www.OffertOnline.se -> 
Tobii-analys, PM, andra nyheter och kommentarer


Analys (som uppdateras emellanåt) av det marknadsledande eyetrackingbolaget Tobii med tonvikt på Tobii Techs potential och en värderingskalkyl byggd bl a på bolagets egen långtidsvision om marknadens utveckling


Tobii har en imponerande historia av 16 års oavbruten organisk tillväxt inom eyetracking och dominerar världsmarknaderna för kommunikationshjälpmedel och beteendestudier genom de lönsamma affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii Pro vilka tillsammans omsätter ca en miljard kr. Därtill har raketväxaren Tobii Tech just börjat realisera en enorm långsiktig potential inom t ex datorer, smartphones och virtual reality.

De underliggande marknaderna för affärsområdet Tobii Tech där eyetracking har potential att komma att ingå i betydande omfattning är t ex speldatorer (ca 20 miljoner enheter 2016), stationära och bärbara datorer (ca 260 miljoner enheter 2016), surfplattor (ca 180 miljoner 2016), virtual reality-headsets (prognoser på 20-60 miljoner enheter 2020, augmented reality och VR ihop 99 miljoner  enheter 2021) och smartphones (ca 1.5 miljarder enheter 2016). 

Tobiis informativa årsredovisning 
anger följande skäl för att eyetracking kan väntas komma att integreras på de numerärt största potentiella volymmarknaderna dvs segmenten smartphones och vanliga datorer : 

""Eyetracking kan skapa betydande värde i smartphones genom att göra så att de blir mer intuitiva och bättre anpassade till användaren. En mobil som vet var användaren tittar blir medveten om närvaro, vad man gör och är intresserad av. Utifrån det kan den exempelvis i förväg ladda innehåll som man visar intresse för eller hålla skärmen tänd så länge man tittar på den. Även vissa former av interaktion kan triggas såsom autoplay eller preview. Tillsammans med touch och
andra interaktionssätt gör det att mobilen kan upplevas mer intelligent och engagerande"

"Eyetracking har potential att skapa mer intuitiva och användarvänliga gränssnitt till datorer och surfplattor genom att datorn vet var användaren tittar. Till exempel kan man kombinera pekplatta och ögonstyrning för att göra det enklare att peka, scrolla och zooma. Eyetracking kan dessutom skapa förbättringar som exempelvis minskad strömförbrukning genom att skärmen släcks när man inte tittar på den. Samma sensor kan också användas för biometrisk ansiktsigenkänning av användaren, som exempelvis i Windows Hello." 

För virtual reality och speldatorer lyder motiveringarna :

"Eyetracking kan skapa stor nytta och värden i VR-headsets, i såväl spel och underhållning som olika professionella användningsområden. I spel kan eyetracking skapa fördjupad inlevelse, realism och intensitet. Det kan också förenkla och förbättra användarens interaktion med menyer och verktyg i andra typer av VR-miljöer. Dessutom förväntas eyetracking kunna bidra till att lösa stora tekniska utmaningar kring hantering av grafik och bidra till en mer korrekt 3D-rendering. Många ser det därför som en nyckelkomponent i framtida produktgenerationer av VR-headsets."

"Eyetracking kan skapa fördjupad inlevelse, realism och intensitet i många olika typer av datorspel. Genom att kombinera ögonstyrning med traditionella spelkontroller kan man exempelvis röra sig i en riktning och sikta i en annan samtidigt. Man kan låta vyn följa blicken på samma sätt som när man tittar runt i verkligheten eller skapa olika effekter eller händelser baserat på var spelaren tittar."

Inom speldatorer har Tobii under 2017 börjat satsa på att även nå slutanvändare inom e-sport som är en snabbt växande potentiell marknad för eyetracking, och med en första design win inom både vanliga datorer och inom smartphones har Tobii Tech börjat penetrera 3 av 4 nu högprioriterade 
segment och därefter kommer virtual reality stå på tur eftersom inledande utvecklingssamarbeten är kända. Redan nu uppgår således den totala potentiella marknaden till över 1.9 miljarder enheter.

Tobiis egen vision är att "de flesta" datorer, VR-headsets och smartphones kommer ha eyetracking inbyggt i framtiden och alla dessa högvolymprodukter, således motsvarande kring eller över 1 miljard enheter per nuvarande marknadspotential, har alltså hög prioritet för Tobii Tech de närmaste åren, medan fordonssegmentet åtminstone i nuläget är en lågt prioriterad marknad. 
Tobii Techs mål är att vara den marknadsledande leverantören på dessa högvolymsegment, dvs precis som Tobii Dynavox och Tobii Pro redan är på sina marknader kommunikationshjälpmedel respektive beteendestudier.

