på fundamentalt sett intressanta kurspåverkande nyheter om portföljbolagen WntResearch och Tobii, men kommer det sådana, vaknar den nog till liv igen med nya kommentarer :-)

Förhoppningsvis blir det rekorddyra (?) garaget (hittills ca 8600 kr/kvm) klart under sommarsemestern efter Byggpojken AB:s "sorti" i april : 


WntResearch 


-----------------------------------------------


Brexit har nutidsdiskonterat en försumbar överblickbar fundamental betydelse för WntResearch och dess läkemedelskandidater Foxy-5 och Box-5 jämfört med framför allt dels ett eventuellt avtal eller ett uppköp från Big Pharma och dels utgången av framtida kliniska studier.

På marginalen skulle dock en initial viktad kronförsvagning mot dollarn och euron som även väntas bli bestående ändå kunna vara lite positivt på riktigt lång sikt efter ett marknadsgodkännande, allt annat lika, eftersom läkemedelskandidaternas positiva nettointäkter från läkemedelsförsäljning minus utvecklingskostnader, givet marknadsgodkännanden, skulle vara positiva, uppkomma främst i USA och EU och därför öka i kronor. 
Vidare skulle redan under 2016 möjligen ett bestående fall för pundet kunna sänka kostnaderna något för Fas Ib-studiens klinik i Storbritannien och därefter fr om 2017 för Fas II-studien i samma land, men det rör sig i så fall sannolikt om små eller måttliga belopp sammanlagt. 

Slutsatsen är således att Brexit är fundamentalt sett ointressant på bolagsnivå jämfört med om/när WntResearch gör Exit med Foxy-5 och/eller Box-5 eller hela bolaget :-)


----------------------------------------------


WntResearchs CFO Per-Ola Forsberg köpte 4000 aktier 21 juni efter att SvDs Börsplus i en mindre intelligent analys säljrekade WntResearch (se tidigare kommentarer nedan).


--------------------------------------------------

WntResearch kom 21 juni med en uppdatering i nyhetsform om Fas Ib-studien m m.
Där framgår bl a att de första patienterna i Fas Ib-studien har doserats och att den beräknas slutföras i år. Vidare har den retrospektiva studien inletts där tumörprover från sammanlagt 600 patienter med rektal- respektive koloncancerpatienter analyseras m a p Wnt-5a för att dels bättre kunna dimensionera den planerade egna Fas II-studien så att man ska kunna erhålla statistiskt signifikanta resultat och dels för att se om även rektalcancer-patienter ska ingå i densamma. Flera liknande studier inom koloncancer har visat en starkt gynnsam effekt på överlevnaden för de med högt uttryck av Wnt-5a, jämfört med de med lågt eller inget uttryck, t ex i denna studie http://cancerres.aacrjournals.org/content/65/20/9142.full
där statistiskt signifikant längre överlevnad uppkom trots att endast 55 patienters tumörprover ingick.

----------------------------------------------------------Även min fru PhD A-C Engwall har numera kommenterat SvD Börsplus från ytterligare utgångspunkter än jag tidigare gjorde :

"Analytikern avråder alla från att äga WNT-aktien utan att komma med några övertygande argument vilka stöder en så långtgående slutsats.

Ett argument som anförs för att avråda investerarna är att man har för få anställda. WntResearch har valt att ha en mer flexibel och anpassad organisation som snabbt kan förändras efter behoven vilket innebär att driftkostnaderna kan hållas låga. Jag tycker det är ett smart drag eftersom jag har sett alltför många forskningsbolag som i tidig fas övermodigt bygger upp för stora organisationer med funktionärer, specialister och utrustning som efter några år leder till överkapacitet inom vissa specialiteter, onödiga arbetsinsatser och felprioriteringar för att man inte kan anpassa personalkompetensen tillräckligt snabbt efter de faktiska behoven. I bolag där det krävs hög specialistkompetens och erfarenhet för att föra projekten framåt anser jag att är flexibilitet centralt för att företagets projekt skall överleva på sikt.

Vidare anser analytikern att engagemanget från de inblandade är alltför lågt eftersom personer i ledningen inte avlönas på heltid för sitt arbete med företaget och även är inblandade i andra företagsprojekt. Han ger dock beröm för den fina hemsidan och alla pressreleaser lite hånfullt för att antyda att det är detta man i huvudsak ägnat sig åt. Jag har personligen träffat och diskuterat med Nils Brünner och Tommy Andersson och dessa personer är starkt engagerade i projektet. Har man någon erfarenhet från forskning och utveckling så lär man sig att de bästa medarbetarna är definitivt inte de som vill ha mest betalt (dessa bör man granska extra noga och vara skeptisk till) utan de som drivs av ett äkta engagemang som bidrager till att de kan vara villiga att även till viss del arbeta utan ersättning.

Man hävdar vidare att traditionella forskningsbolag har team av helt dedikerade vad man refererar till som proffs med budgetar på ofta hundratals miljoner kronor. Jag har stött på flera av dessa s k proffs (speciellt i Uppsala-Stockholms regionen) genom mitt arbete och många har tyvärr visat sig vara inkompetenta politruker som samvetslöst dränerat kapital från olika investeringsfonder och riskkapitalbolag som anställer kompisar och kompisars kompisar för dyra pengar för att befästa sin position. En tidigare forskningschef och Pharmacian jag mött anförtrodde mig att han bara anställde folk han kunde tänka sig att dricka öl med. Pengarna rullade en halv miljard gick upp i rök, företaget likviderades och de sk proffsen lämnade för nästa uppdrag med fickorna fulla.

