Snapsvisor och nubbevisor till kräftskivan! -> 
.

 

  

    Asfaltlöparen löparn

      Över en MILJON besök redan år 2000
Aktieartiklar :


http://www.marathon.se/nyheter-fran-marathonse/bosse-engwall-satsar-hartpa-aktier-och-pa-lopningen-1

http://www.marathon.se/aktuellt/loparn-ny-aktie-kandis

http://www.di.se/artiklar/2001/9/11/halla-dar-bo-loparn-engwall/  

http://www.di.se/artiklar/2004/2/27/loparns-revansch---aktierna-gar-som-taget/

http://www.di.se/artiklar/2004/11/25/aktieprofeten-loparn-fick-ratt/

http://www.dagensps.se/artiklar/import/2007/11/5/24815/index.xml

http://www.realtid.se/ArticlePages/200812/17/20081217180603_Realtid990/20081217180603_Realtid990.dbp.asp

http://www.realtid.se/ArticlePages/200812/22/20081222094923_Realtid054/20081222094923_Realtid054.dbp.asp?sAction=lk

http://www.di.se/artiklar/2009/2/2/loparn-tillbaka-pa-banan/  

http://www.di.se/artiklar/2010/9/29/loparn-gar-igen/  

http://www.dagensps.se/artiklar/2010/09/15/11239801/index.xml

http://www.di.se/artiklar/2012/11/13/vd-leif-johansson-ar-en-pamp-som-svavar-hogt-i-skyn/

http://www.bullstreet.se/2014/04/ovantat-tidig-men-offensiv-nyemission-wntresearch-ger-koplage-igen/Placera.nu aktieforum om WntResearch :


https://www.avanza.se/placera/forum/forum/wntresearch-ab.html
Min första analysaktie inom läkemedelsforskning NeuroVive nådde 4 aug 2014 för första gången upp till dess målkursintervall 2014 på 80-100 kr och hade då avkastat omkring 200 % för den som köpte när analysen först publicerades i april 2010 och sedan även tecknade sin andel i nyemissionerna. 


Den andra analysaktien i samma bransch WntResearch tillhör de absolut främsta kursvinnarna sedan analysen kom i april 2013 och har flerfaldigats (som mest +414 % per 20 augusti  2014 då ATH 39.80 kr nåddes och högsta stängningskurs 38.80 kr noterades också 20 augusti 2014) men har fortfarande en enorm kurspotential på 1-3 års sikt och en fantastiskt attraktiv risk/reward som framgår av analysen nedan. 

Chansen för succé och mångfaldigad kurs i WNT bedöms till över 70 % och risken för totalt fiasko till långt mindre än 30 % men den är ändå så hög att en försiktig placerare inte bör satsa mer i WNT än han eller hon har råd att förlora.


I min portfölj finns även ett i sommar återinköpt innehav i First North-noterade skalpkylningsföretaget Dignitana vars produkt DigniCap som motverkar håravfall vid cytostatikabehandling bör få en mycket fin tillväxt de närmaste åren både före och framför allt efter en planerad USA-lansering efter ett förväntat marknadsgodkännande där 2015.

Ann-Cathrin Engwall (född Svensson) med fyra akademiska examina i naturvetenskap och medicin nämligen farmaci, fil kand i medicinsk bioteknologi, MSc i bioteknologi och PhD i molekylär cellbiologi och med erfarenhet från bl a forskning om blodhjärnbarriären, läkemedelsutveckling i bioteknikindustrin, utveckling av biofarmaceutiska tillverkningsprocesser och som inbjuden forskare på ansedda tyska Paul Erlich Institute som ungefär motsvarar svenska läkemedelsverket och smittskyddsinstitutet sammanslagna har samverkat med löparn i WntResearch-analysen nedan med den vetenskapligt baserade analysen av Foxy-5-projektet.Analys av WntResearch - läkemedelsutvecklare med två innovativa PARADIGMSKIFTANDE projekt mot metastasering med störst vetenskapligt grundad framgångschans i bröstcancer och därefter i prostatacancer och koloncancer samt potential inom ytterligare 13 cancerindikationerRiskvägd målkurs 219 kr 2014 (där Box-5-projektet ännu inte alls ingår i värderingen, ej heller 5 st andra Foxy-5-relaterade cancerindikationer) baserat på officiellt kända fundamenta men dessutom finns en chans till uppköp innan Fas II för upp till storleksordningen 1000 kr per aktie eller ännu något mer extrapolerat från Roches köp av Seragons bröstcancerprojekt i Fas I i juli 2014

WntResearch  http://wntresearch.se/ är ett på Aktietorget noterat läkemedelsutvecklande bolag med ett till betydande del (ca 38 Mkr) Eurostars-finansierat (i Fas I-II) och av dem mycket högt rankat Fas I-projekt med en helt ny metod för cancerbehandling genom att motverka metastasering. Cancerfonden m fl har stött och stöder också forskningen som professor Tommy Andersson (CSO i WntResearch) m fl bedriver. 


Metastaserna orsakar omkring 90 % av alla cancerrelaterade dödsfall http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22484561

men trots det är forskningen för att utveckla nya cancerläkemedel sedan decennier tillbaka mest inriktad på olika metoder för att döda cancerceller och motverka cancercellers okontrollerade delning och därigenom hämma tumörtillväxt eller minska dess storlek. 

Ett första antimetastaseringsläkemedel skulle däremot mer effektivt kunna förlänga livet för patienter med metastaserande cancer och därmed bli en milstolpe i cancerbehandlingens historia. 

WntResearch ligger främst inom detta paradigmskiftande cancerforskningsområde.


WntResearchs  Foxy-5-projekt har f n fokus på metastaserande bröst-, kolon- och prostatacancer


WntResearch  har utvecklat en patenterad (i USA giltigt till slutet av augusti 2028 och i Europa (beviljat ännu så länge 13 st med Foxy-5 besläktade peptider), Kanada, Kina, Japan och Australien till mitten av 2026) syntetisk hexapeptid Foxy-5 http://www.jbc.org/content/281/5/2740.full.pdf+html som i en i en preklinisk studie publicerad 2008 i Clinical Cancer Research  http://clincancerres.aacrjournals.org/content/14/20/6556.long har reducerat bröstcancertumörers metastasering i lever och lungor hos levande möss med omkring 70-90 % mätt som minskning av totala arean, och med 60-70 % mätt som minskning av antalet metastaser, beroende på att Foxy-5, liksom det kroppsegna proteinet Wnt-5a vars signalering Foxy-5 avses efterlikna, minskade bröstcancercellernas rörlighet och invadering av andra organ. Bröstcancercellerna i studien härstammade från en annan mus med en spontant uppkommen sådan cancer (cellinje 4T1) med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a. Cancercellerna överfördes till bröstkörteln på försöksmössen vilket gör att de biologiska reaktionerna och deras interaktion med omgivande vävnad blir så naturliga som möjligt. Dosen 40 μg eller omräknat 2.0 mg/kg befanns optimal och gavs var fjärde dag under 25 dagar varefter den mycket stora reduktionen av metastaseringen observerades. Upptäckten gjordes 2006 och uppmärksammades då i SVTs Rapport  http://www.svt.se/nyheter/sverige/svensk-kan-hindra-cancerspridning


I de ovan länkade studierna såg man även in vitro att både Wnt-5a och Foxy-5 var för sig motverkar bröstcancercellers rörelse (migrering) och invadering av andra vävnader och därmed metastasering i cellkulturer. Dessa in vitro-tester gjordes både med cancerceller från möss (4T1) och från människa (cellinjen MDA-MB-468) med naturligt initialt lågt eller inget uttryck av Wnt-5A och i alla de 4 möjliga  kombinationerna uppkom antimetastaseringseffekterna. Vidare gjordes tester där antikroppar mot Wnt-5a och Foxy-5 medförde att effekten uteblev och tester med antikroppar mot olika Frizzled-receptorer men bara vid antikropp mot Frizzled-5 försvann effekten. 

Därmed visades både verkningsmekanismen prekliniskt av Foxy-5 och att sannolikheten stärktes för att Foxy-5 genom att binda till Frizzled-5 kommer motverka metastasering även hos många bröstcancerpatienter.


En bröstcancerstudie av Tommy Andersson m fl från 2013 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574789113000665  

visar hur Wnt-5a nedströms påverkar andra regulatoriska proteiner vilket förklarar den motverkande effekten på mänskliga bröstcancercellers migrering och invadering via Cdc42 som medför sänkt ERK -1/2-signalering. Det visades även att de mänskliga cellinjerna  MDA-MB-468 och MDA-MB-231 med naturligt lågt uttryck av Wnt-5a svarade på inducerad Wnt-5a-signalering med minskad migrering och minskad invadering. Förutom mer klarläggande av verkningsmekanismen i detalj nedströms, visades således fler stödjande effektdata för Foxy-5-projektet. Artikeln kommenterade även en extern studie som har visat att kort stimulering med Wnt-5a skulle kunna orsaka tillfälligt ökad migrering, men vid bröstcancer sker Wnt-5a-signalering under lång tid vilket ger minskad migrering enligt både egna och externa forskargruppers resultat.


En extern bröstcancerstudie från 2013 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058329

klargör fler detaljer om Wnt-5a-signalering och dess motverkan av metastasering  på cellsignalerings- och genuttrycknivå. Den amerikanska forskargruppen studerade bl a en in vivo-modell där man sprutade in olika typer av bröstcancerceller i en mussvans-ven, där den ena typen av cancerceller var från en känt starkt metastatisk muscancercellinje med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a och den andra typen var en likadan men där den hade modifierats på gennivå så att cellerna får ett förstärkt  Wnt-5a-uttryck och Wnt-5a-signalering (dvs det som man alternativt vill uppnå med injicerat Foxy-5) . Det blev en mycket starkt minskad direkt observerad metastasering i lungor från de cancerceller som var modifierade att uttrycka Wnt-5a. Effekten enligt Figur 2  trots endast 6 möss i vardera gruppen blev  statistiskt signifikant och innebar över 90 % genomsnittligt minskad metastasering. Denna av WntResearch oberoende forskargrupps resultat styrker således de mycket starka effektresultat in vivo (60-90 % antimetastaseringseffekt) som Tommy Andersson m fl observerade enligt den 2008 publicerade egna artikeln länkad ovan. 

Dessutom undersöktes in vitro både mänskliga bröstcancercellers (MDA-MB-231) och muscancercellers (4T1) migrering i olika medier med resultat att de cancerceller som på samma sätt hade modifierats att ha ett högt Wnt-5a-uttryck i varje försök rörde sig signifikant mindre än de med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a, vilket framgår av figur S1 resp 1H.


Wnt-5a och Foxy-5 binder således till en receptor Frizzled-5 på cellens yta och aktiverar därigenom vid bröstcancer olika antimetastaseringseffekter. Wnt-5a är till 99 % evolutionärt bevarad mellan möss och människor och den sex aminosyror långa sekvens som utvaldes från Wnt-5a för att skapa Foxy-5 är dessutom till 100 % densamma i Wnt-5a från möss och människor, vilket framgår ovan av den först länkade artikeln i analysen om hur Foxy-5 togs fram. Därför ökar sannolikheten, allt annat lika, att Foxy-5 kommer fungera och motverka metastaser inte bara i levande möss, i in vitro med bröstcancerceller från möss och bröstcancerceller från människor utan även på bröstcancerpatienter. 


