www.OffertOnline.se -> 
.

 

Observera att det naturligtvis är tillåtet för den som så önskar att på sedvanligt sätt citera valda textavsnitt om aktier härifrån och t ex publicera alstren på aktieforum med angivande av källan t ex www.loparn.com .


WntResearch och Tobii är långsiktiga portföljaktier sedan 2013 resp. 2015 och de kommenteras på denna sajt. Forskningsnyheter och PM som gäller WntResearch behandlas en bit längre ned.

RhoVac däremot skulle jag INTE rekommendera ett långsiktigt köp i ! 

Hon tycker f ö mycket illa om när kapitalet dras till biotechbolag med uppenbart undermåligt forskningsunderlag, och tycker det är oetiskt att i de fallen starta kliniska studier på svårt sjuka patienter.
Den som köper aktier i RhoVac kan knappast vara både tillräckligt insatt och samtidigt allvarligt tro på att RV001-projektet på lång sikt ska kunna resultera i ett godkänt terapeutiskt cancervaccin. Sannolikheten för det senare känns nästan som i PharmaLundensis-klass när det gäller deras KOL-projekt...
Det finns dock uppenbarligen tillräckligt många okunniga mindre insiktsfulla aktieplacerare som köper nästan vad som helst verkar det som - i ren desperation ?


WntResearch 

Min bedömning f n är att ett exitavtal (inkl uppköp) med  Big Pharma 2017 mycket grovt sett skulle kunna bli värt någonstans mellan 200 och 1000 kr per WNT-aktie främst beroende på hur många BP som är intresserade av världens potentiellt första effektiva antimetastaseringsläkemedel Foxy-5. 
Ett så högt pris relativt aktiekursen innan ett bud har en del notoriska WNT-baissare hävdat inte kan ske på ett marknadsnoterat bolag. 
Ett bevis på motsatsen kom denna vecka då aktiekursen i Tobira Therapeutics har mer än 8-faldigats mellan 19 och 23 september efter ett bud från Allergan. 
Aktiemarknaden är således aldrig perfekt i fundamental mening och den är ibland galet imperfekt när det gäller forskningsbolag och i synnerhet små för väldigt många placerare svåranalyserade sådana, såsom de "slumpvis" valda exemplen WntResearch, PharmaLundensis och RhoVac på Aktietorget ;-)


--------------------------------------

är numera uppdaterad och länkar även till de flesta kända vetenskapliga studier som direkt stödjer Foxy-5/Wnt-5a i bröstcancer. Speciellt punkterna 1, 7 och 9 är kraftigt förstärkta i vetenskapligt underbyggt "bevishänseende" med ett 15-tal studier.
Observera att ganska få aktörer på marknaden torde inse att punkt 1:s enorma styrka kan vara väl så värdefull i en "bevisning" som en handfull Fas II-data är för sannolikheten att nå framgång.
Vilket annat cancerprojekt innan Fas II än Foxy-5 kan visa en sådan omfattande klinisk överlevnadsrelaterad återkoppling för målmolekylen i ett liknande stort antal oberoende studier på sammanlagt långt över 1000 bröstcancerpatienters primärtumörer ?

WntResearch MÅSTE nu rimligen se till att så fort som möjligt försöka nå ett bra exit-avtal för Foxy-5 för att utnyttja bröstcancerindikationens potential innan patenten går ut 2026-2028. Big Pharma å andra sidan borde lockas av Foxy-5:s enorma marknadspotential som uppgår till storleksordningen av en "trippel-blockbuster" (3 x 1 miljard US dollar per år i försäljning) enbart inom bröstcancer och vilken avtar ju mer avslutade pivotala kliniska studier närmar sig patentutgångarna i tiden.
Ett exit-avtal först efter att den egna planerade Fas II-studien i koloncancer (eller kolorektal cancer) är avslutad omkring 2020-2021 vore för sent för bröstcancerindikationen som då kan bli värdelös för WntResearch ekonomiskt sett.


-------------------------------------


Finner man en tillräckligt stark nivå på det biologiska svaret av Foxy-5 i Fas Ib-studien, vilket därmed indirekt skulle visa att Foxy-5 inducerar önskvärd Wnt-5a-signalering genom receptorn Frizzled-5, borde detta kunna bädda för ett gynnsamt exitavtal med Big Pharma om Foxy-5 tack vare det väldigt starka kompletterande prekliniska forskningsunderlaget för Foxy-5:s potentiellt paradigmskiftande antimetastaseringseffekt

Det bör räcka mycket långt om man i Fas Ib-studien får ett så tydligt biologiskt svar av Foxy-5 speciellt på en viss dosnivå som väljs för Fas II att man kan fastställa att Foxy-5 uppenbarligen måste ge upphov till en tillräcklig nivå av Wnt-5a-signalering genom receptorn Frizzled-5. På detaljnivå är det sedan egentligen inte så avgörande vad olika biomarkörutfall visar i Fas Ib, även om det kan vara till nytta ändå t ex inför Fas II-studien, eftersom Fas Ib-studien görs på patienter med redan långt utvecklad metastaserande cancer och det har framkommit att det innebär att skulle kunna skilja sig i mekanismerna jämfört med i en nydiagnostiserad primärtumör.

Så även om inte Fas Ib-studien i sig kan direkt bevisa den antimetastaserande effekten av Foxy-5 insatt efter diagnos hos bröst-, kolon- och prostatacancer-patienter, så undanröjs potentiellt stor osäkerhet huruvida Foxy-5 når cancercellerna i rätt koncentration eller ej, eller huruvida Foxy-5 kan binda till tillräckligt många Frizzled-5-receptorer.

Detta skulle öka det fundamentala värdet av Foxy-5-projektet inför en exit.

Med det visat i Fas Ib vill det till något oväntat om inte Foxy-5 insatt omgående efter cancerdiagnos och fastställande av patientens Wnt-5a-uttryck kommer ge en statistiskt signifikant och kliniskt relevant antimetastaseringeffekt och överlevnadseffekt för en tillräckligt stor grupp patienter i de tre huvudindikationerna som har initialt lågt eller inget Wnt-5a-uttryck i primärtumören i framtida Fas II-studier.

