.

 

Observera att det naturligtvis är tillåtet för den som så önskar att på sedvanligt sätt citera valda textavsnitt om aktier härifrån och t ex publicera alstren på aktieforum med angivande av källan t ex www.loparn.com .

WntResearch och Tobii är långsiktiga portföljinnehav sedan 2013 resp. 2015 och de kommenteras och analyseras på denna sajt. Jag förväntar mig att dessa aktier med stor sannolikhet kan flerfaldigas i kurs mellan 2017 och senast 2020, och främst därför söker jag inte aktivt efter ytterligare placeringsalternativ tills vidare.

Sedan aktieanalysen av WntResearch som jag och PhD A-C Engwall gjorde i mars-april 2013 publicerades hade kursen knappt 5-faldigats till årsskiftet 2016/2017 efter att som mest ha 10-faldigats till i början på november 2015. Länkar till ett stort antal aktuella analysavsnitt finns nedan.
VDs bolagspresentation 11 januari 2017 i San Francisco med dess slide 27 verkade av marknaden tolkas som en kortsiktig säljsignal pga att ett partneravtal kan dröja en odefinierad tid efter en Fas II-start, men å andra sidan är WntResearch enligt rapporten 24 februari "fast beslutna om att på ett professionellt och tidseffektivt sätt bidra till att läkemedelskandidaten så snabbt som möjligt blir tillgänglig för de patienter som behöver den" vilket bäst sker genom att omgående sluta ett avtal om Foxy-5 med Big Pharma.
Presentationer av bolaget kommer hållas 8 mars i Göteborg, 21 mars i Köpenhamn och 22 mars i Stockholm, vilket skulle kunna vara ett sedvanligt förfarande inför en ny finansieringsomgång om inget bra avtal kommer före.
Själv har jag positionerat mig som om det numera fortfarande utan att något avtal med Big Pharma har kommit vore kring 30-50 % sannolikhet till att förnuftet får utslag (dvs ett lukrativt avtal nås med en kunnig och insiktsfull Big Pharma) snart eller ganska snart och kring 50-70 % att det i stället först en nyemission kommer till fortsatt löjligt låg och kanske ytterligare kurspressande teckningskurs som gynnar kortsiktiga i stället för befintliga passiva aktieägare. 


PM:et 24 november 2016 från WntResearch innebär att tydlig biologisk effekt setts på relevanta genuttryck i cancerpatienter och att man är i stort sett säker på vilken dosnivå som kommer väljas i Fas II, även om det inte är helt klart ännu då några patienter återstår att behandlas med Foxy-5. Man har fått så bra resultat att storleken på Fas II-studien kan minskas och uppföljningstiden kortas ned, och att Läkemedelsverket varit med i den designprocessen. Dessutom påpekas att Big Pharma eller "globala läkemedelsföretag" har gett liknande input och följaktligen har åtminstone några av dessa god insyn i Foxy-5-projektet och torde vara bland de "potentiella licenstagare" som man "för kontinuerlig dialog med" som PM:et refererar till.


CSO Tommy Anderssons forskargrupp har i många tidigare försök visat att Foxy-5 gör samma sak i antimetastaserings-effekt som målmolekylen Wnt-5a på t ex mänskliga cancerceller i de tre huvudindikationerna bröst-, kolon- och prostatacancer http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80580&user=9801 och för Wnt-5a är det visat att det höjer medianöverlevnaden (eller återfallsfria dito) med omkring 2-8 år i de tre huvudindikationerna jämfört med om Wnt-5a är lågt eller saknas. 
Så eftersom Foxy-5 efter de förändrade relevanta genuttrycken i Fas Ib-studien bevisar att Foxy-5 når sin och Wnt-5a:s receptor Frizzled-5, vilken är visad knuten till antimetastasering, kan Foxy-5 väntas göra något liknande m a p överlevnadseffekten på nydiagnostiserade cancerpatienter i huvudindikationerna som Wnt-5a gör och därför är succé mycket nära nu. 
Foxy-5 och Wnt-5a "trycker ju på samma antimetastaseringsknapp" Frizzled-5, så varför skulle inte Foxy-5 göra något liknande m a p överlevnadseffekt om doseringen av Foxy-5 sker på ett lämpligt sätt och startar tidigt efter diagnos och pågår tillräckligt länge ? 
Dessutom är det visat i externa in vitro-studier att Wnt-5a kan ge upphov till ofördelaktig signalering genom receptorn Frizzled-2 i bröst-, kolon- och prostatacancer trots den gynnsamma nettoeffekten på överlevnaden och det undviks med Foxy-5 som sannolikt enbart binder till Frizzled-5.
Världens första specialiserade antimetastaseringsläkemedel i bröst-, kolon- och/eller prostatacancer bör vara på gång med kraftig överlevnadshöjarpotential förmodligen i linje med Wnt-5a:s redan konstaterade effekt i de tre huvudindikationerna och eftersom metastaseringen svarar för ca 90 % av dödsfallen i cancer vilket är helt i analogi med Kaplan-Meier-kurvorna länkade nedan.