Receptorklassen Frizzled är mycket starkt evolutionärt konserverad mellan möss och människor. Frizzled tillhör en mycket vanlig receptorgrupp 7TMRs som enligt denna artikel http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jm401677g

har visat sig vara värdefulla mål för olika läkemedel. 7TMRs kallas också G-proteinkopplade receptorer och är transmembranproteiner som binder till molekyler utanför cellen vilket ger upphov till signaler för intracellulära reaktioner. Receptorklassen  Frizzled är enligt denna review http://pharmrev.aspetjournals.org/content/62/4/632.full#T1 t o m den mest konserverade receptortypen av alla 7TMRs i djurriket, från ormar, flugor, fiskar och till däggdjur inkl möss och människor. Sannolikheten för överförbarhet av antimetastaseringseffekten av Foxy-5 i möss in vivo till bröstcancerpatienter ökar därför även av detta skäl, allt annat lika.Posterpresentationen från WntResearch om Fas I-studien med Foxy-5 på den i juni 2014 genomförda ASCO-kongressen (världens viktigaste cancerkongress) innehöll en sammanställning av Wnt-5a:s verkningsmekanism nedströms i bröstcancer, se  även http://meetinglibrary.asco.org/content/98360


Det är (minst) fem olika faktorer som medför att metastaseringen i bröstcancer minskar. Rekonstituerad Wnt-5a-signalering på cellytan kan således initiera följande fem händelser som utgör verkningsmekanismer mot metastasering :


1. Aktivering av proteiner som leder till vidhäftning cell-cell

http://jcs.biologists.org/content/114/11/2043.long

http://www.jbc.org/content/284/16/10968.full.pdf+html


2. Aktivering av proteiner som leder till vidhäftning cell-extracellulär vävnad

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.10752/pdf


3. Fosforylering av DARPP-32 som leder till minskad bildning av små utskott, s k filopodia, på cellmembranen och till ökad CREB-aktivitet (cAMP-regulatory element-binding protein). Wnt-5a minskade in vitro migrering i mänskliga cellinjen MCF-7 via denna mekanism.

http://www.jbc.org/content/284/40/27533


4. Motverkande av NFAT-aktivitet som leder till minskad rörelse

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1592795/


5. Reduktion av ERK ½ - signalering som leder till minskad rörelse 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574789113000665


6. Ytterligare en antimetaserande mekanism finns vid bröstcancer av Wnt-5a enligt Tommy Anderssons m fls nya studie enligt abstractet "Wnt-5a regulates EMT in Human Mammary Epithelial Cells (HB2)" http://events.embo.org/14-signalling-cancer/Abstractbook_EMBO_Cavtat-2.pdf


Det är invaderingsmomentet i bröstcancer som studeras m a p Wnt-5a-uttryck i mänskliga bröstcancerceller. Man visade att Wnt-5a motverkar EMT dvs Epithelial Mesenchymal Transition. 


Wnt-5 får både vidhäftning av bröstcancerceller att öka och rörelsen (migreringen) och invaderingen att minska, och detta dessutom via flera olika nedströms reaktioner vilket kan tolkas som en huvudförklaring till att den resulterande antimetastaseringseffekten (60-90 %) i bröstcancermodellen med Foxy-5 var så stor. Eventuella mekanismer pga Wnt-5a-signalering i den komplexa kaskaden av medströms reaktioner som istället skulle kunna öka metastaseringen är uppenbarligen underordnade antimetastaseringseffekterna in vivo. Wnt-5a-signalering som är ämnad att initieras av Foxy-5 har därför goda förutsättningar att kunna bli en relativt bred och därmed svåröverträffad antimetastaserings-baserad behandlingsmetod inom t ex bröstcancer.


Studien http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0070890  publicerad i aug 2013 omfattade undergruppen kvinnliga premenopaus-bröstcancerpatienter där man bl a visade att för den majoritet med östrogen receptor-positiva tumörer är Wnt-5a en god prognosindikator på sjukdomens svårighet och t o m bättre än nuvarande prognosinstrument och skulle därför kunna bli ett nytt diagnosverktyg i det fallet, förutom en utgångspunkt för Foxy-5 som ett potentiellt effektivt antimetastaserinsläkemedel och då enligt studien oberoende av östrogen receptor-status eftersom in vitro motverkade Foxy-5 invaderingsförmågan hos både ER-positiva och ER-negativa mänskliga bröstcancerceller av typen MDA-MB-231.


I vetenskapliga artiklar av Tommy Andersson m fl från 2002, 2005 och 2011 publicerades kliniska fynd vilka visar att om primärtumören i ökad grad ger upphov till metastaser och därmed en sämre sjukdomsprognos i bröst-, kolon- och prostatacancer har dessa patienter en lägre nivå av eller saknar Wnt-5a. 


Av 83 svenska patienter drabbades 44 % av återfall i bröstcancer om de hade lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i primärtumören  inom 5 år, medan endast 11 % fick återfall om de hade högt uttryck av Wnt-5a. 

http://cancerres.aacrjournals.org/content/62/2/409.long

En kinesisk avhandling från 2013 innehåller studieresultat som bekräftar att de med ett högt uttryck av Wnt-5a i en grupp på 218 kinesiska bröstcancerpatienter har en ökad överlevnad.

http://www.globethesis.com/?t=1224330395951457

En extern studie från 2013 på tunisiska patienter visade också att högt uttryck av Wnt-5a är gynnsamt vid bröstcancer.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13277-013-0694-2


Sannolikheten för att Wnt-5a-signalering kan verka antimetastaserande även i kolon- och prostatacancer stärktes med de övriga två egna studierna, se nedan.


I fallet koloncancer där Tommy Anderssons m fls studie omfattade 55 patienter http://cancerres.aacrjournals.org/content/65/20/9142.full

testade man även på mänskliga celler (in vitro) genom att tillsätta Wnt-5a som då motverkade cancercellernas migrering och därmed deras metastasering. Studien visade också att patientgruppen med högt uttryck av Wnt-5a levde över 4 år längre än de med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a.  


För koloncancer har en extern studie

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcp.24566/abstract från 2014 ökat sannolikheten för att Wnt-5a ger upphov till en antimetastaseringseffekt genom att patientdata för Wnt-5a-uttryck gällde betydligt fler, 217 patienter och framför allt genom att visa att Wnt-5a har gynnsam sådan effekt både in vitro och in vivo i en cancermodell i möss. Dessutom visades in vitro att Wnt-5a i koloncancer även motverkade mänskliga cancercellers (HTC116)  migrering, invadering , proliferation dvs celltillväxt och celldelning och ökade deras apoptos, och in vivo att tumörtillväxt hämmades för samma celltyp. I koloncancer kan således anticancereffekten vara ännu bredare än i bröstcancer. Den totala anticancereffektens storlek i koloncancer är sannolikt därför mycket god av Wnt-5a, men inte lika lätt att försöka kvantifiera från de resultat som gjorts enligt ovan, men den stora gynnsamma effekten på överlevnaden imponerar vilket naturligtvis är ett mycket viktigt effektmått och bevis på en stark total anticancereffekt om det beror på det höga Wnt-5a-uttrycket i primärtumören vilket de prekliniska resultaten indikerar. Forskarna kommenterade även en annan extern studie som tycktes komma med motsatta resultat, men de berodde sannolikt på att den studien inte gällde Wnt-5a-uttrycket på proteinnivå utan på mRNA-nivå vilket kan vara mindre tillförlitligt eftersom en hög mRNA-nivå inte behöver leda till ett högt Wnt-5a-uttryck på proteinnivå.


I en studie från 2014 av Tommy Andersson m fl  "Wnt-5a and its mimicking peptide agonist Foxy5 positively regulate the expression  of 15-Hydroxyprostaglandin dehydrogenase in colon cancer cells"

http://events.embo.org/14-signalling-cancer/Abstractbook_EMBO_Cavtat-2.pdf


lyder slutsatsen :


"Restoration of 15-PGDH expression by inducing Wnt-5a signalling promotes the differentiation of colon cancer cells and expression of these proteins increases the survival of colon cancer patients. Interestingly, 15-PGDH expression can be used as a marker for future treatment of colon cancer patients with Foxy5."


Foxy-5 och Wnt-5a ökar enzymet 15-PGDH vilket medför en nedreglering av ett prostaglandin, PGE2 som annars verkar för nybildning av blodkärl, cellöverlevnad, celldelning och cellrörelse. Således är det gynnsamt att nedreglera PGE2. Ökad celldifferentiering innebär en gynnsammare utveckling. Överlevnaden ökade i patientgrupper med hög halt Wnt-5a eller 15-PGDH och ännu mer om dessa var i kombination. Detta är den första studien som visar effekt av Foxy-5 in vitro vid koloncancer.


Ytterligare en studie, denna gång en extern på tunisiska koloncancerpatienter visade att högt uttryck av Wnt-5a är gynnsamt enligt detta abstract från 2014 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24833087I fallet prostatacancer där den egna studien omfattade 503 patienter http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026539 och som gjordes efter det att Foxy-5 hade tagits fram visades även in vitro att både Wnt-5a och Foxy-5 var för sig minskade mänskliga cancercellers invaderande förmåga vilket minskar sannolikheten för att metastaser ska uppkomma. Experimenten utfördes på flera olika cellinjer.


För prostatacancer gjordes även en egen uppföljande studie 2012 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3544436/ som visade att Wnt-5a-uttrycket är starkast korrelerat med sjukdomsutfallet vid låggradig prostatacancer efter bortoperation av prostatakörteln. Den biokemiskt definierade återfallsfria överlevnaden var signifikant längre hos undergruppen cancerpatienter med högt uttryck av Wnt-5a jämfört med de med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a. 


I maj 2014 presenterades ett abstract  

http://www.bone-abstracts.org/ba/0003/ba0003OC5.4.htm till en extern studie inom prostatacancer med imponerande starka effektresultat in vivo och in vitro. Förutom en stark antimetaseringseffekt uppkom även en tumörväxthämmande effekt vid högt uttryck av Wnt-5a : 


"In vitro, WNT5A overexpression reduced proliferation by 39% in PC3 cells and simultaneously induced apoptosis twofold (as determined by caspase 3/7 activation, annexin V/PI-positive cells, PARP cleavage, and DNA fragmentation). Knock-down of WNT5A yielded opposite results. Similar effects were seen in C42B and MDA-PCa-2b."


 " In vivo, subcutaneous tumor growth and tumor growth within the bone microenvironment was inhibited in WNT5A-overexpressing PC3-Luc cells as compared to PC3-Luc cells (−90% and −85%, P<0.05)Moreover, while 80% of the mice receiving PC3-Luc cells developed bone metastasis and bone lesions, overexpression of WNT5A abolished this process."


Totalt ingick 397 st huvudsakligen högriskpatienter för prostatacancer av vilka de med högt uttryck av Wnt-5a hade signifikant längre överlevnad. In vitro testades cancerceller från 3 olika mänskliga prostatacancercellinjer (PC3, C42B, MDA-PCa-2b) och Wnt-5a orsakade i samtliga fall kraftigt minskad proliferation och kraftigt ökad apoptos. 