Jag anser att man måste bedöma individerna och deras kompetens och engagemang inom området individuellt på ett personligt plan och inte dra slutsatser utifrån sina egna fördomar.

Ledningen avser inte att bygga upp en stor linjeorganisation utan att driva sina forskningsprojekt till Fas II och sedan samarbeta med större bolag för den fortsatta utvecklingen. Det finns bolag som uppfyller analytikerns önskade kriterier som jag och andra pålästa aldrig skulle satsa en krona i som tex Kancera och Sprint BioScience.

Analytikern verkar inte heller tillräckligt påläst på projekten eftersom han hävdar att orsakssambanden ännu inte är klarlagda av forskningen. Detta visar att han inte studerat litteraturen och specifikt de forskningspublikationer som producerats av Tommy Anderssons grupp och/eller förstått dess innehåll. Jag har som forskare sällan sett ett bättre prekliniskt underbyggt projekt. Min man Bo Engwalls kommentarer till de tre punkterna i analysen är i enlighet med min egen uppfattning så dessa behöver jag inte kommentera ytterligare."SvD Börsplus har gjort en lite märklig analys av WntResearch med säljrekommendation och med en påstådd bedömd chans för att Foxy-5 lanseras framgångsrikt till högst 5 %. Den är enkel att avfärda som inkompetent, och jag nöjer mig nu med att bl a något mer utförligt kommentera deras tre huvudpunkter.

De hänger således främst upp sig  på 

1. att högt Wnt-5a-uttryck korrelerar med antimetastasering i vissa cancerformer men gör tvärtom i andra och att läkemedelsmyndigheter därför skulle vara "extremt restriktiva" innan ett marknadsgodkännande. 

Det finns dock f n så många som ett knappt 40-tal egna och externa vetenskapliga studier som stödjer Foxy-5 i enbart dess tre huvudindikationer bröst-, kolon- och prostatacancer. Av dessa har även kliniska data visat, och detta för tusentals patienter sammanlagt i huvudindikationerna, att högt Wnt-5a är gynnsamt för överlevnaden. Dessutom är de komplexa mekanismerna i deras viktigaste antimetastaseringsmoment relativt väl klarlagda in vitro och ofta i flera signaleringsled nedströms Wnt-5a i de tre huvudindikationerna. I fallet bröstcancer är det t o m visat hela 6 olika oberoende antimetastaseringsmekanismer av Wnt-5a. Vidare finns det egna djurstudier som tyder på en stark antimetastaseringseffekt av Foxy-5 i de indikationer där det finns lämpliga modeller i möss dvs bröst- och prostatacancer. Liknande effektresultat finns för Wnt-5a i externa studier i alla de tre huvudindikationerna och vars resultat således också stödjer Foxy-5.

Vidare så torde det självklart vara svårt för läkemedelsmyndigheter att inte godkänna Foxy-5 om effekten i någon eller några av huvudindikationerna visas vara signifikant gynnsam för cancerpatienters överlevnad och återfallsfria överlevnad  i Fas II- (vid Accelerated Approval) eller Fas III-studier samtidigt som Foxy-5 befinns vara säkert. Inom cancer så har ju den traditionella läkemedelsforskningen som är mest inriktad på att hämma cancertumörer genom att t ex döda cancerceller hittills inte lyckats särskilt bra i ökad överlevnadseffekt, och det beror bl a på att just att WntResearchs forskningsområde metastaseringen fortfarande svarar för ca 90 % av dödsfallen i cancer. Därför är marknadspotentialen enorm för den läkemedelskandidat som kan motverka just metastasering i stora cancerindikationer. WntResearch och Foxy-5 ligger såvitt känt allra främst i detta avseende i åtminstone bröst-, kolon- och prostatacancer.

Det gäller även att förstå att Wnt-5a-signaleringen är mycket basal och därför relativt starkt evolutionärt bevarad mellan djurarter och likaså dess huvudreceptor Frizzled-5 så att sannolikheten ökar, allt annat lika, att de breda och starka prekliniska resultaten är tillräckligt kraftigt överförbara på cancerpatienter för att Foxy-5 ska kunna marknadsgodkännas.

2. att WntResearch skulle ha sparsam egen preklinisk forskning.

Det är en märklig invändning eftersom Tommy Andersson är både CSO i WntResearch sedan starten och dessutom i egenskap av ledare för en forskningsgrupp i Lund har fått många (mång-)miljonanslag för deras forskning kring Wnt-5a som har bedrivits minutiöst under ett 15-tal år. All den forskningen har WntResearch naturligtvis stark nytta av.  Att det DESSUTOM finns en enormt bred stödjande extern forskning kring Wnt-5a är enbart positivt. Det är f ö en ytterst liten minoritet forskning kring Wnt-5a som i några indikationer tycks gå emot Foxy-5 och Box-5, men i flera fall kan dessa resultat också förklaras och behöver inte vara motstridiga.
På det hela taget är det en styrka att både Tommy Anderssons forskargrupps resultat och externa resultat stödjer Foxy-5 och Box-5, t o m i upp till 27 cancerindikationer.

3. att WntResearchs läkemedelskandidater är "förebyggande produkter".

