www.OffertOnline.se -> 
Tobii-analys, PM, andra nyheter och kommentarer


Analys (som uppdateras emellanåt) av det marknadsledande eyetrackingbolaget Tobii med tonvikt på Tobii Techs potential och en värderingskalkyl byggd bl a på bolagets egen långtidsvision om marknadens utveckling


Tobii har en imponerande historia av snart 16 års oavbruten organisk tillväxt inom eyetracking och dominerar världsmarknaderna för kommunikationshjälpmedel och beteendestudier genom de lönsamma affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii Pro vilka tillsammans omsätter ca en miljard kr. Därtill har raketväxaren Tobii Tech just börjat realisera en enorm långsiktig potential inom t ex datorer, smartphones och virtual reality.

De underliggande marknaderna för affärsområdet Tobii Tech där eyetracking har potential att komma att ingå i betydande omfattning är t ex speldatorer (ca 20 miljoner enheter 2016), stationära och bärbara datorer (ca 260 miljoner enheter 2016), surfplattor (ca 180 miljoner 2016), virtual reality-headsets (prognoser på 20-60 miljoner enheter 2020, augmented reality och VR ihop 99 miljoner  enheter 2021) och smartphones (ca 1.5 miljarder enheter 2016). 

Tobiis informativa årsredovisning 
anger följande skäl för att eyetracking kan väntas komma att integreras på de numerärt största potentiella volymmarknaderna dvs segmenten smartphones och vanliga datorer : 

""Eyetracking kan skapa betydande värde i smartphones genom att göra så att de blir mer intuitiva och bättre anpassade till användaren. En mobil som vet var användaren tittar blir medveten om närvaro, vad man gör och är intresserad av. Utifrån det kan den exempelvis i förväg ladda innehåll som man visar intresse för eller hålla skärmen tänd så länge man tittar på den. Även vissa former av interaktion kan triggas såsom autoplay eller preview. Tillsammans med touch och
andra interaktionssätt gör det att mobilen kan upplevas mer intelligent och engagerande"

"Eyetracking har potential att skapa mer intuitiva och användarvänliga gränssnitt till datorer och surfplattor genom att datorn vet var användaren tittar. Till exempel kan man kombinera pekplatta och ögonstyrning för att göra det enklare att peka, scrolla och zooma. Eyetracking kan dessutom skapa förbättringar som exempelvis minskad strömförbrukning genom att skärmen släcks när man inte tittar på den. Samma sensor kan också användas för biometrisk ansiktsigenkänning av användaren, som exempelvis i Windows Hello." 

För virtual reality och speldatorer lyder motiveringarna :

"Eyetracking kan skapa stor nytta och värden i VR-headsets, i såväl spel och underhållning som olika professionella användningsområden. I spel kan eyetracking skapa fördjupad inlevelse, realism och intensitet. Det kan också förenkla och förbättra användarens interaktion med menyer och verktyg i andra typer av VR-miljöer. Dessutom förväntas eyetracking kunna bidra till att lösa stora tekniska utmaningar kring hantering av grafik och bidra till en mer korrekt 3D-rendering. Många ser det därför som en nyckelkomponent i framtida produktgenerationer av VR-headsets."

"Eyetracking kan skapa fördjupad inlevelse, realism och intensitet i många olika typer av datorspel. Genom att kombinera ögonstyrning med traditionella spelkontroller kan man exempelvis röra sig i en riktning och sikta i en annan samtidigt. Man kan låta vyn följa blicken på samma sätt som när man tittar runt i verkligheten eller skapa olika effekter eller händelser baserat på var spelaren tittar."

Inom speldatorer har Tobii under 2017 börjat satsa på att även nå slutanvändare inom e-sport som är en snabbt växande potentiell marknad för eyetracking, och med en första design win inom både vanliga datorer och inom smartphones har Tobii Tech börjat penetrera 3 av 4 nu högprioriterade 
segment och därefter kommer virtual reality stå på tur eftersom inledande utvecklingssamarbeten är kända. Redan nu uppgår således den totala potentiella marknaden till över 1.9 miljarder enheter.

Tobiis egen vision är att "de flesta" datorer, VR-headsets och smartphones kommer ha eyetracking inbyggt i framtiden och alla dessa högvolymprodukter, således motsvarande kring eller över 1 miljard enheter per nuvarande marknadspotential, har alltså hög prioritet för Tobii Tech de närmaste åren, medan fordonssegmentet åtminstone i nuläget är en lågt prioriterad marknad. 
Tobii Techs mål är att vara den marknadsledande leverantören på dessa högvolymsegment, dvs precis som Tobii Dynavox och Tobii Pro redan är på sina marknader kommunikationshjälpmedel respektive beteendestudier.