I in vivo-försöket injicerades  (PC-3) cancerceller i möss där de med högt uttryck av Wnt-5a resulterade i en drastisk reduktion av tumörtillväxten med 85-90 % och "avskaffade" metastaseringen i skelettet. 

Således har man påvisat en bredare anticancereffekt av Wnt-5a även i fallet prostatacancer än i bröstcancer hos möss både in vivo och in vitro. Totaleffektens storlek in vivo är dock i båda fallen mycket stor.


Dessa olika fynd in vitro och in vivo och patientdata över Wnt-5a-uttryck sammantagna visar att Foxy-5 som ska efterlikna Wnt-5a-signalering kan ha goda möjligheter att verka antimetastaserande även för stora grupper av patienter med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i primärtumören vid indikationerna kolon- och prostatacancer och med helt eller delvis samma grundläggande verkningsmekanismer som vid bröstcancer dvs genom att motverka tumörcellers migrering och/eller invadering av andra vävnader, men även med en tumörväxthämmande effekt vid kolon- och prostatacancer om denna effekt inte bara gäller Wnt-5a. 

Beroende på sammanhanget som t ex ursprungscelltypen skiljer sig de av Wnt-5a-signalering nedströms inducerade biokemiska reaktionerna mer eller mindre i olika typer av cancer (se även avsnitten om Box-5-projektet). Anticancereffekten av Foxy-5 och dess exakta komponenter nedströms kan därför bl a i linje med fynden ovan väntas variera en del hos bröst-, kolon- och prostatacancerpatienter med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i primärtumören, och sannolikt även variera något på individnivå inom varje indikation. 

Alla dessa tre grupper cancerpatienters överlevnad kan vid gynnsamt utfall väntas signifikant förlängas av en längre tids medicinering med Foxy-5 eftersom just dess antimetastaseringseffekt är relativt viktig i detta sammanhang. I fallet bröstcancer är framgångschansen allra störst eftersom det där finns de mest kompletta resultaten in vitro- och in vivo med Foxy-5 med en mycket stark påvisad antmetastaseringseffekt.


För att styrka verkningsmekanismen av Foxy-5 in vivo för koloncancer genomförs en djurstudie. Foxy-5 har potential inom ytterligare 5 cancerindikationer


En extern studie http://cancerres.aacrjournals.org/content/early/2011/09/16/0008-5472.CAN-11-1341.full.pdf  från 2011 av amerikanska Wistar Institute visade att äggstockscancerpatienter med lågt eller uttryck av Wnt-5a har sämre sjukdomsprognos med endast drygt 40 % överlevande efter 5 år jämfört med drygt 70 % överlevande efter 5 år i gruppen med högt uttryck av Wnt-5a. I samma studie visades att Wnt-5a gav positiv effekt på sjukdomen i djurförsök med möss och även in vitro med mänskliga cancercellkulturer vilket stärker potentialen för Foxy-5 inom äggstockscancer. Verkningsmekanismen är att Wnt-5a inhiberar cellproliferation dvs motverkar celltillväxt och celldelning och detta sker genom att ökad cellmognad stimuleras. Detta sätt att motverka cancercellers tillväxt och delning kan enligt författarna vara en från biverkningssynpunkt attraktivare metod än cellgifter. 

I studiens artikel nämns även att det vore intressant om Foxy-5 testades mot äggstockscancer, vilket Wistars forskare själva håller på att göra in vitro och in vivo enligt denna länk. 

http://www.wistar.org/lab/rugang-zhang-phd/page/epigenetics-cellular-senescence-and-tumor-suppression

Vid lyckat utfall skulle detta underlätta för att Foxy-5 testas mot äggstockscancer i Fas II. 


En kinesisk avhandling från 2014 innehåller en studie som stödjer Wistars fynd om nyttan av att ha ett högt uttryck av Wnt-5a vid äggstockscancer  http://www.globethesis.com/?t=2234330398969913


Marknaden för äggstockscancer väntas växa från omkring 5 till 15 miljarder kr 2020 främst beroende på nya läkemedel. Antalet nya fall av äggstockscancer uppgår till ca 240 000 om året i världen.


Sköldkörtelcancer som drabbar omkring 300 000 patienter i världen om året är ännu en möjlig tillämpning för Foxy-5 att döma av denna studie.

http://www.nature.com/onc/journal/v24/n13/full/1208370a.html

I in vitro-försök med en mänsklig cellinje minskade Wnt-5a cancercellers invadering med 58 % och även deras migrering motverkades och även vid denna indikation observerades minskad cellproliferation.


Även levercancer som drabbar omkring 300 000 patienter i världen om året är en möjlig tillämpning för Foxy-5 enligt dessa studier från 2008, 2010 och 2014. 

I den första studien nedan visades att Wnt-5a är gynnsamt vid levercancer.

I den andra studien från en kinesisk avhandling visas bl a att mRNA och Wnt-5a-proteinet inte behövr korrelera.

I den tredje studien visades att Wnt-5a moverkade migrering och proliferation in vitro med mänskliga cellinjen Huh7och minskade tumörvolymen i in vivo i möss.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18294932

http://www.globethesis.com/?t=1114360302983777

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3971301/


Matstrupscancer som drabbar omkring 450 000 patienter i världen om året är också en möjlig tillämpning för Foxy-5 enligt denna externa studie

http://www.landesbioscience.com/journals/cbt/14LiCBT10-6.pdf 


Blodcellsutvecklingsrelaterade cancersjukdomar är ytterligare en möjlig tillämpning för Foxy-5 enligt t ex denna studie http://www.cell.com/cancer-cell/abstract/S1535-6108(03)00268-X 

Det gäller t ex akut lymfoblastisk leukemi som svarar för omkring 20 % av all barncancer, och denna externa studie http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804907007940 visar att ett på gennivå tystat Wnt-5a-uttryck hos nästan hälften av patienterna medför en betydande minskad överlevnadchans efter 13-14 år jämfört med övriga patienter som inte har Wnt-5a-uttrycket nedtystat. Andra typer av leukemi kan också vara aktuella för Foxy-5 enligt detta abstract http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21165581?dopt=Abstract . 

Vid kronisk myeloisk leukemi kan Wnt-5a förstärka effekten av ett läkemedel enligt detta abstract http://www.lrjournal.com/article/S0145-2126(13)00240-3/abstract . 

Även vid SCID-leukemi är Wnt-5a gynnsamt och det visas in vivo i en kinesisk avhandling från 2013 http://www.globethesis.com/?t=1114330374978321 .


Värdet av Foxy-5-projektet efter en exit redan efter Fas I eller efter Fas II ökar, allt annat lika, om potentialen även inom äggstockscancer, sköldkörtelcancer, levercancer, matstrupscancer och blodcellsutvecklingsrelaterad cancer inkluderas, där de 4 första indikationerna gäller omkring 1.3 miljoner nya patienter årligen i världen.


Eftersom metastaser orsakar omkring 90 % av dödsfallen i cancer har Foxy-5 en enormt stor marknadspotential som är av uppenbar blockbusterkaraktär. Foxy-5 som enskilt läkemedel botar inte cancern men har en visad stor potential  att signifikant förbättra sjukdomsprognosen förbättra livskvaliteten och förlänga livet med upp till flera år för mycket stora grupper av nya cancerpatienter som drabbas varje år. Vidare kan man sannolikt förvänta sig att Foxy-5:s gynnsamma effekt även inom den hälft patienter med lågt eller inget Wnt-5a-uttryck i primärtumören kommer vara variera något och inte bara mellan de olika 8 cancerindikationerna ovan utan kanske även mellan olika subgrupper av cancercellinjer. Pågående klinisk Fas I-studie med Foxy-5 inom bröst-, kolon- och prostatacancer


Den pågående doseskalerande Fas I-studien påminner lite om en Fas I/IIa-studie eftersom Foxy-5 ges till patienter (24-30 st preliminärt) och även avser mäta viss effekt. Studien omfattar patienter med metastatisk bröst-, kolon- och prostatacancer med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i primärtumören och görs med syfte att, förutom hitta en lämplig dosnivå till Fas II, först och främst att studera säkerhet och toxicitet (giftighet) och farmakokinetik (läkemedlets omsättning i kroppen) och i andra hand farmakodynamik (läkemedlets effekt) i människa och därmed även eventuellt få indikationer på antimetastaseringseffekt av Foxy-5 genom att mäta halten cirkulerande tumörceller i blodet CTCs (Circulating Tumor Cells) före och efter medicineringen som pågår i 4 veckor. Antalet sådana celler är omkring 0-300 st per 7.5 ml blod hos dessa patienter. De utvalda patienterna i Fas I-studien kan antas i medeltal ha klart fler CTCs i blodet än genomsnittet eftersom de har ett för sjukdomsprognosen sämre utgångsläge med ett lågt eller inget uttryck av Wnt-5a. 5 CTCs per 7.5 ml blod anses vara ett praktiskt gränsvärde. Endast enstaka CTC ger sedan upphov till en metastas. Det är logiskt att en sänkning av halten minskar risken för att en metastas bildas.En extern studie från 2005

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/11/10/3678.full styrker det och den visade bl a att man hittade tumörceller i blodet hos dubbelt så många patienter (88 %) med sämre utveckling av metastatisk bröstcancer under studiens gång jämfört med hos de (44 %)med en bättre utveckling. 

Det finns en review från 2011 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3107794/

som redogör för många liknande fynd som visar att halten cirkulerande tumörceller är en stark och pålitlig indikator på sjukdomsprognosen. En review från

http://www.hindawi.com/journals/jo/2013/702732/

 behandlar också detta utförligt. 

För koloncancer gäller också att halten tumörceller ger en indikation på sjukdomens prognos enligt e review från 2010 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20143276

För prostatacancer är halten cirkulerande tumörceller före och efter behandling en indikator på sjukdomsprognosen dessutom utan tröskelvärden enligt en review från 2011

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21680546 

Ytterligare en review från 2010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2793426/

kom till samma slutsats för alla de tre indikationerna bröst-, kolon- och prostatacancer och att en sänkning av halten CTCs i blodet medför en förbättrad sjukdomsprognos.


I mars 2014 meddelades att den första dosnivån tolererades väl av patienterna vilket minskar risken något för att oväntade biverkningar kommer uppträda på patienter i studien. Säkerhetskommittén gav därför klartecken till att fortsätta Fas I-studien med nästa högre Foxy-5-dos. 


I juni 2014 har det framkommit att patienter i Fas I-studien i samråd med deras läkare har fått fortsätta medicinera med Foxy-5 även efter studieprotokollets 4 veckor, vilket inte kan tolkas negativt i alla fall t ex när det gäller eventuella biverkningar. Dessutom ska patienterna uppföljas var 8:e vecka med CT-scanning (datortomografi), vilket skulle eventuellt kunna ge viss effektdokumentation. Först fr o m den fjärde dosnivån genomförs de viktiga men mycket kostsamma mätningarna av CTC-halten i patienternas blod. 


