- JulRecept - Julkort - JulSnaps - Snapsvisor - Skicka ett e-julkort - Rimlexikon - Julgodis - Julmönster - Sticka, brodera, virka - Luciasidan - Juklappstips -
WntResearch

WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 är riktad mot metastaseringsprocessen i bröst-, kolon- och prostatacancer dvs några av världens största cancerindikationer.
Ett första fungerande antimetastaseringsläkemedel vore givetvis revolutionerande eftersom metastaseringsprocessen orsakar omkring 90 % av dödsfallen i cancer. 

WntResearchs nyemission på 25.4 Mkr fulltecknades i april 2019 helt utan dyra garanter och den väntas finansiera bolaget till sommaren 2020 då interimsdata för effekt väntas från den i pågående Fas II-studien NeoFox i koloncancer vilka utgör en mycket stor trigger.
Interimsdatan avser antimetastaseringseffekt av Foxy-5 som detekteras genom cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) som är en biomarkör som enligt bolaget kan ge utslag upp till 36 månader innan en metastas kan upptäckas på vanligt sätt. 
Tidiga indikationer på eventuell effekt väntas bli kända sommaren 2020 enligt bolaget.
Givet bra effektdata  enligt ctDNA så är exit ett mål enligt VD 9 april 2019 och aktiekursen skulle sannolikt flerfaldigas från  nuvarande nivå. 
Som framgår nedan finns numera effektdata i möss som visar att Foxy-5 in vivo bl a reducerar mängden cancerstamceller vilka sannolikt helt eller delvis är orsak till återfall och metastasering i koloncancer även efter bortoperation av primärtumören.

Försäljningspotentialen för Foxy-5 enbart i koloncancer är ca 2.3 miljarder USD årligen enligt bolaget.

I nyemissionsmemorandumet från april 2019 uttrycker sig bolaget mycket offensivt : 

"WntResearch bedömer att om Foxy-5 sätts in tidigt efter tumörupptäckt så kommer överlevnaden hos cancerpatienter med lågt uttryck av WNT5A i sina primära kolontumörer att öka på ett betydande sätt. Detta innefattar cirka 40–50 procent av alla patienter med koloncancer."

Bland bolagets målsättningar 2019-2020 enligt memorandumet finns partnerskap för Foxy-5 och förberedelse för licensavtal för Box-5 :

• Att aktivt monitorera och stimulera inklusion av patienter till den kliniska studien för att så tidigt som möjligt nå tillräckligt antal utvärderingsbara patienter.
• Kommunicera indikationsdata från första delen av fas 2-studien.
• Fortsatt driva prekliniskt arbete med att utreda den fulla potentialen för Foxy-5 i olika indikationer.
• Att driva den prekliniska processen för Box-5 för att stärka patentansökan och förbereda för en licensiering av psoriasisindikationen. 
• Underhålla och bevaka Bolagets patentportfölj.
• WntResearch har härutöver som primärt mål att finna en partner för den fortsatta utvecklingen av Foxy-5 inom cancerområdet.

Jag bedömer att risk/reward för att senare syna interimsresultat för Fas II-utfallet i koloncancer är mycket bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga mycket hög risk i Fas II-utfallet. 
Min nuvarande grova uppskattning är att framgångschansen i Fas II-studien i koloncancer kan vara i storleksordningen 30-50 % där den största riskfaktorn är huruvida Foxy-5 når fram och kan signalera relevant i tillräckligt många cancerceller (inkl cancerstamceller) och tillräckligt länge. Av de föregående Fas I- och Fas Ib-studierna kan man av offentliggjorda data inte dra någon säker slutsats i någon riktning om just detta, och det accentuerades i april 2019 eftersom det numera är visat att Foxy-5 (via 15-PGDH, anti COX-2 och anti betacatenin) i möss reducerar mängden cancerstamceller vilkas förändring inte mättes i de föregående kliniska studierna men som skulle kunna vara en orsak till återfall i cancer och metastasering. 
Dock visades då att farmakokinetiken inte borde vara en begränsande faktor för Foxy-5 att signalera relevant och i djurstudierna fungerade detta. Själva mekanismerna i koloncancer antaget tillräcklig sådan signalering av Foxy-5 (och Wnt-5a) är relativt väl utredda enligt egna och externa studier som framgår nedan. 

8 april meddelades i PM att CSO Tommy Anderssons m fl fått en ny preklinisk koloncancerstudie publicerad där Foxy-5 för första gången testades in vivo och visade sig bl a reducera antalet cancerstamceller vilket är i linje med en extrapolering av tidigare intern och extern Foxy-5-, Wnt-5a- och prostaglandin 2-relaterad publicerad forskning från 2014-2016, och det innebär att Foxy-5 har visad potential att motverka metastaseringsprocessen även om den enbart skulle innefatta cancerstamceller. 
Tidigare finns dessutom visat externt att Wnt-5a motverkar EMT-processen i koloncancer vilket i detta fall sannolikt innebär att Foxy-5 gör detsamma dvs motverkar att epiteliala tumörceller blir mesenkymala och därmed mer cancerstamcell-liknande och lättrörliga med potential att metastasera.  
En nyhet är också att Foxy-5 in vivo motverkar prostaglandin E2 (PGE2) inte bara genom att uppreglera 15-PGDH utan även nedreglera COX-2. PGE2 främjar annars cancerstamceller. Men dessutom visades, liksom in vitro i tidigare studier att Foxy-5 in vivo motverkar betacatenin-signalering som också annars gynnar cancerstamceller i koloncancer. 
Det är således via 3 signalvägar och 2 huvudmekanismer som Foxy-5 in vivo minskar mängden cancerstamceller i koloncancer enligt den nya studien.
Tidigare är det också, dvs det jag kallar den (viktiga) kliniska återkopplingen, visat att högt uttryck av 15-PGDH (och av Wnt-5a) i primärtumören i koloncancer är associerat med en många års ökad medianöverlevnad jämfört med lågt uttryck, vilket styrker att signaleringsvägen i fråga är mycket viktig för koloncancerpatienters överlevnadschanser.

