- JulRecept - Julkort - JulSnaps - Snapsvisor - Skicka ett e-julkort - Rimlexikon - Julgodis - Julmönster - Sticka, brodera, virka - Luciasidan - Juklappstips -
Fundamentalt baserad värdering

Fundamentalt baserad värdering avseende enbart Foxy-5:s 3 huvudindikationer inom metastaserande cancer

Tack vare en kliniskt validerad på långt över 2000 patienter i retrospektiva studier och bred dvs genom flera olika signaleringsvägar verkande och f n därför ej särskilt konkurrensutsatt verkningsmekanism riktad mot cancercellers metastasering i bröst-, kolon- och prostatacancer antas Foxy-5, förutsatt att marknadsgodkännanden erhålls, uppnå en genomsnittlig årlig penetration på endast 25 % i de rika länderna USA, Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Japan bland den hälft av cancerpatienterna som har lägst (dvs lågt eller inget) uttryck av Wnt-5a i primärtumören, således 12.5 % av det totala antalet cancerpatienter i dessa tre indikationer. 
Penetrationsgraden 25 % motsvaras således av att såpass många som 75 % av den definierade målgruppen med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i primärtumören i dessa rika länder av olika skäl inte får Foxy-5-behandling av medicinska (t ex att de redan har utvecklat metastaser vid diagnos), ekonomiska eller andra orsaker.

Intäkt per patient har tidigare guidats till att kunna uppgå till 30 000 dollar (270 000 kr med antaget att 1 USD = 9 kr) enligt en tidigare VD/CMO i WntResearch.

Antalet nya cancerpatienter i dessa 3 indikationer kan väntas uppgå till drygt 2 miljoner under år 2023 i USA, Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Japan enligt prognoser från Global Data från 2014-2015, och därmed sannolikt även under Foxy-5:s tid på marknaden. Räknas även Kina är det ca 3 miljoner nya fall per år. Kalkylen exkluderar dock tills vidare Kina och även övriga europeiska länder m fl.

Värderingen riskkalkylerar förenklat med att Foxy-5 med ett sannolikhetsintervall-baserat viktat väntevärde på 20-40 % av försäljningsvärdet om det skulle framgångsrikt nå marknaden inom bröst-, kolon- och prostatacancer med 25 % penetrationsgrad. 
Intervallet 20-40 % speglar bl a de bedömt största riskerna huruvida Foxy-5 når fram och kan signalera relevant och tillräckligt länge i cancercellerna hos cancerpatienterna i tillräckligt många cancerceller inkl cancerstamceller. 
Själva antimetastaserings-mekanismerna givet sådan signalering av Foxy-5 i cancercellerna är relativt väl utredda enligt prekliniska studier genom mycket likartad antimetastaseringseffekt av Foxy-5 och Wnt-5a på olika typer av mänskliga cancercellinjer, och i djurförsök antimetastaseringseffekt i bröst-, och prostatacancer och anticancerstamcelleffekt i koloncancer, liksom överlevnadseffekten i cancerpatienter av ett högt Wnt-5a-uttryck (och 15-PGDH-uttryck i koloncancer) enligt retrospektiva studier. Totalt sett enligt ett 40-tal egna och externa studier sammantagna stödjer Foxy-5 i de tre huvudindikationerna. 
Biverkningsprofilen som hittills visats vara utmärkt verkar inte kunna utgöra något hinder för framgång.

Sammantaget medför detta ett (riskjusterat) väntevärde av Foxy-5-försäljningen i de tre huvudindikationerna per år uppgående till i genomsnitt (20-40) % x 25% x 50 % x 2 miljoner x 270 000 kr = 13.5-27 miljarder kr.

WntResearchs eget estimat uppgivet i nyemissionsmemorandumet i april 2019 är en försäljningspotential på 2.3 miljarder USD för Foxy-5 i enbart koloncancer, vilket är i linje med denna kalkyl.