Det är en märklig invändning. Eftersom metastaseringen orsakar omkring 90 % av döden i cancer blir det sannolikt inte särskilt svårt att i väl avvägda och måttligt stora Fas II-studier visa statistiskt signifikant effekt på t ex återfallsfri överlevnad om Foxy-5:s effekt är i paritet med den gynnsamma effekt som Wnt-5a har i alla de tre huvudindikationerna enligt flera egna och externa studier på över 2000 patienter. För dessa patienter korrelerade ett högt Wnt-5a-uttryck med omkring 2-4 års längre överlevnad eller återfallsfri överlevnad än för de med lågt eller inget Wnt-5a-uttryck.


Om man går igenom det totala forskningsunderlaget för Foxy-5 inom de tre huvudindikationerna inses, bl a med punkterna 1-3 ovan som grund att WntResearchs främsta läkemedelskandidat inom antimetastasering har en relativt sett god framgångschans. 
T o m enbart den genomsnittliga dvs statistiska chansen för en småmolekylär kandidat, som Foxy-5, inom cancer är långt bättre än SvD:s Börspuls 5 % när Fas I är avklarad med framgång (vilket är ett faktum nu trots att Fas Ib pågår). 
Som synes här 
var chansen statistiskt sett knappt 19 % från avklarad Fas I t o m marknadsgodkännande (se pdf-sida 9) enligt DiMasi m fl. 
Även räknat från innan Fas I var chansen långt högre än 5 %, nämligen drygt 14 % t o m marknadsgodkännande. 

WntResearch har dock aldrig, liksom flertalet små biotechbolag, haft för avsikt att självt driva Fas III-studier utan siktar senast efter en framgångsrik Fas II-studie att nå ett avtal med Big Pharma som kan innebära utlicensiering av Foxy-5 eller uppköp. 

Min fru PhD Ann-Cathrin Engwall och jag som givetvis har analyserat forskningen kring WntResearchs Foxy-5 och Wnt-5a avsevärt noggrannare, under flera år dessutom, än SvD Börsplus bedömer att framgångschansen i Fas II är betydligt större än genomsnittskandidaten inom cancer. 
För var och en av huvudindikationerna är vår bästa skattning att sannolikheten för framgång i Fas II ligger ungefärligen i intervallet 50-75 % och framgång i både Fas II och III 30-50 %. 
Ihopkopplat med den enorma marknadspotentialen blir därför enligt en mer kompetent och logisk slutsats att risk/reward är fantastiskt bra nu i WntResearch för en aktieplacering t o m Fas II.-----------------------------------------Sedan jag "synade" Fas I-utfallet 5 november 2015 med det antal WntResearch-aktier jag då planerade ha långsiktigt i förväntade uppgångsfaser hade jag till portföljen per 21 april i år återköpt betydligt billigare exakt så många WNT-aktier att innehavets numerär blev detsamma som 5 november. 

Men per 10 juni var WNT-innehavet 100 % större i antal aktier än 5 november i fjol. 

Räknat från det senare datumet medförde taktiska och strategiska omplaceringar under drygt 7 månader att hela nytillskottet netto i antal WNT-aktier, dvs halva innehavet 10 juni, har "kostat" minus 3.26 kr per aktie i inköp, dvs i princip varit gratis och dessutom kan sägas ha givit en slags implicit "direktavkastning" på långt över 10 % (räknat t ex på snittaktiekursen i år). 
I kalkylen har då samtliga kostnader och intäkter från uniträtter, BTU och numera sålda TO 2 räknats till godo. 

En om möjligt aktiv förvaltning av större långsiktiga portföljposter i högriskbolag kan således vara mycket lönsam, dvs om man inte har en mer passiv strategi t ex med i stället små portföljandelar avseende flera olika högriskinnehav. 
WntResearch-aktiens likviditet hämmas faktiskt av att alltför många är enbart långsiktiga, och att nytillskottet av aktieägare är alldeles för klent.

Generellt är biotechaktierna pressade av en enormt stor mängd nyemissioner i år, men WntResearchs nyemission tillhörde de relativt minsta och bättre risk/reward på 1-3 års sikt torde vara enormt svår att hitta. Jag tror, med stöd av min fru PhD A-C Engwall och en cancerforskande bekant, t ex att den är sämre i cancerforskningsbolagen Sprint Bioscience, Cantargia, Kancera, RhoVac, Immunicum m fl vilka alla med olika tekniker främst är inriktade på det enormt konkurrensutsatta traditionella området att motverka cancerns (inkl primärtumörens och/eller eventuella metastasers) tillväxt, i allra bästa fall så att cancertumörer elimineras, t ex genom att döda cancerceller, medan WntResearch ligger i täten i hela världen forskningsmässigt med att fokusera på att minska den i nuläget avsevärt mer dödliga metastaseringsprocessen inkl att motverka flera olika mekanismer då cancercellerna blir mer rörliga och lämnar en modertumör och sedan via cirkulationen sprider sig ut i kroppen och där kan bilda nya dödligare tumörer i andra organ.

Min förväntan som framgått nedan är att det finns en hyfsad chans till ett lukrativt avtal/uppköp gällande WntResearchs Foxy-5 (eller hela bolaget dvs inkl Box-5) redan innan Fas II startar, och en mycket god chans senast efter den egna Fas II-studien är klar. 500 - 1500 kr i ett totalt och mycket grovt uppskattat väntevärde (dvs inkl väntevärde av upfront, milestones och licensintäkter alternativt en uppköpssumma) per aktie givet ett bra avtal - jämför uppdragsanalysens bullscenario med ett uppköp värt 700-1200 kr per aktie strax efter att Fas II inleds dvs inom något år från nu - skall ställas mot en aktiekurs nu på senast 24.70 kr...