Titta på detta Kaplan-Meier-diagram av vilket framgår att den metastasfria medianöverlevnaden i bröstcancer åtminstone ökar med 8 år, men sannolikt betydligt mer, om uttrycket av Foxy-5:s målmolekyl Wnt-5a är högt kontra lågt uttryck. 
Gemensamma mekanismer för antimetastaseringseffekt av Foxy-5 och Wnt-5a är mycket väl visade in vitro med olika mänskliga bröstcancer-celltyper i 4 olika antimetastaseringsexperiment där Foxy-5 och Wnt-5a gör samma sak (och även visat på bröstmuscancerceller och med stark antimetastaseringseffekt in vivo i möss i 4 andra olika experiment där Foxy-5 och Wnt-5a också gör samma sak).
Kommer Foxy-5 vara i närheten av en sådan enormt stor effekt på bröstcancerpatienter med lågt eller inget Wnt-5a som naturligt högt Wnt-5a ger ? Ja efter 24 november-nyheten så varför inte ?


I koloncancer, som Fas II-studien ska gälla, visar ett Kaplan-Meier-diagram att medianöverlevnaden ökar med minst ca 8 år om patienterna har både högt Wnt-5a-uttryck och högt 15-PGDH-uttryck jämfört med lågt uttryck, och det är visat att både Foxy-5 (och Wnt-5a) in vitro på två olika typer av mänskliga koloncancerceller kan höja15-PGDH och motverka betacateninsignalering genom den gemensamma receptorn Frizzled-5. 
Av två andra Kaplan-Meier-diagram från samma studie och från en tidigare studie i koloncancer också av Tommy Anderssons forskargrupp över enbart Wnt-5a framgår att med lågt uttryck av Wnt-5a blir överlevnaden lika låg som med både lågt Wnt-5a och 15-PGDH eftersom man inte någon gång fann högt 15-PGDH när Wnt-5a var lågt. Det omvända gällde ej, så vid högt Wnt-5a oaktat nivån på 15-PGDH var medianöverlevnadseffekten av Wnt-5a ca 4 år i stället. 
Det intressantaste är kanske att medianöverlevnaden vid lågt 15-PGDH (oaktat Wnt-5a-uttrycket) är ca 3 år, medan lågt Wnt-5a (som ju innebar lågt 15-PGDH) är ca 2 år vilket visar att det bör finnas ytterligare en, av 15-PGDH oberoende, mekanism för överlevnadseffekt av Wnt-5a i koloncancer. Men samma diagram visar också att överlevnadseffekten av enbart högt 15-PGDH är hela 7 år, vilket innebär att Foxy-5 via dess 15-PGDH-höjande effekt bör ha en mycket stor överlevnadshöjar-potential även om den av 15-PGDH oberoende effekten som tycks vara relativt måttliga ca 1 år enligt ovan skulle uppkomma via en annan receptor för Wnt-5a än Frizzled-5 som Foxy-5 binder till vilket dock dessbättre inte nödvändigtvis behöver vara fallet. 
En extern koloncancerstudie visar dessutom att Wnt-5a kan motverka EMT-processen in vitro genom att motverka betacateninsignalering, och även det senare gör Foxy-5 in vitro enligt Tommy Anderssons forskargrupps studie från augusti 2016. Det är även visat att  prostaglandin E2 som 15-PGDH kan nedreglera gynnar cancerstamcellers tillväxt i koloncancer enligt en extern studie in vitro och in vivo och därför kan Foxy-5 och Wnt-5a även ha en potential att motverka cancerstamceller i koloncancer via deras uppreglering av 15-PGDH.
Allt detta tillsammans med nyheten 24 november är väldigt lovande inför Fas II-studien i koloncancer där Foxy-5 uppenbarligen har en mycket stor medianöverlevnadshöjar-potential vid en lämplig dosering
Det är svårt att se någon stor risk att Foxy-5 skulle misslyckas i en väldesignad Fas II-studie i koloncancer med den mycket starka kopplingen mellan Wnt-5a/15-PGDH och kraftigt ökad medianöverlevnad och att man nu vet att Foxy-5 i cancerpatienter kan nå och signalera genom dess med Wnt-5a gemensamma "antimetastaseringsreceptor" Frizzled-5.