I slutet av juli 2014 hade studien nått halvvägs in i dosnivå 4  (0.104 mg/kg) vilken motsvarar ungefär 1/4 av enligt bolaget förväntad optimal dosnivå (dvs dosnivå 6), och dosnivå 4 kan med utgångspunkt från effektstudien med möss interpolerat väntas motsvara omkring 40 % minskad metastasering om resultaten i möss vore direkt överförbara på bröstcancerpatienter. Det sammanlagda utfallet av dosnivåerna 4 och 5 eller 4, 5 och 6 kan visa sig räcka som ett gott underlag för ett kommande PM med interimsresultat på 6-9 patienter om att man har funnit de första konkreta bevisen för att Foxy-5 kan ha en antimetastaseringseffekt på cancerpatienter mätt med biomarkören CTC-halten i blodet. 

VD uppgav i slutet av 2013 att interimsresultat efter halva studien dvs kanske redan efter dosnivå 4 planerades att offentliggöras i PM.  Den högsta planerade dosnivån är nr 8 med 1.3 mg/kg, dvs lägre än den koncentration 2.0 mg/kg som befanns vara optimal i effektstudien på möss i en bröstcancermodell och vilken resulterade i en antimetastaseringseffekt på hela 60-90 %. I Fas I-studien ges Foxy-5 intravenöst medan mössen fick läkemedelskandidaten intraperitonellt (i bukhålan) vilket beräknas ha medfört att endast 50-80 % når blodbanan och bl a därför är dosen i människa lägre.


I augusti 2014 meddelade WntResearch att rekryteringen i Fas I-studien accelereras tack vare att varje grupp av 3 nya patienter på samma dosnivå får börja medicineras samtidigt med Foxy-5 eftersom inga toxicitetsproblem har funnits. Det ökar möjligheterna för att studien är färdigdoserad i Q4 2014.


Eftersom metastaser föregås av att tumörceller som ger upphov till de förra finns i blodet (eller lymfan) måste CTC-halten vara en relativt tidig indikator på metastaseringsrisken. Foxy-5 kan med stöd av de samlade forskningsresultat som har presenterats väntas motverka tumörcellers rörelse inte bara från primärtumören till blodbanan, utan även rörelsen från blodbanan till en invadering av ett nytt organ. Därför är det denna analys bedömning att antimetastaseringseffekten av Foxy-5 är större i procent räknat än en viss procentuell minskning av CTC-halten i blodet som Foxy-5 orsakar, vilket även ledningen i WntResearch har bekräftat.  Det innebär omvänt att en viss CTC-haltminskning sannolikt underskattar den totala antimetastaseringseffekten vilket är viktigt att komma ihåg vid tolkningen av Fas I-studiens utfall på CTC-halten.  Det bedöms vara högst sannolikhet för att Foxy-5 sänker CTC-halten hos bröstcancerpatienter eftersom "bevisningen" är mest komplett och mycket stark effektmässigt där.


Om Foxy-5 signifikant minskar halten cirkulerande tumörceller i blodet hos patienterna i Fas I-studien finns en möjlighet att bolaget blir uppköpt redan efter Fas I. WntResearch slöt redan 2009 3 st CDA:s (Confidential Disclosure Agreements)  med läkemedelsbolag för att gemensamt gå igenom resultat och undersöka möjligheterna till samarbete eller licensiering. 


Fas I-studien med Foxy-5 blev utvald för presentation som en del av ”Trials in Progress”-postersessionen vid den prestigefulla årliga ASCO-kongressen om kliniska studier inom cancer 30 maj – 3 juni 2014 i Chicago, USA. Det blev ett tillfälle att knyta kontakter med representanter för Big Pharma och andra större läkemedelsbolag som kanske i flera fall ännu inte har så mycket kunskap om WntResearchs mycket lovande antimetastaseringsprojekt.


Det är även möjligt att Foxy-5 skulle kunna ha en mycket gynnsam effekt på patienter med metastaserande cancer vid dessa indikationer utan att det framkommer tydligt i Fas I-studien bl a pga dess begränsade indirekta effektmätningsmetod, studiens korta varaktighet och det ringa antalet patienter för de tre olika indikationerna. Gynnsam antimetastaseringseffekt kan då en betydligt större multicenterstudie i Fas II på vald indikation i stället väntas visa. I nuläget innan CTC-resultat bedömer vi bröstcancer vara den mest lämpliga indikationen för Fas II eftersom de mest kompletta och starkaste prekliniska resultaten för Foxy-5 finns där. 

Fas I-studien beräknas vara avslutad under Q4 2014 och sannolikheten att resultatet är positivt m a p toxicitet och farmakokinetik så att en Fas II-studie kan inledas 2015 bedömer vi per mitten av juli 2014 har ökat till att vara över 85 %.


Fas II-studien 2015-2016 planeras att genomföras som en europeisk multicenterstudie där Foxy-5 ges i kombination med annan cancermedicinering med en helt annan verkningsmekanism som orsakar cancercelldöd, hämmar celldelning och tumörtillväxt eftersom det är så man måste behandla dessa patienter för bästa möjliga effekt så länge ingen bot finns. Foxy-5 kommer ges under en avsevärt längre tid än i Fas I-studien, preliminärt ca 6-9 månader. Innan den kliniska Fas II-studien inleds måste därför nya olika toxikologiska säkerhetsstudier på djur genomföras vilka beräknas ta 24 och 36 veckor. Om Fas II-studien visar proof-of-concept är målet att senast då licensiera ut Foxy-5 eller sälja projektet eller hela bolaget.


Risker i Foxy-5-projektet


Risknivån sett på mycket lång sikt är naturligtvis mycket hög eftersom Foxy-5-projektet är i tidig klinisk fas men samtidigt sannolikt betydligt lägre än ett genomsnittligt cancerprojekt i samma fas tack vare den ovan beskrivna minutiöst underbyggda vetenskapliga forskningen med mycket goda resultat ur flera aspekter, vilket avspeglas i en bedömd relativt sett hög sannolikhet för framgång i Fas I-II. Foxy-5 avses efterlikna Wnt-5a-signaleringen som sker i primärtumörens celler hos de bröst-, kolon- och prostatacancer-patienter som i flera olika studier har konstaterats ha en signifikant förlängd överlevnad jämfört med gruppen med lågt uttryck av Wnt-5a i primärtumören.


Wnt-5a kan även binda till t ex receptorerna Frizzled 2-4. 

Vid bröstcancer i möss binder Wnt-5a och Foxy-5 till Frizzled-5 och Foxy-5 ger upphov till en stark antimetastaserings-signalering in vivo. 


En tänkbar risk är t ex om Wnt-5a:s anticancereffekt vid någon eller några indikationer helt eller delvis uppkommer via en annan receptor eller via annan mekanism, t ex via just Frizzled-5 pga att Wnt-5a-molekylen är avsevärt större och teoretiskt skulle kunna interagera med receptorn på ett mer omfattande sätt och initiera fler gynnsamma antimetastaseringseffekter nedströms vid någon eller några indikationer än den lilla Foxy-5-molekylen gör via samma receptor. Då skulle effekten i människa (och i möss) av Foxy-5 eventuellt kunna bli för låg för ett framtida marknadsgodkännande. Det mycket starka effektresultatet in vivo med Foxy-5 i bröstcancermodellen med 60-90 % antimetastaserings effekt in vivo och in vitro på mänskliga cancerceller talar dock för att effekten i människa också kommer bli stark. Effektresultat av Foxy-5 in vitro på mänskliga cancercellers inadering vid prostatacancer tyder också på framgång i människa, liksom Foxy-5:s effekt på mänskliga cancerceller in vitro på prostaglandinet PGE2 vid koloncancer.


Å andra sidan skulle en potentiell ogynnsam -  både annan än med Foxy-5 gemensam Frizzled-5-bindningsinitierad Wnt-5a-effekt-komponent nedströms eller via annan receptor - kunna undvikas med Foxy-5, detta med beaktande av att den komplexa Wnt-5a-signaleringen även skulle kunna ha en eller flera ogynnsamma komponenter vid någon eller några indikationer även om dess nettoeffekt är gynnsam. Det är därför t o m teoretiskt tänkbart att effekten av en optimal dos Foxy-5 vid någon eller några cancerindikationer skulle kunna bli ännu bättre än nettoeffekten av naturligt Wnt-5a. Eventuellt skulle då optimal dos dessutom kunna skilja sig relativt mycket mellan olika indikationer.


Enligt National Cancer Institute i USA http://www.cancer.gov/drugdictionary?cdrid=756269

kan Foxy-5 inte bara aktivera receptorn Frizzled-5 utan även Frizzled-2 som även Wnt-5a kan göra. Därför är det teoretiskt möjligt att en bredare Wnt-5a-effekt som skulle kunna uppkomma även via Frizzled-2 också skulle kunna uppnås med Foxy-5. Enligt nedan länkade studie http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/emboj.2009.322/full

kan Wnt-5a motverka betacatetinberoende signalering orsakad av Wnt-3a genom att binda till just Frizzled-2. Den signaleringsvägen som även kallas den kanoniska är oftast tumörfrämjande vid de cancerindikationer som Foxy-5 är aktuell för. Frizzled-2 uttrycks bl a i kolon och prostata där Wnt-5a in vitro och in vivo har visats ha en bred anticancereffekt. Möjligen skulle just därför även Foxy-5, som Wnt-5a har visats ha in vivo i möss, kunna ha en bredare effekt i dessa cancerindikationer än i bröstcancer. För koloncancer är det relativt sannolikt eftersom Foxy-5:s, liksom Wnt-5a:s, motverkan av PGE2 via dess nedbrytningsenzym 15-PGDH kan väntas ge en bred anticancereffekt, vilket denna analys behandlade in vitro-resultat för effekt på i ett tidigare stycke i analysen om koloncancerforskning. Huruvida det har ett faktiskt samband med Frizzled-2 i detta fall är dock inte känt.


En icke oväsentlig negativ påverkan på helt andra celler än tumörceller kan eventuellt medföra allvarliga biverkningar, t ex vid sårläkning. Wnt-5a har sannolikt sin största betydelse på embryonal nivå då celler rör sig relativt mycket. Toxicitetsrisken har sjunkit allteftersom Fas I-studien fortskrider utan rapporterade problem. Vid metastaserande cancer med mycket hög dödlighet är dessutom toleransen för biverkningar relativt hög om medicineringen medför en signifikant höjd livslängd. 

Foxy-5 är avsedd att ges i kombination med andra cancerläkemedel som hämmar tumörtillväxt och eftersom verkningsmekanismen skiljer sig kraftigt åt mellan Foxy-5 och cytostatika, antikroppar, antiangiogenesläkemedel och immunoterapi bör risken vara ganska liten för att en kombination med Foxy-5 i sig t ex både försämrar de ingående läkemedlens effekt så mycket att nettoeffekten av att ge Foxy-5 inte blir signifikant positiv.


Riskerna i Foxy-5-projektet på lång sikt allmänhet sprids ut på flera olika cancerindikationer med delvis lite olika verkningsmekanismer på detaljnivå sannolikt främst beroende på olika typer av ursprungsceller, varför risken att alla misslyckas är ännu mindre än risken för den indikation med den gynnsammaste risknivån. 


Det finns ett fåtal konkurrerande läkemedelsprojekt som även de fokuserar på den mycket viktiga antimetastaseringseffekten, men dessa ligger såvitt känt efter Foxy-5-projektet i utveckling – oftast flera år efter dvs i tidig preklinisk fas. 