Den prekliniska grunden för att effektresultaten i möss är överförbara till cancerpatienter är stark om bara Foxy-5 kan fås att ersätta förlorad Wnt-5a-signalering via Frizzled-5 i cancercellerna hos patienterna. Det går knappast med kännedom om in vitro- och in vivo-resultaten för Wnt-5a/Foxy-5 att "förklara bort" att ett lågt eller utraderat Wnt-5a-uttryck i primärtumören hos cancerpatienter i huvudindikationerna medför ca 2-4 års kortare överlevnad än de som har ett högt uttryck, så att den förra gruppen borde kunna öka sin överlevnad signifikant om de behandlas med Foxy-5 omgående efter diagnos en tid, kanske långt tid, så att Wnt-5a-signaleringen genom Frizzled-5 höjs upp till liknande nivå som i den gynnade gruppen. Att Wnt-5a och Frizzled-5 är evolutionärt i hög grad bevarade, dvs molekylärt lika, mellan högre arter som möss och människor är helt i linje med detta och ökar sannolikheten för att effektresultaten i möss och människor är likartade genom ungefär samma mekanismer, allt annat lika.

Som "grädde på moset" kan det eventuellt uppstå en antitumörtillväxt av Wnt-5a/Foxy-5 i de tre huvudindikationerna enligt ytterligare flera olika prekliniska studier och enligt, visserligen hittills ytterst få, bekräftande utfallsdata i Fas I-studien på några patienter, och senare kanske även i Fas Ib-studien, en effekt vilken även den potentiellt skulle kunna förlänga livet något t o m  vid långt gången metastaserad cancer.
Vidare är det prekliniskt visat att en anticancerstamcell-effekt kan uppkomma av Foxy-5 i främst koloncancer, och det kan finnas en potential även i bröstcancer. Läkemedelskandidater mot cancerstamceller är intressanta för Big Pharma.


Den antimetastaserande effekten utnyttjad tidigt efter cancerdiagnosen är ändå den som främst kan komma att göra Foxy-5 till ett paradigmskiftande läkemedel inom cancerbehandling förhoppningsvis redan inom 4-5 år som det första specialiserade effektiva levnadsförlängande antimetastaserande läkemedlet i bröst-, kolon- och/eller prostatacancer, tidsmässigt dock beroende på t ex när/om ett bra exitavtal med Big Pharma görs avseende Foxy-5 så att även en Fas II-studie i USA inom koloncancer och de viktiga kompletterande Fas II-studierna inom bröst- och prostatacancer därmed kan finansieras och i bästa fall inledas redan 2017 och kan genomföras så framgångsrikt att Foxy-5, med dessa 3 olika chanser att designeras Accelerated Approval (USA) och Conditional Approval (Europa)och marknadsgodkännande efter Fas II, når ända fram i åtminstone en mycket stor cancerindikation.


-------------------------------------Följande punkter kan var och en tolkas som ett indicium på att WNTs Foxy-5-projekt är aktuellt för exit t ex innan Fas II. Sammantagna känns sannolikheten hög för detta.

1. WNT öppnade "skriftligt" i officiell handling i våras för första gången för ett tidigare avtal om Foxy-5 än efter Fas II-utfallet, även om det muntligt inte har uteslutits i tidigare några utsagor.

2. Nye VD och styrelseordföranden är sannolikt mer business-inriktade.

3. Det brådskar nu faktiskt att få ett hyfsat - bra avtal om Foxy-5 pga långsiktigt sett värdesänkande fixerade patentutgångar och förseningar. Detta är ett mycket tungt skäl för ett exitavtal i vettig tid dvs relativt omgående helst innan Fas II så att ett Big Pharma kan inleda värdehöjande Fas II-studier även i bröst- och koloncancer i första hand som komplement till Fas II-studien inom koloncancer (eller kolorektal cancer).

4. Uppdrags-analysen i våras var sannolikt inte enbart en smörjning inför nyemissionen utan även en signal. Varför kom de fram till bullscenario med 700-1200 kr exitvärde per aktie ? Var det verkligen utan guidning ?

5. Nyemissionen i april var överraskande liten. Jämför t ex Immunicums relativt tunga nyemissioner. WNT hade kunnat ta i mer och finansierat hela Fas II-studien.


6. Förtida optionsinlösen av CSO och CMO och aktieköp trots att de kunde vänta till 30 juni 2017 kan ses som en positiv signal till Big Pharma och aktiemarknaden inte bara för aktieköpen i sig utan även eftersom en kraftig kurshöjning i WNT-aktien innan sista inlösendatum 30 juni 2017 skulle medföra kraftigt högre beskattning av personaloptionerna om man avvaktade istället. 
Att lösa in dem när aktiekursen kan antas ha varit nära botten bör däremot vara mer skatteeffektivt som reglerna är utformade.

7. Anlitande av tjänsten Q2Trade som "verkar 100% mätbart och försäkrar oss löpande om att vi arbetar effektivt för att stimulera till ökad handel driven av en ökad köpsida. Detta leder över tid till ett ökat aktiepris." Den tjänsten skulle kunna komma till nytta för att dämpa överdrivna kurssvängningar när marknaden blir mer positiv till den nu grovt undervärderade WNT-aktien fundamentalt sett, t ex om det har blivit känt att WntResearchs mål är en exit för Foxy-5 innan Fas II eller att några större placerare spekulerar i det etc etc.

8. Nyheter om stödjande egna och externa prekliniska studier om Wnt-5a/Foxy-5 har börjat komma i augusti som "Mer från bolaget" på Aktietorget. Ett otal sådana främst externa studier har tidigare INTE lyfts fram av bolaget men fler nya studier som uppmärksammas kan ju komma. Det finns gynnsamma kompletterande in vivo-resultat, förutom de redan publicerade inom alla tre huvudindikationerna, inom prostatacancer och bröstcancer och som borde publiceras i sedvanliga vetenskapliga artiklar och uppmärksammas mer om WntResearch som det kan tyda på numera vill stimulera intresset för Foxy-5 hos en bredare krets Big Pharma, t ex de utan CDA-avtal.