----------------------------------

WntResearchs styrelseordförande Peter Ström ökade enligt Aktietorgets insiderlista aktieinnehavet relativt kraftigt 31 maj med 8800 aktier till 13800 aktier, uppenbarligen i samband med nyemissionen eftersom han också ökade med 2200 TO 2. Det är endast storägaren och styrelseledamoten Kjell Stenberg som har nysatsat mer på en enda gång i antal WNT-aktier sedan 2014. Det är en positiv signal speciellt till den bredare aktiemarknaden av potentiella WNT-köpare.

------------------------


släpptes 27 maj och innehöll relativt mycket information om verksamheten vilket är nyttigt för potentiella och nuvarande aktieägare. 
Bl a framgår att kassa-förbrukningen var mycket låga drygt 2 miljoner kr. Vidare upprepas t ex att Foxy-5 redan inför Fas II-studien kommer tillverkas i dess slutgiltiga beredningsform, vilket jag själv ser som en nödvändig anpassning om Foxy-5 skulle komma att marknadsgodkännas redan efter eventuellt starka Fas II-resultat mot metastasering. Föregående VD i WntResearch gav åtminstone signaler, t ex på FAQ-sidan, som kan tolkas i denna riktning. För ett USA-godkännande efter gynnsamma Fas II-data enligt instrumentet Accelerated Approval torde rimligen krävas en framgångsrik Fas II-studie där också, vilket skulle underlättas genom ett avtal med en lämplig Big Pharma-partner så snart som det är möjligt. WntResearch har numera givit marknaden tydligare uttryck för att ett avtal kan komma tidigare än efter Fas II, så hoppet finns att Foxy-5 skulle kunna nå cancerpatienter både i Europa och USA redan innan Fas III inleds.


Till följd av kursrekylen nedåt igen i WntResearch ökade jag senast idag med ytterligare ett 5-siffrigt antal aktier i WNT, efter samtidig vinsthemtagningsrelaterad minskning efter uppgång i det andra aktieinnehavet (dvs Tobii). Jag tror långsiktigt dock på båda bolagen, men bäst risk/reward nu har sannolikt WNT på något års sikt eller t o m Fas II.

----------------------------------

WntResearch har lämnat in en patentansökan avseende två nya metoder att detektera Foxy-5:s biologiska effekter hos behandlade cancerpatienter och det kommer underlätta för Fas Ib-studien och framtida kliniska studier. Detta är ett värdefullt resultat av prekliniska studier och Fas I-studiens utvärdering av Foxy-5:s effekt på olika biomarkörer. Ännu är det för marknaden okänt vilka genuttryck vid metastaserande cancer som nedregleras av Foxy-5, men det kommer framgå när väl patentet blir officiellt. 
Metoderna har dessutom potential att användas för effektstudier av Box-5.

Nyheten publicerades 25 maj :

-------------------------------------------


Ytterligare en helt ny studie om malignt melanom
från forskargruppen där CSO Tommy Andersson ingår har publicerats. Den bl a utökar kunskaperna om de mekanismer som påverkar Wnt-5a-uttrycket i malignt melanom i några cellinjer. 
T ex visas att det RNA-bindande proteinet HuR kan stabilisera Wnt-5a och MMP-9 vilka båda i denna cancerindikation verkar metastaserande.
Intressant är också att man visar att bl a Novartis småmolekyl MS-444 kan motverka metastaseringen genom att inhibera HuR och därmed skulle kunna vara en potentiell ytterligare läkemedelskandidat för att bekämpa malignt melanom. 
Kanske en framtida kombinationsbehandling med Box-5, MS-444 och en Interleukin-6-antikropp (jfr den andra nya malignt melanomstudien) kan bli en ännu effektivare antimetastaseringsterapi i malignt melanom ?


------------------------------------------------

CSO Tommy Andersson m fl har fått för WntResearch mycket positiva prekliniska forskningsresultat publicerade 12 maj gällande Box-5 för att motverka malignt melanom. Man har bl a visat att Wnt-5a i denna cancersjukdom kan reglera sitt eget uttryck och att motverkan av både Wnt-5a och Interleukin-6 i kombinationsbehandling kan vara en extra effektiv metod att motverka metastasering i malignt melanom.
Nyheten publicerades från bolaget 13 maj och finns här :

Det finns nu ett 10-tal vetenskapliga artiklar som ger Box-5 potential mot malignt melanom.Totalt är det därmed länkat till 48 st vetenskapliga studier i analysen vilka ger Box-5 potential i 13 olika cancerindikationer.
Hade WntResearch låtit alla de hundratalet för Foxy-5 och Box-5 gynnsamma vetenskapliga studier komma i form av nyheter som idag, eller i vart fall de som har publicerats  sedan bolaget bildades, hade marknadsvärdet för WntResearch sannolikt legat över nuvarande ATH enligt min gissning (om inte WNT redan då hade blivit uppköpta för mångmiljardbelopp efter att ha blivit ännu mer känt bland allmänheten, i forskarvärlden och hos Big Pharma). 

Risk/reward är givetvis fortsatt lysande för en lämpligt avvägd långsiktig placering i WntResearch. 

-----------------------------------

Varför vore det utmärkt med ett avtal om Foxy-5 innan Fas II-studien är avslutad ?