Tobii tillkännagjorde 1 aug 2017 ett samarbete med Microsoft om att implementera stöd för eyetracking direkt i operativsystemet Windows 10. Tobii Eye Tracker 4C är den första produkten som stödjer denna nya funktion. Tobii och Microsoft har samarbetat för att säkerställa en stabil integration av tekniken och för att definiera vilka funktioner som ska ingå i Windows 10. Detta kommer t ex underlätta för Tobiis eyetracking-produkter att nå massmarknader som speldatorer och vanliga datorer med operativsystemet Windows 10 och öka trovärdigheten när det gäller att totalmarknaden för Tobii Tech på lång sikt kommer omfatta 1 miljard enheter. Tobii Eye Tracker 4C kan redan nu säljas till slutkund och har en mycket stor intäktspotential. Hittills genom åren har Windows 10 installerats i över 500 miljoner enheter och Tobii Tech kan även nå det segmentet via deras befintliga hittills 3 olika integrationskunder bland datortillverkare. En review av denna eyetracker finns här  http://www.ign.com/articles/2017/08/10/tobii-eye-tracker-4c-review

För att optimera Tobii Techs intäktspotential utvecklar man successivt tekniken inom de olika tillämpningarna till att t ex bli strömsnålare, mindre, med bättre prestanda och mer användarvänlig och trots det billigare per eyetrackingenhet. Detta utvecklingsarbete sker även i nära samarbete med integrationskunderna. 
Initial införsäljning av eyetracking och prototyputveckling till Tobii Techs potentiella integrationskunder kan ta 6-12 månader. Produktutvecklingen sker sedan i samarbete med kunden avseende koncept, integration och marknadslansering, och det dröjer ofta ytterligare ett år innan en produkt når marknaden. Det är framför allt detta de stora utökade investeringarna 2017-2019 på 300 Mkr inom områdena virtual reality och smarthphones handlar om. Samma typ av utveckling sker för små bärbara datorer. 


Utgår man sedan från bolagets långtidsvision om 1 miljard sålda enheter med eyetracking på enbart Tobii Techs olika marknadssegment och antar att denna höga penetration inträffar år 2025, i vägt genomsnitt antagen intäkt 30-40 kr per enhet, total marknadsandel antagen till 25-35 % (Tobii Dynavox och Tobii Pro med sammanlagt ca 1 miljard i omsättning 2016 hade då avseende deras mer mogna affärsområden marknadsandelar inom eyetracking på 75 % respektive 47 %, medan Tobii Tech 2016 hade 100 % marknadsandel inom segmentet speldatorer på en gryende marknad) och i det läget uthållig vinstmarginal före skatt på 15 % (bedömd från skalfördelar av hög volym och att Tobii Dynavox och Tobii Pro har långsiktiga rörelsemarginalmål på 20 % respektive 15+ % och har en historia av god lönsamhet) och ca 100.3 miljoner aktier efter nyemissionen 2016 efter utspädning från optioner skulle vinstbidraget per aktie efter 22 % schablonskatt bli 1 miljard x (0.25 till 0.35) x 0.15 x (30 till 40) kr x 0.78/100.3 miljoner  kr = ca  8.75 -16.33 kr per aktie. 
P/e-talet som marknaden är beredd att betala år 2025 antas vara 15, vilket skulle ge ett värdebidrag på ca 131-245 kr per aktie, motsvarande  ett värdebidrag på 61 - 114 kr per aktie 2017 givet ett avkastningskrav på 10 %.
 
Tobii Dynavox och Tobii Pro har fortfarande mycket stora långsiktiga tillväxtmöjligheter bl a eftersom penetrationsgraden av deras respektive slutkundmarknad ännu är mycket låg. Dessa affärsområden omsatte tillsammans ca 0.949 och 1.01 miljarder kr 2015 respektive 2016 med en vägd rörelsemarginal på ca 14-15 % och gav ett positivt kassaflödesbidrag från rörelsen. Deras långsiktiga tillväxtmål är 10 -15+ % och rörelsemarginalmål 15-20 %. 
Med ett bedömt rimligt p/e-tal på 15 och en antagen uthållig vägd rörelsemarginal  på i genomsnitt 16 % hamnar en långsiktig värdering  2017, oaktat kortsiktiga kvartalsvisa variationer av utfallet, av Tobii Dynavox och Tobii Pro f n på ca 20 kr per aktie. 