9. Att CMO Nils Brünner brinner i sin övertygelse på Foxy-5 framgick under hans VD-tid t ex med flera lysande presentationer. Jag tror att den mest naturliga förklaringen till avgången även som CMO är en avsikt från bolaget till exit med Foxy-5 så att han inte längre har samma incitament att vara aktiv i WNT i Fas II, i synnerhet om en partner även driver den planerade Fas II-studien inom koloncancer (eller kolorektal cancer). Visst, pensionsåldern kan spela in men den här typen av "eldsjälar" trappar mindre ofta ned helt självvalt, och har han aviserat sin avgång i Oncology Venture också ? Nej, inte ännu åtminstone.

Den prekliniska forskningsgrunden för Foxy-5 i nära 40-talet vetenskapliga artiklar (med fina mekanism-förklarande effektdata in vitro och in vivo och därtill mycket viktiga kliniska tumördata för Wnt-5a:s gynnsamma och signifikanta korrelation med överlevnaden i alla de tre huvudindikationerna) är sammantaget urstark och denna förutsättning för ett bra exitavtal och framgångsrika kliniska Fas II- och III-studier är konstaterad sedan flera år tillbaka i min djupanalys av WntResearch med främst initial hjälp av PhD A-C Engwall.

-----------------------------------------


WntResearchs Chief Scientific Officer Tommy Andersson och Chief Medical Officer Nils Brünner köpte 66300 resp 10000 aktier i WNT 30 augusti :
De utnyttjade personaloptioner. Köpens tidpunkt kan tolkas som en signal till Big Pharma och aktiemarknaden inför potentiella framtida avtalsdiskussioner om Foxy-5. Personaloptionerna ifråga hade kunnat utnyttjas t o m 30 juni 2017. Förtida optionsinlösen av CSO och CMO kan ses som en positiv signal inte bara för aktieköpen i sig utan även eftersom en kraftig kurshöjning i WNT-aktien innan sista inlösendatum skulle medföra kraftigt högre förmånsbeskattning av personaloptionerna om man avvaktade istället.  Att lösa in dem när aktiekursen kan antas ha varit nära botten bör däremot vara mer skatteeffektivt som reglerna är utformade. Nils Brünner kan för varje 4000-post han säljer (som han gjorde 12-13 sept) vid kurser kring 25-27 kr finansiera 10000 nytecknade WNT-aktier enligt personaloptionprogrammet. Gör han det vid fortsatt extremt låg aktiekurs så gott som minimerar han förmånsskatten om aktiekursen sedan lyfter, t ex vid ett exit-avtal.

Givet ATT ett exit-avtal uppnås med Big Pharma bedömer jag i nuläget 200-1000 kr per aktie som ett möjligt mycket brett intervall för avtalets fundamentala värde utgående från ungefär dels min analys lägsta nuvärdeskalkyl för Foxy-5 och Box-5, och dels ett rent uppköps väntevärde i klass med, dvs extrapolerade från, Seragons uppköpta bröstcancerprojekt i Fas I och några andra uppköp av Fas I-projekt inom cancer. Det finns några optimister som tror på betydligt högre exitvärden, och det finns högst sannolikt många fler som inte tror på något särskilt högt värde alls eller t o m ett uteblivet avtal.
I nuläget implicerar marknadens bolagsvärde på WntResearch en mycket mycket låg sannolikhet för ett sådant hyfsat - bra avtal nås relativt snart t ex inom något 1/2 - 1 år. Jag bedömer sannolikheten nu vara betydligt högre efter de signaler som kommit från bolaget i år.
Det vore mindre lyckat av WntResearch att lägga de vetenskapligt likaledes mycket väl forskningsmässigt underbyggda bröst- och prostatacancerindikationerna i "träda" i flera år ytterligare och förlora potentiellt enormt värdefulla år med patentskyddad läkemedelsförsäljning för världens första specialiserade antimetastaseringsläkemedel inom bröst- och prostatacancer, och därför vore som tidigare konstaterat ett avtal inom kort logiskt och önskvärt, och även Big Pharma-partnern skulle väntevärdemässigt kunna tjäna rejält på ett sådant.
Risken skulle dessutom minska för WntResearchs aktieägare men värdepotentialen skulle t o m kanske trots det bli högre än att avvakta ett lyckat Fas II-utfall innan avtal tecknas tack vare betydligt fler år med patentskydd för bröst- och prostatacancer med ett avtal inom kort.

------------------------------

WntResearch bör omgående sträva efter ett gynnsamt avtal om Foxy-5 med Big Pharma

Ett avtal med Big Pharma som nås redan innan Fas II skulle sannolikt kunna vara värt många gånger mer än det noterade bolagsvärdet nu och ändå vara ytterst fördelaktigt för en Big Pharma-partner. 

Foxy-5:s patent går i viktat genomsnitt ut under 2027, och för att utnyttja patenttiden optimalt för Foxy-5 och kunna ha möjlighet att nå marknaden under så många år som möjligt med fullt produktskydd, och med beaktande av att det kan komma att fordras tidskrävande Fas III-studier också, och detta förutom för koloncancer (eller kolorektal cancer), även för de likaledes mycket stora bröst- och prostata-cancerindikationerna, så måste rimligen både WntResearch och en finansiellt stark partner eller uppköpare, som inser Foxy-5:s värdemässiga potential och kvalitativa forskningsgrund, ha ett mycket stort ekonomiskt intresse att omgående försöka nå en "fair deal". 
En sådan affär skulle sannolikt vara enormt fördelaktig väntevärdemässigt för båda parter redan vid ett hyfsat högt avtalsväntevärde i flermiljardklassen. 
Det gäller "bara" att båda parter ska inse detta, vilket bl a kräver djup kunskap om forskningen kring Wnt-5a och Foxy-5 inom främst bröst-, kolon- och prostatacancer och förståelse för den enorma marknadspotentialen men också hur den kan komma att begränsas av patentutgångar och eventuella (fortsatta) förseningar i den kliniska utvecklingen.
Fas II-studien skulle enligt planen våren 2013 påbörjas 2014, vilket innebär att det realiserade tidsschemat nu har tärt på 3 års värdefull patenttid för Foxy-5, allt annat lika.