Eftersom t ex min analys, men rimligen även den nya uppdragsanalysen, måste innebära en enormt gynnsam risk/reward i WNT-aktien sett på lång sikt, så skulle ett avtal sannolikt vara värt långt mer än det noterade bolagsvärdet nu och ändå vara ytterst fördelaktigt för en Big Pharma-partner. 
Men även nuvarande aktieägare i WNT skulle kunna få en upplevt mer attraktiv risk/reward, även efter ett nytt ATH i WNT-aktien som avtalet kunde medföra, eftersom Big Pharma skulle inte bara betala en rejäl upfront och eventuella milestones utan dessutom skulle WntResearchs aktieägare kraftigt minska sin framtida långsiktiga kursrisk om avtalet innebär att Big Pharma ska driva Fas II-studier med Foxy-5 i både bröst- och prostatacancer (och kanske koloncancer också om avtalet kommer tidigt nog under 2016/2017 så att partnern tar över genomförandet av den studien). 
I ett sådant läge skulle det finnas 3 olika chanser i Fas II-studier att sprida riskerna/möjligheterna på, jämfört med i praktiken finansiellt sett endast en enda chans i nuläget inom koloncancer. Dessa 3 chanser är till en betydande del även oberoende chanser eftersom det rör sig olika cancerindikationer med olika ursprungscelltyp, olika mikromiljö m m vilket bevisligen återspeglas i de långt ifrån identiska signaleringsmekanismerna nedströms Wnt-5a. 
Det är sett från nuläget t ex teoretiskt möjligt att Foxy-5 trots allt misslyckas i Fas II i koloncancer men lyckas i Fas II i bröst- och prostatacancer, för att nämna ett av flera möjliga utfall men där just detta skulle innebära långsiktig succé för aktieägarna givet ett avtal innan, medan kursen skulle tokrasa likt Diamyd efter Fas II-studien inom koloncancer utan ett föregående avtal med Big Pharma.
Dessutom bedömer jag och min fru PhD A-C Engwall att den prekliniska forskningsgrunden är som allra starkast i just bröstcancer och därefter i prostatacancer (främst tack vare att framgångsrika in vivo-studier med Foxy-5 finns i båda dessa fall). Fas I-studiens ytterst begränsade kända biomarkördata motsäger inte det här resonemanget. Speciellt för bröstcancer är det prekliniska underlaget särskilt imponerande där det är åtminstone 23 vetenskapliga studier som ger ett brett stöd för Wnt-5a:s och Foxy-5:s antimetastaseringseffekt (och en potentiell anticancerstamcelleffekt) och överlevnadseffekt. 
Styrelsen och ledningen i WntResearch har högst sannolikt redan insett detta och därför bedömer jag att den nye VDns uppdrag bl a innebär att ett avtal om Foxy-5 med Big Pharma eftersträvas mer aktivt. 


---------------------------------------

En ny uppdragsanalys av WntResearch har publicerats på 
Den kommer i dess Bullscenario fram till att ett avtal nås om utlicensiering eller uppköp
när Fas II har inletts, dvs sannolikt nästa år, till ett värde motsvarande  700-1200 kr per aktie.
Detta ligger ganska väl i linje med min analys värdering vid ett sådant avtal.
Deras fåsidiga analys är naturligtvis väldigt kortfattad och behandlar t ex nästan ingen av de hundratalet viktiga prekliniska studier om Wnt-5a som min analys mer eller mindre utförligt kommenterar, men de har åtminstone gjort klart att "Forskningen som ligger till grund för bolagets båda läkemedelskandidater är omfattande, vilket minskar den kliniska risken."   
Bl a därav följer att risk/reward är lysande nu i WNT, och jag och säkert ganska många med mig har uttnyttjat det pressade kursläget för att öka och i mitt fall genom inköp idag av ytterligare 195000 uniträtter som kunde köpas extra billigt "på slutrean" (snitt 0.26 kr, motsvarande 22.38 per aktie + 1/4 gratisoption) sista handelsdagen dvs 27 april.
Vanligtvis lättar säljtrycket i aktien när handeln med teckningsrätter har upphört, dvs idag, så hädanefter har WNT-aktien stora möjligheter att börja återhämta sig kursmässigt, kanske i ett optimistiskt scenario som efter nyemissionen 2014 då kursen dubblades på ett par månader. Den här gången var dessutom nyemissionen mycket mindre vilket, allt annat lika, bör snabba på uppgången efter det tidigare dessutom överdrivet stora kursfallet.

-------------------------------------------


Utvidgat Box-5-stöd i analysens avsnitt om mag-, bukspottskörtel- och oral cancer genom fyra "upphittade" studier från 2014-2015 :En femte och sjätte studie som stödjer Box-5:s potential mot magcancer ingår nu i analysen. Magcancer drabbade ca 950 000 patienter i världen 2012.
visar att det är gynnsamt att t ex motverka Wnt-5a vid en diffus typ av magcancer.
visar bl a att ett högt uttryck Wnt-5a är associerat med kraftigt minskad överlevnad vid diffus typ av magcancer.En femte studie som stödjer Box-5 i bukspottskörtelcancer. Bukspottskörtelcancer drabbade ca 340 000 människor i världen 2012.
Där visades bl a att Wnt-5a ökar prolifiering och minskar apoptos in vitro och ökar tumörtillväxten in vivo i mänskliga cellinjer av typen PANC-1 och BXPC-3 samt att effekten på apoptos uppkom genom betacateninsignalering.