Totalt blir det fundamentala värdet per aktie kalkylerat till 81-134 kr för Tobii 2017.

I linje med kalkylen ovan för Tobii Techs mycket långsiktiga utveckling bör följande scenario för den externa omsättningens utveckling de närmaste åren kunna vara någorlunda rimligt : 
46 Mkr 2016, 70-90 Mkr 2017, 150-300 Mkr 2018, 500-900 Mkr 2019 och 1000-1800 Mkr 2020. 
Av detta scenario kan man dra slutsatsen att Tobii Tech i så fall sannolikt inte kan visa vinst före år 2019, men långsiktigt spelar det mindre roll för kassan räcker till den utökade satsningen på virtual reality och smartphones 2017-2019 som belastar resultatet, och någon ytterligare nyemission de närmaste åren är inte sannolik om investeringarna ger ungefär den avkastning som avsett. 
Främst speldatorer driver tillväxten 2017 t ex genom att allt fler spel är anpassade till eyetracking (per september 2017 ca 87 st), och sedan väntas virtual reality slå igenom 2018 som en ytterligare värdedrivare. 
Inom VR finns förutsättningar till en relativt snabb och betydande penetration i kommande generationer av VR-headsets bl a eftersom Tobii Tech ligger långt framme med utvecklingssamarbeten med t ex StarVR och teknikleverantören till HTC dvs Valve och marknaden är i en omogen mer snabbt växande fas jämfört med speldatorer som har funnits en längre tid. 
Enligt IDC Q4  2016 prognostiseras över 30 miljoner VR-headsets säljas 2018. Förmodligen tillkommer ovanpå detta flera design wins inom t ex vanliga datorer under 2018.
2019-2020 kan sedan främst en ökad penetration inom VR samt ett betydande insteg inom smartphones väntas slå igenom i en kraftig omsättningstillväxt för Tobii även på koncernnivå.

För specifikt år 2017 kan priset per eyetrackingenhet i detta tidiga skede väntas vara betydligt högre än 30-40 kr för Tobii Tech i segmentet speldatorer. Design wins har 2015-2016 erhållits från mycket stora tillverkare som MSI, Alienware/Dell och Acer. 
Hypotetiskt skulle 70 - 90 Mkr i extern omsättning 2017 kunna inkludera och förklaras av uppskattningsvis 0.15-0.25 miljoner sålda speldatorer med 30-50 Mkr i intäkter antaget en genomsnittsintäkt per enhet på 200 kr, motsvarande en penetrationsgrad för Tobii Tech av omkring 0.75-1.25 % av enbart totala antalet sålda speldatorer givet förra årets marknadsstorlek. 
Marknadsandelen 2016 var hela 100 % men med förstås en mycket låg penetrationsgrad i det tidiga skedet. 
Kanske ligger dock intäktsnivån per enhet högre i nuläget, vilket i så fall skulle sänka kravet på antalet sålda enheter i motsvarande grad. På en utländsk sajt stod det våren 2017 att man kunde välja bort eyetracking på Alienware 17 och spara 75 USD.
Därtill skulle ytterligare 20 Mkr kunna motsvaras av ca 0.6 % av enbart Tobii Techs första kund inom smartphones Huaweis totala försäljning i Kina givet förra årets marknadsstorlek (ca 77 miljoner enheter), där den första affären gällde enbart mjukvara för modellen Honor Magic som här därför antas inbringa endast 40 kr per enhet. Det finns en review från 28 mars om denna high end smartphone, inkl lite om eyetrackingens bidrag till dess artificiella intelligens, på https://www.forbes.com/sites/bensin/2017/03/28/honor-magic-review-putting-the-smart-in-smartphone/#741166632acc 
Resterande 20 Mkr i scenariot för 2017 skulle då komma från segmentet vanliga datorer där Tobii Tech under Q1 2017 erhöll sin första design win gällande en bärbar datormodell från Acer samt en underliggande försäljning av eyetracking-utrustning direkt till slutkunder och enskilda komponenter till mindre integrationskunder  och ytterligare någon eller några design wins. 
Tidigare engångsintäkter från design wins försvårar kalkylerna något. 
Kalkylen för den allra första affären inom smartphones med Huawei antyder hur stort genomslag flera design wins i det stora smartphonesegmentet skulle kunna få på Tobii Techs omsättning de närmaste åren. 

