Läs och skriv noveller och andra texter   -> 
Foxy-5 mot koloncancer

12 st vetenskapliga studier visar sammantagna direkt och indirekt att Wnt-5a-signalering och Foxy-5 bl a kan hämma flera metastaseringsmekanismer i koloncancer, vilket ger goda prekliniska förutsättningar för  framgång med Foxy-5 i WntResearchs egen kliniska Fas II-studie


Det finns såvitt känt ingen annan läkemedelskandidat i klinisk utveckling som väntas initiera en signaleringsväg med så bred antimetastaseringseffekt inkl eventuell anticancerstamcelleffekt i koloncancer som Foxy-5. Både flera olika starkt lovande studier med retrospektiva kliniska data för medianöverlevnad hos grupper av koloncancerpatienter beroende på deras Wnt-5a-uttryck och 15-PGDH-uttryck i primärtumören och mekanistiska studier in vitro och in vivo stödjer att agonisering av Wnt-5a-signalering har en mycket god möjlighet att ge en gynnsam antimetastaseringseffekt, antitumörtillväxt och anticancerstamcelleffekt och klinisk relevant ökad medianöverlevnad hos grupper av koloncancerpatienter med initialt lågt uttryck av Wnt-5a i primärtumören, vilket de nedan länkade studierna sammantagna indikerar.

De olika studierna visar sammantagna på flera olika anticancermekanismer, inkl flera olika antimetastaseringsmekanismer och en anticancerstamcelleffekt av Wnt-5a, och som även  omfattas av Foxy-5, och vilka förklarar den stora gynnsamma effekten på medianöverlevnaden av ett högt W nt-5a-uttryck hos koloncancerpatienter. Detta sker genom dels icke-kanonisk signalering, dvs betacatetinoberoende, och dels genom motverkan av kanonisk betacateninsignalering.

Wnt-5a specifikt kan dock även enligt externa in vitro-studier ha några ogynnsamma mekanistiska effekter via bindning till Frizzled-2 och Frizzled-7 i koloncancer, men Foxy-5 binder sannolikt inte till dem med dess avsevärt färre bindningsmöjligheter och man vid framtagandet visade att dess (och i just det fallet även  Wnt-5a:s) receptor var Frizzled-5.  
Även om en liten småmolekylär peptid enligt en expert som var med och tog fram Foxy-5 typiskt kan ha omkring 3-5 möjliga mål för molekylär interaktion bör det vara en liten sannolikhet att den syntetiska molekylen Foxy-5 råkar binda med god signaleringsförmåga tillräckligt länge och effektivt till just någon av  Wnt-5a:s övriga relevanta receptorer  eftersom Foxy-5 är en ca 60 ggr mindre molekyl och dess lilla aminosyra-sekvens bara utgör en av många möjliga identifierade "hot spot residues" som alla är potentiella bindningsområden till olika receptorer för den stora Wnt-5a-molekylen med dess många storleksordningen tiotalet redan kända möjliga receptorer. 

Wnt-5a:s in vitro visade breda anticancereffekt inkl antimetastaseringseffekt och potential för anticancerstamcelleffekt kommer mycket väl till uttryck i flera olika retrospektiva studiers Kaplan-Meier-diagram för koloncancer av vilka framgår att den positiva effekten på medianöverlevnaden av naturligt högt Wnt-5a-uttryck kontra lågt eller inget Wnt-5a-uttryck i primärtumören är i storleksordningen 3-6 år vilket är väldigt mycket i cancersammanhang. Om även 15-PGDH är högt uttryckt som det, liksom Wnt-5a, är i normal vävnad är effekten ännu  gynnsammare och Foxy-5 liksom Wnt-5a kan in vitro normalisera dvs höja 15-PGDH-uttrycket kraftigt vilket är visat i åtminstone i ett par cancercelltyper som båda hade initialt lågt uttryck av Wnt-5a.