VD i WntResearch har i juni-juli 2014 minskat sin totala exponering i antal aktier och antal optioner i WntResearch med ca 12 % (20 000 aktier) efter att i nyemissionen i april 2014 ha tecknat ytterligare aktier. Orsaken till en försäljning kan variera, medan aktieköp liksom rimligen stora innehav beror på förväntad långsiktig kursuppgång. Vid nyemissionen i april tecknade andra insiders och storägare över 200 000 aktier och deras innehav uppgår till betydligt över 2 miljoner aktier. Forskningschefen och "hjärnan" bakom Foxy-5 Tommy Andersson har över 1 miljon aktier men sålde 26 514 aktier i juli 2014 strax efter det att VD hade sålt. 

Med anledning av insiderförsäljningarna kom WntResearch 22 juli 2014 med ett PM som löd :

"Nils Brünner, CEO och Tommy Andersson, CSO, WntResearch har av personliga skäl sålt en mindre del av sina aktier i bolaget. Båda har dock en betydande del aktier kvar och känner inte till någon negativ information om bolagets FAS 1 studie. Denna studie går enligt plan och ingen dose limiting toxicitet har noterats. Båda har en stark tilltro till bolagets framtida möjligheter."

Per 30 juni 2014 ägde minst 3 st andra WntResearch-anknutna forskare stora aktieposter på nära 100 000 och nära 200 000 aktier.


Finansiering, uppköpspotential

 

En marknadsintroduktion för Foxy-5 kan ske tidigast omkring år 2018 enligt bolaget. Fas I-studien och den därefter följande Fas II-studien inkl den senares redan inledda förberedelser är till mycket stor del redan finansierade genom befintlig kassa och en nyemission i april 2014 som tillförde ca 35 Mkr efter emissionskostnader. WntResearch har dessutom ett finansieringsavtal med en finansiär GEM som kan begäras teckna nya aktier till 90 % av det genomsnittliga  marknadspriset under olika 15-dagarsperioder till en volym på 7 gånger dagsomsättningen och för sammanlagt högst 10 Mkr. Analysen räknar med att ca 0.2 M aktier senare emitteras till kurs 25 kr vilka inbringar 5 Mkr så att hela Fas II då blir fullt finansierad. Vid högre kurs blir det ännu lägre aktieutspädning.


Värdet på WntResearch kan efter både eventuella framgångsrika Fas I-och Fas II-studier i Foxy-5-projektet bli mycket högt med tanke på de totala affärer dvs upfront, milestones och tvåsiffriga royalties, som ska ha betalats till ett knappt 30-tal bolag efter framgångsrika Fas II-studier år 2009 - juni 2011 på över 4 miljarder kr i genomsnitt enligt bolagets presentation 2012.

http://www.redeye.se/webcast/wntresearch-presenterar-pa-smabolagsdagen


2013 betalade Johnson & Johnson ca 4 miljarder kr för Aragon Pharmaceuticals lovande prostatacancerprojekt med en läkemedelskandidat i Fas I/II. Därtill kan upp till ca 2 miljarder komma att betalas i milestone-ersättningar. Senare samma år betalade AstraZeneca ca 1.3 miljarder kr + ca 1.6 miljarder kr i eventuella milestones för Amplimmunes prekliniska cancerprojekt. 

2014 blev det en ny rekordnivå för Fas I-projekt när Seragon med ett lovande bröstcancerprojekt köptes upp för knappt 5 miljarder kr + knappt 7 miljarder kr i eventuella milestones. Det senare indikerar ett möjligt uppköpspris på WntResearch i storleksordningen 1000 kr per aktie eller t o m mer redan innan start av Fas II.

http://www.reuters.com/article/2014/07/02/us-roche-seragon-idUSKBN0F70CR20140702#comments

 

 

Framgångschans bedömd av PhD Ann-Cathrin Engwall


Sannolikheten statistiskt sett är omkring 34 % för att en genomsnittlig ej biologisk läkemedelskandidat inom cancer, dvs en liten syntetiskt framtagen molekyl av t ex  Foxy-5:s typ framgångsrikt kan passera både Fas I och Fas II enligt en enkel beräkning utgående från data i denna källa http://www.iom.edu/~/media/Files/Activity%20Files/Disease/NCPF/2013-FEB-11/DiMasi.pdf  

 

För att initialt i denna analys utveckling mer noga analysera just Foxy-5:s framgångsmöjligheter på vetenskaplig grund i Fas I-II studerade och utvärderade PhD Ann-Cathrin Engwall med sin breda forskarbakgrund och mycket goda analytiska förmåga detta och kom redan i april 2013 fram till att sannolikheten för framgång kan bedömas till över genomsnittets. Det är framgångsfaktorerna (se vidare nedersta analysavsnittet) som avgör om ett projekt har bra eller dåliga utsikter att lyckas och där kunskap om verkningsmekanismen är en av de allra viktigaste som hänger ihop med om läkemedelskandidaten har någon trovärdig reell möjlighet att ge en medicinsk effekt i människa eller ej. Det gäller oberoende av indikation. Ibland chansar man och genomför t o m Fas III-studier – och misslyckas ofta – utan kartlagd verkningsmekanism. I Foxy-5-projektet är verkningsmekanismen prekliniskt kartlagd i detalj för främst bröstcancer och dessutom validerad med patientdata på människor med bl a bröst-, kolon- och prostatacancer. In vitro med avancerad teknik har direkt observerats att Foxy-5 och Wnt-5a var för sig motverkar mänskliga cancercellers rörelse och invadering vilket styrker verkningsmekanismen av Foxy-5.

PhD Ann-Cathrin Engwalls vetenskapligt baserade initiala analys från april 2013 är återgiven i det andra analysavsnittet som finns längre längre ned.


Box-5-projektet har potential inom 8 olika cancerformer

 

WntResearch har ytterligare riskspridning om Foxy-5-projektets mot förmodan samtliga prövade indikationer misslyckas genom sitt andra läkemedelsprojekt Box-5 i preklinisk fas som dock ännu inte ingår i målkurskalkylen pga att det inte ännu har dokumenterade kvantifierade effektresultat in vivo för antimetastaseringseffekt, men forskningen kring t ex malignt melanom är omfattande med effektresultat in vitro. 

Wnt-5a har olika roll bl a beroende på cancercellernas ursprungstyp och i flera fall är det istället intressant att försöka motverka detta proteins signalering vilket Box-5 är designad att göra. Box-5 består av samma aminosyresekvens som Foxy-5 men är något kemiskt modifierad i övrigt.

En studie från 2013 har funnit att Wnt-5a finns i två olika isoformer dvs varianter, en lång Wnt-5a-L bestående av 337 aminosyror och en kort Wnt-5a-S bestående av 319 aminosyror.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3832467/

Skillnaden mellan dessa former utgörs inte av den aminosyresekvens som finns i Foxy-5 och Box-5. Därför är detta fynd sannolikt inte av betydelse för dessas funktion. Däremot är det intressant att man funnit att Wnt-5a-L tycks ha genomgående en tumörsuppressiv funktion medan Wnt-5a-S verkar tumörfrämjande. Förklaringen till Wnt-5a:s olika roll i olika sammanhang skulle alltså åtminstone till en del kunna hänga ihop med vilken isoform som dominerar.


Lungcancer, malignt melanom, magcancer, oral cancer, urinblåsecancer, T-cells-leukemi, bukspottskörtelcancer, osteosarkom (en form av skelettcancer) som tillsammans drabbar över 4.3 miljoner människor årligen i världen utgör en lång lista på vetenskapligt sett möjliga indikationer för Box-5. 

Med ett USA-patent erhållet 2013 och ett Japan-patent 2014 för magcancer och malignt melanom måste det vara attraktivt för en uppköpare eller partner med större ekonomiska resurser att utveckla det. Bolaget har numera klargjort att man strävar efter att uppnå partneravtal gällande Box-5. WntResearch ämnar själva inleda en satsning på magcancer, malignt melanom och bukspottkörtelcancer vilka är sjukdomar som drabbar omkring 1.5 miljoner patienter årligen i världen, sannolikt motsvarande en marknadspotential på åtminstone 50-75 miljarder kr avseende just de patienter med ett i dessa indikationer ogynnsamt högt uttryck av Wnt-5a i primärtumören. För malignt melanom ska in vitro- och in vivostudier göras för att fastställa verkningsmekanismen prekliniskt.

 

Box-5 har potential att som antagonist till Wnt-5a motverka den pga rökning mest utbredda cancerformen i hela världen dvs lungcancer som drabbar över 1.8 miljoner människor årligen. Den slutsatsen kan dras av dessa studier från 2010, 2013 och 2014. Den tredje artikeln visar att Wnt-5a främjar angiogenes och minskar överlevnaden.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19956879?dopt=Abstract

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0053012

http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/832562/

 

Malignt melanom drabbar över 200 000 patienter årligen i världen och svarar för ca 80 % av dödsfallen i all hudcancer . Nedan länkas till ett urval av malignt melanom-forskning av Tommy Anderssons m fl och extern forskning :

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/14/18/5825.full?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=melanoma%252C+wnt-5a%252C+metastasis&searchid=1&FIRSTINDEX=0&tdate=4/30/2014&resourcetype=HWCIT

http://www.pnas.org/content/106/46/19473.full?sid=074a2a6e-753c-4bf3-b7d3-a08c24efabfe

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3977146/ 

http://www.molecular-cancer.com/content/pdf/1476-4598-13-88.pdf

http://www.moloncol.org/article/S1574-7891(14)00113-6/fulltextDen andra länkade är av WntResearch/Tommy Andersson som då konstruerade antagonisten Box-5 till Wnt-5a och som i koncentrationen 100 μM i cellkulturer motverkade metastasering vid malignt melanom både genom att motverka cancercellers migrering och invadering in vitro. Effekten på migreringen av A2058-celler från en cellinje i malignt melanom  med lågt uttryck av Wnt-5a, men som hade "dopats" med Wnt-5a, var stark och statistiskt signifikant. Invadering motverkades också signifikant. Antimetastaseringseffekten in vitro på en annan cellinje HTB63 i malignt melanom men med naturligt högt uttryck av Wnt-5a var också stark.

Foxy-5 däremot, i koncentrationen 50 μM (men motsvarande några tiotals ggr högre koncentration än högsta planerade dosen i Fas I-studien inom bröst-, kolon- och prostatacancer då Foxy-5 ges för att verka antimetastaserande) ökade migreringen liksom Wnt-5a i koncentrationen 0.2 μg/mL. Foxy-5-molekylantalet per milliliter som användes var, efter omräkning av molekylvikterna, över en faktor tusen ggr högre än Wnt-5a-molekyl-koncentrationen. Den tredje av bl a Tommy Andersson visar med flera olika analysmetoder bl a att Wnt-5a-signalering ger upphov till lite olika typer av ämnesomsättning i cancerceller vid malignt melanom och bröstcancer i riktning mot ökad aerobisk glykolys respektive ökad mitokondriell oxidativ cellandning.  Det är redan visat att tumörceller vid malignt melanom utnyttjar glykolys för sin ökade rörlighet, och Wnt-5a-signalering kan således här verka även i den riktningen. Dessa fynd kan bidra till att förklara varför ett högt uttryck av Wnt-5a är ogynnsamt vid malignt melanom, till skillnad från vid bröstcancer.