Smartphones-området är så stort att en stor framgång på lång sikt enbart där skulle kunna ge en Fingerprint-liknande utveckling.
Omsättningstillväxten för Tobii Tech i scenariot ovan känns rimlig eller försiktig om man jämför med just Fingerprints omsättningsutveckling 
95 Mkr 2013, 234 Mkr 2014, 2900 Mkr 2015 och 6638 MKr 2016. 
Redan i slutet av 2016 nådde f ö den marknaden en penetrationsgrad på över 50 % och marknadsandelen för Fingerprint var i samma höga storleksordning.
Sannolikt kommer Tobii Tech ha en mycket stabilare, uthålligare och kanske något lugnare tillväxt i linje med scenariot ovan än Fingerprint eftersom man efter nyemissionen har resurser att satsa hårt i flera år på minst 4 olika segment med en sammanlagd teoretisk 
marknadspotential på storleksordningen 2 miljarder enheter vilket innebär en större riskspridning än Fingerprint hade under sin enorma omsättningstillväxt 2014-2016. Dessutom har Tobii på koncernnivå ytterligare riskspridning i Tobii Dynavox och Tobii Pro som bidrar med ett betydande positivt kassaflöde.

Ovanstående scenario, med beaktande även av en hög marknadsandel enligt bolagets historik och mål, verkar även ha visst stöd av Tobiis årsredovisnings uppgift att bolaget bedömer att totalmarknaden för enbart Tobii Tech kommer att passera 10 miljarder kr någon gång 2021-2024. 
Externa marknadsprognoser talar för att detta kan ske 2021.
T ex skulle 25 - 35 % marknadsandel av 10 miljarder kr 2021 innebära att Tobii Tech skulle omsätta 2.5 - 3.5 miljarder 2021, jämfört med 1 - 1.8 miljarder kr 2020 i scenariot ovan. 
Vid analysens scenarios slutår 2025 är Tobii Techs omsättning beräknad till 7.5-14 miljarder kr i värderingskalkylen ovan.
Hela perioden 2020-2025 måste den sammanlagda penetrationen i främst smartphonesegmentet och kanske även datorsegmenten generellt följaktligen fortfarande vara kraftigt ökande och slutligen nå en hög nivå i linje med långtidsvisionen om 1 miljard enheter med eyetracking.

En långtidsprognos för eyetracking-marknaden från september 2017 innebär att marknadens värde vid antaget USD=8 kr skulle nästan 10-faldigas i värde från ca 2.1 miljarder kr 2016 till ca 20 miljarder kr år 2025 :
Den motsvarar att Tobii Tech måste ta ca 38 - 70 % marknadsandel för att uppnå aktieanalysens värdering och kalkyl på 7.5-14 miljarder kr i omsättning 2025 enligt ovan. Den andelen vore i linje med Tobii Dynavox och Tobii Pros sammanlagda vägda marknadsandel 2016 specifikt inom eyetracking för deras affärsområden.

Den långsiktiga aktiekursutvecklingen är mest beroende av Tobii Techs framtida utveckling och hur eyetrackingmarknaden totalt utvecklas men det senare påverkas naturligtvis även av en så stor aktör som Tobii själv och den extra stora framtidssatsning som man t ex nu gör inom VR och smartphones.

Den antagna vägda genomsnittsintäkten per enhet i Tobii Tech 30-40 kr när marknaden i kalkylen ovan har nått 1 miljard enheter är givetvis en mycket osäker parameter i nuläget, men med utgångspunkt från marknadsprognoser verkar kalkylen oberoende av detta rimlig dvs ett möjligt scenario. 

Den framtida genomsnittliga marknadsandelen inom eyetracking totalt i Tobii Tech, antagen till 25-35 % på lång sikt, är även den en stor osäkerhetsfaktor t ex eftersom gamla och nya konkurrenter och också kommer satsa hårt på Tobii Techs snabbväxande volymmarknader, men Tobii hade enligt bolagets VD i juli 2017 ett stort teknologiskt försprång.
En mycket konkurrenskraftig och offensiv FoU-satsning 2017-2019 tillsammans med den redan marknadsledande ställningen inom eyetracking och en kassa på över 600 Mkr 30 juni 2017 bådar gott för en fortsatt hög marknadsandel. 
Tobii bedömer att Apples (SMI),Googles (Eyefluence) och Facebooks (Eye Tribe) förvärv av några mindre eyetrackingbolag är gynnsamma för intresset och marknadsutvecklingen inom t ex virtual reality. 
I oktober 2017 investerade dessutom Intel i ett litet eyetrackingbolag AdHawk med en annan typ av eyetracking-teknik som inte är kamerabaserad och som passar t ex för VR/AR.
Denna analys bedömning är att de olika insteg i marknaden som Apple och innan dess Google och Facebook har gjort genom köp av relativt Tobii mindre konkurrenter kan antas allt annat lika ha minskat totalmarknaden något för de oberoende eyetrackingleverantörerna som Tobii Tech men samtidigt ökat intresset och väntevärdet av eyetrackings totala penetration, speciellt inom de viktiga segmenten VR och smartphones, och slutligen sannolikt minskat konkurrensen till Tobii från de mindre oberoende leverantörerna eftersom dessa jättar knappast kommer bli externa eyetracking-leverantörer i större skala utan kan väntas behålla tekniken till deras egna produkter. 
Därmed bör så långt nettoeffekten bli positiv för Tobii Tech. 
Men om t ex en jätte som Intel genom AdHawk i framtiden kommer bli en konkurrent kanske de blir mer att betrakta som en oberoende leverantör och ett möjligt större hot.
Tobii kan också vara en uppköpskandidat, t ex för Microsoft.

