Omvandla Byte till Kilobyte - Byte till Megabyte - Byte till Gigabyte   -> 
Immunicum

Immunicums T-cellsaktiverare ilixadencel har en enormt stor och bred potential genom att läggas till och kombineras med olika befintliga cancerbehandlingar om t ex checkpointhämmare eller sunitinib ingår eftersom dessa kan synergistiskt motverka tumörers egen suppression av kroppens immunsystem nära tumören, så att dessa läkemedel kan bana väg för det som dock de själva saknar dvs ilixadencels smarta "primer"-funktion att automatiskt efter injektion i tumören leda till att patientens immunsystem kan identifiera cancercellers hela repertoar av personliga tumörspecifika neoantigen och därmed speciellt kan ge upphov till en bred aktivering av tumörspecifika CD8+ T-celler som kan söka upp och döda patientens tumörceller, och det gäller i alla cancerindikationer med solida tumörformer med injicerbara tumörer tack vare att ilixadencel har en generell verkningsmekanism. 
Man kan säga att läkemedel som checkpointhämmare och sunitinib å ena sidan minskar tumörers eget försvar medan ilixadencel å den andra sidan ökar själva anfallsstyrkan, dvs verkningsmekanismerna kan synergistiskt dra nytta av varandra i kampen mot tumören.
Den exceptionellt gynnsamma biverkningsprofilen av ilixadencel är dessutom en stor konkurrensfördel vid olika kombinationsbehandlingar.

En mycket stor närliggande trigger i Immunicum är utfallen för de två primära effektmåtten, dvs överlevnadsfrekvensen efter 18 månader och medianöverlevnaden i Fas II-studien MERECA med ilixadencel i njurcancer jämfört med kontrollgruppen, vilka ska presenteras i september 2019. 
MERECA är den första lite större studie i Fas II som kan komma att för t ex Big Pharma visa upp fördelen med att lägga till en neoantigenbaserad T-cellsaktiverare som ilixadencel till en cancerbehandling och med det åstadkomma både kraftigt ökad tumörspecifik CD8+ T-cellsinfiltration och en kliniskt relevant överlevnadseffekt, dvs en princip som i så fall även kan överföras till fler cancerindikationer om ilixadencel även där kombineras med lämpliga cancerläkemedel som kan väntas fungera synergistiskt med ilixadencels verkningsmekanism t ex checkpointhämmare som f n finns godkända i 8 olika cancerindikationer.

Den efter många års uppföljning konstaterade medianöverlevnaden på hela 48 månader jämfört med referensdatans 14-16 månader med enbart standardbehandling i den genomförda mindre (11 patienter) Fas I/II-studien i njurcancer med ilixadencel  (i kombination med sunitinib eller pazopanib) ökar, allt annat lika, framgångschansen i Fas II-studien MERECA. 58 patienter i den studien behandlades först med ilixadencel och 5-8 veckor efter bortoperation av primärtumören inleddes behandlingen med sunitinib och 30 patienter utgjorde kontrollgrupp som inte fick ilixadencel men samma behandling i övrigt.
 
Att Ilixadencel aktiverade tumörspecifika CD8+ T-celler som sedan infiltrerade tumörer i Fas I/II-studien i njurcancer och enligt  interimsdata efter 12 rekryterade patienter från MERECA-studien styrker dessutom verkningsmekanismen vilket bl a tillsammans med den stora medianöverlevnadseffekten väntas medföra en relativt hög chans för framgång även i MERECA och i så fall ett betydande kurslyft och god chans för ett lukrativt avtal om ilixadencel med Big Pharma som skulle kunna finansiera och inleda ännu fler kombinationsstudier i olika cancerindikationer där ilixadencels kompletterande  CD8+ T-cellsaktivering utnyttjas, utöver de som Immunicum redan bedriver i den under januari 2019 inledda stora ILIAD-studien där ilixadencel kombineras med checkpointhämmare.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02432846


Jag bedömer att risk/reward för att syna Fas II-utfallet i njurcancer (MERECA-studien) är mycket bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga hög risk. Min nuvarande bedömning är att framgångschansen i MERECA-studien är långt över 50 % vilket är högt i cancersammanhang. En utförligare motivering för detta finns här. 