Vid t ex en licensaffär med hyfsat stor upfront, milestones och royalty där Big Pharma finansierar Fas II- och eventuella Fas III-studier i de 3 huvudindikationerna skulle både WntResearch och Big Pharma sprida sin framtida risk på åtminstone 3 mycket stora cancerindikationer där var och en har en grovt sett årlig försäljningspotential i åtminstone blockbusterklass som t o m vid endast en indikations framgång skulle kunna ge ett kraftigt nettovinstbidrag för partnern efter avtalskostnader. 
Nuvarande WNT-aktieägare skulle efter ett sådant avtal trots en sannolikt flerfaldigad aktiekurs även kunna få en åtminstone upplevt ännu mer attraktiv risk/reward än nu, bl a eftersom  de skulle kraftigt minska sin framtida långsiktiga kursrisk om avtalet innebär att Big Pharma ska driva av dem finansierade Fas II-studier även i bröst- och prostatacancer (och kanske koloncancer eller kolorektal cancer om avtalet kommer tidigt nog under 2016/2017 så att partnern tar över genomförandet och/eller finansiering av den studien).

I nuläget däremot har WntResearchs aktieägare sannolikt i praktiken, finansiellt sett, endast en enda betydande reell chans inom koloncancer (eller kolorektal cancer) eftersom chansen att efter en potentiellt misslyckad egen Fas II-studie ha ekonomisk nytta av en tidigare köpt aktiepost bör vara nära noll. 
De 3 chanserna i huvudindikationerna är till en betydande del oberoende chanser eftersom det rör sig om olika cancerindikationer med olika ursprungscelltyp, olika mikromiljö m m vilket bevisligen återspeglas i de långt ifrån helt identiska signaleringsmekanismerna nedströms Wnt-5a. 

Det är sett från nuläget t ex fullt möjligt, även om chansen för framgång är betydande i cancersammanhang, att Foxy-5-studierna trots allt misslyckas i den planerade Fas II-studien men skulle kunna nå framgång i Fas II i bröst- och prostatacancer, bara för att nämna ett av flera möjliga utfall men där just detta utfall skulle kunna innebära en formidabel långsiktig succé för de nuvarande aktieägarna, men alltså sannolikt endast om t ex ett licensavtal med Big Pharma sluts innan utfallet av Fas II-studien.

Rimligen har styrelsen och ledningen i WntResearch insett allt detta. Jag har t ex i mail själv framfört detta resonemang t ex redan för flera år sedan, och därför, och tillsammans med de signaler som har givits tidigare under 2016, hoppas jag att nuvarande VDs uppdrag bl a innebär att ett för alla parter tillräckligt bra avtal om Foxy-5 med Big Pharma eftersträvas att uppnås så fort som möjligt. 
Man behöver knappast ens räkna noga på allt detta m a p väntevärden av de olika alternativen för att inse att ovanstående resonemang högst sannolikt stämmer, sett strikt ekonomiskt. Det räcker långt för en insatt person att ha god matematisk "intuition" :-)

I slutändan utgör dessutom miljontals cancerpatienters behov av att kunna behandlas med marknadens potentiellt första effektiva antimetastaserande läkemedel så tidigt som möjligt ett "blytungt" humanitärt argument i detta sammanhang.


------------------------------------Reviews och Wnt-5a-forskning


Flera olika reviews av olika forskare har den senaste 5-årsperioden försökt referera och sammanfatta den redan publicerade dvs kända befintliga forskningen kring Wnt-5a i cancer, och några har i positiva ordalag tagit upp WntResearchs läkemedelskandidater Foxy-5 och/eller Box-5, men ingen av alla dessa har lyckats behandla ens merparten, ibland inte ens någon av dem, av de drygt 10-talet vetenskapliga artiklar, både av Tommy Anderssons forskargrupp och externa forskare, som har tydligt visat (enligt studiernas Kaplan-Meierdiagram) att patienter med ett högt Wnt-5a-uttryck i primärtumören vid just de stora indikationerna bröst- och koloncancer och i en vanlig typ av prostatacancer har en i cancersammanhang relativt mycket längre överlevnad än de med lågt eller inget uttryck. Detta är en central kliniskt observerad utgångspunkt för ytterligare prekliniska, dvs mekanistiska, studier.

I alla dessa tre mycket vanliga cancerformer finns det dessutom publicerat sammanlagt ett 30-tal studier med flera olika forskargruppers mekanistiska prekliniska forskningsresultat in vitro och i djurförsök dvs in vivo som relativt tydligt förklarar VARFÖR Wnt-5a är gynnsamt för cancerpatienter i dessa tre cancerformer, dvs varför den observerade korrelationen med överlevnad även illustrerar ett direkt orsakssamband för effekt.