En studie av CSO Tommy Anderssons forskargrupp 2005 
http://cancerres.aacrjournals.org/content/65/20/9142.full visade bl a man genom att tillsätta Wnt-5a till koloncancerceller  med naturligt lågt uttryck av Wnt-5a motverkades cancercellernas migrering och därmed deras metastasering. Denna studie gjordes innan Foxy-5 hade tagits fram.
Studien visade också att patientgruppen med högt uttryck av Wnt-5a levde i genomsnitt över 4 år längre än de med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a. Skillnaden var statistiskt signifikant, även efter korrektion av diverse andra tumörspecifika överlevnadsfaktorer som skiljde mellan de relativt små patientgrupperna. Medianöverlevnaden ökade med över 6 år om uttrycket av Wnt-5a var högt kontra lågt. 


En extern studie från 2014
har bekräftat Tommy Andersson m fl:s resultat från 2005. I en grupp på 217 patienter hade de med högt uttryck av Wnt-5a i primärtumören i genomsnitt en signifikant ökad livslängd, i detta fall 1 år och 8 månader, jämfört de med lågt uttryck. För undergruppen  där metastaser inte hade uppkommit ännu ökade överlevnaden i genomsnitt med 2.5 år för de som hade högt uttryck av Wnt-5a, vilket indikerar precis som man kan förvänta sig att Foxy-5 bör sättas in så tidigt som möjligt efter diagnos och bestämning av Wnt-5a-uttrycket i primärtumören. 
I den senare gruppen ökade medianöverlevnaden med åtminstone betydligt över 3 år men uppföljningen  skedde  inte längre än så.
Mekanistiskt förklarades detta av att Wnt-5a gav upphov till en antimetastaseringseffekt genom motverkan av EMT-processen dvs då tumörceller omvandlas från epiteliala till mesenkymala och blir mer rörliga och cancerstamcelliknande Det gjordes både in vitro och in vivo i en koloncancermodell i möss. Denna effekt bedömdes uppstå delvis genom motverkan av betacateningsignalering. 
In vitro visades dessutom att Wnt-5a i koloncancer motverkade mänskliga cancercellers (HTC116) migrering och invasion men även proliferation dvs celltillväxt och celldelning och ökade deras apoptos, och in vivo att tumörtillväxt hämmades för samma mänskliga cancercelltyp. 
I koloncancer är således anticancereffekten av Wnt-5a mycket bred vilket kan förklara den stora gynnsamma effekten på medianöverlevnaden enligt retrospektiva studier. 
Den totala anticancereffektens storlek i koloncancer är sannolikt därför mycket god av Wnt-5a, med en förväntat stor gynnsam effekt på medianöverlevnaden  vilket är ett mycket viktigt effektmått, och bevis på en stark total anticancereffekt om den beror på det höga Wnt-5a-uttrycket i primärtumören vilket de prekliniska mekanistiska resultaten indikerar. 
Forskarna kommenterade även en annan extern studie som tycktes komma med motsatta resultat, men det berodde sannolikt på att den studien inte gällde Wnt-5a-uttrycket på proteinnivå utan på mRNA-nivå vilket kan vara mindre tillförlitligt eftersom en hög mRNA-nivå inte behöver leda till ett högt Wnt-5a-uttryck på proteinnivå.

Ett abstract till en avhandling från 2014 https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/50436 
med huvudsyfte att utröna antimetastatiska mekanismer av ett ämne i soya kommer man även fram till att Wnt-5a är gynnsamt för koloncancer med bl a exempel från cellinjen SW620 som är starkt metastaserande samtidigt som Wnt-5a-uttrycket där är dramatiskt mycket nedreglerat. 
Foxy-5 har därmed en potential i koloncancer genom sin återställning av Wnt-5a-signalering i starkt metastaserande koloncancer dvs förutsatt att.metastaseringsmekanismer motverkas av Wnt-5a via deras gemensamma receptor Frizzled-5 vilket allt tyder på.