En tredje studie som stödjer Box-5:s potential i oral cancer. Oral cancer drabbade ca 300 000 patienter i världen 2012.
Denna externa studie visar bl a att motverkan av Wnt-5a är gynnsamt för att motverka oral skivepiteleal cancer i dess vanligaste form dvs i tungan.

Totalt är det därmed länkat till 47 st vetenskapliga studier i analysen vilka ger Box-5 potential i 13 olika cancerindikationer.
-------------------------------------------WntResearchs hela företagsledning, alla styrelseledamöter och de tre största aktieägarna visar marknaden att de tror på bolaget och Foxy-5 genom teckning för 2.9 miljoner kr  i den nu pågående nyemissionen. Ett PM om detta kom 22 april 
Det innebär dessutom att insidern CFO Per-Ola Forsberg gör sitt första aktieköp i WNT.


-----------------------------------


Min aktiva förvaltning av WNT-innehavet har netto inneburit att jag sedan nyemissionsbeskedet kom 29 mars och t o m idag 21 april för första gången har återköpt/ökat med precis så många aktier att innehavet är exakt detsamma som det betydande antal WNT jag "synade" utfallet i Fas I-studien med 5 november 2015. Utfallet är ekonomiskt ekvivalent med att jag sålde alla dessa aktier på 51.28 kr och sedan köpte tillbaka dem alla till dagens slutkurs 23.40 kr. I verkligheten har jag naturligtvis inte varit helt utan WNT-aktier någon gång utan hade i genomsnitt omkring 1/5 - 1/3 så många under nedgången sedan november tills dess att det av mig ganska väntade  nyemissionsbeskedet kom. 


Ytterligare en bröstcancerstudie 

visar bl a med tumörprover att även för patienter i undergruppen trippel-negativ bröstcancer har de med ett lågt uttryck av Wnt-5a en signifikant lägre överlevnad än om uttrycket av Wnt-5a är högt. 

Detta är den 7:e studien medtagen i analysen som visar att bröstcancerpatienter med lågt Wnt-5a har en ogynnsam prognos, och ökad Wnt-5a-signalering kan därför förväntas öka överlevnaden signifikant, vilket dessutom styrks rent mekanistiskt av flera in vitro- och in vivo-studier med Wnt-5a och Foxy-5. WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 väntas öka Wnt-5a-signaleringen hos cancerpatienterna genom att binda till receptorn Frizzled-5.


Eftersom  de två patienter i Fas I-studien där tumörbiopsier togs både före och efter Foxy-5-behandling hade förändringar i genuttryck (WNT har inte avslöjat vilka ännu bl a av patent- och konkurrensskäl) relaterade till biologisk aktivitet i form av metastasering vill WntResearch i Fas Ib-studiens kliniker i Sverige och Storbritannien fortsätta dosera i det dosområdet också medan det i Danmark kommer bli de högre doser som ursprungligen har planerats eftersom ingen dosbegränsande toxicitet har uppkommit hittills. Givet att dosbegränsande toxicitet skulle uppkomma redan i den första ursprungligt planerade dosen i Fas Ib-studien, vilket inte är uteslutet, så vore det bra inför Fas II-studiers upplägg att, allt annat lika, erhålla ännu mer data om biologisk aktivitet från det aktuella dosområdet som ingick redan i Fas I-studien. 
Dagens PM gäller att dossänkningen har godkänts av berörda myndigheter i Storbritannien, och hela upplägget kan man se som en gardering från WntResearchs sida, OM dosbegränsande toxicitet skulle uppkomma tidigt i Fas Ib enligt ursprungligt dosschema eller att mer biologiskt intressant data erhålls i ett bredare dosområde. Fas I-Ib-studierna gäller alla de tre huvudindikationerna och därför är mer data givetvis bra att ha även inför framtida Fas II-studier i bröst- och prostatacancer.


-----------------------------------------

Ännu en studie som stödjer WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 inom cancer har publicerats 2016 och det gäller matstrupscancer där analysen nu kortfattat konstaterar följande:
Matstrupscancer drabbade omkring 460 000 patienter i världen 2012. Foxy-5 har en möjlig tillämpning här eftersom Wnt-5a genom att motverka betacatenin-signalering är gynnsamt vid båda de två huvudtyperna (ESCC respektive EAC) av matstrupscancer enligt dessa två externa studier från 2010 och 2016

Sammanlagt är det 14 olika cancerindikationer där Foxy-5 har potential.

För den intresserade så visas även ROR2:s betydelse i den ena typen av matstrupscancer (EAC) i den nya studien, inte ROR1:s. Det finns ett bolag som heter Kancera som har utvecklat en ROR1-hämmare och som befinner sig på preklinisk nivå men där musstudier försvåras av dess snabba nedbrytning i möss.--------------------------------


WntResearch har publicerat ett emissionsmemorandum :

Där står bl a  "Bolaget undersöker dessutom möjligheten att undersöka andra cancersjukdomar i ytterligare fas 2-studier av Foxy-5. Efter en fas 2-studie, eller möjligen tidigare, avser bolaget att ingå partnerskap, utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten till en partner som genomför fas 3-studierna som ligger till grund för ett slutligt godkännande med efterföljande kommersialisering av Foxy- 5 som läkemedel"

Jag tror det är första gången som WntResearch i en så "tung skriftlig kommunikationskanal" som ett emissionsmemorandum måste betraktas vara tydligt anger att ett avtal redan innan Fas II kan bli möjligt, vilket jag behandlade i kommentaren nedan från igår.