Den fjärde artikeln av bl a Tommy Andersson visar nya fynd som indikerar att Wnt-5a även verkar på malignt melanom, bl a genom att främja angiogenes dvs öka syreförsörjningen till tumören.


Den femte artikeln av bl a Tommy Andersson visar t ex att Box-5 bör vara en läkemedelskandidat vid malignt melanom eftersom man genom att inhibera Wnt-5a kan motverka cancercellers migrering och invadering in vitro. Det visas för första gången att interleukin-6 kan initiera dessa metastaseringsmoment via Wnt-5a. Vidare visas en ny länk som kopplar samman interleukin-6 och Wnt-5a, nämligen p38-MAPK och det gällde för HTB63 and A375 celler.Fyra externa studier om magcancer som drabbar nästan 1 miljon människor årligen i världen :


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17079465


Från 2006. "These results suggest that Wnt-5a stimulates cell migration by regulating focal adhesion complexes and that Wnt-5a is not only a prognostic factor but also a good therapeutic target for gastric cancer." Även här skulle således en Wnt5a-hämmare som Box-5 kunna motverka sjukdomen.


http://mct.aacrjournals.org/content/11/2/298.long


Från 2012 : Här talar både in vitro- och in vivo-resultat för att Box-5 har potential inom magcancer. 


http://www.research-degree-thesis.com/medicine-public-health/oncology/525394.html


Från 2012. En kinesisk avhandling innehåller studieresultat som visar att högt uttryck av Wnt-5a vid bukspottkörtelcancer korrelerar med metastaser i lymfkörtlar.


http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898656812002926

 

Från 2013 : In vitro-resultat visar hur Wnt-5a-signalering ökar cancercellers migrering vilket stärker att Box-5 har potential inom magcancer. 


http://link.springer.com/article/10.1186/1471-2407-14-480/fulltext.html


Från 2014. Här studeras verkningsmekanismen av Wnt-5a vid magcancer.Forskning i två studier av Tommy Andersson m fl indikerar att även oral cancer är en möjlig stor indikation för Box-5:

 

http://www.oraloncology.com/article/S1368-8375(13)00383-7/abstract


Oral cancer drabbar över 0.6 miljoner människor årligen i världen. In vitro-studierna visade att en koncentration på 0.4 μg/ml av Wnt-5a ökade signifikant cancercellernas rörelse, liksom 150 μM Foxy-5. Box-5 å andra sidan motverkade rörelsen. En kommentar kan även här göras är att antalet Foxy-5-molekyler per milliliter som användes in vitro tydligen var väldigt högre än antalet Wnt-5a-molekyler och även avsevärt högre än den koncentration Foxy-5 som används i Fas I-studiens högsta planerade dos vid bröst-, kolon- och prostatacancer där Foxy-5 i stället ges in vivo för att motverka tumörcellernas rörelse i enlighet med den mycket omfattande forskning som är gjord inom dessa indikationer. 


http://events.embo.org/14-signalling-cancer/Abstractbook_EMBO_Cavtat-2.pdf


"WNT5A activates the WNT/Ca2+ pathway and promotes migration of oral 

squamous carcinoma cells"


Denna studie utvidgar deras tidigare studie och visar lite mer t ex vilken WNT-signaleringsväg som gäller och att det är just den Box-5 motverkar i oral cancer, dvs den icke-kanoniska WNT/Ca2+ - signaleringsvägen.

En extern studie om urinblåsecancer :


http://www.diagnosticpathology.org/content/8/1/139


Högt Wnt-5a-uttryck i primärtumören korrelerar med allvarligare urinblåsecancer. Box-5 kan därför ha potential att förbättra sjukdomsprognosen genom att motverka Wnt-5a. Urinblåsecancer drabbar ca 430 000 patienter i världen om året.En extern studie om T-cellsleukemi : http://www.bloodjournal.org/content/121/25/5045?sso-checked=true

 

" Anti-Wnt5a therapy may prevent or reduce osteolytic lesions found in ATL patients and improve therapy outcome."

Uttrycket av Wnt-5a är förhöjt i T-cellsleukemi, och Box-5 som hämmar Wnt-5a skulle därför kunna bli en lämplig läkemedelskandidat.Tre externa studier från 2006, 2013 och 2013 om bukspottskörtelcancer som drabbar över 300 000 människor årligen i världen :


http://carcin.oxfordjournals.org/content/28/6/1178.long

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3556935/

http://www.biomedcentral.com/1471-2407/13/496


I den första studien visas Wnt-5a orsakar ökad migrering, invadering och proliferation in vitro i flera olika typer av mänskliga cellinjer vid bukspottkörtelcancer.

I den andra studien visas att Wnt-5a ökar motståndet mot apoptos (programmerad celldöd) i cancercellerna.

I en tredje studien visades att Wnt-5a ökade migrering och/eller invadering in vitro och in vivo i några cellinjer. Effekten på ökad överlevnad hos patienter med lågt uttryck av Wnt-5a var ca 2 månader men var inte statistiskt signifikant.

Box-5 är ändå en tänkbar läkemedelskandidat och antagonist mot Wnt-5a att sätta in vid bukspottkörtelcancer. 


Två externa studier om osteosarkom


http://www.cancerci.com/content/14/1/15


http://www.nature.com/onc/journal/v28/n36/full/onc2009175a.html


Wnt-5a ökar cancercellernas migrering in vitro och invadering vilket potentiellt skulle kunna motverkas med Wnt-5a-antagonisten Box-5.Marknadsstorlek för Foxy-5:s tre huvudindikationer


Statistik http://www.wcrf.org/cancer_statistics/world_cancer_statistics.php

visar att över 14 miljoner nya cancerfall inträffade i världen 2012 och de beräknas öka till 24 miljoner 2035. 2012 uppkom ca 4.1 miljoner nya fall av bröst-, kolon- och prostatacancer. Marknaden för läkemedel mot cancer uppgår till över 400 miljarder kronor. Bröst-, kolon- och prostatacancer svarar på enbart på de större marknaderna för en betydande del och vardera över 70 (prognos 2018), 50 (prognos 2021) respektive 60 miljarder kr (prognos 2021). Det motsvarar läkemedelsintäkter på de stora marknaderna som uppgår till drygt 100 000 kr i genomsnitt per patient och år. Eftersom ungefär eller nästan hälften av patienterna vid dessa tre indikationer har lågt eller inget uttryck av proteinet Wnt-5a i tumörcellerna väntas den adressbara marknaden för Foxy-5 bli värd omkring 90 miljarder kr enbart på de stora marknaderna. Marknadsandelen för ett nytt innovativt och effektivt antimetastaseringsläkemedel skulle sannolikt bli mycket stor och till största delen skapas av läkemedlet självt eftersom Foxy-5 ska komplettera nuvarande behandling och ges i kombination med läkemedel som hämmar tumörers tillväxt eller är tumörcelldödande.

Bröstcancer är den indikation enligt ovan med bedömt högst sannolikhet för att Foxy-5 blir effektivt på patienter efter den mycket goda antimetastaseringseffekten av Foxy-5 in vitro och in vivo i en bröstcancermodell.


Bedömd sannolikhet för framgång i Fas I-II och målkurskalkyl

 

Analysen räknar tills vidare med att Foxy-5 med 70 % sannolikhet framgångsrikt klarar Fas I-II inom bröstcancer och i så fall klarar Fas III och når marknaden med 65 % sannolikhet, tack vare de uppfyllda framgångsfaktorerna, och uppnår en årlig genomsnittlig försäljning på 15 % av de stora marknaderna motsvarande ca 30 % av de patienter som har lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i primärtumören, vilket ger ett väntevärde på 70 % x 65 % x 15 % x 70  miljarder kr = 4.778 miljarder kr i väntevärdesbaserad försäljning och detta antas ske under 12 år. 

På motsvarande sätt med sannolikhet 50 % att passera Fas I-II antas Foxy-5 nå 10 % marknadsandel inom koloncancer och därmed ett väntevärde på försäljningen som uppgår till 50 % x 65 % x 10 % x 60 miljarder kr = 1.95 miljarder kr. 

På motsvarande sätt  med sannolikhet 50 % passera Fas I-II antas Foxy-5 nå 5 % marknadsandel inom prostatacancer och ett väntevärde på 50 % x 65 % x 5 % x 50 miljarder kr = 0.813 miljarder kr. Marknadsandelen i prostatacancer är extra lågt satt pga att det är osäkert vid precis vilka diagnoser av denna cancer som Foxy-5 har god potential. Summan av väntevärdena blir ca 7.54 miljarder kr.


  

År 3-9  väntas snittförsäljningen vara högre än genomsnittet för hela perioden och följaktligen lägre i början och slutet pga upptrappning respektive patentutgångar. Totalt sålde de 8 främsta cancerläkemedlen för mellan 14 och 40 miljarder kr år 2010 och ett första effektivt antimetastaspreparat bör nå upp bland de allra främsta eftersom metastaser orsakar omkring 90 % av dödsfallen i cancer. Foxy-5 har vid ett lyckosamt utfall en potential att t o m att nå upp till en försäljning i paritet med det likaledes innovativa angiogeneshämmande läkemedlet Avastin som sålde för hela 47 miljarder kr 2013. Avastins livsförlängande effekt uppgår endast till någon månad eller två i några olika cancerindikatoner, dvs avsevärt mindre än Foxy-5:s potential inom bröst-, kolon- och prostatacancer.

Målkurskalkylen innebär ett utfall på omkring 19 miljarder kr i total årlig genomsnittlig försäljning av Foxy-5 förutsatt framgång inom alla tre indikationerna bröst-, kolon- och prostatacancer. Det motsvarar enligt ovan en bedömd viktad sannolikhet på ca 40 % att klara Fas I-III och nå marknaden med väntevärdet 7.54 miljarder kr.

 

WntResearchs egen Fas II-studie väntas göras på en vald indikation men en köpare eller licenstagare av Foxy-5-projektet kan välja att parallellt genomföra egna Fas II/III-studier 2015-2017/2018 för flera indikationer förutom Fas III-studien för den första indikationen.

 

Analysens målkurskalkyl utgår ifrån att WntResearch Foxy-5-projekt antingen säljs senast i slutet av 2016 efter Fas I-II-studien till ett pris som motsvarar ett fundamentalt värde uppgående till väntevärdet i slutet av 2016 av upfront och milestones plus väntevärdet av 10 % royalty på försäljningen under 12 års tid fr o m 2019 diskonterad till slutet av 2019 med 10 % avkastningskrav (normal risk efter 2019) när väl projektet i det läget efter fas III med 65 % antagen sannolikhet har lyckats nå marknaden och sedan diskonteras tillbaka med 20 % (högre risk  innan Fas III-resultat) under 3 år dvs till slutet av 2016, eller just licensieras ut med samma ekonomiska förväntade resultat. Den låga royaltysatsen motiveras av att ett exitavtal förutsätts nås innan riskutsatta Fas III-studier som inte heller bekostas av WntResearch. Vidare antas schablonmässigt med hänvisning till bolagets presentation 19 nov 2012 att väntevärdet av upfront och milestones sammanlagt uppgår till samma belopp i fixt penningvärde som väntevärdet av samtliga royalties dvs det totala väntevärdet beräknas som 2 x väntevärdet av alla royalties under 12 år. Ofta är de förstnämnda nominellt större.