Även i prostatacancer har Foxy-5 en stor potential i cancersammanhang för överlevnadshöjareffekt, även om den är mycket större i bröst- och koloncancer, som framgår av detta Kaplan-Meier-diagram .
Högt Wnt-5a gav enligt en överslagskalkyl med utgångspunkt från detta diagram en ökad genomsnittlig biokemiskt återfallsfri överlevnad med över 2 år jämfört med lågt Wnt-5a. I samma studie visades att både Wnt-5a och Foxy-5 in vitro motverkade två olika typer av mänskliga prostatacancercellers invasion.

Dessa tre olika Kaplan-Meier-diagram länkade ovan är hämtade från Tommy Anderssons forskargrupps studier publicerade 2002, 2016 resp 2011. Det finns fler liknande Kaplan-Meier-diagram och även från externa forskargrupper som stödjer denna stora Wnt-5a-effekt på medianöverlevnaden i alla de tre huvudindikationerna.


En uppdragsanalys i mars 2016 hade ett Bullscenario på 700-1200 kr per aktie. 

Den riskvägda målkursen avseende enbart WntResearchs Foxy-5-projekt är 595 - 953 kr per aktie 2017 i min analys (Box-5 i preklinisk fas ingår inte i värderingen) givet att ett exit-avtal i någon form uppnås senast 2017 så att värdeskapande finansiering fås för Fas II-studier i de tre huvudindikationerna. 
Ett sådant avtal har en bedömd potential för ett faktiskt fundamentalt värde i storleksordning inom intervallet 600-1500 kr per aktie avhängigt av antalet intresserade Big Pharma, och extrapolerat bl a från Roches/Genentechs uppköp av Seragon med ett bröstcancerprojekt i Fas I i juli 2014 för motsvarande ca 300 kr + ev milestones 500 kr räknat per WNT-aktie och där förmodligen ägarna av Seragon fick en större andel av förväntade framtida vinster jämfört med sedvanliga licensavtal. 
Foxy-5 har sannolikt en betydligt större värdepotential som potentiellt världens främsta specialiserade antimetastaseringsläkemedel i flera stora cancerindikationer och med ett mycket omfattande forskningsunderlag framforskat sedan 2001 av framför allt CSO Tommy Anderssons forskargrupp.
Foxy-5 har sannolikt även en större värdepotential än cancerläkemedlet Avastin som sålde för ca 58 miljarder 2015 trots att det senares överlevnadseffekt kan räknas i någon eller några få månader inom några cancerindikationer, medan Foxy-5 ska efterlikna Wnt-5a-signalering vilken i sin tur är associerad med storleksordningen hela 2-8 års (metastasfri) överlevnadsfördel i bröst-, kolon- och prostatacancer enligt något 15-tal vetenskapliga studier studier på långt över 2000 cancerpatienter. 
Foxy-5 har dessutom i flera olika publicerade in vitro- och in vivo-försök hittills matchat Wnt-5a:s antimetastaseringseffekt mycket väl. Därutöver finns ytterligare in vitro- och in vivo-studier publicerade som visar på anticancermekanismerna av Wnt-5a vilka tillsammans bra förklarar den kliniskt observerade mycket stora överlevnadseffekten. Sammanlagt ett 40-tal vetenskapliga artiklar med många fler delresultat stödjer på detta sätt Foxy-5 i de tre huvudindikationerna.
Ett uppköpsbud som är extremt högt jämfört med aktiekursen i ett marknadsnoterat bolag är ovanligt men inom biotech kan det ske ty Tobira Therapeutics mer än 8-faldigades mellan 19 och 23 september 2016 efter ett bud från Allergan. 
På Vinnovas sajt angav WntResearch i våras att de siktar på marknadsgodkännande för Foxy-5 redan efter den egna planerade Fas II-studien vilket innebär att Foxy-5 skulle kunna nå marknaden ca 2021  :
"We have finalized clinical phase 1 and are ready to initiate clinical phase 1b. We expect that we during 2017 can initiate a pivotal randomized clinical phase 2 study which if successful will allow us to apply the Health Authorities for a conditional approval for Foxy-5 use in cancer patients" "När man inbillar sig att man har större kunskaper om Wnt än både Tommy Andersson och Löparn och hans fru lider man av svårt storhetsvansinne. Tommy Andersson har enormt mycket fakta bakom sig och Löparn och hans fru är ett helt oslagbart par inom biotech. Trollen bara svamlar och ljuger. De är ju inte alls inlästa på Wnt, vet inte ens vad meningen är med fas 1 "