Den nye VD:ns slutkommentar  "Vi har en mycket spännande tid framför oss och jag ser stora möjligheter för succé" borde kunna klassas som ovanligt öppenhjärtligt optimistisk för att vara ett hämtad ur ett emissionsmemorandum från ett biotechbolag i Fas I.  Han fick min analys för en tid sedan och är nog påläst nu :-)
 -------------------------------------


WntResearchs måttligt stora nyemission i april, en ny mer affärsinriktad VD och de många parter de har fört affärssamtal med nyligen bör sammantaget mest sannolikt kunna tolkas som att bolaget nu mer bestämt kan ha siktet inställt på att försöka nå ett avtal med Big Pharma för extern finansiering av Fas II-studier i alla de tre huvudindikationerna, istället för att göra en nyemission 2017 som dessutom troligen endast skulle kunna slutfinansiera en enda egen Fas II-studie. Lyckas man nå ett avtal bör nytt ATH för WNT-aktien nås då, nästan oberoende av hur gynnsamt avtalsinnehållet skulle vara. Risknivån i aktien skulle momentant sjunka kraftigt och den enorma potentialen mycket tydligare synliggöras för aktiemarknaden.

VD betonade i PM:et 12 april den redan i slutet av februari offentliggjorda nedregleringen av vissa genuttryck i Fas I-studien vilka sätts i samband med metastasering. Kanske har input fåtts från Big Pharma nyligen vid senaste konferensen som resulterade i PM:et om vid vissa kliniker önskad sänkt dosnivå i Fas Ib-studien, eftersom intressant biologisk aktivitet redan har visats i Fas I. Fler gynnsamma utfall för dessa med metastasering förknippade genuttryck i Fas Ib-studien kanske skulle på så sätt kunna bana väg för ett avtal redan innan Fas II-starten. En tillräckligt väl insatt Big Pharma i den enormt breda och för Foxy-5 mycket gynnsamma Wnt-5a-forskningen inom cancer borde då kunna "få blodad tand" och slå till, även om direkta bevis för storleken på Foxy-5:s antimetastaseringseffekt dröjer till Fas II-studier, bl a eftersom mikromiljön och därmed den biologiska signaleringen skulle kunna skilja sig åt vid nydiagnostiserad respektive vid långt avancerad metastaserad cancer.

VDs, ganska ringa, första insiderköp 11 april, kom lägligt till nyemissionen. Kanske kommer han senare, men innan ett eventuellt avtal, få ett fördjupat ekonomiskt incitament, t ex gratis  uniträtter från storägare och/eller personaloptioner ?

------------------------------------------

Det kan finnas ett visst befogat intresse av att löparn i egenskap av aktieägare sedan i mars 2013 nu kort kommenterar WntResearch på hemsidan, och följande har i alla fall mäktats med trots både lättja och ringrostighet :-)

I linje med mina gryende förväntningar sedan slutet av 2015 då jag slutade skriva här kom ett inte oväntat nyemissionsbesked i WntResearch 29 mars i år. Under den långa perioden avvaktade jag, och förmodligen många andra aktiva placerare också, med ett jämfört med tidigare avsevärt mindre WNT-innehav vilket visade sig vara mycket lönsamt. Kurspressen pga marknadens förväntningar om när kapitalbehovet skulle tillgodoses medförde en kursnedgång från toppen 79 kr till knappt 20 kr som lägst, vilket naturligtvis var smått vansinnigt fundamentalt sett men numera fungerar marknaden ofta så i en slags självuppfyllande profetia i samband med nyemissioner. Initialt bidrog dock kraftigt en besvikelse i marknaden över det något oklara Fas I-utfallet m a p biomarkörer och CTCs.
Långsiktigt sett spelar det emellertid för en passiv aktieägare mindre roll till vilken kurs ett bolag nyemitterar om denne tecknar sin andel av nyemissionen, vilket dock inte alla gör.

Jag trodde dock på en större nyemission med syfte att finansiera hela Fas II-studien inom koloncancer (eller kolorektal cancer), men detta upplägg med ett måttligt belopp (dock med bifogade optioner med teckningskurs i intervallet 30-40 kr) liksom satsningen på att ta Box-5 till Fas I kan tyda på att WntResearch ser en hyfsad möjlighet till någon form av avtal med Big Pharma kanske senast under år 2017 för att på så sätt få en partner som även bekostar Fas II-studier med Foxy-5 inom bröst- och prostatacancer där den prekliniska forskningsgrunden är ännu bredare m a p in vivo-studier med Foxy-5. Som konstaterats många gånger tidigare skulle detta gynna alla parter inkl patientkollektivet i synnerhet när det gäller tidsaspekten för världens potentiellt första antimetastaseringsläkemedel att nå olika delmarknader. Metastaseringen är en nödvändig orsak till omkring 90 % av döden i cancer.