Totalt sålde de 10 främsta cancerläkemedlen i världen vardera för mellan ca 20 och 70 miljarder kr år 2017 och ett första effektivt antimetastaseringspreparat har potential att nå upp bland de främsta eftersom metastaseringen f n orsakar omkring 90 % av dödsfallen i cancer och Foxy-5:s verkningsmekanism kompletterar andra verkningsmekanismer vars syfte istället är att hämma tumörtillväxt bl a genom att döda cancerceller. Verkningsmekanismen är även prekliniskt visad att kunna kombineras med cytostatikan FOLFOX och checkpointhämmare mot PD-1/PD-L1 och CTLA-4. Enligt ett PM i april 2019 kan Foxy-5 t o m förstärka effekten av checkpointhämmare. Det gäller enligt prekliniska in vitro-försök i bröst- och koloncancer.

Foxy-5 har vid ett mycket lyckosamt utfall i de tre huvudindikationerna en potential att nå en försäljning i paritet med det  angiogeneshämmande läkemedlet Avastin som sålde för omkring 60 miljarder kr 2017. Avastins livsförlängande effekt uppgår i median dock endast till omkring 1-3 månader i några olika cancerindikationer, dvs avsevärt mindre än Foxy-5:s potential kring 2-8 år enligt retrospektiva studier inom bröst-, kolon- och prostatacancer, och har en avsevärt sämre biverkningsprofil än vad ett eventuellt godkänt Foxy-5 väntas ha enligt Fas I- och Fas Ib-studierna. Avastin är godkänt för bröst-, lung-, njur-, livmoderhals- och äggstockscancer samt för glioblastom (den vanligaste formen av hjärncancer).

WntResearchs egen Fas II-studie görs i koloncancer men en licenstagare antas bekosta egna Fas II- och Fas III-studier för flera indikationer med start 2021 om koloncancer-studien har visat mycket positiva interimsdata under 2019-2020. 

I USA fås 5 års exklusivitet för ett nytt läkemedel, så även om det äldsta patentet går ut för bröst- och koloncancer 2028 skulle ett senare marknadsgodkännande än 2023 ändå innebära 5 års exklusivitet. I Europa ges 8 års dataskydd efter marknadsgodkännande som i praktiken bör ge ett bra produktskydd, men det kan för själva Foxy-5-molekylen uppstå ett maximalt totalt 15 års skydd (inkl befintligt patentskydd) via suplementary protection certificate om ett patentskydd finns vid ett marknadsgodkännande. 
Fler patent med potential att förlänga Foxy-5:s produktskydd är sökta under 2017, 2018 och 2019. 

Denna värdering utgår ifrån att WntResearch Foxy-5-projekt licensieras ut på klassiskt vis till ett värde uppgående till väntevärdet av upfront och milestones plus väntevärdet av 15 % royalty på försäljningen under 8 års skyddad tid värdeviktat  fr o m 2025 och t o m slutet av 2032 diskonterat med 10 % avkastningskrav (normal risk efter marknadstillträdet) när väl projektet i det läget haft chans att nå marknaden och före marknadsgodkännande diskonterat med 20 % (pga högre risk innan marknadsgodkännande). 

Vidare antas schablonmässigt att väntevärdet av upfront och milestones sammanlagt uppgår till samma belopp i samma penningvärde som väntevärdet av samtliga royalties dvs det totala väntevärdet beräknas som 2 x väntevärdet av nuvärdet av alla royalties.

Approximativt med år 2029 som uppskattad värderingsmässigt viktad intäktstyngdpunkt blir nuvärdet 2019 av kassaflödet av 8 års 15 % royalty efter 22 % schablonskatt, med inkluderad upfront och milestones på ett väntevärde av 13.5-27 miljarder kr i Foxy-5-försäljning 2 x 8 x 15 % x 0.78 x (13.5 till 27) /(1.2^6  x 1.1^4) miljarder kr = ca 5.78-11.56  miljarder kr. 

Antalet aktier efter nyemissionen 2019 är ca 25.4 miljoner och kassan kan kanske räcka t o m mitten av 2020 och  interimsresultat i koloncancer-studien, men det vore inte överraskande om man t ex fyllde på den med någon form av emission, t ex 1 ny på 4 gamla, innan dess för att ha marginal så i kalkylen antar jag att antalet aktier blir ca 31.8 miljoner. Ett avtal om Foxy-5 innan dess skulle dock minska risken för en nyemission.
Detta ger ett kalkylerat riskjusterat värde på 182-364 kr per WNT-aktie 2019 avseende de tre huvudindikationerna för Foxy-5 givet en utlicensiering enligt ovan.


Disclaimer


loparn med mer om mina aktieinnehav


.


.

.