Tobii tillkännagjorde 1 aug 2017 ett samarbete med Microsoft om att implementera stöd för eyetracking direkt i operativsystemet Windows 10. Tobii Eye Tracker 4C är den första produkten som stödjer denna nya funktion. Tobii och Microsoft har samarbetat för att säkerställa en stabil integration av tekniken och för att definiera vilka funktioner som ska ingå i Windows 10. Detta kommer t ex underlätta för Tobiis eyetracking-produkter att nå massmarknader som speldatorer och vanliga datorer med operativsystemet Windows 10 och öka trovärdigheten när det gäller att totalmarknaden för Tobii Tech på lång sikt kommer omfatta 1 miljard enheter. Tobii Eye Tracker 4C kan redan nu säljas till slutkund och har en mycket stor intäktspotential. Hittills  genom åren har Windows 10 installerats i över 500 miljoner enheter och Tobii Tech kan även nå det segmentet via deras befintliga hittills 3 olika integrationskunder bland datortillverkare. 
En review av denna eyetracker finns här  
I september 2017 presenterade Microsoft och Tobii ett samarbete för att integrera ögonstyrning i Windows som den ”femte input-metoden” efter tangentbord, mus, touch och penna. 

För att optimera Tobii Techs intäktspotential utvecklar man successivt tekniken inom de olika tillämpningarna till att t ex bli strömsnålare, mindre, med bättre prestanda och mer användarvänlig och trots det billigare per eyetrackingenhet. Detta utvecklingsarbete sker även i nära samarbete med integrationskunderna. 
Initial införsäljning av eyetracking och prototyputveckling till Tobii Techs potentiella integrationskunder kan ta 6-12 månader. Produktutvecklingen sker sedan i samarbete med kunden avseende koncept, integration och marknadslansering, och det dröjer ofta ytterligare ett år innan en produkt når marknaden. Det är framför allt detta de stora utökade investeringarna 2017-2019 på 300 Mkr inom områdena virtual reality och smarthphones handlar om. Samma typ av utveckling sker för små bärbara datorer. 

Utgår man från bolagets långtidsvision om 1 miljard sålda enheter med eyetracking på enbart Tobii Techs olika marknadssegment och antar att denna höga penetration inträffar år 2026, i vägt genomsnitt antagen intäkt 30-40 kr per enhet, total marknadsandel antagen till 25-35 % (Tobii Dynavox och Tobii Pro med sammanlagt ca 1 miljard i omsättning 2016 hade då avseende deras mer mogna affärsområden marknadsandelar inom eyetracking på 75 % respektive 47 %, medan Tobii Tech 2016 hade 100 % marknadsandel inom segmentet speldatorer på en gryende marknad) och i det läget uthållig vinstmarginal före skatt på 15 % (bedömd från skalfördelar av hög volym och att Tobii Dynavox och Tobii Pro har långsiktiga rörelsemarginalmål på 20 % respektive 15+ % och har en historia av god lönsamhet) och ca 100.3 miljoner aktier efter utspädning från optioner skulle vinstbidraget per aktie efter 22 % schablonskatt bli 1 miljard x (0.25 till 0.35) x 0.15 x (30 till 40) kr x 0.78/100.3 miljoner  kr = ca  8.75 -16.33 kr per aktie. 
P/e-talet som marknaden är beredd att betala år 2026 antas vara 15, vilket skulle ge ett värdebidrag på ca 131-245 kr per aktie, motsvarande  ett värdebidrag på 61 - 114 kr per aktie 2018 givet ett avkastningskrav på 10 %.
 
Tobii Dynavox och Tobii Pro har fortfarande mycket stora långsiktiga tillväxtmöjligheter bl a eftersom penetrationsgraden av deras respektive slutkundmarknad ännu är mycket låg. Dessa affärsområden omsatte tillsammans ca 0.949 och 1.01 miljarder kr 2015 respektive 2016 med en vägd rörelsemarginal på ca 14-15 % och gav ett positivt kassaflödesbidrag från rörelsen. Deras långsiktiga tillväxtmål är 10 -15+ % och rörelsemarginalmål 15-20 %. 
Med ett bedömt rimligt p/e-tal på 15 och en antagen uthållig vägd rörelsemarginal  på i genomsnitt 16 % hamnar en långsiktig värdering  2018, oaktat kortsiktiga kvartalsvisa variationer av utfallet, av Tobii Dynavox och Tobii Pro f n på ca 20 kr per aktie. 