Tobii hade vid årsskiftet 2016/2017 överlägset flest beviljade patent och patentansökningar inom eyetracking om man jämför med deras direkta konkurrenter, och har verkat på eyetracking-marknaden under snart 16 år av kontinuerlig organisk tillväxt, så deras försprång kan antas vara betydande i flera olika avseenden och borga för en fortsatt mycket hög marknadsandel. 
Forskningschefen har berättat mer om nödvändigheten av patentportföljen i en läsvärd länk : https://www.prv.se/sv/prv-for-foretagare/handel-med-andra-lander/sa-har-andra-gjort/tobii/

Slutsatsen är att Tobii med god marginal bör vara en mycket bra långsiktig aktieplacering sedd på t ex minst 1-3 års sikt utgående från en aktiekurs på 50.50 kr 6 april 2017 (då den första versionen av den kompletta aktieanalysen var färdigställd), och baserat på några bedömt rimliga antaganden utgående från bolagets historiska utveckling, Tobiis egna mål, visioner och marknadsbedömningar och externa marknadsprognoser av eyetrackingmarknaden, men volatiliteten i aktiekursen kan väntas vara fortsatt väldigt hög med mycket överdrivna kursrörelser åtminstone tills Tobii Techs utveckling blir mindre svår att förutse och värdera för aktiemarknadens aktörer. ----------------------------------


PM, rapporter och andra Tobii-nyheter 

Tobiis VD Henrik Eskilsson intervjuades i Dagens Industri 13 september efter att Apples nya Iphone X har presenterats som har ansiktsigenkänningscensor. Det kommer enligt honom leda till ett ökat intresse för olika tillämpningar för kamerabaserade censorer och då främst iris- och ansiktsigenkänning och eyetracking vilket gynnar Tobii. Han tror att det kommer finnas sensorer för båda tillämpningarna i datorer, telefoner och VR-headsets.------------------------------------------

"Starbreeze upprepar sin bedömning att massproduktion av virtual reality-headsetet StarVR ska komma i gång mot årsskiftet, ett headset som väntas innehålla Tobiis ögonstyrningsteknologi." enligt ett Direkt-telegram 24 augusti 2017.


----------------------------------------
Tobiis ögonstyrningsteknologi kommer att användas i det amerikanska e-sporteventet Eleague, ett event med en mångmiljonpublik.
---------------------------------------


Tobii och Microsoft samarbetar med att införa stöd för eyetracking i operativsystemet Windows 10 enligt ett PM 1 augusti 2017 !----------------------------------

Tobiis Q2-rapport 2017 25 juli visade att Dynavox ökade omsättning ökade 2 % till 185.5 Mkr med en rörelsemarginal drygt 10 % mot 14 % Q2 2016. Det innebär en fortsatt svacka främst pga de äldre pekskärmsprodukterna. De olika nya produkterna Indy (en "speech tablet"), Snap (symbolbaserad mjukvara), PCEye Plus (ögonstyrt datortillbehör), EyeMobile Plus (ögonstyrning av surfplatta) och Windows Control 2 (ny mjukvara för Dynavox ögonstyrning av Windows) har ännu inte börjat säljas eller fått fullt genomslag vilka bör bidra till ökad omsättning och lönsamhet under de kommande kvartalen, allt annat lika. 

Pro hade däremot en mycket stark tillväxt på 24 % till 66.3 Mkr men liksom samma kvartal i fjol en liten men minskad förlust  1.7 Mkr (2.7 Mkr Q2 2017) där bl a förvärvsrelaterade kostnader för Sticky påverkade kortsiktigt negativt. Stickys webbkamerabaserade eyetracking för stora marknadsundersökningar och en ny produktlösning för eyetracking-studier i virtual reality bör bidra till fortsatt god tillväxt, liksom på sikt troligen normaliserad rörelsemarginal. 

