- JulRecept - Julkort - JulSnaps - Snapsvisor - Skicka ett e-julkort - Rimlexikon - Julgodis - Julmönster - Sticka, brodera, virka - Luciasidan - Juklappstips -
ExpreS2ion


ExpreS2ion Biotech Holding har en mycket stor långsiktig potential i det 50 %-ägda joint venture-bolaget AdaptVac som är vetenskapligt mycket välgrundad i forskning vid Köpenhamns Universitet om att på ett effektivt sätt inducera produktion av naturliga antikroppar efter att för immunsystemet ha presenterat utvalda intressanta antigener på ytan av virusliknande partiklar (VLPs) ingående i profylaktiska och terapeutiska vacciner som dessutom är mycket billiga att framställa och har en tydlig potential att konkurrera med eller kombineras med dyra biologiska läkemedel med stort marknadsvärde såsom olika typer av monoklonala antikroppar.  

Med denna VLP-teknologi kan immunsystemet luras att med antikroppar även angripa kroppsegna antigen som t ex HER2 i bröstcancer. Det finns redan några godkända vacciner med virusliknande partiklar, men AdaptVacs teknologi har många speciella fördelar (se analysen av PhD A-C Engwall länkad nedan).


ExpreS2ion har viss riskspridning genom delägda befintliga och kommande projekt och genom en etablerad växande helägd rörelse med en teknologiplattform ExpreS2 för produktion av komplexa proteiner för vacciner och diagnostika vilken dessutom har synergieffekt med AdaptVacs VLP-teknologi. Bl a flera Big Pharma har använt ExpreS2-plattformen.

Ledningen i bolaget har därför redan visat en god förmåga att kommersialisera sin teknologi vilket är gynnsamt när det gäller målet att även nå avtal för AdaptVac.


JOINT VENTURE-BOLAGET ADAPTVAC 


En vetenskaplig artikel med CSO i AdaptVac Adam Sander som sistanamn om den lovande i början av 2015 patentsökta speciella varianten av VLP-teknologi spy-VLP som utgör basen i AdaptVac publicerades 2016.

https://jnanobiotechnology.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12951-016-0181-1?site=jnanobiotechnology.biomedcentral.com

PhD A-C Engwall har gjort en minutiös "populärvetenskaplig" analys av den lovande virusliknande partikel-baserade spy-VLP-teknologiplattformen som har en enorm potential med en rad fördelar.  

http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80825&user=9801

Det finns en studie om spy-VLP-teknologin från 2016 med tillämpning på malariavaccin och där man framgångsrikt framkallar circumsporozoit-antikroppar in vivo i möss : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101663/

En preklinisk studie i malaria publicerad i juni 2017 med AdaptVacs spy-VLP-teknologi av bl a dess CSO Adam Sander kommenteras i denna länk av PhD A-C Engwall. 

http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80826&user=9801 

ExpreS2ion kom med en mycket intressant nyhet 18 oktober 2017 : 

"ExpreS2ions nya joint venture-bolag AdaptVac uppnår Proof-of-concept i djurmodell för banbrytande bröstcancervaccin"


Deras hälftenägda, tillsammans med NextGen Vaccines, joint venture-bolag AdaptVac har uppnått proof-of-concept i en bröstcancermodell med transgena möss med spontant utvecklad cancer med mycket fina data - "stark terapeutisk effekt" - och nu söks en partner för licensiering eller samarbete för klinisk utveckling av det terapeutiska spy-VLP-vaccinet som fick mössens immunsystem att producera antikroppar mot mänskligt HER2 och kliniska studier i människa bör ha en bra chans att också kunna ge goda resultat eftersom effekten i musstudien var i paritet med kända men dyra cancerläkemedel i HER2-positiv cancer.  

Effekten ska vara "jämförbar med ledande befintliga behandlingar", och den ledande sedan länge är Roches trastuzumab (Herceptin) som är en monoklonal antikropp som säljer för omkring 50 miljarder kronor årligen, men AdaptVacs terapeutiska vaccinkandidat som genererar naturliga antikroppar mot HER2-positiv bröstcancer kan t ex framställas till avsevärt lägre kostnad för en behandling.

Redan 29 november 2017 publicerades resultaten online.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2162402X.2017.1408749?scroll=top&needAccess=true

AdaptVac har ännu ett vaccinprojekt i liknande värdeklass på gång som bröstcancerprojektet men pga patentskäl kan man ännu inte avslöja vilken indikation det gäller annat än att det är inom infektionssjukdomar. 

"Målsättningen med Joint Venture-företaget är att skapa ett bolag i världsklass gällande utveckling av konkurrenskraftiga vacciner och terapeutiska behandlingar för infektionssjukdomar, cancer och immunologiska sjukdomar."  