Risk/reward fundamentalt sett för en tillräckligt långsiktig placering i WntResearch är efter den överdrivna kursnedgången (fortfarande) fantastiskt bra där jag nu bedömer att huvudscenariot för en eventuell succé med mångfaldigad aktiekurs är främst avhängigt utgången i den egna Fas II-studien, medan det i ett alternativt scenario med partnerskap eller uppköp skulle kunna inträffa långt tidigare än så. Sannolikheten för det senare bör dock, allt annat lika, redan enligt min slutsats i november ha minskat efter det oväntat otydliga Fas I-utfallet m a p biomarkörer och CTCs, men det hänger förmodligen också på Big Pharmas förståelse av den samlade Wnt-5a- och Foxy-5-forskningen och hur WntResearch presenterar den. Det måttliga nyemissionsbeloppet kan således ändå tolkas som att WntResearch ser en chans till avtal med Big Pharma "i förtid". Normalt anses en liten kassa innebära en försämrad förhandlingsposition  vilket den förestående nyemissionen motverkar.

Kortsiktigt har aktiekursen givetvis pressats ned enormt överdrivet av nyemissionen och förväntningarna på att den skulle komma, så mycket att en god chans finns för både att årets kursbotten nåddes på 19.50 kr nyligen och att en kraftig kursåterhämtning inträffar en tid efter att nyemissionen är avklarad ungefär som skedde efter nyemissionen våren 2014. Den gången var teckningskursen 15 kr och WNT-aktien lyfte över 100 % inom ett par månader.

Det borde inte vara överraskande för tidigare läsare på denna hemsida att jag, som med min fru PhD A-C Engwalls hjälp sannolikt har gjort den djupaste externa analysen av WNT och den relaterade Wnt-5a-forskningen, inkl närstående sedan nyemissionsbeskedet 29 mars har ökat kraftigt och återköpt aktier i WNT. Den prekliniska forskningsgrunden är enormt bred med grovt räknat ett 100-tal studier som stödjer Foxy-5 eller Box-5 vilka har en potential i upp till 27 cancerindikationer där Wnt-5a har en betydande roll. Jag tvivlar på att det finns något annat svensknoterat renodlat cancerforskningsbolag med en lika stor väntevärdemässigt sett och bred egen och extern preklinisk forskningsgrund som WntResearch. 

Absolutrisken för ett misslyckande måste ännu bedömas vara hög, men tack vare den realistiskt sett gigantiska potentialen är risk/reward fortfarande sannolikt enormt gynnsam för en till storleken lämpligt avvägd långsiktig portföljplacering i WntResearch.


Tobii


Tobii lanserar Snap Scene enligt ett PM 20 juni

-------------------------------------------

Ett eyetracking-tillbehör baserat på Tobiis IS4-plattform ska lanseras i speldatorer av MSI enligt ett PM 1 juni 


-------------------------------------------


Tobiis Q1-rapport 4 maj innehöll inga särskilt överraskande "siffror". De två största affärsområdena Dynavox och Pro växer ungefär som väntat med lönsamhet. Kassan var dessbättre helt intakt trots höga investeringar i FoU i det mest intressanta framtidsområdet Toby Tech. Där sägs  "Flera pågående dialoger och samarbeten som syftar till att utvärdera, utveckla eller integrera eyetracking i olika produkter inom områden som speldatorer, VR och mobiltelefoner.
Att även integrera eyetracking i mobiltelefoner är relativt nytt för mig och tydligen rätt långt gånget redan nu eftersom det nämns här uttryckligt tillsammans med t ex speldatorer.


-----------------------------------------------


Den indikerar en genomsnittlig marknadstillväxt på  35.2 % om året t o m 2020. Tobii Dynavox har ett långsiktigt marginalmål på 20 % och Tobii Pro över 15 %. Dessa två affärsområden är idag kassaflödespositiva med hyfsade rörelsemarginaler. 
Tillämpar man marknadsprognosen på nuvarande marknadsettan inom eyetracking dvs Tobii och antar en långsiktig vinstmarginal på 15 % före skatt samt ett som jag bedömer rimligt p/e-talsintervall på 20-25 får man ett motiverat aktievärde på ca 117-146 kr år 2020, vilket motsvarar ca 80-100 kr per Tobii-aktie 2016 med ett förmodat rimligt 10 %-igt avkastningskrav trots det nuvarande låga ränteläget, dvs en bra bit över nuvarande kursnivå. Den relativt höga genomsnittliga organiska koncerntillväxten under denna femårsperiod skulle då till hög grad bero på det mest spännande, men i nuläget omsättningsmässigt lilla och ännu mycket svårvärderade, affärsområdet Tobii Tech som skulle bidra alltmer till omsättnings- och resultattillväxten mot slutet av perioden. Bolagets mål är att Tobii Tech ska bli kassaflödespositivt 2018. Skulle Tobii Tech lyckas tillräckligt framgångsrikt lansera eyetracking på volymmarknader som speldatorer, virtual reality, vanliga datorer, fordon och medicinska produkter där bolaget bedömer potentialen som stor bör kurssuccén på lång sikt vara given. 

Ovanstående nyckeltalskalkyl ger trots dess enkelhet en indikation på Tobiis fina långsiktiga kurspotential och ett möjligt motiverat värderingsintervall 2016 enligt ovan. För en mer precis värdering krävs förstås att man går mer på djupet och t ex extra noga analyserar det risk/reward-mässigt mest intressanta affärsområdet Tobii Tech. Jag tror att Tobii är ett kvalitetsföretag med god chans att lyckas långsiktigt så att aktieägarna blir mycket nöjda. Två välrenommerade banker har eller har haft riktkurser på 70-85 kr sedan i höstas.  Den färska årsredovisningen ger fyllig information om Tobii och dess affärsområden : http://mb.cision.com/Main/2874/9954839/500703.pdf