Tittar man däremot samtidigt på Wnt-5a i stort i alla cancerformer och på många olika enskilda mekanismer kan man kanske pga av den extrema totala komplexiteten lätt bli förvirrad eftersom Wnt-5a:s effekt på enskilda "delmekanismer" associerade med cancer kan variera kraftigt mellan olika cancerformer t ex pga deras olika mikromiljö och deras utvecklingsstadium och vilken/vilka receptor/er till Wnt-5a som är inblandad/e i just det fallet. 
Det är därför inte bara Foxy-5 togs fram av Tommy Anderssons forskargrupp, utan även Box-5 med i princip motsatt verkan dvs istället antagonisering av Wnt-5a:s signalering via receptorn Frizzled-5.
För att mer specifikt analysera Foxy-5 och dess relevanta effekt dvs via just dess receptor Frizzled-5 inom bröst-, kolon- och prostatacancer måste man
 dels undersöka just mekanismerna och effekten i in vitro- och in vivo-studier som Tommy Anderssons forskargrupp har gjort med Foxy-5 och sedan jämföra det med Wnt-5a:s effekt via samma receptor, vilket andra forskargrupper också har gjort i dessa tre cancerformer med enbart Wnt-5a, och sedan relatera mekanismerna för Foxy-5/Wnt-5a till de enligt ovan nämnda studierna med Kaplan-Meierdiagram för korrelation mellan Wnt-5a och överlevnad i bröst-, kolon- och prostatacancer.
Gör man detta konsekvent inom dessa tre cancerformer pekar de sammanlagda resultaten tydligt på att Foxy-5 via Wnt-5a-signalering genom Frizzled-5 har en mycket välgrundad potential att förlänga livet på cancerpatienter med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i primärtumören, om Foxy-5 ges tidigt efter cancerdiagnosen innan avlägsen metastasering har konstaterats. 
Att det kan gå att hitta några delmekanismer av Wnt-5a i t o m även i några fall i dessa tre cancerformer som tycks vara negativa in vitro ur någon aspekt kan inte "förklara bort" de gynnsamma Kaplan-Meier-diagrammen för överlevnad, framgångsrika in vivo-studier med Foxy-5 och Wnt-5a och mer omfattande mekanistiska förklaringar till varför det är gynnsamt. 
Tvärtom finns ofta invändningar mot dessa till synes motstridiga resultat t ex relaterade till just genom vilken receptor som Wnt-5a mekanistiskt signalerar i den aktuella studerade mekanismen, eller t o m att man endast studerat Wnt-5a på mRNA-nivå vilka båda kan leda helt fel i slutsats om syftet vore att mer precist försöka utreda Foxy-5:s förväntade effekt i bröst-, kolon- och prostatacancer vilket min aktieanalys har gjort med hjälp av PhD A-C Engwall och vi har kommit fram att framgångschanserna för Foxy-5 är relativt höga i dessa tre cancerformer.

----------------------------------


Inför Fas II-studien 


Det finns såvitt känt ingen annan läkemedelskandidat i klinisk utveckling som väntas påverka en signaleringsväg med så bred anticancereffekt inkl antimetastaseringseffekt och anticancerstamcelleffekt som Foxy-5 som rekonstituerar Wnt-5a-signalering i bl a koloncancer. 
Både flera olika starkt lovande studier med kliniska data för överlevnad hos koloncancerpatienter beroende på deras Wnt-5a-uttryck och mekanistiska studier in vitro och in vivo stödjer att agonisering av Wnt-5a-signalering har en god möjlighet att ge en gynnsam anticancereffekt inkl antimetastaseringseffekt och anticancerstamcelleffekt och ökad överlevnad hos koloncancerpatienter med initialt lågt uttryck av Wnt-5a i primärtumören, vilket de länkade studierna i analysen sammantagna indikerar.
De 9 studierna visar sammantagna på flera olika anticancer- inkl flera olika antimetastaseringsmekanismer och en anticancerstamcelleffekt av Wnt-5a. Detta sker genom för Wnt-5a dels "vanlig" icke-kanonisk, dvs betacatetinoberoende signalering och dels genom motverkan, dvs antagonisering av kanonisk dvs betacateninsignalering. 
Wnt-5a:s breda anticancereffekt inkl antimetastaseringseffekt och anticancerstamcelleffekt kommer mycket väl till uttryck i flera olika studiers Kaplan-Meier-diagram för koloncancer av vilka framgår att den positiva överlevnadseffekten av naturligt högt Wnt-5a-uttryck kontra lågt eller inget Wnt-5a-uttryck i primärtumören är i storleksordningen 2-4 år vilket är väldigt mycket i cancersammanhang.

Läs vidare här :
--------------------------------------------------


"Vi har en mycket spännande tid framför oss och jag ser stora möjligheter för succé" 

WntResearchs noterade marknadsvärde på Aktietorget står i stark kontrast till VDs uttalande och har under hela 2016 inneburit en implicit sannolikhet för långsiktigt fiasko på över 90 %, varav följer efter en noggrann analys av de i en sådan konstaterat förhållandevis goda framgångschanserna för läkemedelskandidaten Foxy-5 att WNT-aktien har en enormt bra risk/reward som placering på 1 års sikt och längre och sannolikt bättre än i någon annan aktie jag har analyserat genom åren. Ett avtal om uppköp/utlicensiering eller liknande med Big Pharma är den största triggern inom överskådlig tid och skulle antagligen komma "som en blixt från klar himmel" sedd från den dumma marknaden.

----------------------------------------
Forskningsnyheter och PM 


berättade om en studie av Tommy Anderssons forskargrupp från september 2016 
som visar att det nedströms av Wnt-5a-inducerad sänkt ERK-1/2-signalering uppstår minskad migrering och invadering via CD44 i bröstcancercellinjerna MDA-MB-468 och MDA-MB-231 som normalt har ett lågt uttryck av Wnt-5a. Denna process visades vara oberoende av epitelial-mesenkymal transition (EMT). 
CD44 kan därför fungera som en biomarkör för Foxy-5:s antimigrerings- och antinvaderingseffekt i bröstcancer dvs för två olika antimetastaseringseffekter.
Samma studie visade att Wnt-5a motverkar och att ett förlorat Wnt-5a-uttryck i normala bröstepitelceller av typen HB2 främjar en EMT-liknande mekanism, dvs när tumörceller förlorar sin polaritet i epitelet och sin celladhesion och därmed frigörs och kan migrera och invadera. 
EMT-processen är starkt evolutionärt bevarad mellan arter.

Eftersom EMT-processen inte påverkas av Wnt-5a i bröstcancercellerna innebär det att Wnt-5a:s gynnsamma överlevnadseffekt på flera år i metastaserande bröstcancer enligt flera olika studier med Kaplan-Meier-diagram i högre grad än tidigare känt måste hänföras till Wnt-5a:s antimigrerings- och antiinvaderingseffekt på bröstcancerceller med lågt eller utraderat uttryck av Wnt-5a.
Det innebär att man i högre grad än tidigare kan hoppas på att de starka in vitro-resultaten och in vivo-resultaten i möss kommer implicera en liknande mycket stor överlevnadseffekt av Foxy-5 som av högt Wnt-5a-uttryck, givet att Fas Ib-studien visar att det biologiska svaret av Foxy-5 är starkt nog och kan upprätthållas tillräckligt länge.
Det verkar alltså som huvudeffekten när det gäller antimetastasering genom Wnt-5a mest sannolikt är att motverka cellers rörelse och invadering av andra organ, dvs detsamma som Foxy-5. In vitro är detta visat med både mänskliga bröstcancerceller och muscancerceller, och korsvis med Wnt-5a och Foxy-5 och dessutom i båda fallen via receptorn Frizzled-5. 
Wnt-5a-signalering via Frizzled-5 är ämnad att återställas av Foxy-5 som därför har goda förutsättningar att bli ett effektivt antimetastaseringsläkemedel insatt tidigt efter diagnos hos bröstcancerpatienter med ett initialt lågt uttryck av Wnt-5a i primärtumören. Behandlingen kan kombineras med  tumörtillväxthämmande medicinering.