AdaptVacs teknologiplattform, vilken synergistiskt kombinerar ExpreS2ions egen patenterade ExpreS2-plattform för tillverkning av komplexa proteiner för vacciner och partnern NextGens innovativa teknologi med virusliknande partiklar av en egenutvecklad typ spy-VLPs är relativt kostnadseffektiv och har en mycket stor potential för utveckling av både vanliga och terapeutiska vacciner med hög immunogenicitet och, vilket är mycket viktigt eftersom det kraftigt breddar tillämpningsområdena, visad förmåga att kunna bryta antikroppsproducerande B-cellers tolerans mot kroppsegna proteiner som t ex intressanta antigen inom cancer och allergi PD-L1, CTLA-4 respektive IL-5.  

Spy-VLP-vaccinerna har visats ha en flera gånger starkare immunogen effekt in vivo än motsvarande vaccins antigener om de presenteras i lösning som i klassiska vacciner.

AdaptVacs spy-VLP-teknologi har potential att, utöver det befintliga projektet mot HER2-positiv bröstcancer, ingå i många nya prekliniska projekt som på lång sikt skulle kunna konkurrera eller kombineras med t ex följande 4 st befintliga eller prognostiserade blockbusters vilka alla är monoklonala antikroppar som vardera säljer för över, eller väntas nå toppförsäljning över, 1 miljard dollar. 

Pfizer köpte 2014 in sig till en 50 %-andel i två antikroppsprojekt mot cancer av Merck KGaA för 850 MUSD (knappt 7 miljarder kr) + 2 miljarder USD (ca 16 miljarder kr) i eventuella milestones från Pfizer. Antikroppsprojektet mot PD-L1 var då trots de höga beloppen i en stor Fas I-studie och antikroppsprojektet mot PD-1 skulle tas dit från prekliniskt stadium. Deras monoklonala antikropp avelumab (Bavencio) mot PD-L1 godkändes sedan 2017 mot merkelcellkarcinom som är en aggressiv typ av hudcancer. Det finns en prognos som säger att denna monoklonala antikropp kommer sälja för 1.2 miljarder dollar 2021.  

Även AstraZeneca har en monoklonal antikropp durvalumab (Imfinzi) mot PD-L1 som är godkänd mot ickesmåcellig lungcancer och där en försäljningsprognos lyder på 2 miljarder dollar 2021.

ExpreS2ion/AdaptVac har en redan visad teknologi för att skapa antikroppar mot just PD-L1 in vivo :

"The spy-VLP vaccines also effectively broke B cell self-tolerance and induced potent and durable antibody responses upon vaccination with cancer or allergy-associated self-antigens (PD-L1, CTLA-4 and IL-5)"

(citatet är från studien 2016 av AdaptVacs CSO Adam Sander m fl vilken länkades till ovan och som beskrev spy-VLP-plattformen).

Detsamma gäller således CTLA-4 som är ytterligare ett möjligt målprotein inom cancer för AdaptVacs spy-VLP som alltså redan har visad immunogenicitet mot CTLA-4 in vivo. Det finns en monoklonal antikropp Ipilimumab (Yervoy) från Bristol-Myers Squibb godkänd mot CTLA-4 inom malignt melanom. Den sålde för över 1 miljard dollar 2016. 

Även mot IL-5 har AdaptVacs spy-VLP-teknologi visad immunogenicitet in vivo och i svår astma finns en godkänd monoklonal antikropp från GlaxoSmithKline mepolizumab (Nucala) mot IL-5 som produceras med rekombinant DNA-teknologi i humaniserad form i kinesisk hamster. Det läkemedlet godkändes 2015 och spås enligt en prognos nå över 1 miljard dollar i försäljning 2020.  


Det skulle bli mycket billigare och kanske effektivare och sannolikt ge långvarigare effekt och därför nå fler patienter i framtiden om patienterna i dessa fall kunde behandlas med billiga spy-VLP-baserade vacciner mot PD-L1, CTLA-4 respektive IL-5 mot vilka det således redan är visat att man med AdaptVacs teknologiplattform kan skapa antikroppar in vivo. 

AdaptVac kan därför "välja och vraka" bland många befintliga dyra antikroppsbaserade läkemedel och sedan starta lämpliga nya terapeutiska vaccinprojekt med förväntad betydligt lägre framtida behandlingskostnad med sin spy-VLP-teknologi mot samma målprotein inom olika indikationer. Risken sprids då ut på flera olika inledningsvis relativt billiga prekliniska projekt och risken minskar ytterligare eftersom de redan godkända läkemedlen och målproteinerna i fråga är bevisat funktionella. 