Totalt blir det fundamentala värdet per aktie kalkylerat till 81-134 kr för Tobii 2018.

I linje med kalkylen ovan för Tobii Techs mycket långsiktiga utveckling bör följande scenario för den externa omsättningens utveckling de närmaste åren kunna vara någorlunda rimligt, där dock osäkerheten är mycket stor när och hur kraftigt VR- och smartphonesatsningarna slår igenom 
46 Mkr 2016, 60-80 Mkr 2017, 100-200 Mkr 2018, 300-600 Mkr 2019 och 500-1000 Mkr 2020. 
Av detta scenario kan man dra slutsatsen att Tobii Tech i så fall sannolikt inte kan visa vinst före år 2019, men långsiktigt spelar det mindre roll för kassan är planerad att räcka till den utökade satsningen på virtual reality och smartphones 2017-2019 som belastar resultatet, och någon ytterligare nyemission de närmaste åren är inte sannolik om investeringarna ger ungefär den avkastning som avsett. 
Främst speldatorer drev tillväxten 2017 t ex genom att allt fler spel är anpassade till eyetracking (per 28 november 2017 passerades 100 st) men penetrationen var ännu under 1 % av speldatorer enligt VD i oktober 2017. 
Sedan väntas virtual reality slå igenom fr o m i slutet av 2018 som en ytterligare värdedrivare. Inom VR finns förutsättningar till en relativt snabb och betydande penetration i kommande generationer av VR-headsets bl a eftersom Tobii Tech ligger långt framme med utvecklingssamarbeten med 5 olika potentiella integrationskunder och VR-marknaden är i en omogen mer snabbt växande fas jämfört med speldatorer som har funnits en lite längre tid. Tobiis VD uttryckte i samband med Q3-rapporten i oktober 2017 att han skulle vara missnöjd om inte minst 3 av dessa 5 samarbeten ledde till lanseringar. Dessutom för bolaget samtal med ett 10-tal ytterligare möjliga kunder inom VR. Enligt IDC Q4 2016 prognostiserades över 30 miljoner VR-headsets säljas 2018 med en fördubbling 2019. 
Antaget t ex att kostnaden är ca 200 kr per enhet, som denna länk antyder,
och att Tobiis eyetracking kommer finnas med i t ex 1-5 miljoner VR-headsets 2019 så fås en kraftig intäktspotential på 160-800 Mkr 2019 (antaget exkl 25 % moms) inom enbart VR.
2019 eller 2020 kan sedan utöver en ökad penetration inom VR ett insteg inom smartphones väntas börja slå igenom i en kraftig omsättningstillväxt. I oktober 2017 uppgav VD att man för tidiga diskussioner med integrationskunder inom smartphones.
Även en successivt ökad penetration inom olika typer av vanliga datorer bör ske under 2018-2020.

Ovanstående scenario, med beaktande även av en hög marknadsandel enligt bolagets historik och mål, verkar även ha visst stöd av Tobiis årsredovisnings uppgift att bolaget bedömer att totalmarknaden för enbart Tobii Tech kommer att passera 10 miljarder kr någon gång 2021-2024.T ex skulle 25 - 35 % marknadsandel av 10 miljarder kr innebära att Tobii Tech skulle omsätta 2.5 - 3.5 miljarder någon gång 2021-2024, jämfört med endast 0.5 - 1 miljarder kr 2020 i scenariot ovan. 
Vid analysens scenarios slutår 2026 är Tobii Techs omsättning beräknad till 7.5-14 miljarder kr i värderingskalkylen ovan.
Hela perioden 2020-2026 måste den sammanlagda penetrationen i främst smartphonesegmentet och kanske även datorsegmenten generellt följaktligen fortfarande vara kraftigt ökande och slutligen nå en hög nivå i linje med långtidsvisionen om 1 miljard enheter med eyetracking.

