www.OffertOnline.se -> 
.

 

Sedan november 2015 skriver jag tills vidare inte själv om aktier på internet annat än på denna sida. Observera att det naturligtvis ändå är tillåtet för den som så önskar att på sedvanligt sätt citera valda textavsnitt om aktier härifrån och t ex publicera alstren på aktieforum med angivande av källan t ex www.loparn.com .Rekorddyrt (?) garage (över 8600 kr/kvm) i Byggpojken AB:s regi : WntResearch 


Inför Fas II-studien 

Det finns såvitt känt ingen annan läkemedelskandidat i klinisk utveckling som väntas påverka en signaleringsväg med så bred anticancereffekt inkl antimetastaseringseffekt och anticancerstamcelleffekt som Foxy-5 som rekonstituerar Wnt-5a-signalering i bl a koloncancer. 
Både flera olika starkt lovande studier med kliniska data för överlevnad hos koloncancerpatienter beroende på deras Wnt-5a-uttryck och mekanistiska studier in vitro och in vivo stödjer att agonisering av Wnt-5a-signalering har en god möjlighet att ge en gynnsam anticancereffekt inkl antimetastaseringseffekt och anticancerstamcelleffekt och ökad överlevnad hos koloncancerpatienter med initialt lågt uttryck av Wnt-5a i primärtumören, vilket de länkade studierna i analysen sammantagna indikerar.
De 9 studierna visar sammantagna på flera olika anticancer- inkl flera olika antimetastaseringsmekanismer och en anticancerstamcelleffekt av Wnt-5a. Detta sker genom för Wnt-5a dels "vanlig" icke-kanonisk, dvs betacatetinoberoende signalering och dels genom motverkan, dvs antagonisering av kanonisk dvs betacateninsignalering. 
Wnt-5a:s breda anticancereffekt inkl antimetastaseringseffekt och anticancerstamcelleffekt kommer mycket väl till uttryck i flera olika studiers Kaplan-Meier-diagram för koloncancer av vilka framgår att den positiva överlevnadseffekten av naturligt högt Wnt-5a-uttryck kontra lågt eller inget Wnt-5a-uttryck i primärtumören är i storleksordningen 2-4 år vilket är väldigt mycket i cancersammanhang.

Läs vidare här :--------------------------------------------------


Minnesvärt citat av WntResearchs nuvarande VD från 2016 :

"Vi har en mycket spännande tid framför oss och jag ser stora möjligheter för succé" 

WntResearchs noterade marknadsvärde på Aktietorget står i stark kontrast till VDs uttalande och har under hela 2016 inneburit en implicit sannolikhet för långsiktigt fiasko på över 90 %, varav följer efter en noggrann analys av de i en sådan konstaterat förhållandevis goda framgångschanserna för läkemedelskandidaten Foxy-5 att WNT-aktien har en enormt bra risk/reward som placering på 1 års sikt och längre och sannolikt bättre än i någon annan aktie jag har analyserat genom åren. Ett avtal om uppköp/utlicensiering eller liknande med Big Pharma är den största triggern inom överskådlig tid och skulle antagligen komma "som en blixt från klar himmel" sedd från den dumma marknaden.

----------------------------------------


WntResearch har enligt ett PM 24 augusti rekryterat Dennis Henriksen till en nu nyinrättad tjänst som Chief Technical Officer vilket ska höja kompetensen inom det regulatoriska området, utförandet av kliniska prövningar, produktionsplanering och patentärenden, vilket är positivt för framtiden t ex när det gäller att genomföra den egna Fas II-studien m m. 

Samtidigt har en rekryteringsprocess inletts för att finna en efterträdare till bolagets snart 65-årige CMO och förre VD Nils Brünner som lämnar ledningen vid årskiftet 2016/2017 och i stället föreslås bli invald i styrelsen. Beskedet är förståeligt men ändå lite tråkigt eftersom hans kompetens inom cancer är så bred och hans engagemang för WntResearch har varit så stort, och särskilt entusiasmerande var han vid pedagogiska offentliga presentationer av Foxy-5-projektet under hans föregående tid som VD.

--------------------------------------------Tommy Anderssons forskargrupp har fått en ny vetenskaplig artikel publicerad 1 aug 
vilken främst gäller studier av Wnt-5a:s och Foxy-5:s effekt i koloncancer och där mer specifikt bådas höjning oberoende av varandra in vitro med cellinjerna HT-29 and Caco-2 av enzymet 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenas, förkortat 15-PDGH, på så sätt verkar cancerhämmande genom nedbrytning av det skadliga prostaglandinet E2 ,förkortat PGE2, vilket annars verkar brett cancerstödjande genom nybildning av tumörers kapillärer, ökad celldelning, ökad cellöverlevnad men även ökar cancercellernas rörlighet. Både Wnt-5a och 15-PGDH är nedreglerade i koloncancer.
Både Wnt-5a och Foxy-5 visades ha denna höjande effekt på 15-PGDH via två olika mekanismer, dels aktivering av JNK och dels motverkande av kanonisk betacateninsignalering.