En klarsynt observation ovan från ett aktieforum.
WNT-kursen är således väldigt låg jämfört med välunderbyggda fundamentalt baserade värderingar, och sannolikheten för ett kraftigt kursdrivande avtal med BigPharma mot All Time High i aktiekursen känns fortfarande rätt hög första halvåret 2017 bl a eftersom båda parter bör ha ett starkt ekonomiskt incitament för ett sådant samarbete som innebär att värdeskapande Fas II-studier (och senare eventuella Fas III-studier) med Foxy-5 även i bröst- och prostatacancer ska kunna finansieras, initieras, genomföras och avslutas så fort som möjligt, men slide 27 i VDs presentation 11 jan 2017 i San Francisco angav istället någon gång efter Fas II-starten som en tidpunkt för ett partneravtal om Foxy-5 om man tolkar bilden mycket strängt och t ex inte ser det som ett led i ett förhandlingsspel med Big Pharma. 
Om inget uppköp eller avtal om Foxy-5 kommer i god tid innan kassan börjar sina ökar givetvis risken för en ny kortsiktigt kurspressande nyemission, men det finns exempel på nyemissionsbesked i biotechbolag som tvärtom följdes av kursuppgång i stället.
Den under flera år framöver långsiktige aktieägaren bör oavsett få en mycket god avkastning om man tecknar sin andel i alla eventuella framtida nyemissioner.-----------------------------------


Var vaksam på de förhöjda riskerna i biotechrelaterade forskningsprojekt med
1. klent eller t o m obefintligt relevant forskningsstöd
2. eventuella nya signifikant försämrade förutsättningarAktietorgnoterade RhoVac rekommenderar löparn att INTE köpa långsiktigt eftersom punkt 1:s kriterium ovan är synnerligen väl uppfyllt !  Läs varför i en text skriven av löparn

PhD A-C Engwall tittade på videoupptagningen från RhoVacs VDs presentation 28 sept och gjorde ett skriftligt
PhD A-C Engwall tycker f ö rent allmänt mycket illa om när kapitalet dras till biotechbolag med uppenbart undermåligt forskningsunderlag och att det är oetiskt att i de fallen starta kliniska studier på svårt sjuka patienter.
Den som köper aktier i RhoVac kan enligt min bedömning knappast vara både tillräckligt insatt och samtidigt allvarligt tro på att RV001-projektet på lång sikt ska kunna resultera i ett godkänt terapeutiskt cancervaccin. Sannolikheten för det senare känns nästan som i PharmaLundensis-klass när det gäller deras KOL-projekt. Jag har själv aldrig ägt några aktier i RhoVac.

Det hittills enda Fas II- eller Fas III-utfall som jag har vågat "syna" med ett aktieinnehav är PledPharmas framgångsrika Fas II-studie vars resultat kommunicerades under 2015, och där forskningsgrunden innan bedömdes vara tillräckligt bra för en gynnsam risk/reward. Själv fick jag en bra avkastning på ett ca halvårs mindre aktieinnehav.

