- JulRecept - Julkort - JulSnaps - Snapsvisor - Skicka ett e-julkort - Rimlexikon - Julgodis - Julmönster - Sticka, brodera, virka - Luciasidan - Juklappstips -
WntResearch

WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 är riktad mot metastaseringsprocessen i bröst-, kolon- och prostatacancer dvs några av världens största cancerindikationer. Det finns ett 40-tal publicerade vetenskapliga studier som stödjer Foxy-5 i dessa 3 cancerindikationer. Ett första fungerande antimetastaseringsläkemedel vore givetvis revolutionerande eftersom metastaseringsprocessen orsakar omkring 90 % av dödsfallen i cancer. Sommaren 2020 väntas interimsdata för effekt från den i Spanien pågående Fas II-studien NeoFox i koloncancer vilket utgör en enormt stor trigger. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03883802?term=foxy-5&rank=3 

Interimsdatan avser antimetastaseringseffekt av Foxy-5 som detekteras genom cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) som är en biomarkör som enligt bolaget kan ge utslag upp till 36 månader innan en metastas kan upptäckas på vanligt sätt. Givet bra effektdata enligt ctDNA så är exit ett mål enligt VD 9 april 2019 och aktiekursen skulle sannolikt ha potential att flerfaldigas från nuvarande nivå tack vare den enormt stora värdepotentialen med 3 potentiella blockbuster-indikationer för Foxy-5. 

Som framgår nedan finns numera effektdata i möss som visar att Foxy-5 in vivo bl a reducerar mängden cancerstamceller vilka sannolikt helt eller delvis är orsak till återfall och metastasering i koloncancer även efter bortoperation av primärtumören. Försäljningspotentialen för Foxy-5 enbart i koloncancer är ca 2.3 miljarder USD årligen enligt bolaget.

I nyemissionsmemorandumet från april 2019 uttryckte sig bolaget mycket offensivt : 

"WntResearch bedömer att om Foxy-5 sätts in tidigt efter tumörupptäckt så kommer överlevnaden hos cancerpatienter med lågt uttryck av WNT5A i sina primära kolontumörer att öka på ett betydande sätt. Detta innefattar cirka 40–50 procent av alla patienter med koloncancer."

Bland bolagets målsättningar 2019-2020 enligt memorandumet finns partnerskap för Foxy-5 och förberedelse för licensavtal för Box-5 :

• Att aktivt monitorera och stimulera inklusion av patienter till den kliniska studien för att så tidigt som möjligt nå tillräckligt antal utvärderingsbara patienter.

• Kommunicera indikationsdata från första delen av fas 2-studien.

• Fortsatt driva prekliniskt arbete med att utreda den fulla potentialen för Foxy-5 i olika indikationer.

• Att driva den prekliniska processen för Box-5 för att stärka patentansökan och förbereda för en licensiering av psoriasisindikationen. 

• Underhålla och bevaka Bolagets patentportfölj.

• WntResearch har härutöver som primärt mål att finna en partner för den fortsatta utvecklingen av Foxy-5 inom cancerområdet.

Jag bedömer att risk/reward för att syna interimsresultat för Fas II-utfallet i koloncancer sommaren 2020 är väldigt bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga mycket hög absolut risk i Fas II-utfallet i koloncancer. 

Min nuvarande grova uppskattning efter att ha följt bolaget sedan 2013 är att framgångschansen i Fas II-studien i koloncancer kan vara i storleksordningen 30-50 % där jag bedömer att den största riskfaktorn är huruvida Foxy-5 når fram och kan signalera relevant i tillräckligt många cancerceller (inkl cancerstamceller) och tillräckligt länge. 
Av de föregående Fas I- och Fas Ib-studierna kan man av offentliggjorda data inte dra någon säker slutsats i någon riktning om just detta, och det accentuerades i april 2019 eftersom det numera i prekliniska studier är visat att Foxy-5 (via 15-PGDH, anti COX-2 och anti betacatenin) i möss reducerar mängden cancerstamceller vilkas förändring inte mättes i de föregående kliniska studierna men som skulle kunna vara en bidragande eller t o m hela orsaken till återfall i cancer och metastasering. Dock visades i Fas I-studierna att farmakokinetiken inte borde vara en begränsande faktor för Foxy-5 att signalera relevant och i djurstudierna fungerade detta. Själva mekanismerna i koloncancer antaget tillräcklig sådan signalering av Foxy-5 (och Wnt-5a) är relativt väl utredda enligt egna och externa studier som framgår med utförliga kommentarer i en länk längre ned.