 

WntResearch har även öppnat för möjligheten att göra en exit för Foxy-5-projektet redan efter avslutad Fas I-studie i slutet av år 2014 om tillräckligt bra uppköpsbud erhålls. Denna analys aktievärdering utgår tills vidare i målkurskalkylen från att det inte sker. Ett så tidigt uppköp skulle innebära att aktieägarna kan bli enormt belönade eftersom prislappen med Seragonuppköpet som referens som mest skulle kunna hamna på 1000 kr per aktie eller ännu något mer.

 

Det är relativt enkelt att matematiskt visa att en p/e-multipel på 7.5 motsvaras av det sökta ”framtidsvärdet” i slutet av 2019 av kassaflödet av 12 års royalty enligt ovan efter 22 % schablonskatt, före diskonteringen 3 år tillbaka till 2016. Inkluderas upfront och milestones, dvs det dubbla sammanlagda väntevärdet enligt ovan och diskonteras väntevärdet av royalty 2019 tillbaka till  2016 med 20 % per år fås därför ett väntevärde av Foxy-5-projektet såsom läget är då i slutet av 2016 som uppgår till 2 x 0.78 x 7.5 x 10 % x 7.54 /1.2^3  miljarder kr = ca 5.11 miljarder kr

Diskonterat med 20 % avkastningskrav per år fås ca 3.55 miljarder kr i värde i slutet av 2014.

Fördelat på ca 16.2 M aktier efter utspädning av teckningsoptioner och att GEM-avtalet antas utnyttjas till hälften för slutfinansiering av Fas II ger detta en riskjusterad målkurs 219 kr 2014. 

 

Slutsatsen är att WntResearch är extremt undervärderat fundamentalt sett och därför med kända fakta ett fantastiskt köp på risk/reward jämfört med målkursen 219 kr 2014, givet bedömt rimliga sannolikheter för framgång i Fas I-II  på 70 %, 50 % och 50 % och givet framgång bedömt rimlig försäljning av Foxy-5 inom bröst-, kolon- respektive prostatacancer. Sannolikheten att projektet når in i Fas II bedömer vi vara över 85 % även om man inte skulle kunna visa på en statistiskt signifikant antimetastaseringseffekt redan i Fas I-studien pga dess begränsade indirekta effektmätning, ringa omfattning i tid och antal patienter.

WntResearch har riskspridning genom att Foxy-5 totalt sett har potential inom ytterligare 5 olika cancerindikationer, samt genom Box-5-projektets 8 möjliga indikationer där ingen av dessa övriga 13 indikationer ännu ingår i målkursen. 

Totalt har WntResearchs Foxy-5 och Box-5 en potential inom 16 st olika cancersjukdomar vilka drabbar knappt 10 miljoner nya patienter om året motsvarande omkring 70 % av samtliga nya cancerfall i världen.

En kommande period av aktieomvärdering till för listnoteringen och jämfört med branschaktiernas värdering bedömt mer rimliga 100-150  kr kronor är fundamentalt välmotiverad under 2014 när uppmärksamheten och kunskapen om Foxy-5-projektet och den kliniska Fas I-studien ökar i marknaden och inför dess resultat som väntas presenteras tidigast Q4 2014. Eftersom det är en oblindad öppen studie är det sannolikt att eventuella signifikant positiva interimsresultat för Foxy-5:s effekt på halten cirkulerande tumörceller i blodet offentliggörs tidigare, sannolikt under sommaren eller hösten 2014, vilket skulle vara mycket starkt kursdrivande och med mycket stor sannolikt ge ett nytt All Time High. En annan möjlig stark trigger är ett partneravtal för en eller flera Box-5-indikationer.

Om bolaget köps upp efter en framgångsrik Fas I-studie är enorma 1000 kr eller ännu något mer per aktie en bedömt möjligt prisnivå, vilket extrapolerat vore ungefär i linje med eller t o m med viss "mängdrabatt" på det pris som Roche betalade för Seragons bröstcancerprojekt i juli 2014. 

Målkursen skulle vara betydligt högre om uppköpsmöjligheten också vägdes in. 

PhD Ann-Cathrin Engwall initiala bedömning i april 2013 av bolagets och i synnerhet Foxy-5:s framgångsmöjligheter och risker på främst vetenskaplig grund 

 

”WntResearch är starkt förankrat i akademisk forskning som pågår vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Professor Tommy Andersson som är medgrundare av bolaget och uppfinnare till företagets patent är CSO i företaget vilket utgör en mycket positiv faktor för att uppnå framgång. I styrelsen finns personer med tidigare erfarenhet av att starta och utveckla framgångsrika bioteknikföretag både i Sverige och i Danmark bl.a. inom onkologiområdet. Dessa erfarenheter är mycket värdefulla tillgångar för bolaget. Tomas Feldthus som är bolagets CFO ger ett mycket förtroendeingivande intryck och med sin gedigna erfarenhet från branschen kan han svara på både de finansiella och de vetenskapliga frågeställningarna på ett övertygande sätt. CEO Nils Brünner har likaså en bred vetenskaplig kompetens inom cancerområdet och har fungerat som medicinsk rådgivare till flera andra bioteknikbolag. Han sitter för närvarande i styrelsen för Sino-Danish Breast Cancer Research Centre och bör därför ha en stark tro på Foxy-5- projektet och dess potential efter att ha tagit på sig VD-rollen i WntResearch.

 

Företagets läkemedelskandidater interagerar båda med en viktig central signaleringsmekanism i cellerna som påverkar mognadsgrad (differentiering) och rörelse (migrering). Mekanismen är avgörande för fosterutvecklingen men har även betydelse vid spridningen av cancer, s.k. metastasering. När metastaser bildas ökar komplexiteten av sjukdomen och detta är den vanligaste orsaken till att patienten dör.

 

Foxy-5

 

Grunden för bolagets Foxy-5-projekt är upptäckten att låga nivåer av proteinet Wnt-5a i primära aggressiva bröstcancertumörer leder till omognare tumörceller och kortare överlevnadstid för patienten. Då en cancercell går mot ett mer omoget stadium försvinner de strukturer på cellytan som gör att celler kan fastna i varandra och bilda en vävnad. Detta innebär att cancercellerna lättare kan förflytta sig i kroppen och att nya tumörer, metastaser, uppstår på andra ställen. Wnt-5a binder till en receptor på cellens yta och aktiverar därigenom de mekanismer som medför att cellen mognar och motverkar därmed att den förflyttar sig och kan invadera andra vävnader.

Foxy-5 är en syntetisk, sex aminosyror lång, peptid som binder till samma receptor som Wnt-5a som har en liknande effekt på bröstcancerceller i in vitro försök. Peptiden Foxy-5 har utvärderats prekliniskt i djurförsök och metastasbildningen minskade drastiskt i de behandlade mössen (70-90%). En risk med att använda peptider som läkemedel är att de kan brytas ner och bli inaktiva. I detta fall har man kemiskt modifierat Foxy-5 för att göra den mer stabil. Behandlingseffekten man uppnår i djurstudier visar att instabilitet av peptiden inte är något stort problem.

Man utvärderar parallellt om Foxy-5 kan vara tillämpbart vid andra sjukdomsindikationer utöver bröstcancer. Vid flera andra typer av cancer har man funnit låga nivåer av Wnt-5 proteinet i tumörcellerna. I den kliniska studien som är planerad att genomföras med Foxy-5 under 2013 vill man därför även inkludera patienter med tjocktarmscancer och prostatacancer. Studien är främst inriktad på att utvärdera säkerheten i en doshöjande behandlingsstrategi. Foxy-5 har inte uppvisat några allvarliga bieffekter i de djurstudier som genomförts och bolaget uppger att man inte hyser någon större oro för att biverkningsprofilen i Fas I-studien skall vara det som stoppar projektet från vidareutveckling. Den generella acceptansen för biverkningar när man behandlar cancer är dessutom högre med tanke på sjukdomens allvarlighetsgrad.

Det avgörande i Fas I-studien kommer snarare sannolikt att vara den utvärdering av effekten som man planerar att genomföra. Det är ett känt faktum att patienter med metastaserande cancer har en hög andel tumörceller i blodet. Om antalet tumörceller i blodet minskar i samband med behandlingen av Foxy-5 är detta en första indikation på att konceptet fungerar i människa.

Andra faktorer utöver Wnt-5a kan naturligtvis vara viktiga för att förhindra att bröstcancerceller kan flytta sig från tumören till andra ställen i kroppen. Det som dock talar för att det framförallt är låga nivåer av Wnt-5a som påverkar risken för nya metastaser hos bröstcancerpatienter är den centrala roll proteinet har mekanistiskt samt att nivån av proteinet så starkt kan kopplas till återfallsrisken och överlevnadstiden för patienterna. Min bedömning är därför att det finns en relativt god chans att man kan visa att behandlingskonceptet fungerar även i människa även om det kommer finnas mer individuell variation än i djurstudier.

Man arbetar även med vidareutveckling av peptiden Foxy-5 för att göra den mer skräddarsydd för tumörceller genom att lägga till målsökningsegenskaper. Lyckas man med detta innebär det behandlingen blir mer effektiv och därigenom kan dosen minskas och behandlingskostnader per patient kraftigt reduceras vilket skulle vara positivt.

Box-5

Vid andra typer av cancer, t.ex., malignt melanom producerar cellerna höga nivåer av Wnt-5a som korrelerar med hur aggressivt en cancertumör utvecklas och sprids. Tommy Anderssons forskargrupp studerar mekanismen bakom detta samband och har tagit fram en peptid, Box-5, som kan blockera effekten av Wnt-5a. Detta projekt är i preklinisk fas och det återstår att se huruvida Box-5 har någon effekt på tumören och metastaseringen i djurförsök. Anledningen till att olika tumörer beter sig olika med avseende på Wnt-5a är inte förvånande och är naturligtvis beroende av vilken typ av ursprungscell som omvandlats till cancercell och även av andra faktorer som indirekt eller direkt påverkar samma signaleringsmekanism.

 

Sammanfattande bedömning


Det går naturligtvis inte att ge några garantier för att en läkemedelskandidat skall gå hela vägen fram till marknad, men jämfört med många andra läkemedelsprojekt som jag studerat finns det flera mycket positiva faktorer som sammantaget talar för att Foxy-5 projektet har en lägre risk än genomsnittet.

Den hämmande effekten på metastasering av bröstcancerceller i djurstudier är mycket hög och man har inte kunnat upptäcka några toxiska effekter vilket är mycket lovande för utgången av Fas I-studien i människa. Jag bedömer sannolikheten för att projektet skall stoppas pga biverkningsprofilen som låg och att det finns en god chans att behandlingen med Foxy-5 kommer att leda till färre cancerceller i blodet hos patienterna.

Ytterligare faktorer som ökar sannolikheten för att projektet blir framgångsrikt är att verkningsmekanismen är kartlagd, att Foxy-5 är syntetiskt framställd och att effekten är kopplad till en receptor vilket är ett klassiskt koncept för många läkemedel. Alla dessa tre faktorer underlättar även regulatoriskt.