Vid ett eventuellt starkt utfall i MERECA har aktien en potential att flerfaldigas under 2019-2020 eftersom det skulle kunna bädda för ett lukrativt licensavtal med Big Pharma i många olika cancerindikationer eftersom ilixadencels verkningsmekanism är generell för injicerbara solida cancertumörer och sannolikheten för marknadsgodkännande skulle öka i alla dessa när ilixadencel kombineras med lämpliga cancerläkemedel.

Om man antar att sannolikheten i genomsnitt ökar till omkring 50 % vilket bör vara en rimlig bedömning i synnerhet som checkpointhämmares verkningsmekanism mycket väl kompletterar ilixadencels egen i Immunicums pågående ILIAD-studie i icke-småcellig lungcancer, magcancer och huvud/hals-cancer med en enligt prekliniska studier synergistisk effekt, skulle riktkursen enligt Edisons analysuppdatering i juni 2019 länkad nedan motiveras kunna öka till omkring 59 kr per aktie.  

Men ilixadencel har potential i ännu fler cancerindikationer. Om man värderade den fulla potentialen borde en sådan fortfarande riskjusterad värdering hamna uppåt 100 kr per aktie, och t o m över 100 kr om man kalkylerar med en betydligt högre royalty än Edisons sannolikt lågt antagna 7.5 %.

Immunicum bedömer att Ilixadencel har potential att bli en nyckelkomponent i kombinationsbehandlingar mot solida cancertumörer vilket innebär en enormt stor långsiktig värdepotential som jag oriskat i nuläget grovt uppskattar till flera hundra kr per aktie, givet nuvarande aktieantal (drygt 92 M). För en Big Pharma som inlicensierar ilixadencel eller köper upp det (eller Immunicum) skulle motsvarande värde normalt bli ännu högre.

Enbart de 6 indikationer som Immunicum har genomförda eller pågående kliniska studier i omfattar totalt ca 4.5 miljoner årligen insjuknade patienter i hela världen. 

Merck KGaA och Pfizer från vilka Immunicum enligt avtal hösten 2018 får gratis checkpointhämmare (anti-PD-L1, avelumab) i magcancer och huvud/hals-cancer har uppenbarligen en god insyn i projektet och vore möjliga logiska licenstagare av ilixadencel. Avtalet kan ses som en slags verifiering av dessa Big Pharmas bedömning av ilixadencels verkningsmekanism som tillräckligt lovande att kombinera med checkpointhämmare.
Enligt SwedenBIO var det de som tog kontakt med Immunicum och inte tvärtom. 

Det intressantaste med verkningsmekanismen av ilixadencel är att dess främmande (allogena) dendritiska celler som är aktiverade till att frisätta immunostimulerande faktorer, inkl kemokiner och cytokiner, i en valfri injicerbar solid tumör i en kedja av mekanismer medför att även olika individuella tumörspecifika neoantigen utan att man på förhand behöver identifiera dem blir "automatiskt" presenterade för immunförsvaret så att cytotoxiska CD8+ T-celler känner igen och dödar cancerceller med sådana neoantigen, och detta med en i cancersammanhang mycket billig metod. 
De allra senaste åren har några olika forskargrupper gjort lovande försök med neoantigen-baserad immunterapi i små studier, men det har varit med mer komplicerade metoder t ex där tumörspecifika neoantigen först måste identifieras och sedan tillföras patienten. Immunicums koncept är sannolikt unikt som "automatiskt" utnyttjar tumörcellers hela repertoar av neoantigen med en i cancersammanhang mycket billig metod där ilixadencel kan lagras i flera år och sedan ges till olika patienter utan behov av individuell anpassning.

