Portal till alla tjänster på infoom.se   -> 

BMW 228i coupé - en snygging :-)
BMW 228i coupé - en snygging :-)

Ännu en snygging Uncle Scrooge 4 från 1953 Skick NM- 9.2 enligt CGCAlla bilderna på Disneytidningar förstoras vid klick på dem.
Ännu en snygging Uncle Scrooge 4 från 1953 Skick NM- 9.2 enligt CGC
Alla bilderna på Disneytidningar förstoras vid klick på dem.

Tredje gången gillt - en levande snygging :-) PhD A-C Engwall  pre-doktorstiden
Tredje gången gillt - en levande snygging :-) 
PhD A-C Engwall  pre-doktorstiden

Donald Duck Four Color 367 från 1952 Skick NM- 9.2 CGC
Donald Duck Four Color 367 från 1952 Skick NM- 9.2 CGC

Uncle Scrooge 2 från 1953 NM- 9.2 CGC (delat näst bästa kända i världen)
Uncle Scrooge 2 från 1953 NM- 9.2 CGC (delat näst bästa kända i världen)

Donald Duck Four Color 356 från 1952 Skick NM 9.4 CGC (bästa kända exemplaret i världen)
Donald Duck Four Color 356 från 1952 
Skick NM 9.4 CGC (bästa kända exemplaret i världen)

WDC&S 108 från 1949 Skick VF+ 8.5 CGC
WDC&S 108 från 1949 Skick VF+ 8.5 CGC

"Once a Champ always a Champ" :-)

 

  


              Asfaltlöparen löparn
                         Över en MILJON besök redan år 2000

WNT har fortfarande, trots en enorm kursuppgång sedan analysstarten för ca 2 år sedan, den bedömt bästa risk/reward på 1-3 års sikt av alla mina 40-talet svenska analysaktier sedan 1999.
Observera att ett PM bör komma relativt snart om att sista patient är behandlad i Fas I-studien och några veckor därefter väntas ett PM om utfallet för flera olika effekt-biomarkörer på antimetastasering hos bröst-, kolon- och prostatacancerptienterna i studien. 
Världens första antimetastaseringsläkemedel kan visa sig vara på gång om utfallet blir bra och kursuppgången i WNT på 28 % 21 april kommer framstå som marginell i jämförelse...Aktieinnehav  WntResearchWNT har av mig och PhD A-C Engwall bedömt överlägset bäst risk/reward fundamentalt sett jämfört med PharmaLundensis, ProstaLund, Kancera, Sprint Bioscience, Karo Bio, Respiratorius och CLS, vilka vi anser mindre seriösa, övervärderade och/eller ej tillräckligt köpvärda. 


---------------------------------------------------------------------

Immunicum-innehaven såldes ut helt av löparn + närstående 27 april

Immunicum kom med PM 23 april med nya överlevnadsdata i den viktiga levercancerstudien.

Enligt besked från VD 27 april måste man tyvärr dra slutsatsen att PM:et ska tolkas tvärt emot den mest logiska tolkningen att bara 3 av 8 levercancerpatienter var avlidna. Det innebär att PM:et kan uppfattas som avsiktligt lite otydligt för att man inte ville tydligt ange att 5 av 8 patienter redan var avlidna. De flesta läser ändå inte PM:et så jättenoga kan man förmoda.
Eftersom den mest logiska tolkningen innebar ett betydligt bättre utfall än tydligen det faktiska utfallet så långt, så sänker det faktiska utfallet 5 avlidna patienter av 8 dels förväntningarna kraftigt på levercancerstudiens utfall och dels förtroendet för bolagets informationsgivning. I denna typ av verksamhet är det oerhört viktigt att informationen till marknaden är korrekt, klar och entydig.
Insiderförsäljningarna kommer dessutom i en ny sämre dager.
Immunicum-caset bygger mycket på att INTUVAX har potential i alla cancerindikationer med solida tumörer och en lyckad levercancerstudie skulle öka sannolikheten för det relativt kraftigt. Därför är bristande informationsgivning enligt ovan om levercancerstudien potentiellt fatalt för caset.

Rent allmänt har jag undvikit riktigt stora förluster flera gånger genom att i lägen av alltför dålig aktiemarknadsinformation från ett bolag, gå ur aktien definitivt. Exempel på det är solcellsbolaget PV Enterprice (gick i konkurs) och oljebolaget PA Resources (står på ruinens brant).

Sedan analysen kom 1 nov 2014 har på ett knappt halvår aktien ungefär dubblats vid exit-tillfället 27 april.