Även kliniska data för koloncancerpatienter publicerades i den nya artikeln så att grupper med ett lägre uttryck av Wnt-5a och 15-PGDH hade sämre överlevnad än grupper med ett högre uttryck och där det var allra mest gynnsamt med en kraftigt ökad överlevnad för de patienter som hade både högt Wnt-5a- och 15-PGDH-uttryck och i den gruppen överlevde över 70 % av patienterna efter drygt 5 år mot under 20 % för de med både lågt Wnt-5a- och 15-PGDH-uttryck i deras tumörvävnad. Efter drygt 2 år var motsvarande överlevnad över 70 % respektive under 40 %.

Eftersom Foxy-5 åtminstone in vitro kan höja 15-PGDH-uttrycket och efterliknar Wnt-5a:s signalering via Frizzled-5-receptorn finns en klar potential att med lämplig dosering relativt starkt motverka koloncancer och öka överlevnaden betydligt hos patienter med initialt lågt uttryck av Wnt-5a och 15-PGDH i deras primärtumör.

Dessa fynd presenterades i huvudsak redan 2014 på en cancerkongress med ett abstract, se direkt abstract nr 101 på pdf-sida 166 :

I den nya artikeln är det en intressant nyhet att man även har visat att både Foxy-5 och Wnt-5a i en cellinje MDA-MB-468 i bröstcancer in vitro ökar 15-PGDH. Dessutom ökar samma bröstcancercelltyp transfekterade med Wnt-5a också 15-PGDH in vivo och samtidigt minskar tumörstorleken signifikant.
Det finns således nu ännu fler studier, minst 4 olika, som visar att Wnt-5a, och därför potentiellt Foxy-5, kan ha en bred anticancereffekt även hos bröstcancerpatienter dvs inte enbart en potential att motverka metastasering vilket ju redan är visat i väldigt många olika publicerade studier.

-------------------------------------


En purfärsk mycket intressant studie publicerad 8 augusti
visar en ny mekanism på gen-aktiveringsnivå vid vilken Wnt-5a-signalering motverkar aggressiv bröstcancer, och liksom (minst) en annan bröstcancerstudie refererad i analysen gäller det i detta fall att anticancereffekten utgörs av minskad tumörtillväxt, vilket bekräftar att Wnt-5a och eventuellt även Foxy-5 förutom att motverka den dödliga metastaseringen även kan motverka tumörtillväxt. 
Detta är dessutom även visat i in vivo-studier vilket ökar värdet av resultatet. Även Kaplan-Meier-kurva för Wnt-5a:s gynnsamma överlevnadseffekt ingår i studien, vilket bekräftar många sådana tidigare resultat refererade i analysen. 

Det är mycket glädjande att den här breda anticancereffekten av Wnt-5a kan gälla alla i alla tre huvudindikationerna för Foxy-5.
Fas I-utfallet motsäger inget av detta men gällde ju redan sent utvecklad metastaserad cancer och mycket få bröstcancerpatienter och utfallet i den studien m a p anticancereffekten var bl a därför mer svårtolkat

--------------------------------

Nedan länkade vetenskapliga prekliniska studier - i förekommande fall med kliniska överlevnadsdata - är de mest relevanta för att bedöma Foxy-5 och dess möjligheter att bl a motverka metastasering hos bröstcancerpatienter. De stödjer direkt att Wnt-5a-signalering motverkar bl a metastasering i bröstcancer genom upp till 6 olika mekanismer, och därför logiskt nog att ett högt Wnt-5a-uttryck i primärtumören medför en ökad förväntad överlevnad i bröstcancer jämfört med ett lågt eller inget uttryck och detta enligt flera olika forskargruppers studier. 

Dessutom finns det annan forskning från vilken man kan dra slutsatsen att t ex de prekliniskt visade Wnt-5a-relaterade antimetastaserings-mekanismerna kan väntas i hög grad vara överförbara från möss till cancerpatienter eftersom både Wnt-5a-molekylen och Frizzled-receptorer är starkt konserverade mellan dessa arter liksom metastaseringens betydelsefulla EMT-process då cancerceller omvandlas från att vara epiteliala till mesenkymala dvs blir mer cancerstamcell-liknande och rörliga.

Det finns f ö en enorm mängd forskning om den avsevärt bredare Wnt-signaleringen i allmänhet än enbart om Wnt-5a i cancer, men eftersom Foxy-5 och Box-5 är designade att speciellt motverka metastasering i cancer genom att endast binda till Wnt-5a:s huvudreceptor Frizzled-5 och på så sätt agonisera respektive antagonisera Wnt-5a-signaleringen har sådan icke Wnt-5a-relaterad Wnt-forskning i praktiken ingen betydelse för att vägleda oss hur bra Foxy-5 och Box-5 kan motverka metastasering i cancer inkl i Foxy-5:s huvudindikationer bröst-, kolon- och prostatacancer och förlänga överlevnaden hos dessa cancerpatienter. 