Det tidigare kvarvarande då kraftigt reducerade innehavet i NeuroVive vars relativa risk/reward hade försämrats av en kraftig kursuppgång till ca 80 kr som medförde att min då aktuella målkurs t ex kommunicerad på denna sida uppnåddes, och innehavet avvecklades sedan helt något senare i december 2014 efter att punkt 2:s kriterium ovan hade satisfierats.
Det blev då känt att en extern italiensk Fas III-studie med cyklosporin-A mot reperfusionskada hade misslyckats, dvs i samma indikation, med samma verksamma beståndsdel och i samma dos som i NeuroVives egen Fas III-studie. NeuroVive valde själva att då att i lätt "bortförklarande" ordalag tona ned denna externa studies tråkiga utfall och påpekade på några skillnader mellan studieuppläggen. 2015 presenterades sedan Fas III-studiens resultat som innebar ett misslyckande och bestående kursras. 
Själv fick jag till slut en bra avkastning på det relativt stora NeuroVive-innehavet mellan 2010 och 2014 trots en knackig utveckling de första två åren.

PhD A-C Engwall och jag har identifierat många dåligt underbyggda biotechrelaterade projekt de senaste åren, där som kanske har framgått för många nu PharmaLundensis "kol-mot-KOL-projekt" är skräckexemplet nummer ett, och vars VD f ö varnade för löparn på bolagets hemsida förutom att han sannolikt skrev inlägg själv anonymt på aktieforum innan ett raseriutbrott varefter han blev avstängd ! 
Se även aktieanalysen av PharmaLundensis från 2011 :

Det allra första exemplet på noterade aktiebolag där jag med min frus kompetens som viss hjälp avslöjade den lövtunna forskningsgrunden gällde Bringwells häsokostpreparat CUUR, vilket jag skrev om redan 2004. 

Vidare skrev jag en analys i två delar om medtech-bolaget ProstaLund i november 2013 eftersom deras behandlingsmetod påstods även ha en grundad potential att motverka uppkomst av prostatacancer vilket, efter ett tips från en forumskribent, insågs var märkligt och kunde bevisas vara mindre troligt och istället förklaras av bias i bolagets egen tolkning av viss statistik :
PhD A-C Engwall lyssnade sedan på den numera avgångne VDn ProstaLund och refererade på :
Att aktien var extremt högt värderad över 30 kr några dagar i november 2013 exklusive prostatacancer-delen insågs strax därefter enormt lätt efter förståelsen av bias-faktorns betydelse i den analys jag gjorde. 
Jag hade själv därför delvis tur själv som insåg detta i ett mycket gynnsamt kursläge att ta hem en kortsiktig bra vinst med ett mindre innehav.

VD i Respiratorius lyssnade PhD A-C Engwall på tidigare och kommenterade :
Deras kol/astma-projekt har hon således bedömt som mycket klent underbyggda, och de lär faktiskt härstamma från PharmaLundensis VDs tid i Respiratorius. Det mindre intressanta RESP3000 bortses ifrån eftersom det torde ha marginell betydelse.
Respiratorius helt klart mest värdefulla projekt är cancerprojektet VAL001 som apporterades in för några år sedan och är i klinisk Fas IIa i diffust storcelligt B-cellslymfom och det är av betydligt bättre kvalitet, men denna cancerindikation är väldigt väldigt liten och omfattar endast storleksordningen 1/30 alltså omkring 3 % av det totala antalet patienter i t ex WntResearchs  Foxy-5:s tre huvudindikationer motsvarande kring 6 % av de med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a.
Vidare är potentialen för effekten på överlevnaden i VAL001:s cancerindikation och intäkten per patient av allt att döma inte högre utan snarare lägre än den är för t ex Foxy-5 i t ex bröstcancer och koloncancer förklarat av den smått unika konkurrensfördelen att endast Foxy-5 utvecklas i klinisk fas speciellt för att motverka den dödliga metastaseringen som orsakar ca 90 % av dödsfallen i cancer. 
Trots detta var det noterade bolagsvärdet av Respiratorius 16 jan 2017 kring 70 % av WntResearchs.
Det borde enligt en mycket grov uppskattning snarare vara under 6 % av WntResearchs om båda vore någorlunda rimligt värderade inbördes fundamentalt sett pga VAL001s mycket låga patientunderlag, varav endast ca 60 000 patienter USA och EU.
.-------------------------------------