Initialt bidrar de i en tumör injicerade allogena dendritiska cellerna i ilixadencel till att en önskvärd lokal inflammatorisk miljö uppkommer. Deras frisatta kemokiner lockar dit kroppsegna (autologa) immunceller såsom NK-celler (natural killer) som dödar tumörceller och egna dendritiska celler som i sin tur tar upp döende tumörceller. Ilixadencel frisätter även cytokiner som leder till mognad av autologa dendritiska celler och ökar korspresentation av neoantigen. De autologa dendritcellerna vandrar sedan mot lymfkörtlar och presenterar där tumörcellers proteinfragment i komplex på cellytan, inkl neoantigen, för naiva T-celler som utvecklas till specialiserade cytotoxiska   T-celler (CD8+), mördarceller, som på så sätt lär sig att känna igen och döda tumörceller med sådana neoantigen. 
Cancertumörers celler muterar ibland och ger upphov till dessa neoantigen vilka förekommer i olika hög grad i olika tumörtyper och hos olika patienter men inte någon annanstans i kroppen. Ju fler neoantigen med desto högre sannolikhet, allt annat lika, kan ilixadencel väntas generera ett tillräckligt starkt tumörspecifikt immunsvar. 
Cancerindikationer med relativt hög genomsnittlig förekomst av neoantigen är t ex de 6 indikationer där Immunicum har ett pågående kliniskt program. Andra exempel är blåscancer, matstrupscancer, kolorektal cancer, livmodercancer (inkl livmoderhalscancer), äggstockscancer och prostatacancer. 
Det kan då vara en stor fördel om checkpointhämmare redan finns marknadsgodkända så ilixadencel kan kombineras med dessa så att en sannolik synergieffekt kan uppkomma och det gäller f n förutom i de tre stora ILIAD-indikationerna även i njurcancer, levercancer, blåscancer, kolorektal cancer och livmoderhalscancer. Dessutom pågår det kliniska studier med checkpointhämmare i matstrupscancer, äggstockscancer och prostatacancer. 

De mest uppenbara cancerindikationerna i nuläget med tydlig potential för ilixadencel att marknadsgodkännas efter pivotala kombinationsstudier måste vara i de 8 cancerindikationer där checkpointhämmare är godkända dvs de tre ILIAD-indikationerna, njurcancer, levercancer, blåscancer, kolorektal cancer och livmoderhalscancer, om man ser till verkningsmekanismernas synergi dvs att ilixadencel kan framkalla ett brett neoantigen-inducerat tumörspecifikt T-cellsvar, och checkpointhämmare kan motverka att dessa T-celler får svårt att angripa tumören pga dess försvar att aktivera checkpoints på T-celler.

Om ilixadencel i vissa patienter ändå får för dålig effekt kan det bero på att tumören kan ha utvecklat andra försvarsmekanismer som t ex att de inte presenterar några neoantigen på tumörcellytan. De lovande resultaten i Fas I/II-studien i njurcancer visade dock att ilixadencel totalt sett hade tillräckligt hög effekt för att höja medianöverlevnaden och det kraftigt vilket bl a sannolikt beror på en synergieffekt med i det fallet tyrosinkinashämmarna sunitinib respektive pazopanib.

Att neoantigen numera är heta mål för Big Pharma visas t ex av Genentech/Roches mångmiljardaffär med Adaptive Biotechnologies i januari 2019 gällande deras plattform för att hitta T-cellsreceptorer som kan känna igen tumörcellers neoantigen. Ilixadencel kan mycket grovt sägas redan ha en liknande funktion "inbyggd" i själva läkemedelskandidaten och genom dess administrering i tumörer, vilket f ö bidrar till den sannolikt höga kostnadseffektiviteten bl a pga den mycket låga tillverkningskostnaden.

En vetenskaplig review om ilixadencel från juni 2018.

Ilixadencel ges i kombination med checkpointhämmare i den i januari 2019 inledda stora ILIAD-studien med 150 patienter där verkningsmekanismerna kompletterar varandra med en förväntad, i prekliniska studier principiellt redan visad, synergieffekt (vilken således även verkar uppkomma med t ex sunitinib i njurcancer) eftersom checkpointhämmare minskar tumörers försvar mot kroppens T-cellers eventuella attack mot tumörceller medan ilixadencel förstärker T-cellers angrepp på tumörceller genom att T-celler exponeras för neoantigen och på så sätt lär sig känna igen, uppsöka och döda tumörceller. 
Därför är kombinationen ilixadencel och checkpointhämmare (anti-PD-1, amerikanska Mercks pembrolizumab i) i ILIAD-studien i Fas Ib/II i  icke småcellig lungcancer och (anti-PD-L1, tyska Merck KGaAs och Pfizers avelumab) i huvud- och halscancer och magcancer mycket välmotiverad och bör ha god chans för framgång. 