Genom att ge patienterna Foxy-5 och därmed stimulera cancercellerna att mogna och direkt förhindra metastaseringen så angriper man problemet från en helt ny utgångspunkt som kan visa sig vara ett mycket viktigt bidrag för behandlingen av några av våra vanligaste cancersjukdomar. Om man lyckas visa effekten i Fas II skulle detta vara ett genombrott för cancerforskningen och intresset sannolikt mycket stort från eventuella partners eller spekulanter på Foxy-5-projektet. ”

 

PhD Ann-Cathrin Engwalls bedömning var alltså i praktiken redan från början i denna analys att WntResearch borde ha större chans att lyckas än ett genomsnittligt projekt vilket styrker analysens slutsats att aktien är extremt undervärderad.

 

Ett urval av 36 st vetenskapliga artiklar/länkar som ligger till grund för bedömningen av Foxy-5-projektet :

 

http://www.jbc.org/content/281/5/2740.full.pdf+html

http://cancerres.aacrjournals.org/content/62/2/409.long 

http://www.globethesis.com/?t=1224330395951457

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13277-013-0694-2

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/14/20/6556.long

http://cancerres.aacrjournals.org/content/65/20/9142.full

http://events.embo.org/14-signalling-cancer/Abstractbook_EMBO_Cavtat-2.pdf    3 abstract

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcp.24566/abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24833087

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026539

http://www.bone-abstracts.org/ba/0003/ba0003OC5.4.htm

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3125578&fileOId=3125583

http://cancerres.aacrjournals.org/content/early/2011/09/16/0008-5472.CAN-11-1341.full.pdf

http://www.globethesis.com/?t=2234330398969913

http://www.nature.com/onc/journal/v24/n13/full/1208370a.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3971301/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18294932

http://www.cell.com/cancer-cell/abstract/S1535-6108(03)00268-X

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804907007940

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21165581?dopt=Abstract

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3125578&fileOId=3125583

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058329

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0070890

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.10752/pdf

http://www.jbc.org/content/284/16/10968.full.pdf+html

http://jcs.biologists.org/content/114/11/2043.long

http://www.jbc.org/content/284/40/27533

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1592795/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574789113000665

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/11/10/3678.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3107794/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20143276

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21680546

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2793426/

 

 

De 34 artiklarna ovan är de mest centrala.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3229220/

http://cshperspectives.cshlp.org/content/4/5/a008052.long WntResearchs Foxy-5-projekt relativt identifierade generella framgångsfaktorer i prekliniska läkemedelsprojekt av likartad typ 


Många olika läkemedelsprojekt i Fas I har inte ens en klarlagd verkningsmekanism vilket är en annars är en mycket central framgångsfaktor eftersom om man inte förstår fullt ut vad som skett i den prekliniska forskningen, om man ens har genomfört sådan av acceptabel kvalitet, kan en observation som tyder på effekt med större sannolikhet än annars bero på slumpen eller någon annan mekanism. En artikel i Nature http://www.nature.com/nm/journal/v16/n4/full/nm0410-347.html behandlar verkningsmekanismens betydelse i läkemedelsutveckling. 

Ett projekt som har klarat ALLA framgångsfaktorerna nedan är följaktligen bättre rustat för kliniska studier än genomsnittet av alla läkemedelsprojekt och kan därför förväntas klara sig bättre i Fas I-II än genomsnittet av alla prekliniska läkemedelsprojekt som ska gå in i Fas I. En källa angiven tidigare i analysen anger implicit den genomsnittliga statistiskt kalkylerade sannolikheten till ca 34 % för framgång i Fas I-II för cancerprojekt av liknande typ som Foxy-5. Det ger en ökad precision att analysera varje projekt för sig och dess status m a p de olika framgångsfaktorerna för att på så sätt skapa sig en noggrannare uppfattning av ett enskilt läkemedelsprojekts sannolikhet för framgång.

Följande faktorer som PhD Ann-Cathrin Engwall (född Svensson - under vilket namn hennes vetenskapliga publikationer finns) och jag tillsammans har identifierat och sammanställt här nedan ökar var för sig sannolikheten för framgång i Fas I-II för prekliniska projekt på väg in i Fas I, allt annat lika, jämfört med om faktorerna saknas.


1. Goda prekliniska (och senare troligen kliniska) resultat för toxicitet


(Wnt-5a har naturligt sett sannolikt mest betydelse för embryonal utveckling och vid metastaserande cancer kan biverkningar accepteras i större utsträckning än vid mindre allvarliga sjukdomar). 


2. Fastställd verkningsmekanism, s k proof of principle.


(Foxy-5 motverkar cancercellers rörelse och invadering av andra organ i bröstcancermodell i möss in vivo)


3. Effekt knuten till att läkemedelskandidaten (Foxy-5) binder till samma receptor (Frizzled-5) som substansen (Wnt-5a) den efterliknar. 


4. Goda prekliniska (och senare troligen kliniska, se punkterna 5, 6, 7 och 8 nedan) resultat för effekt in vivo i djur.


(Foxy-5 minskar metastaseringen med mycket goda 60-90 % i en bröstcancermodell i möss. Wnt-5a har mycket starka anticancereffekter inkl antimetastaseringseffekt i en prostatacancermodell i möss. Wnt-5a motverkar celldelning och tumörtillväxt i en koloncancermodell i möss. Wnt-5a motverkar celldelning genom att cellen mognar i en äggstockscancermodell i möss).


5. Prekliniska effektresultat in vitro i möss- och patient-cellkulturer så att sannolikheten för överförbarhet av resultat i möss till patienter ökar, allt annat lika.


(Foxy-5 och Wnt-5a motverkar  var för sig bröstcancercellers rörelse och invadering i både mus- och cancerpatient-cellkulturer. Foxy-5 motverkar både mus- och cancerpatient-cellers invadering vid prostatacancer, medan Wnt-5a motverkar cancerpatient-cellers proliferation och ökar deras apoptos. Foxy-5 och Wnt-5a ökar i mänskliga koloncancerceller ett enzym som bryter ned PGE2 som annars  verkar för nybildning av blodkärl, cellöverlevnad, celldelning och cellrörelse. Wnt-5a motverkar mänskliga cancercellers migrering, invadering, proliferation och ökar deras apoptos vid koloncancer).


6. Verkningsmekanismen kopplad till data på patienter så att sannolikheten för överförbarhet av effektresultat i möss till patienter ökar, allt annat lika.


(Stark korrelation mellan Wnt-5a-uttrycket i modertumören å en sidan och antimetastaseringseffekt och ökad överlevnad å den andra sidan hos bröst-, kolon-, prostata-, sköldkörtel-,  äggstocks- och levercancerpatienter samt vid akut lymfoblastisk leukemi).


7.  Läkemedelskandidat som är en molekyl (Foxy-5) som efterliknar en mellan möss och människor evolutionärt bevarad verksam substans så att sannolikheten för överförbarhet av effektresultat i möss till patienter ökar, allt annat lika.


(Wnt-5a är till 99 % evolutionärt bevarad mellan möss och människor och den sex aminosyror långa sekvens som utvaldes från Wnt-5a för att skapa Foxy-5 är dessutom till 100 % densamma i Wnt-5a från möss och människor).


8. Vid effekt som uppstår efter att läkemedelskandidaten (Foxy-5) och den substans den efterliknar (Wnt-5a) binder till en receptor ska den senare också vara evolutionärt bevarad så att sannolikheten för överförbarhet av effektresultat i möss till patienter ökar, allt annat lika.


(Receptortypen Frizzled är den mest konserverade receptortypen av alla av de vanliga G-proteinkopplade receptorerna i djurriket, från ormar, flugor, fiskar och till däggdjur inkl möss och människor).


9.  Stabil eller stabiliserad molekyl (Foxy-5 är stabiliserad genom formylering) in vivo så att den når sitt mål  utan att brytas ned för fort.


10. Idégivaren och forskningskompetensen till  läkemedelsprojektet kvar i företaget som t ex forskningschef (professor PhD Tommy Andersson).


--------- faktorerna ovan avser innan Fas I påbörjas


11. Låg toxicitet i människa måste påvisas i Fas I för att kunna fortsätta till Fas II


12. Statistiskt signifikant tillräckligt bra effekt på patienter (proof of concept) i Fas II för att fortsätta till Fas III.


Faktorerna 1-10 är alltså några av de allra mest avgörande för framgång inför alla läkemedelsprojekt i Fas I-II oberoende av indikation. WntResearchs  Foxy-5 inom bröstcancer uppfyller alla ovan uppräknade 10 framgångsfaktorer för att lyckas i Fas I-II varefter man avser att projektet ska säljas eller licensieras ut, om det inte sker redan efter en stark Fas I-studie vilket också är ett utsagt alternativ.

Framgångsfaktorerna nr 5, 6, 7 och 8 ökar sannolikheten, allt annat lika, för att Foxy-5:s mycket goda effekt i en bröstcancermodell i möss kan upprepas framgångsrikt på bröstcancerpatienter.

Framgångsfaktorerna har även betydelse för att passera Fas III och nå marknadsgodkännande.


PhD Ann-Cathrin Engwall bedömer att sannolikheten för framgång i Fas I-II är betydligt högre än genomsnittets för Foxy-5-projektet vilket naturligtvis är logiskt mot bakgrund av ovanstående. Hon har dessutom sett mycket forskning på nära håll och känner till fallgroparna etc, och kan med sin breda erfarenhet efter analys skilja på bra och dåliga forskningsprojekt och därmed göra bättre förutsägelser än lekmän som de allra flesta aktieplacerare på marknaden är. 
DisclaimerObservera att jag förstås frånsäger mig allt ansvar för eventuellt dåliga råd och/eller aktieanalyser. Var och en handlar självklart aktier på eget bevåg. Jag vill främst vara en inspirationskälla för egen research på de aktier som jag skriver om, precis som jag själv ibland följer upp andras tips med egna analyser. Jag kan inte garantera att basinformationen och kalkylerna i analyserna är 100 % korrekta, men jag försöker rätta till eventuella fel etc löpande - i ordets bildliga betydelse. Alla aktieplacerare som liksom jag väljer aktier på fundamental grund rekommenderas att läsa företagets senaste årsredovisning, prospekt, delårsrapporter, PM etc vilka ger en utmärkt grund att stå på ofta även när det gäller att bedöma köpvärdheten och trovärdigheten i företagets eventuella mål och prognoser. I några fall genom årens lopp har jag tyvärr stött på bolag vars lednings information varit vilseledande vilket dessutom kan vara svårt att upptäcka i tid innan kursen har rasat. Även om man har räknat rätt i sin analys så blir det fel om informationen från bolaget som kalkylerna bygger på är oriktig. Jag vill också påpeka att jag ofta är i grunden ganska långsiktig (något kvartal till något år eller ibland t o m över det i placeringshorisont) med mina innehav men att jag med en del av en aktiepost kan försöka öka avkastningen ytterligare genom att sälja aktier om kursen känns kortsiktigt nära en topp eller nära min målkurs och omvänt köpa (tillbaka eller öka) om kursen bedöms ha fallit överdrivet. Dessutom byter jag ändå ibland ut hela absolut sett köpvärda aktieinnehav om något eller några ännu bättre nya placeringsalternativ dyker upp enligt min bedömning.