Ytterligare en studie, denna gång en extern på tunisiska koloncancerpatienter visade att högt uttryck av Wnt-5a är gynnsamt enligt detta abstract från 2014 
från augusti 2015 visar enligt in vitro-studier bl a att Wnt-5a motverkar metastaseringsmomentet EMT vid långt gången koloncancer, vilket bekräftar resultatet i studien från 2014, se ovan.

Wnt-5a och Foxy-5 kan ha en anticancerstamcell-effekt i kolorektal cancer enligt en extern studie från aug 2015
om man kopplar samman denna studie med CSO Tommy Anderssons forskargrupps studies olika resultat från 2016. Denna studie har dessutom ännu mer forskningstyngd när det gäller cancerstamceller för Foxy-5 än den i mars 2015 publicerade externa bröstcancerstudien eftersom Tommy Andersson m fl senare har visat med in vitrostudier (se nedan) att just molekylen Foxy-5 (liksom Wnt-5a) motverkar prostaglandinet E2 (PGE2) i koloncancerceller genom uppregling av 15-PGDH. PGE2-signalering ger upphov till metastasering och cancerstamcellers expansion i kolorektal cancer och detta visades in vitro och in vivo med mänskliga kolorektala cancerceller odlade från mänsklig kolorektal cancervävnad vilket är mer verklighetsnära än cellinjer .
Man visade även att PGE2 korrelerade med markörer för cancerstamceller dvs CD133, CD44, LRG5 och SOX2 på mRNA-nivå i mänsklig kolorektal cancervävnad.
Cytostatika motstås av cancerstamceller (och verkar dessutom inte mot den dödliga metastaseringsprocessen) så det vore extra värdefullt om Foxy-5 i kliniska studier kan motverka metastasering och cancerstamceller i kolorektal cancer vilket dessa forskningsresultat ger goda förutsättningar för men det vore helt i linje med den stora gynnsamma effekten på medianöverlevnad som ett högt uttryck av Wnt-5a och 15-PGDH har i koloncancer enligt CSO Tommy Anderssons forskargrupps retrospektiva kliniska data i studien från 2016 (se nedan). 


Tommy Anderssons forskargrupp fick vetenskaplig artikel publicerad online 1 aug 2016 
vilken främst gäller studier av Wnt-5a:s och Foxy-5:s effekt i koloncancer. Båda uppreglerade in vitro oberoende av varandra   enzymet 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenas, förkortat 15-PDGH, koloncancer-cellinjerna HT-29 and Caco-2 vilka båda har ett lågt uttryck av både Wnt-5a och 15-PGDH. På så sätt verkar de cancerhämmande genom nedreglering av det brett cancerfrämjande prostaglandinet E2 (PGE2) genom nybildning av tumörers kapillärer, ökad celldelning, ökad cellöverlevnad och även ökad migrering och invasion. 
Både Wnt-5a och 15-PGDH är naturligt nedreglerade i koloncancer. 
Både Wnt-5a och Foxy-5 visades ha denna uppreglerande effekt på 15-PGDH via två olika mekanismer, dels aktivering av icke-kanonisk JNK/AP-1-signalering och dels motverkande av kanonisk betacateninsignalering.

Även kliniska retrospektiva data för 84 st koloncancerpatienter, varav de allra flesta i stadium II och III, publicerades i artikeln där grupper med ett lägre uttryck av Wnt-5a och 15-PGDH hade sämre överlevnad än grupper med ett högre uttryck och där det var allra mest gynnsamt med en statistiskt signifikant och kraftigt ökad överlevnad för de patienter som hade både högt Wnt-5a- och 15-PGDH-uttryck och i den gruppen överlevde över 70 % av patienterna efter drygt 5 år mot under 20 % för de med både lågt Wnt-5a- och 15-PGDH-uttryck i deras tumörvävnad. Efter drygt 2 år var motsvarande överlevnad över 70 % respektive under 40 %. Lågt Wnt-5a åtföljdes alltid av lågt 15-PGDH,  Wnt-5a-signalering verkar vara en nödvändig förutsättning för att naturligt högt uttryck av 15-PGDH ska finnas i koloncancer.
Det omvända gällde ej och sett isolerat var medianöverlevnaden vid enbart lågt 15-PGDH omkring 1 år (oaktat Wnt-5a-uttrycket) högre än vid lågt Wnt-5a (och därmed lågt 15-PGDH enligt ovan), men eftersom andelen patienter med lågt uttryck av 15-PGDH var så liten var denna skillnad inte statistiskt signifikant. Det är dock i linje med att Wnt-5a har en av 15-PGDH oberoende likaså gynnsam effekt på medianöverlevnaden som relativt sett är mindre än den 15-PGDH-relaterade effekten och den förklaras av att EMT-processen motverkas av Wnt-5a enligt den externa studien från 2014 länkad ovan vilket skedde delvis genom motverkan av betacateninsignalering som också Foxy-5 kan motverka enligt CSO Tommy Anderssons forskargrupps studie från 2016.