En långtidsprognos för eyetracking-marknaden från september 2017 innebär att marknadens värde vid antaget USD=8 kr skulle nästan 10-faldigas i värde från ca 2.1 miljarder kr 2016 till ca 20 miljarder kr år 2025 :


Den långsiktiga aktiekursutvecklingen är mest beroende av Tobii Techs framtida utveckling och hur eyetrackingmarknaden totalt utvecklas men det senare påverkas naturligtvis även av en så stor aktör som Tobii själv och den extra stora framtidssatsning som man t ex nu gör inom VR och smartphones.

Den antagna vägda genomsnittsintäkten per enhet i Tobii Tech 30-40 kr när marknaden i kalkylen ovan har nått 1 miljard enheter är givetvis en mycket osäker parameter i nuläget, men med utgångspunkt från marknadsprognoser verkar kalkylen oberoende av detta rimlig dvs ett möjligt scenario. 

Den framtida genomsnittliga marknadsandelen inom eyetracking totalt i Tobii Tech, antagen till 25-35 % på lång sikt, är även den en stor osäkerhetsfaktor t ex eftersom gamla och nya konkurrenter och också kommer satsa hårt på Tobii Techs snabbväxande volymmarknader, men Tobii hade enligt bolagets VD i juli 2017 ett stort teknologiskt försprång.
En mycket konkurrenskraftig och offensiv FoU-satsning 2017-2019 tillsammans med den redan marknadsledande ställningen inom eyetracking och en kassa på över 600 Mkr 30 juni 2017 bådar gott för en fortsatt hög marknadsandel. 
Tobii bedömer att Apples (SMI),Googles (Eyefluence) och Facebooks (Eye Tribe) förvärv av några mindre eyetrackingbolag är gynnsamma för intresset och marknadsutvecklingen inom t ex virtual reality. 
I oktober 2017 investerade dessutom Intel i ett litet eyetrackingbolag AdHawk med en annan typ av eyetracking-teknik som inte är kamerabaserad och som passar t ex för VR/AR.
Denna analys bedömning är att de olika insteg i marknaden som Apple och innan dess Google och Facebook har gjort genom köp av relativt Tobii mindre konkurrenter kan antas allt annat lika ha minskat totalmarknaden något för de oberoende eyetrackingleverantörerna som Tobii Tech men samtidigt ökat intresset och väntevärdet av eyetrackings totala penetration, speciellt inom de viktiga segmenten VR och smartphones, och slutligen sannolikt minskat konkurrensen till Tobii från de mindre oberoende leverantörerna eftersom dessa jättar knappast kommer bli externa eyetracking-leverantörer i större skala utan kan väntas behålla tekniken till deras egna produkter. 
Därmed bör så långt nettoeffekten bli positiv för Tobii Tech. 
Men om t ex en jätte som Intel genom AdHawk i framtiden kommer bli en konkurrent kanske de blir mer att betrakta som en oberoende leverantör och ett möjligt större hot.
Tobii kan också vara en uppköpskandidat, t ex för Microsoft.

Tobii hade vid årsskiftet 2016/2017 överlägset flest beviljade patent och patentansökningar inom eyetracking om man jämför med deras direkta konkurrenter, och har verkat på eyetracking-marknaden under snart 16 år av kontinuerlig organisk tillväxt, så deras försprång kan antas vara betydande i flera olika avseenden och borga för en fortsatt mycket hög marknadsandel. 
Forskningschefen har berättat mer om nödvändigheten av patentportföljen i en läsvärd länk : https://www.prv.se/sv/prv-for-foretagare/handel-med-andra-lander/sa-har-andra-gjort/tobii/

Slutsatsen är att Tobii med  bör vara en mycket bra långsiktig aktieplacering t o m 2019-2020 utgående från en aktiekurs på 50.50 kr 6 april 2017 (då den första versionen av den kompletta aktieanalysen var färdigställd), och baserat på några bedömt rimliga antaganden utgående från bolagets historiska utveckling, Tobiis egna mål, visioner och marknadsbedömningar och externa marknadsprognoser av eyetrackingmarknaden, men volatiliteten i aktiekursen kan väntas vara fortsatt väldigt hög med mycket överdrivna kursrörelser åtminstone tills Tobii Techs utveckling blir mindre svår att förutse och värdera för aktiemarknadens aktörer. ----------------------------------


PM, rapporter och andra Tobii-nyheter 


Det kom ett PM 29 nov om avtal inom hälsosektorn : 

"Tobii tecknar integrationskund inom hälsosektorn 

Tobii har tecknat samarbets- och leveransavtal med RightEye LLC, ett amerikanskt företag som erbjuder lösningar för undersökningar av olika hälsotillstånd med hjälp av eyetracking. 
Genom att studera ögonrörelser kan symptom på hjärnskakning eller diagnoser som autism 
och Parkinsons identifieras" 

http://mb.cision.com/Main/2874/2402812/759677.pdf 

----------------------------------

VD i Tobii Tech intervjuades i ett Direkt-telegram 28 november 2017.
------------------------------------


Tobii Pro fördubblar hastigheten i ny eye tracker för
beteendeforskning enligt PM 9 november.