Tech ökade totalomsättningen med 60 % till 29.4 Mkr, varav externomsättningen ökade med 152 % jämfört med Q2 2016 till 14 Mkr vilket dock var en lägre omsättning än under Q1 2017 beroende på en säsongseffekt. Tech nådde leveransavtal med tre mindre integrationskunder inom robotkirurgi, kasinomaskiner och diagnostik. Investeringarna inom Tech är fortsatt enormt stora uppgående till 67 Mkr under kvartalet, en ökning med över 50 % från Q2 2016. Inom VR finns ett starkt intresse hos tillverkare av headsets för att integrera eyetracking i kommande produktgenerationer enligt bolaget. 
Affärsdiskussioner förs med flertalet olika aktörer inom VR. Inom smartphones arbetar man för att på lång sikt kunna leverera utökad funktionalitet till flera integrationskunder.
På några frågor under rapportpresentationen svarade VD att Techs marknadsandel inom gaming  är oförändrade 100 %, och att han anser att Tech fortfarande rent teknologiskt ligger främst inför framtida integration av eyetracking i VR och smartphones.

Kassan uppgick till 631 Mkr 30 juni 2017. 

Kortsiktigt behövs sannolikt främst nya kommunicerade design wins, t ex den första inom VR, för att trigga aktiekursen till lyft i Tobii, även om förbättringar i Dynavox och Pro i kommande delårsrapporter senare kan vända utvecklingen. 
Liksom tidigare ser jag själv Tobii som en placering främst på mycket lång sikt då Techs utveckling inom främst VR och därefter smartphones kan synas och där bolaget satsar på att även där bli den ledande leverantören av eyetracking på en möjlig total framtida marknad av över 1 miljard enheter.

---------------------------------------

Tobii Dynavox lanserar EyeMobile Plus ‒ gör surfplattan till en ögonstyrd kommunikationsenhet, enligt ett PM 10 juli.
-------------------------------------
Tobii Pro erbjuder nu forskningsverktyg för eyetracking-studier i VR enligt ett pressmeddelande 20 juni. 

------------------------------------


Tobii offentliggör 15 nya speltitlar med integrerad eyetracking enligt ett PM 8 juni.
------------------------------------

Affärsvärlden gav Tobii köprekommendation med riktkurs 75 kr på ett års sikt i utgåvan 31 maj 
-------------------------------------

Tobii släpper utvecklingskit för eyetracking i VR baserat på HTC Vive enligt ett PM 30 maj.

-----------------------------------

Tobii tecknar distributionsavtal med Isolda avseende eyetrackingprodukter för konsumentmarknaden enligt ett PM från Isolda 29 maj med initialt fokus på Tobii Eyetracker 4C som är den första spelkontrollen som möjliggör både spårning av huvud- och ögonrörelser.-----------------------------------

Tobii förvärvar Sticky, en ledande leverantör av lösningar för marknadsundersökningar med webbkamerabaserad eyetracking enligt ett PM 17 maj.---------------------------------------

Tobii Dynavox lanserar PCEye Plus, det första hjälpmedlet som kombinerar avancerad ögonstyrning, taligenkänning, switchkontakter och infraröd (IR) styrning enligt ett PM 3 maj.
"PCEye Plus gör att du kan surfa, använda sociala medier, jobba, spela spel, styra TV-apparater och annan hemelektronik enbart med hjälp av dina ögon."------------------------------

Tobii Pro integrerar Shimmers sensor i en mjukvaruplattform för analys av emotionella reaktioner i deras eyetrackingbaserade verktyg för beteendestudier enligt ett PM 2 maj

-----------------------------------

Aktiekursen i Tobii har senaste månaderna rasat pga blankning och av många uppenbarligen ett väntat relativt sett svagt Q1 för Dynavox och Pro, vilket det blev enligt Q1-rapporten 27 april. 
Dessa affärsområden gick dock trots en svacka i utvecklingen sammanlagt, främst pga Dynavox äldre pekskärmsprodukter, med en rörelsevinst på ca 20 Mkr och bör gå klart bättre framöver igen. 