-------------------------------------------------------------------

Enligt en purfärsk studie  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25840108
där  WntResearchs CSO Tommy Andersson har medverkat har Box-5 potential att motverka komplikationen allodyni, dvs sjukligt uppkommen smärta, hos HIV-1/AIDS-patienter. 
Både med in vitro- och in vivo-tester visades detta. Vid detta sjukdomstillstånd fann man dessutom att Wnt-5a-agonisten Foxy-5 förstärker effekten av symptomen medan Wnt-5a-antagonisten Box-5 motverkar dem, och bl a med det som grund kom man fram till att Wnt-5a-signaleringens betydelse vid allodyni.

Ännu en smärtstudie från 2015 har externt gjorts med Box-5.
Den visade bl a att injicerat Box-5 genom att hämma Wnt-5a motverkar viss kronisk sammandragningsorsakad neuropatisk smärta.


Därmed är det, som framgår av aktieanalysen, åtminstone 5 indikationer utöver 22 cancersjukdomar där Foxy-5 eller Box-5 har en vetenskapligt grundad potential.

Det borde vara värt ett nytt PM i WntResearch.


--------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbyrån Finwire kom med telegram om nedan kommenterade händelse 21 april :
Ny framgångsrik prostatacancerstudie med Foxy-5 presenteras i USA 21 april


Tommy Andersson ingår i den forskargrupp som i en alldeles ny studie bl a har visat att Foxy-5 signifikant minskar invadering in vitro och motverkar metastasering till lymfkörtlar in vivo i en modell för kastrationsresistent prostatacancer i möss. Länken till abstractet finns här :
Försöken gjordes med den mänskliga prostatacancercellinjen DU145-Luc.
Därmed är det nu officiellt bekräftat att både bröst- och prostatacancerindikationerna har både lovande in vitro- och in vivo-resultat i möss som stödjer Foxy-5:s antimetastaserande effekt. Dessutom finns mycket omfattande patienttumördata för Wnt-5a som visar att lågt uttryck i primärtumören medför signifikant sämre sjukdomsprognos med ökad metastasering och sämre överlevnad. Detta kan Foxy-5 väntas motverka eftersom det mimickerar Wnt-5a:s effekt genom dess receptorbindning till Frizzled-5 och är tänkt att sättas in tidigt efter diagnos.

---------------------------------------------------------------------

Om Fas I-studiens effektmätning

Totalt är det 12 mätvärden på CTC-halten före Foxy-5-behandlingen och 24 mätvärden efter densamma på dosnivå 6-8 som kan uppmätas i Fas I-studien. Utfallet bör vid tydliga utslag kunna ge en indikation på Foxy-5:s effekt på patienter med redan långt gången metastaserande cancer, även om Foxy-5 är tänkt att ges i ett tidigt skede efter att cancerdiagnosen är ställd.
Tillsammans med den följande Fas Ib-studien kan det sammanlagda antalet CTC-haltvärden väntas öka till 15-18 före Foxy-5-medicineringen och 30-36 efter densamma vilket skulle bilda en ännu bättre grund för att bedöma denna indirekta effekt på metastaseringen.

I studien används även biomarkören 15-PGDH i blod och tumörvävnad vilken har relevans för tumörutvecklingen i bröst-, kolon- och prostatacancer och mäts före och efter Foxy-5-medicinering.

Vidare mäts Wnt-5a på både mRNA-nivå och proteinnivå i tumörbiopsier innan behandlingen och efter de tre första doserna av Foxy-5. Även Wnt-5a-signaleringen ska studeras. Detta kan bl a ge en indikation på om Foxy-5:s bindning till Frizzled-5 ger upphov till en autoregleringseffekt så att cellen och närliggande celler stimuleras att öka sin Wnt-5a-signalering genom att öka Wnt-5a-uttrycket. Det skulle medföra en ökad sannolikhet att Foxy-5-medicinering följs av Wnt-5a:s relativt breda anticancereffekt. 

Dessutom är biomarkören NGAL i blod och tumörvävnad ett relevant mått speciellt i bröstcancer och mäts före och efter Foxy-5-medicinering.

Patienterna undersöks dessutom med datortomografi var 8:e vecka vilket vid en längre uppföljning skulle kunna ge de första intressanta direkta indikationerna på Foxy-5:s antimetastaseringseffekt, och även huruvida Foxy-5 har en tumörtillväxthämmande effekt som Wnt-5a har enligt några prekliniska studier. Eftersom Fas I-studien görs på patienter som redan har metastaser och Foxy-5 är avsett att förebygga desamma är det dock främst i framtida Fas II-studier som en direkt relevant antimetastaserings- och överlevnadseffekt kommer kunna studeras.

Sammantaget mäts indikationer på effekt på flera sätt i Fas I-studien vilka tillsammans bildar ett underlag för att bedöma preliminära tecken på indirekt antimetastaseringseffekt och på en eventuell bredare anticancereffekt av Foxy-5.