-----------------------------------

Q3-rapporten för Tobii visade att Dynavox svacka fortsatte men VD hävdade att det var tillfälliga effekter bl a pga produktbytet till den nya pekskärmsbaserade medicinklassade samtalsapparaten I-110 vilket gav en stor negativ orderstockseffekt som kommer ge positiv effekt Q4 istället (som skedde för Tobii Pro Q2 med positiv effekt Q3). Omsättningen minskade 16 % till 157 Mkr med resultat 9 Mkr motsvarande 6 % rörelsemarginal. Med den nya produktportföljen kan Dynavox erbjuda lösningar oavsett prisnivå, från appar på vanlig konsumentelektronik, till prisvärda behovsanpassade produkter och till medicinklassade lösningar med omfattande tjänstepaket. De nya produkterna har mottagits väl. Det krävs dock volymökningar för att kompensera det breddade produktutbudets lägre genomsnittspriser.
Tobii Pro växte hela 37 % till 80 Mkr i omsättning med rörelseresultat 8 Mkr dvs 11 % rörelsemarginal. De har nått nya kundgrupper och tillämpningsområden. På kort tid har Tobii Pro vunnit affärer inom ett nytt viktigt delsegment som de kallar ”professional performance”. Detta område omfattar kunder inom bl a bilindustrin, processindustri, simulatorer och idrott som använder eyetracking-data i tränings- och utbildningssyfte. Det finns en stor tillväxtpotential inom detta område och det utökar affärsområdets adresserbara marknad markant enligt Tobii. Uppköpta konkurrenten SMI slutar leverera lösningar för beteendestudier vilket visar på en positiv sida för Tobii av teknologijättars uppköp av flera mindre eyetracking-bolag.
Tobii Techs externa omsättning ökade Q3 47 % till 13 Mkr. Inom VR är aktiviteten mycket stor. Man för affärsdiskussioner vilket har lett fram till fem stora projekt med potentiella kunder och partners. Dessa projekt befinner sig i prototyp- eller produktutvecklingsfas med  möjliga marknadslanseringar under slutet av 2018 eller under 2019. Utöver detta förs dialog med ytterligare ett 10-tal potentiella kunder och partners. VD har stark tilltro till Tobiis förmåga att på sikt bygga en substantiell affär inom VR. Därutöver ser de även ett initialt intresse från ett flertal aktörer inom AR (Augmented Reality). I september presenterade Microsoft och Tobii ett samarbete för att integrera ögonstyrning i Windows som den ”femte input-metoden” efter tangentbord, mus, touch och penna. Tobii förväntar sig att Apples lansering av ansiktsigenkänning i iPhone X kommer bidraga till att öka intresset för smarta kamerabaserade sensorer inom Smartphones, inklusive i förlängningen eyetracking.

---------------------------------------

Tobiis VD Henrik Eskilsson intervjuades i Dagens Industri 13 september efter att Apples nya Iphone X har presenterats som har ansiktsigenkänningscensor. Det kommer enligt honom leda till ett ökat intresse för olika tillämpningar för kamerabaserade censorer och då främst iris- och ansiktsigenkänning och eyetracking vilket gynnar Tobii. Han tror att det kommer finnas sensorer för båda tillämpningarna i datorer, telefoner och VR-headsets.------------------------------------------

"Starbreeze upprepar sin bedömning att massproduktion av virtual reality-headsetet StarVR ska komma i gång mot årsskiftet, ett headset som väntas innehålla Tobiis ögonstyrningsteknologi." enligt ett Direkt-telegram 24 augusti 2017.


----------------------------------------


Tobiis ögonstyrningsteknologi kommer att användas i det amerikanska e-sporteventet Eleague, ett event med en mångmiljonpublik.
---------------------------------------


Tobii och Microsoft samarbetar med att införa stöd för eyetracking i operativsystemet Windows 10 enligt ett PM 1 augusti 2017 !----------------------------------