16 april meddelades i PM att en patentansökan har lämnats in om att Foxy-5 kan förstärka effekten av checkpointhämmare, visat in vitro i bröstcancer och i Fas II-studiens indikation koloncancer vilket är ett mycket överraskande och naturligtvis positivt fynd eftersom checkpointhämmare blir allt vanligare i olika immunterapier mot cancer. Checkpointhämmare är t ex godkända i Fas II-studiens indikation koloncancer. Big Pharmas intresse för Foxy-5 kan, allt annat lika, väntas öka efter detta eftersom det förstärker motiven att använda Foxy-5 i kombinationsbehandlingar med checkpointhämmare.

2 augusti meddelade WntResearch i ett PM bl a att man expanderar Fas II-studien till ett tredje land, Ungern, och att det endast får liten påverkan på den finansiella planen, och att "bolagets mål att få data som ger indikation på att Foxy-5 motverkar spridning av koloncancer vid halvårsskiftet nästa år kvarstår"

30 augusti 2019 meddelade WntResearch i ett PM att WntResearch och Sage-group inleder samarbete för att accelerera arbetet med att identifiera och engagera potentiella partners inför resultat från den pågående fas 2-studien med Foxy-5.

Det är förstås mycket bra att man satsar på professionell hjälp att förbereda sig för ett eventuellt avtal. 

"Vi vill starta arbetet pro-aktivt och skapa en kontinuerlig dialog med ett urval av intressanta partners, så att vi är redo för affärsdiskussioner i samband med att viktiga data läser ut från vår pågående fas 2-studie. Sage blir en del av vårt team och jag ser mycket fram emot detta samarbete”, säger WntResearchs vd Peter Morsing."

Det bästa vore nog det som jag i princip har (i flera mail) önskat av bolaget i många år nu, nämligen ett avtal för Foxy-5 i alla tre huvudindikationerna och rimligen innan ctDNA-data blir kända så att inte de befintliga aktieägarna bara får en enda chans och måste ta hela risken i utfallet av Fas II-studien i koloncancer.  Eftersom risk/reward värderingsmässigt nu är exceptionellt gynnsam skulle en sådan utlicensiering om den vore möjlig att genomföra ändå kunna innebära en kvarvarande mycket fin risk/reward men till mycket lägre risk för befintliga aktieägare.Peter Morsing verkar vara den förste driftige VD i WNT som skulle kunna lyckas med detta.Ett brett externt och internt prekliniskt lovande forskningsunderlag för Foxy-5 i koloncancer inför Fas II-utfallet finns beskrivet här inkl lovande retrospektiva kliniska överlevnadsdata.
https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81088&user=9801

En (riskjusterad) värderingskalkyl finns här.

En beskrivning av min kvalitativa bedömning av riskerna i Fas II-studierna finns här. 


Många bra nyheter kom 2018 i WntResearch.
https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81144&user=9801

WntResearchs låga bolagsvärde 236 Mkr 2 sept 2019 kan t ex jämföras med cancerkollegan RhoVacs 295 Mkr, också med inriktning mot att bekämpa metastasers uppkomst, men obegripligt nog med ca 25 % högre noterat bolagsvärde trots att deras RV001-projekt enligt erfarenhet från kliniska studier och enligt känd immunologi har en ytterst liten chans att i slutändan nå marknadsgodkännande pga att dess målprotein RhoC är kroppseget och finns naturligt, t o m högt, uttryckt utanför metastaser dvs i blodkärlens väggar enligt nyare forskning. Det har nämligen såvitt känt aldrig lyckats förr med kroppsegna målprotein att nå marknadsgodkännande med enkla peotidbaserade vacciner riktade mot dem pga thymuskörtelns normala och ändamålsenliga funktion att förhindra att immunsystemet angriper frisk vävnad. Det är bl a därför forskare har utvecklat monoklonala antikroppar istället för att nå kroppsegna intressanta målprotein inom cancer eller prövar andra likaså dyrare och mer komplicerade tekniker som CAR-T m fl. 
Forskaren professor Magnus Essand håller uppenbarligen med : 
"Cancervacciner baserade på icke-muterade kroppsegna antigen så som onkofetala antigen eller antigen som överuttrycks av tumörer men finns till en lägre grad även i frisk vävnad har utvärderats (som t ex RhoC gör - min anm.)  i ett stort antal kliniska studier. De är i allmänhet säkra men kliniskt sett tyvärr ineffektiva." 

Citatet finns på pdf-sida 5 i denna länk.Disclaimer


loparn med mer om mina aktieinnehav

.

.

.