----------------------------------------


WntResearch har fått patent i Kanada för Box-5 enligt ett PM
6 sept  


Eftersom är substansen är patenterad innebär skyddet inte endast malignt melanom och magcancer. Patentet gäller till 2029.

------------------------------------WntResearch kom med en nyhet 31 augusti om att en extern forskargrupp från bl a Karolinska Institutet har fått publicerat en ny vetenskaplig artikel som beskriver ännu en identifierad och av Wnt-5a orsakad anticancermekanism i bröstcancer vilken i detta fall gäller dess tumörcelltillväxthämmande effekt. Sedan tidigare är åtminstone 6 olika mekanismer för antmetastasering i bröstcancer visade av Tommy Anderssons forskargrupp samt några externa avseende tumörcelltillväxthämning.Den nyupptäckta mekanismen är på gen-aktiveringsnivå vid vilken Wnt-5a-signalering motverkar aggressiv bröstcancer, och liksom några bröstcancerstudier refererade i aktieanalysen gäller det i detta fall att anticancereffekten utgörs av minskad tumörcelltillväxt.
Detta är dessutom även visat i in vivo-studier vilket ökar värdet av resultatet. Även Kaplan-Meier-kurva för Wnt-5a:s gynnsamma överlevnadseffekt ingår i studien, vilket bekräftar många sådana tidigare resultat refererade i analysen. 

Det är mycket glädjande att den här breda anticancereffekten av Wnt-5a verkar gälla i alla tre huvudindikationerna för Foxy-5.
Fas I-utfallet motsäger inget av detta men gällde ju redan långt utvecklad metastaserad cancer och mycket få bröstcancerpatienter och utfallet i den studien m a p anticancereffekten var bl a därför mer svårtolkat.Foxy-5 har en urstark forskningsgrund i bröstcancer 


--------------------------------------WntResearchs Q2-rapport som offentliggjordes 26 augusti innehåller rikligt med relevant "utåtriktad" information om verksamheten och dess potential, avsevärt mer än som skedde för något år sedan och tidigare. Jag tror att bolaget vill sluta ett från aktieägarsynpunkt mycket önskvärt avtal med Big Pharma relativt snart och innan Fas II kommer igång för att utnyttja patenttiden bättre för Fox-5, bredda satsningen i Fas II till främst bröst- och prostatacancer i Big Pharmas regi och påskynda utvecklingen även för Box-5 eventuellt internt.

En nyhet i rapporten är att Box-5 har fått patent mot malignt melanom i Indien. 

Kassan uppgick till över 29 Mkr 30 juni 2016. GEM-avtalet ger dessutom WntResearch möjlighet att påkalla riktade emissioner för 10 Mkr till dem, och dessutom finns en potentiell framtida kassaförstärkning med ytterligare ca 13-16 Mkr från befintliga marknadsnoterade teckningsoptioner, personaloptioner och GEMs återstående teckningsoptioner. 
Pro forma kan alltså kassan komma att uppgå till hela 52-55 Mkr per 30 juni vilket i så fall bör räcka ända in i 2018.------------------------------------


WntResearch kom 25 augusti med ett PM med en uppdatering av Fas Ib-studien. I Danmark har man passerat det man i PM:et kallar dosnivå 3 och har nått nästa dosnivå följaktligen efter att dosnivå 3 inte visade någon dosbegränsande toxicitet. Dosnivå 3 motsvarar en nivå över Fas I-studiens högsta nivå. De extra två lägre dosnivåerna (dosnivå 7 och 8 i Fas I) dvs dosnivå 1 och 2 i Fas Ib ska snart genomföras enbart i Storbritannien, medan man i Sverige i samråd med Läkemedelsverket har beslutat att helt avstå utvidgningen av studien med hänvisning till att den beredning av Foxy-5 som skulle användas där i Fas Ib och därefter i Fas II-studien väntas bli tillgänglig först efter årsskiftet.

Efter dessa besked idag bör man kunna förvänta sig att rekryteringen och behandlingen av patienterna i Fas Ib-studien mest troligt kommer att vara avslutad någon gång under den kommande vintern och att den egna planerade Fas II-studien skulle kunna inledas ett antal månader senare. 
Inga nyheter om den biologiska aktiviteten av Foxy-5 i Fas Ib-studien har kommit efter endast en genomförd dosnivå, dvs dosnivå 3, och gissningvis får marknaden vänta på sådana tills studien är avslutad och tillräckligt med data är analyserade. Eventuella CDA-avtal med Big Pharma skulle dock sannolikt kunna möjliggöra att dessa får tillgång till effekt-data före marknaden och vilka potentiellt skulle kunna bana vägen för ett önskvärt avtal med WntResearch om Foxy-5, vilket skulle kunna förkorta Foxy-5:s tid att nå marknaden i fler cancerindikationer samt naturligtvis vara ekonomiskt lukrativt för bolagets aktieägare.-----------------------------------------


WntResearch har enligt ett PM 24 augusti rekryterat Dennis Henriksen till en nu nyinrättad tjänst som Chief Technical Officer vilket ska höja kompetensen inom det regulatoriska området, utförandet av kliniska prövningar, produktionsplanering och patentärenden, vilket är positivt för framtiden t ex när det gäller att genomföra den egna Fas II-studien m m. 

Samtidigt har en rekryteringsprocess inletts för att finna en efterträdare till bolagets snart 65-årige CMO och förre VD Nils Brünner som lämnar ledningen vid årskiftet 2016/2017 och i stället föreslås bli invald i styrelsen. Beskedet är förståeligt men ändå lite tråkigt eftersom hans kompetens inom cancer är så bred och hans engagemang för WntResearch har varit så stort, och särskilt entusiasmerande var han vid pedagogiska offentliga presentationer av Foxy-5-projektet under hans föregående tid som VD.