Både Dynavox nya viktiga surfplattebaserade produkt Indi och mjukvaran Snap och Pros nya Spectrum kan väntas bidraga till klara lönsamhetsförbättringar framöver efter svackan under Q1 2017. VD uttryckte en klar förhoppning om detta i en intervju under rapportdagen.
Dynavox jämförelsetal från 2016 blir dessutom enklare att matcha fr o m Q2 2017 än under Q1 2017 eftersom prissänkningar skedde Q2 2016. 
Pros Spectrum hade en ej fakturerad initial orderstock under Q1 2017, men som kommer synas under Q2 2017.

VD berättade under hearingen att Tobii Techs omsättning Q1 2017, som växte med ca 290 % till 18 Mkr i extern försäljning jämfört med Q1 2016, var som väntat och att bolaget sedan hoppas på flera design wins framöver som kommer kommuniceras om de är av signifikant betydelse, vilket de flesta bör vara i detta tidiga skede. Inom VR väntar sig VD att Tobiis eyetracking finns inbyggt i slutkunders headset senast 2018. Inom speldatorer har Tobii Tech redan erhållit ett mycket kraftigt försprång.

Man bör fortfarande se Tobii som en placering på 1-3 års sikt för att ha möjlighet att kunna få en riktigt hög avkastning när Tobii Techs utveckling och tillväxt blir allt tydligare. Variationer i Dynavox och Pros utveckling och lönsamhet är något som är tämligen normalt emellanåt och kan ge svackor t ex vid produktgenerationsskiften.

Tobii gör naturligtvis de enormt stora, men initialt kostsamma, investeringarna inom Tobii Tech för att senare dvs långsiktigt ha tjänat på dem vilket innebär att målet med dem är desto större framtida vinster. Teknologiskt och marknadsmässigt historiskt är Tobiikoncernens försprång stort och med störst patentportfölj inom eyetracking, och inom speldatorer har Tobii Tech hittills varit överlägset främst. 

Kassan på över 700 Mkr 31 mars kommer mest sannolikt räcka åtminstone tills koncernen är kassaflödespositiv, vilket jag bedömer kan ske under loppet av 2019.
Inget i Q1-rapporten påverkar min målkurs i analysen som tills vidare har kvar en enkel relativt försiktig långsiktsvärdering av Dynavox och Pro med summa 20 kr per aktie. Det är Tobii Techs förväntade tillväxthastighet på längre sikt som har det nästan helt avgörande inflytandet på analysens aktievärdering.

----------------------------------

Tobii offentliggör samarbete med Teotl Studios gällande Virtual Reality enligt PM 29 mars.

---------------------------------

Tobii samarbetar med Valve om Virtual Reality
enligt ett Direkt-telegram 3 mars 

-----------------------------------

PM  21 februari : "Tobii har utsett Johan Wilsby till ny CFO och medlem av Tobiis koncernledning. Johan har mångårig erfarenhet som CFO och finanschef för teknik- och börsbolag som Fingerprint Cards, Transmode, Hewlett-Packard och Microsoft." 

---------------------------------

Nyheter Tobii Tech enligt nyhetsbyrån Direkt 20 feb : 
Ännu ett Direkt-telegram "INGA PROBLEM NÅ MÅL 100 SPEL MED EYETRACKING - AO CHEF (Direkt)
2017-02-20 13:02" 

Observera :

"Vad ser du framför dig på speldatorsidan under 2017?

"Vi tycker att vi har ett positivt momentum i hela vår affär. Det är som vi alltid säger, det är långsiktigt, men det blir jättestort om vi lyckas hela vägen", kommenterar Oscar Werner."

Det är speldatorer med 20 miljoner enheters marknadspotential, och återstår gör "bara" VR, vanliga datorer och smartphones var marknadspotential är kring 1.8-2 miljarder enheter.

----------------------------------

Tobiis eyetracking testas för första gången i intensivvård enligt Rapport 16 februari, ca 9 minuter in i klippet :

-------------------------------------

Omsättningen enligt Tobiis bokslutsrapport 15 februari var Q4 2017 för Tobii Tech goda 40.9 Mkr jämfört med 15.3 Mkr motsvarande kvartal 2015, dvs tillväxt hela 167 %. Detta indikerar att tillväxten och omsättningen för Tobii Tech bör bli minst så bra 2017 som jag har hoppats tidigare.
Sekventiellt ökade den sekventiella kvartalsvisa externa försäljningen i Tobii Tech från 9 Mkr Q3 till 27 Mkr Q4. Även om en del var engångsintäkter Q4 så lär det ju bli sådana framöver också när fler samarbeten initieras. Jag gissar att Tobii Tech kommer snitta 40 Mkr per kvartal 2017 i extern försäljning och försiktigt antaget oförändrad försäljning internt 50 Mkr på helåret skulle Tobii Tech totalt omsätta 210 Mkr 2017. 
Så kring eller över 200 Mkr i total omsättning 2017 för Tobii Tech känns rimligt och detta ännu mycket tidigt i dess utveckling där även speldatorer är i tidigt skede och smartphones just inletts så smått och VR ännu inte ens börjat ge intäkter men kanske sent t ex i Q4.