Vidare finns en mycket tydlig potential att motverka cancerstamceller för Wnt-5a och Foxy-5 eftersom en extern studie från 2015 länkad ovan visar att prostaglandin E2 (PGE2) gynnar cancerstamcelltillväxt i kolorektal cancer, och 15-PGDH som Wnt-5a och Foxy-5 uppreglerar verkar i sin tur nedreglerande på just PGE2, åtminstone för vissa koloncancercelltyper. 

I detta sammanhang är det mycket spännande att det finns två huvudteorier hur cancern sprids i kroppen, dels genom att vanliga epiteliala cancerceller blir mer cancerstamcelliknande genom EMT-processen och sprids i kroppen och kan ge upphov till en metastas, och dels att enbart en liten andel befintliga cancerstamceller i en primärtumör sprids och kan ge upphov till en metastas. Wnt-5a och Foxy-5 kan således mekanistiskt verka mot båda dessa processer och min bedömning är att båda kan vara relevanta dvs den ena teorin utesluter inte den andra. Det stöds dessutom av Kaplan-Meierdiagrammen av vilka det framgår att en av 15-PGDH oberoende, men mindre, effekt av Wnt-5a också innebär en viss gynnsam effekt på medianöverlevnaden dvs sannolikt just genom att motverka EMT-processen. Den effekten skulle knappast uppstå om den inte innebar att metastasering motverkades eftersom metastaseringen är en orsak till ca 90 % av dödsfallen i cancer. Denna review tar upp de två teorierna om metastasers uppkomst.

Medianöverlevnaden i fallet med enbart högt Wnt-5a-uttryck kontra lågt ökade ca 4 år, medan den ökade minst ca 8 år om både Wnt-5a och 15-PGDH var höga kontra låga och i båda fallen var en förändring statistiskt signifikant. Medianöverlevnaden ökade med ca 7 år av enbart högt 15-PGDH kontra lågt, oaktat Wnt-5a-uttrycket, men den senare skillnaden bara en trend (p=0.08) pga att det var för få patienter, 10 st, som hade ett högt uttryck av 15-PGDH.

Eftersom Foxy-5 in vitro kan höja 15-PGDH-uttrycket och efterliknar Wnt-5a:s signalering via Frizzled-5-receptorn och kan motverka betacateninsignalering, som den externa studien ovan visar motverkar EMT-processen, finns en mycket stor potential att med lämplig dosering relativt starkt och brett motverka koloncancer inkl kolorektala cancerstamceller och därigenom öka medianöverlevnaden relativt kraftigt i cancersammanhang hos grupper av patienter med initialt lågt uttryck av Wnt-5a och därmed även lågt 15-PGDH i deras primärtumör. 


Externa studier från 2005, 2006 och 2014 visar den gynnsamma effekten in vitro och in vivo av en hög nivå av 15-PGDH i kolorektal respektive koloncancer.

En review från 2014
beskriver översiktligt prostaglandin E2:s (PGE2) roll i bl a koloncancer.