AdaptVacs projekt ämnas säljas eller utlicensieras på ett tidigt stadium men kan ändå vara mycket värdeskapande såsom Pfizers mångmiljardaffär med Merck KGaA om PD-L1 i Fas I exemplifierade.  

Dessutom kan således antikroppar naturligt genererade i kroppen av spy-VLP-vaccinet ha potential att vara effektivare än externt tillverkade i djur och sedan till patienterna tillförda monoklonala antikroppar bl a eftersom effekten varar längre med vaccinering.

De virusliknande partiklarna i AdaptVacs vaccin kan både tack vare ett stort antal antigen på sin sfäriska yta och deras och vaccinets 3D-struktur alstra ett relativt starkt immunsvar.


En nyhetsartikel från juni 2017 med intervjuer av VD i ExpreS2ion Dr Steen Klysner och CSO i AdaptVac forskaren Dr Adam Frederik Sander Pedersen beskrev tekniken och potentialen : 

"Biotekselskabet ExpreS2ion Biotechnologies er gået sammen med et spinout fra Københavns Universitet om at videreudvikle en teknologi, der kan føre til billigere og langt mere effektive vacciner mod en hvilken som helst sygdom." 

"Den vaccine indeholder et kræftantigen, kaldet HER2, som udtrykkes i en tredjedel af alle tilfælde af brystkræft. Dermed får man immunsystemet til at angribe de HER2-udtrykkende kræftceller.  

”Der har vi vist en fuldstændig enestående effekt af vores vaccine. Vi har vist, at vi både kan forhindre tumordannelse, og behandle HER2-positiv brystkræft,” siger Adam Sander om de prækliniske resultater."

http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article9687521.ece


Ännu en nyhetsartikel från juni 2017:

"New Company at the University of Copenhagen Banks on Development of Extremely Effective Vaccines"

http://healthsciences.ku.dk/news/2017/06/new-company-at-the-university-of-copenhagen-banks-on-development-of-extremely-effective-vaccines/ 


21 mars 2018 publicerades en vetenskaplig review online författad av bl a CSO i ExpreS2ions joint-venture AdaptVac 

"Virus-like antigen display for cancer vaccine development, what is the potential?"

"The data thus indicates that the HER2-VLP vaccine has potential to overcome immune tolerance and to elicit broad, humoral and cellular immunological responses, fulfilling the theoretical goals for a next generation anti-cancer vaccine design."

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14760584.2018.1455505?needAccess=true


EXPRES2ION BIOTECH HOLDINGS HELÄGDA EXPRES2-PLATTFORM


ExpreS2ions patenterade teknologiplattform ExpreS2  kan skapa licensintäkter, serviceintäkter och forskningsbidrag. Patentet gäller till juni 2029 och är godkänt USA, Kanada, Indien, Sydkorea, Japan, Australien och Kina och är validerat i flera EU-länder efter godkännande av den europeiska patentmyndigheten. Bolaget utvärderar löpande möjligheter till att söka nya patent.


ExpreS2ion bedömer att deras teknologiplattform för att framställa komplexa proteiner som är baserad på Drosophila S2-celler är överlägsen de konkurrerande teknologierna både vad gäller sannolikhet för framgång i varje nytt projekt och kvalitet i de proteiner som skapas, men även i tidsåtgång, kostnad för framställning och utbyte. Bolaget har hittills fått 25 Mkr i forskningsbidrag.  

Bland kunderna som har utnyttjat bolagets teknologiplattform märks även några BigPharma som t ex Novartis och Roche.  


Totalt har ExpreS2ion framställt över 300 st olika proteiner och 40 virusliknande partiklar till över 75 kunder med en framgångsfaktor och effektivitet som är bättre än konkurrerande teknologier.

ExpreS2ions stora befintliga kontaktnät utgör en fördel när det gäller målet att nå ett avtal för AdaptVacs projekt eller VLP-baserade teknologiplattform.

ExpreS2ions ursprungliga verksamhet med teknologiplattformen för tillverkning av komplexa proteiner har liksom projekten en stor potential. AdaptVacs teknologiplattform kan dessutom utnyttjas i ExpreS2ions egna kundprojekt vilket förstärker potentialen och omvänt kan ExpreS2-plattformen användas för att framställa komplexa proteiner till AdaptVacs vacciner. 


ExpreS2ion har många olika pågående projekt. Det ger en bredd och riskspridning i potentialen och kan väntas medföra ett relativt tätt nyhetsflöde jämfört med många "en-projekts-biotechbolag".  

2020 ska 6 av projekten ha uppnått kommersiell utlicensiering.

ExpreS2ion, Abera Bioscience och Köpenhams Universitet fick slutgiltigt godkännande för OptiFemVac-konsortiets Eurostarsansökan avseende bl a utveckling av ett Zika-vaccin enligt ett PM i mars 2017.