Koncernens kassa var hela 772 Mkr vid årsskiftet, och Tobii Dynavox och Tobi Pro kan främst ses som kassagenererande affärsområden med hygglig långsiktig tillväxt, men vilka inte påverkar bolagets värderingsutveckling så mycket som Tobii Tech kommer göra. Den starka finansiella situationen ger utrymme för mycket kraftfulla satsningar på Tobii Tech inom t ex smartphones och virtual reality i flera år framöver.

Långsiktigt kan man sitta lugn med ett stort portföljinnehav i Tobii tror jag fortfarande. Aktiekursen kommer troligen röra sig mycket hackigt långsiktigt uppåt i flera år, där PM om Tobii Techs samarbeten bör vara de främsta kursdrivarna varpå ofta följer sedvanliga rekyler.


---------------------------------------

Carnegie har återupptagit Tobii på bevakningslistan med köprek och riktkurs 80 kr och Swedbank har riktkurs 92 kr enligt nyhetsbyrån Direkt 13 februari. 


------------------------------------

Tobii -PM 3 januari inför mässan International CES i Las Vegas 5-7 januari 2017

Acer lancerar vanlig lap-top med Tobiis eyetracking enligt PM 3 januari 2017

---------------------------------


Tobiis eyetracking-mjukvara integreras i smartphone från Huawei som är världens tredje största aktör (efter Samsung och Apple) enligt ett PM 16 december 

--------------------------------


Inte oväntat frångår Tobii Tech kassaflödesmålet 2018 som uppsattes innan beskedet om storsatsning med 300 Mkr på VR och Smartphones 2017-2019 där de också vill  bli den ledande leverantören av eyetracking. Investeringarna väntas leda till "betydande framtida mervärden för aktieägarna". Se Nyemissionsprospektet 

--------------------------------

Tobii Tech och Ubisoft utökar samarbete

---------------------------------

Acer lanserar en prisbelönad böjd spelskärm med Tobiis eye-trackingteknologi enligt ett PM 16 november.
Redan i augusti blev det känt att Acer ska släppa tre stycken andra spelskärmar med Tobiis eyetracking enligt samma branschsajt.


----------------------------------

Tobii lanserar nya produkter för Tobii Pro enligt PM 10 nov------------------------------

Tobii har enligt PM 7 november tagit sin första designwin hos en stor Smartphone-tillverkare gällande eyetracking-mjukvara vilket är mycket positivt, men samtidigt anses behövas ytterligare  450 Mkr i kapital i en företrädesemission som dock kan betecknas som mycket offensiv och den uppgår till endast ca 7 % av bolagsvärdet per 4 november. 
300 Mkr ska användas för en hårdare satsning på utveckling av eyetrackingteknologi både hårdvara och mjukvara för smartphones och virtual reality under 2017-2019, och resten för initial utveckling av eyetracking inom fordonsmarknaden och några identifierade möjliga företagsköp. 
Om allt detta kan tolkas som att genombrottet för eyetracking inom dessa områden tidigareläggs jämfört med t ex marknadens förväntningar och position som klar världsetta även uppnås inom eyetracking för konsumentelektronik som är ambitionen så bör marknaden på kort och lång sikt tolka denna nyemission mycket positivt trots att marknaden ibland ofta gör tvärtom.


------------------------------------


Tobiis Q3-rapport var klart godkänd med en omsättning som ökade med 12 % till 255 MSEK (228). Bruttomarginalen uppgick till 73 % (72 %).

Koncernens rörelseresultat uppgick till -11 MSEK (-8).
Det sammantagna rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 31 MSEK (28), vilket motsvarar knappt 13 % i rörelsemarginal i dessa två mer mogna affärsområden.


Ökade investeringar i den framtida troliga tillväxtraketen Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat negativt med -42 MSEK (-37)

Tobii Tech växte med hela 66 % Q3, till 21.2 Mkr visserligen från en låg nivå, men det indikerar en sannolik bra tillväxt och omsättning redan 2017 med klart över 100 Mkr. 

Hela rapporten 

http://mb.cision.com/Main/2874/2109647/580897.pdf