-----------------------------------------Tommy Anderssons forskargrupp har fått en ny vetenskaplig artikel publicerad 1 aug 
vilken främst gäller studier av Wnt-5a:s och Foxy-5:s effekt i koloncancer och där mer specifikt bådas höjning oberoende av varandra in vitro med cellinjerna HT-29 and Caco-2 av enzymet 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenas, förkortat 15-PDGH, på så sätt verkar cancerhämmande genom nedbrytning av det skadliga prostaglandinet E2 ,förkortat PGE2, vilket annars verkar brett cancerstödjande genom nybildning av tumörers kapillärer, ökad celldelning, ökad cellöverlevnad men även ökar cancercellernas rörlighet. Både Wnt-5a och 15-PGDH är nedreglerade i koloncancer.
Både Wnt-5a och Foxy-5 visades ha denna höjande effekt på 15-PGDH via två olika mekanismer, dels aktivering av JNK och dels motverkande av kanonisk betacateninsignalering.

Även kliniska data för koloncancerpatienter publicerades i den nya artikeln så att grupper med ett lägre uttryck av Wnt-5a och 15-PGDH hade sämre överlevnad än grupper med ett högre uttryck och där det var allra mest gynnsamt med en kraftigt ökad överlevnad för de patienter som hade både högt Wnt-5a- och 15-PGDH-uttryck och i den gruppen överlevde över 70 % av patienterna efter drygt 5 år mot under 20 % för de med både lågt Wnt-5a- och 15-PGDH-uttryck i deras tumörvävnad. Efter drygt 2 år var motsvarande överlevnad över 70 % respektive under 40 %.

Eftersom Foxy-5 åtminstone in vitro kan höja 15-PGDH-uttrycket och efterliknar Wnt-5a:s signalering via Frizzled-5-receptorn finns en klar potential att med lämplig dosering relativt starkt motverka koloncancer och öka överlevnaden betydligt hos patienter med initialt lågt uttryck av Wnt-5a och 15-PGDH i deras primärtumör.


Man även har visat att både Foxy-5 och Wnt-5a i en cellinje MDA-MB-468 i bröstcancer in vitro ökar 15-PGDH. Dessutom ökar samma bröstcancercelltyp transfekterade för att höja deras Wnt-5a-signalering också 15-PGDH in vivo och samtidigt minskar tumörstorleken signifikant.
Det finns således nu ännu fler studier som visar att Wnt-5a, och därför potentiellt Foxy-5, kan ha en bred anticancereffekt även hos bröstcancerpatienter dvs inte enbart en potential att motverka metastasering vilket redan är visat i väldigt många olika publicerade studier.

-------------------------------------

Bröstcancerforskning för WntResearchs Foxy-5

Wnt-5a-proteinet är helt eller delvis "förlorat" i bröst-, kolon- och prostatacancer hos de värst utsatta patienterna dvs de med sämst överlevnadsprognos. WntResearchs Foxy-5 efterliknar Wnt-5a-signaleringen via receptorn Frizzled-5 och ska på så sätt försöka återställa denna Wnt-5a-signalering till en nivå i paritet med de cancerpatienter med en redan konstaterad längre överlevnad tack vare deras höga Wnt-5a-uttryck.
I bröst- kolon- och prostatacancer cancer gäller det således att agonisera Wnt-5as-signalering genom Frizzled-5-receptorn och INTE att hämma  den, om man vill motverka den dödliga metastaseringen i första hand.

Nedan länkade vetenskapliga prekliniska studier - i förekommande fall med kliniska gynnsamma överlevnadsdatas korrelation med Wnt-5a-uttrycket i sammanlagt omkring 1000-talet bröstcancerpatienters primärtumör - är de mest relevanta för att bedöma Foxy-5 och dess möjligheter att bl a motverka metastasering hos bröstcancerpatienter. De stödjer direkt att Wnt-5a-signalering motverkar bl a metastasering i bröstcancer genom 5 olika mekanismer, och därför logiskt nog att ett högt Wnt-5a-uttryck i primärtumören medför en ökad förväntad överlevnad i bröstcancer jämfört med ett lågt eller inget uttryck och detta enligt flera olika forskargruppers studier. 

Foxy-5 efterliknar Wnt-5a:s signalering med huvudsyfte att motverka metastasering genom att binda till receptorn Frizzled-5. Metastaseringen svarar för omkring 90 % av dödsfallen i cancer. Dessutom tyder senare de senaste årens forskning att det finns en potential för Foxy-5 att även ge en antitumörcelltillväxt effekt i bl a bröstcancer (men även i kolon- och prostatacancer).

Dessutom finns det annan forskning från vilken man kan dra slutsatsen att t ex de prekliniskt visade Wnt-5a-relaterade antimetastaserings-mekanismerna kan väntas i hög grad vara överförbara från möss till cancerpatienter eftersom både Wnt-5a-molekylen och Frizzled-receptorer är starkt konserverade mellan dessa arter.

Det finns f ö en enorm mängd forskning om den avsevärt bredare Wnt-signaleringen i allmänhet än enbart om Wnt-5a i cancer, men eftersom Foxy-5 och Box-5 är designade att speciellt motverka metastasering i cancer genom att endast binda till Frizzled-5 och på så sätt agonisera respektive antagonisera Wnt-5a-signaleringen har sådan icke Wnt-5a-relaterad Wnt-forskning i praktiken ingen betydelse för att vägleda oss hur bra Foxy-5 och Box-5 kan motverka metastasering i cancer inkl i Foxy-5:s huvudindikationer bröst-, kolon- och prostatacancer och förlänga den återfallsfria överlevnaden hos dessa cancerpatienter. 

Mycket stor betydelse för förståelsen av Wnt-5a:s och Foxy-5:s roll i bröstcancer har alltså däremot de nedan länkade 22 artiklarna : 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0070890----------------------------------------------- Tobii
Tobii Dynavox och VocaliD ingår samarbete om personliga röster för alternativ och kompletterande kommunikation enligt ett PM 27 september.