Mycket stor betydelse för förståelsen av Wnt-5a:s och Foxy-5:s roll i bröstcancer har alltså däremot de nedan länkade 22 studierna : 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0070890


----------------------------------------------- Min WNT-analys, men även uppdragsanalysen http://analystgroup.se/pdf-analyses/Analystgroup.WntResearch.pdf , implicerar en enormt gynnsam risk/reward i WNT-aktien sett på lång sikt, och ett avtal med Big Pharma innan Fas II skulle sannolikt vara värt långt mer än det noterade bolagsvärdet nu och ändå vara ytterst fördelaktigt för en Big Pharma-partner (t ex för att uttnyttja patenttiden för Foxy-5 mer effektivt och nå flera mycket stora cancerindikationer) . 
Men nuvarande aktieägare i WNT skulle kunna få en upplevt ännu mer attraktiv risk/reward än nu, även efter ett nytt ATH i WNT-aktien som avtalet skulle kunna medföra, eftersom Big Pharma skulle inte bara betala en sannolikt rejäl upfront och eventuella milestones utan dessutom skulle WntResearchs aktieägare kraftigt minska sin framtida långsiktiga kursrisk om avtalet innebär att Big Pharma ska driva Fas II-studier med Foxy-5 i första hand i både bröst- och prostatacancer (och kanske koloncancer eller kolorektal cancer också om avtalet kommer tidigt nog under 2016/2017 så att partnern tar över genomförandet av den studien). 

I ett sådant läge skulle det finnas 3 olika chanser i Fas II-studier för WntResarchs aktieägare att sprida de då redan finansierade riskerna/möjligheterna på, jämfört med i praktiken finansiellt sett endast en enda reell chans i nuläget inom koloncancer eller kolorektal cancer. Dessa 3 chanser är till en betydande del även oberoende chanser eftersom det rör sig olika cancerindikationer med olika ursprungscelltyp, olika mikromiljö m m vilket bevisligen återspeglas i de långt ifrån identiska signaleringsmekanismerna nedströms Wnt-5a. 
Det är sett från nuläget t ex teoretiskt möjligt att Foxy-5 trots allt misslyckas i Fas II i den egna studien men därefter lyckas i Fas II i bröst- och prostatacancer, för att nämna ett av flera möjliga utfall men där just detta skulle innebära långsiktig succé för aktieägarna givet ett avtal innan, medan kursen skulle tokrasa likt Diamyd efter Fas II-studien inom koloncancer utan ett föregående avtal med Big Pharma om finansiering av fler cancerindikationer.
Dessutom bedömer jag och min fru PhD A-C Engwall att den prekliniska forskningsgrunden är som allra starkast i just bröstcancer och därefter förmodligen i prostatacancer (främst tack vare att framgångsrika in vivo-studier med Foxy-5 finns i båda dessa fall). 
Fas I-studiens ytterst begränsade för marknaden nu kända biomarkördata motsäger inte det här resonemanget. Speciellt för bröstcancer är det prekliniska underlaget särskilt imponerande där det är åtminstone 22 vetenskapliga studier som ger ett brett stöd för Wnt-5a:s och Foxy-5:s anticancereffekt(inkl en potentiell anticancerstamcelleffekt) och överlevnadseffekt. 

Styrelsen och ledningen i WntResearch har högst sannolikt redan insett allt detta och därför och tillsammans med de signaler som har givits under första halvåret 2016 från bolaget bedömer jag att VDs uppdrag bl a innebär att ett avtal om Foxy-5 med Big Pharma eftersträvas mer aktivt numera. 


---------------------------------------Tobii

Tobiis Q2-rapport 28 juli visade liksom Q1-rapporten att de två stora affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii Pro utvecklas hyggligt med rimlig möjlighet att på sikt nå deras respektive tillväxt- och lönsamhetsmål. 
De höga tillväxtförväntningarna på Tobii på flera års sikt är dock fortfarande främst knutna till framtidsområdet Tobii Tech vilket lär bidraga till en fortsatt kraftig volatilitet i aktiekursen t ex triggat av framtida pressmeddelanden om Tobii Techs framsteg inom gaming, virtual reality etc och kursspekulationer på marknaden däremellan, innan detta intressanta affärsområdes utveckling kan spås med betydligt mindre osäkerhet än det kan nu. Dit kanske det dröjer några år. 
Jag tror fortfarande på Tobii som en bra placering sedd på minst 4-5 års sikt då Tobii Tech enligt huvudscenariot bör ha goda chanser att ha uppnått en kraftig volymtillväxt som mycket väl bidrar till en betydligt ökad vinsttillväxt på koncernnivå för Tobii.