Enligt en studie från 2014
finns det i cirkulerande cancerstamceller (CCSC) i blodet hos möss och patienter med koloncancer och förekomsten korrelerade med risken för återfall i metastaserade cancer. Detta kan tolkas som att Wnt-5a:s gynnsamma effekt i koloncancer åtminstone delvis beror på en anticancerstamcelleffekt, vilken i så fall sannolikt uppkommer både av Wnt-5a och Foxy-5 eftersom båda dessa molekyler in vitro uppreglerar 15-PGDH vilket nedreglerar PGE2 som främjar cancerstamcellers tillväxt i koloncancer enligt olika studier sammantagna och kommenterade ovan.

Enligt en studie från 2019 av Tommy Anderssons forskargrupp
bekräftades 2016 års in vitro-resultat genom de första in vivo-studierna i möss med Foxy-5 i koloncancer att det uppreglerar 15 PGDH och motverkar betacatenin-signalering men dessutom det nya fyndet att Foxy-5 motverkar enzymet COX-2, så att det skadliga prostaglandin E2 regleras ned in vivo via 3 olika signaleringsvägar. Det visades även för första gången, men i linje med tidigare forsknings möjligheter, att Foxy-5 in vivo motverkar cancerstamceller (CSC) i koloncancer, liksom motverkar tumörtillväxt. Forskarna tolkar det som att CSC förlorar en del av sina stamcellegenskaper, och vid cytostatika-terapi på koloncancerpatienter skulle dessutom fler cancerceller därför bli känsliga för behandlingen.


Så kallade NSAIDs (motverkar COX-1 och COX-2)  som t ex aspirin har enligt flera studier vid långtidsbruk visats minska risken att dö i koloncancer sannolikt via delvis samma mekanistiska huvudmål som Foxy-5 genom att de sannolikt också motverkar förhöjda halter av prostaglandin E2 (PGE2) men det verkar inte klarlagt precis hur det sker, medan Foxy-5 via två olika kända signaleringsvägar uppreglerar enzymet 15-PGDH som direkt främjar nedbrytning av PGE2, men därutöver kan Foxy-5 motverka EMT-processen i koloncancer, dvs då epiteliala celler blir mesenkymala, dvs mer cancerstamcelliknande och rörliga, enligt olika studier sammantagna. 

Ett Kaplan-Meier-diagram i en studie från 2012 visar att 
inget uttryck av COX-2 jämfört med högre uttryck var associerat med en ökad medianöverlevnad med omkring 1.5 år, vilket är klart mindre än fördelen av ett högt uttryck av Wnt-5 och 15-PGDH
visar dessutom att COX-2 inte verkar reglera PGE2.
En reviefrån 2009 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181054/
beskriver översiktligt COX-2 roll i bl a kolorektal cancer men även 15-PGDH behandlas kortfattat. En slutsats löd :
" Given that PGE2 appears to be the main pro-carcinogenic eicosanoid, more selective pharmacological inhibition of PGE2 production downstream of COX-2 may be superior and result in fewer side effects. Thus, it is now crucial to evaluate whether PGE2 receptor antagonists and inhibitors of PGE2synthases have better specificity for the prevention of CRC and result in minimal adverse effects. Of course, another option may be to modulate the expression levels of 15-PGDH."
Mer selektiva PGE2-nedreglerare än COX-2-hämmare efterlystes således och alternativet att gå via enzymet 15-PGDH, som Foxy-5 gör, föreslogs redan flera år innan Foxy-5:s uppreglerande effekt på 15-PGDH visades.

Biverkningsprofilen av NSAIDs är till skillnad från Foxy-5:s kända hittills relativt ogynnsam, i synnerhet för långtidsbehandling. 
Att vissa stora studier, ibland retrospektiva, har påvisat en gynnsam förebyggande effekt på koloncancer av t ex långtidsbruk av NSAIDs är dock ett ytterligare för Foxy-5 värdefullt indicium på att hämning av PGE2 är fördelaktigt hos breda grupper av patienter med koloncancer. Det borde även locka Big Pharma att Foxy-5 verkar på kliniskt delvis redan visat relevanta signaleringsvägar.loparn med mer om mina aktieinnehav

..

.
.