Även vid ett mot förmodan svagt utfall i Fas II-studien MERECA i njurcancer finns därför chanser kvar i redan pågående kliniska studier genom ILIAD-studiens 3 stora cancerindikationer. Redeye räknar med top-line utfall för ILIAD-studien redan H2 2020. Det skulle i så fall innebära att det finns full finansiering för 2 väldigt avgörande utfall + tid till eventuellt avtal vilket innebär en lägre risk än om endast MERECA-utfallet är finansierat.
Kassan var ca 393 Mkr 31 mars 2019 och ska räcka till slutet av 2021. Den i december 2018 genomförda nyemissionen kan bli den sista innan ett avtal eller uppköp. 

Fler triggers 2019 utöver MERECA-utfallet i september 2019 är första data från Fas Ib-delen av ILIAD-studien sannolikt under H2 2019 och eventuella ytterligare prekliniska utfallsdata från olika kombinationer av ilixadencel och checkpointhämmare etc.

Som väntat tillförde resultatet presenterat 12 juni 2019 i den mycket lilla GIST-studien sannolikt relativt få ytterligare ledtrådar inför det mycket viktiga MERECA-utfallet t ex eftersom det redan hade gått så långt att 1:a linjens tyrosinkinashämmare hade ersatts av 2:a, 3:e eller 4:-e linjens TKI enligt inklusionskriterierna. I MERECA gavs ju ilixadencel på nyligen diagnosticerade patienter kring ett par månader innan sunitib-behandlingen påbörjades. Att 1/3 av patienterna i GIST-studien ändå svarade på behandlingen med partiell tumörregress är positivt, i synnerhet som att det inte alls är säkert att ilixadencel passar ihop bra med de andra tyrosinkinashämmare i GIST än sunitinib. En fortsatt gynnsam säkerhetsprofil är förstås också lite positivt, främst eftersom det sker i en tredje cancerindikation förutom njurcancer och levercancer,  vilket tillsammans med verkningsmekanismens profil fortsatt styrker att ilixadencel sannolikt har gynnsam säkerhetsprofil i alla cancerindikationer eftersom det enbart aktiverar CD8+ T-celler mot unika tumörspecika antigen, dvs neoantigen, och inte mot frisk vävnad eftersom sådan inte innehåller neoantigen.
"Vid en sjukdom med begränsade behandlingsalternativ är det ett betydande framsteg att se en partiell respons hos två av sex GIST-patienter i långt framskridet skede, eftersom sjukdomen vid det här stadiet har utvecklat resistens mot standardbehandling med tyrosinkinashämmare, säger den huvudansvariga prövaren Robert Bränström, MD och docent vid Karolinska Universitetssjukhuset."


Det är inte bara preparat av typen "immunbroms"-hävare som checkpointhämmare och sunitinib som ilixadencel kan kombineras med utan även immunförstärkare som förstärker CD8+ T-cellsaktiveringen efter att ilixadencel har initierat den. Prekliniska data presenterades på ESMO-kongressen 22 oktober 2018 där man alternativt använde immunförstärkaren anti-CD137 eller checkpointhämmaren anti-PD-1 tillsammans med en musversion av ilixadencel och i båda fallen uppnåddes en synergistisk antitumöreffekt. 

Det finns t ex denna externa studie publicerad om anti-CD137. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28923858

Immunicum ingick avtal med Merck KGaA och Pfizer enligt ett PM 16 november 2018.

VD i lång intervju 2 december 2018.

En artikel om Immunicum från 5 december 2018.

En intervju med VD 6 januari 2019.

En intervju gjord av nyhetsbyrån Direkt med VD 9 januari 2019.

En artikel och intervju med VD 25 februari 2019.

En artikel från 19 mars 2019 om Immunicum

Immuniums årsredovisning för året 2018 innehåller utförlig information om ilixadencels verkningsmekanism m m, speciellt sid 12-30 kan rekommenderas.

Immunicums presentation från maj 2019 är mycket läsvärd och det framgår tydligt hur väl ilixadencel är positionerad som primer enligt figurerna på sid 7-9.

Edison värderade Immunicum till 21.70 kr per aktie 27 juni 2019.Disclaimer


loparn med mer om mina aktieinnehav

.

.
.