8 april meddelades i PM att CSO Tommy Anderssons m fl fått en ny preklinisk koloncancerstudie publicerad där Foxy-5 för första gången testades in vivo och visade sig bl a reducera antalet cancerstamceller vilket är i linje med en extrapolering av tidigare intern och extern Foxy-5-, Wnt-5a- och prostaglandin 2-relaterad publicerad forskning från 2014-2016, och det innebär att Foxy-5 har visad potential att motverka metastaseringsprocessen även om den enbart skulle innefatta cancerstamceller. Tidigare finns dessutom visat externt att Wnt-5a motverkar EMT-processen i koloncancer vilket i detta fall sannolikt innebär att Foxy-5 gör detsamma dvs motverkar att epiteliala tumörceller blir mesenkymala och därmed mer cancerstamcell-liknande och lättrörliga med potential att metastasera.  

En nyhet är också att Foxy-5 in vivo motverkar prostaglandin E2 (PGE2) inte bara genom att uppreglera 15-PGDH utan även nedreglera COX-2. PGE2 främjar annars cancerstamceller. Men dessutom visades, liksom in vitro i tidigare studier, att Foxy-5 in vivo motverkar betacatenin-signalering som också annars gynnar cancerstamceller i koloncancer. Det är således via 3 signalvägar och 2 huvudmekanismer som Foxy-5 in vivo minskar mängden cancerstamceller i koloncancer enligt den nya studien. http://ar.iiarjournals.org/content/39/4/1719.full

Tidigare är det också, dvs det jag kallar den (viktiga) kliniska återkopplingen, visat att högt uttryck av 15-PGDH (och av Wnt-5a) i primärtumören i koloncancer är associerat med en många års ökad medianöverlevnad jämfört med lågt uttryck, vilket styrker att signaleringsvägen i fråga, dvs den som Foxy-5 verkar genom, är mycket viktig för koloncancerpatienters överlevnadschanser.

16 april meddelades i PM att en patentansökan har lämnats in om att Foxy-5 kan förstärka effekten av checkpointhämmare, visat in vitro i bröstcancer och i Fas II-studiens indikation koloncancer vilket är ett mycket överraskande och naturligtvis positivt fynd eftersom checkpointhämmare blir allt vanligare i olika immunterapier mot cancer. Checkpointhämmare är t ex godkända i Fas II-studiens indikation koloncancer. Big Pharmas intresse för Foxy-5 kan, allt annat lika, väntas öka efter detta eftersom det förstärker motiven att använda Foxy-5 i kombinationsbehandlingar med checkpointhämmare. https://mb.cision.com/Main/11610/2789935/1026866.pdf

2 augusti meddelade WntResearch i ett PM bl a att man expanderar Fas II-studien i koloncancer till Ungern, och att det endast får liten påverkan på den finansiella planen, och att "bolagets mål att få data som ger indikation på att Foxy-5 motverkar spridning av koloncancer vid halvårsskiftet nästa år kvarstår" https://mb.cision.com/Main/11610/2872817/1084727.pdf

30 augusti meddelade WntResearch i ett PM att WntResearch och Sage-group inleder samarbete för att accelerera arbetet med att identifiera och engagera potentiella partners inför resultat från den pågående fas 2-studien med Foxy-5.


Det är förstås mycket bra att man satsar på professionell hjälp för att nå ett eventuellt avtal. 

"Vi vill starta arbetet pro-aktivt och skapa en kontinuerlig dialog med ett urval av intressanta partners, så att vi är redo för affärsdiskussioner i samband med att viktiga data läser ut från vår pågående fas 2-studie. Sage blir en del av vårt team och jag ser mycket fram emot detta samarbete”, säger WntResearchs vd Peter Morsing."

Det bästa vore det som jag i princip har önskat av bolaget i många år, nämligen ett avtal för Foxy-5 i alla tre huvudindikationerna och rimligen innan Fas II-studiens interimsutfall blir känt så att inte de befintliga aktieägarna bara får en enda chans och måste ta hela risken i utfallet av Fas II-studien i koloncancer. Eftersom risk/reward värderingsmässigt nu är exceptionellt gynnsam skulle en sådan utlicensiering om den vore möjlig att genomföra ändå kunna innebära en trots kursuppgång kvarvarande mycket fin risk/reward men till mycket lägre total risk för befintliga aktieägare. Peter Morsing verkar vara den förste driftige VD i WntResearch som skulle kunna lyckas med detta. 


Två prekliniska studier utförda av en fransk CRO har lämnats in och kompletterat en tidigare patentansökan avseende Box-5 mot psoriasis, och fler prekliniska studier planeras enligt ett PM 10 september 2019.
https://www.spotlightstockmarket.com/en/market-overview/news/news-article/?id=52906&publisher=370Bolaget planerar inte att utveckla Box-5 för psoriasis-indikationen helt i egen regi utan genom någon form av samarbete. Det fanns redan innan den ursprungliga patentansökan lämnades in ett visst prekliniskt stöd för Box-5 i psoriasis enligt flera externa studier.