-------------------------------

Tobii har dubblingspotential inom ett år säger en mäklare på ABG enligt ett telegram  från Affärsvärlden/Finwire 19 september.

-------------------------------


Tobiis VD säger att 1 miljard apparater kommer ha eyetracking enligt ett telegram 13 september, med exempel som i datorspel, datorer, surfplattor, smartphones, virtual reality och fordon.

Intresset från stora bolag inom konsumentsektorn och fordonssektorn har ökat. 

Om Tobii behåller sin världsmarknadsandel på omkring 50 % skulle ett styckepris på 10-50 kr ge intäkter på 5-25 miljarder kr för enbart Tobii Tech, givet VDs utsaga idag om 1 miljard apparater totalt. Kan det realiseras inom 5 år är kurssuccén tämligen given. Hela koncernen skulle då i så fall omsätta kring 6-27 miljarder kr. Antaget en vinstmarginal på 15 % före skatt skulle vinsten per aktie bli omkring 7.8-35.1 kr. Med ett p/e-tal i det läget på 20-25 fås 156-878 kr i  5-årspotential för Tobii-aktien. Vinstmarginalen skulle dessutom förmodligen vid dessa stora volymer kunna bli betydligt högre än 15 %. Så tror man att Tobii kan behålla sin marknadsandel ser det väldigt ljust ut på flera års sikt om totalmarknaden för enbart Toby Tech att verka på kommer omfatta 1 miljard apparater. Jag tror att VD är både kompetent och inte är en person som överdriver eller har anledning att göra det.

----------------------------------"Alienware skapar världens första intelligenta bärbara dator med Tobii Eye Tracking"


---------------------------------

"Tobii AB har fått en order avseende eyetracking-plattformar av modellen IS4 från Alienware för integration av Tobiis världsledande teknologi för ögonstyrning i den bärbara speldatorn Alienware 17. Leveranserna planeras att ske under en 18-månadersperiod med början under det tredje kvartalet i år. Det finns inga bindande volymåtaganden utan leveranser kommer att ske i takt med försäljning av Alienwares produkt. – Det här är en viktig milstolpe och ett stort steg framåt för Tobii inom datorspelsmarknaden. Vi ser stor potential inom detta område, som är det primära satsningsområdet för affärsområdet Tobii Tech just nu. Vi befinner oss fortfarande i premiumsegmentet men volymerna ökar gradvis från låga nivåer i takt med att allt fler speltitlar och hårdvaror med eyetracking blir tillgängliga, säger Oscar Werner, affärsområdeschef för Tobii Tech. Alienware, Dells varumärke för specialiserade speldatorer, tillverkar ett brett sortiment av anpassningsbara, högpresterande stationära och bärbara system. För produktinformation, se dell.com (http://www.dell.com/). "  enligt ett PM 2 sept

Där kom första ordern också från detta purfärska samarbete. Även om Tobii-aktien startar från en eventuellt högre absolut fundamental värderingsnivå än Fingerprint gjorde våren 2015 innan den aktien ungefär 10-faldigades känns det just nu som att Tobii i och med ett bekräftat genombrott för Tobii Tech skulle kunna utvecklas på ett kvalitativt likartat sett, men kanske mer utdraget över flera års tid och på riktigt lång sikt kanske t o m skulle gå ännu bättre. Jag lär behålla en hyfsat stor aktiepost länge för att "syna utfallet".

---------------------------------

"Tobii AB offentliggör ett samarbete med Alienware, Dells varumärke för specialiserade speldatorer. Samarbetet gäller integration av Tobiis ledande eyetracking-teknologi i en av företagets premiumprodukter.

Alienware, Dells varumärke för specialiserade speldatorer, tillverkar ett brett sortiment av anpassningsbara, högpresterande stationära och bärbara system. Alienware planerar att ge mer information om kommande produkt vid ett lanseringsevent på twitch.tv/alienware och Alienware Arena den 2 september klockan 06.00 svensk tid." - enligt PM:et 30 augusti


Tobii Tech har således redan idag realiserat ännu ett, det tredje totalt i år, kommersiellt samarbete gällande eyetracking inom gaming, nu med Dells Alienware. Att det ska börja lossna rejält för Tobi Techs försäljningstillväxt de närmaste kvartalen känns minst sagt troligt...


---------------------------------

"Tobii AB har fått en initial order avseende eyetracking-plattformar av modellen IS4 från Acer för integration av Tobiis världsledande teknologi för ögonstyrning i kommande datorspelsprodukter. Leveranserna planeras att ske under en 12-månadersperiod med början under det tredje kvartalet i år. Det finns inga bindande volymåtaganden men ordervärdet över tidsperioden uppskattas till mellan 7 och 15 MSEK." - enligt PM:et 29 augusti

Förhoppningsvis och även relativt sannolikt är denna order endast en av de första för aktiemarknaden vägvisande orderna indikerande Tobii Techs enorma långsiktiga värdepotential inom olika segment av dess snabbt växande eytracking-marknad inom t ex datorspel.

-----------------------------------

Tobiis Q2-rapport 28 juli visade liksom Q1-rapporten att de två stora affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii Pro utvecklas hyggligt med rimlig möjlighet att på sikt nå deras respektive tillväxt- och lönsamhetsmål. 
De höga tillväxtförväntningarna på Tobii på flera års sikt är dock fortfarande främst knutna till framtidsområdet Tobii Tech vilket lär bidraga till en fortsatt kraftig volatilitet i aktiekursen t ex triggat av framtida pressmeddelanden om Tobii Techs framsteg inom gaming, virtual reality etc och kursspekulationer på marknaden däremellan, innan detta intressanta affärsområdes utveckling kan spås med betydligt mindre osäkerhet än det kan nu. Dit kanske det dröjer några år. 
Jag tror fortfarande på Tobii som en bra placering sedd på minst 4-5 års sikt då Tobii Tech enligt huvudscenariot bör ha goda chanser att ha uppnått en kraftig volymtillväxt som mycket väl bidrar till en betydligt ökad vinsttillväxt på koncernnivå för Tobii. 


---------------------------------------