26 september 2019 kom ett PM om Fas II-studien i koloncancer. Där berättas bl a om att man gjorde en protokolljustering för att förbättra Foxy-5:s möjligheter vilket fördröjt rekryteringstakten av patienter, men andra åtgärder har vidtagits för att höja takten. Minst det dubbla antalet mot nuvarande 14 patienter behövs för utvärderingen av ctDNA som man har aviserat till Q2 2020.

Det kan enligt min bedömning finnas en risk att kassan fylls på igen i ännu en nyemission innan interimsdata från Fas II-studien nås 2020 om inte samarbetet med SAGE leder till extern finansiering.


​Fas II-studien i koloncancer har rekryterat 20 patienter enligt ett PM 4 november, vilket innebär att en säkerhetskontroll när alla dessa är behandlade kan genomföras i februari 2020 som planerat. Det bör enligt min tolkning innebära att om 28 patienter krävs för första interimsanalys för effekt via ctDNA så borde sådan kunna ske ca 6 månader efter december i år dvs i juni 2020 om patientrekryteringen flyter på bra som senaste månaden då 6 patienter rekryterades i oktober 2019.Ett mycket brett externt och internt prekliniskt forskningsunderlag för Foxy-5 i koloncancer inför Fas II-utfallet finns beskrivet här inkl flera studier med lovande retrospektiva kliniska överlevnadsdata. https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81088&user=9801

En (riskjusterad) värderingskalkyl finns länkad här som visar en enormt gynnsam risk/reward, och potential om Fas II-studien lyckas eller om ett bra avtal nås redan innan Fas II-utfallet i koloncancer så att fler finansierade chanser fås, dvs även i bröst- och koloncancer där potentialen i båda fallen är likartat (väldigt) stor som i koloncancer.Det prekliniska forskningsunderlaget är även där utmärkt. https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81092&user=9801

En beskrivning av min kvalitativa bedömning av riskerna i Fas II-studierna finns här. https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81117&user=9801

Många bra nyheter presenterades 2018 i WntResearch. https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81144&user=9801

WntResearchs låga bolagsvärde 236 Mkr 2 sept 2019 kunde t ex jämföras med cancerkollegan RhoVacs 295 Mkr också med inriktning mot att bekämpa metastasers uppkomst, men med ca 25 % högre noterat bolagsvärde trots att deras RV001-projekt enligt erfarenhet från många andra kliniska studier och enligt känd immunologi har en ytterst liten chans att i slutändan nå marknadsgodkännande pga att dess målprotein RhoC är kroppseget och finns naturligt t o m högt uttryckt utanför metastaser dvs i blodkärlens väggar enligt senare års forskning. Det har såvitt känt aldrig lyckats förr att nå marknadsgodkännande med kroppsegna målprotein och med enkla vaccin i lösning riktade mot dem pga thymuskörtelns helt normala och ändamålsenliga funktion att förhindra att immunsystemet angriper frisk vävnad. Det är bl a därför forskare har utvecklat monoklonala antikroppar istället för att nå vissa kroppsegna intressanta målprotein inom cancer eller prövar andra likaså dyrare och mer komplicerade tekniker som CAR-T m fl. I sammanhanget kan nämnas att Immunicums ilixadencel till skillnad från RhoVacs RV001 endast initierar ett immunsvar mot tumörers unika proteiner genom deras peptid-baserade neoantigen vilket medför en enormt gynnsam biverkningsprofil och kan bidra till att förklara att hittills 5 av 45 patienter i Immunicums MERECA-studie har blivit av med alla metastaser. I sammanhanget kan också nämnas att ExpreS2ion Biotech Holdings joint-venture AdapVac utvecklar en virusliknande partikel-teknologi där även kroppsegna antigen kan tillfogas som trots det t ex kan skapa ett antikroppsbaserat starkt immunsvar i djurförsök mot t ex HER2 bröstcancer tack vare den virusliknande uppbyggnaden av vaccinet vilket skulle kunna konkurrera med dyra monoklonala antikroppar som blockbustern Herceptin.

Forskaren professor Magnus Essand håller uppenbarligen med : 

"Cancervacciner baserade på icke-muterade kroppsegna antigen så som onkofetala antigen eller antigen som överuttrycks av tumörer men finns till en lägre grad även i frisk vävnad (som t ex RhoC gör - min anmärkning och kursivering) har utvärderats i ett stort antal kliniska studier. De är i allmänhet säkra men kliniskt sett tyvärr ineffektiva." Disclaimer


loparn med mer om mina aktieinnehav


.