ExpreS2ion ingick i april 2017 ett avtal med franska ABIVAX om ExpreS2-plattformen som kan komma att ge milestones och royalties i ett projekt mot Ebola-virus.


ExpreS2ion och australienska The Walter and Eliza Hall Institute har sedan april 2017 ett samarbete om att utveckla ett malariavaccin och de har gemensamt sökt patent.  


ExpreS2ion har pågående projekt i samarbeten för att tillhandahålla proteiner och möjlighet att erhålla ägandeandelar, inte bara i vaccin utan även läkemedel mot malaria. Bekämpningen av malaria hade år 2013 ett marknadsvärde på ca 2,7 miljarder USD.  

Det pågår en Fas I-studie med det på antigenet VAR2CSA baserade malariavaccinet PamVac där resultat väntas 2018. 


En vetenskaplig artikel relaterad till PamVac-projektet i vilken CSO i ExpreS2ion medverkade publicerades 2017.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28527688 


En Fas IIa-studie där ExpreS2ions teknologiplattform används för produktion av vaccin mot invasionen i röda blodkroppar i malaria initierades under 2017. 


En vetenskaplig artikel från 2017 där CSO i ExpreS2ion medverkade gällande malariavaccin avseende blodstadiet. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5482323/ 


ExpreS2ion ingick ett brett kommersiellt avtal med Integrated BioTherapeutics i juli 2017 som bl a kan ge en tvåsiffrig royalty. 


8 november 2017 ingick ExpreS2ion ett 1-årigt licensavtal med University of Pennsylvania gällande ExpreS2-plattformen.  


ExpreS2ion uppnådde ett avtal med Institut Virion\Serion 4 december 2017 där royalty ingår som beräknas generera över 2.5 Mkr i årliga intäkter. 


ExpreS2ion och Intravacc ingick ett avtal 11 december 2017. 


20 april 2018 meddelades i PM att ExpreS2ions amerikanska partner Integrated BioTherapeutics lanserar första forskningsprodukten baserad på ExpreS2. 


Synergi mellan ExpreS2- och VLP-plattformarna syns f ö i konstaterandet i PM:et att man med den förra uppges även ha producerat 35 virusliknande partiklar, dvs högst sannolikt har kapacitet att framställa de VLPs som en licenstagare till ExpreS2ions joint venture AdaptVacs VLP-plattform behöver för terapeutiska och profylaktiska VLP-baserade vacciner. Båda plattformarna kombinerade kan därför vara attraktiva för en licenstagare eller uppköpare som själv vill utveckla relativt billiga VLP-baserade vacciner med t ex potential att t o m utkonkurrera flera olika monoklonala antikroppar som säljer för miljardbelopp inom bl a cancer eller kombineras med sådana.


17 maj 2018 meddelades i PM att patent erhållits i Kanada för ExpreS2-plattformen.


ExpreS2ion och GenIbet ingick ett samarbetsavtal för vaccinutveckling och GMP-produktion enligt ett PM 29 maj 2018. 

"Avtalet stärker ExpreS2ions position som en fullserviceleverantör i processen från upptäckt till tidig klinisk utveckling." 


ExpreS2ions plattform (ExpreS2) ingår i npj Vaccines-artikel om produktion av vaccinkandidat mot malaria enligt ett PM 17 augusti 2018. 


ExpreS2ions egna antigenprodukter mot zikavirus inkluderas i avtalet med amerikanska Integrated BioTherapeutics enligt ett PM 6 sept 2018. 


ExpreS2ions joint venture-bolag AdaptVac erhöll Notice of Allowance i USA för patent avseende bröstcancervaccinet enligt ett PM 10 sept 2018. 


ExpreS2ions egenutvecklade plattform har använts för framgångsrik produktion av ytterligare en transmissionsblockerande malariavaccinkandidat enligt ett PM 3 oktober 2018. 


ExpreS2ion meddelade positiva resultat från en Fas I/IIa-studie med malariavaccin av The Jenner Institute, Oxfords Universitet enligt ett PM 31 oktober 2018. 


ExpreS2ions patent- och forskningspartner publicerar genombrott inom malariavaccin i Nature enligt ett PM 12 december. 


ExpreS2ions joint venture AdaptVac erhåller bidrag på ca 3.2 Mkr till två nya projekt: hjärt-kärlsjukdom samt bröstcancer hos hundar enligt ett PM 20 dec 2018. Det förstnämnda projektet riktar in sig på det kolesterolsänkande proteinet PSCK9 mot vilket dyra monoklonala antikroppar nyligen godkändes av FDA. För 2024 beräknas enbart detta målprotein ha en marknad värd 3 miljarder USD. En speciell 
hundapplikation inom HER2+-bröstcancerprojektet är ett smart sätt att kombinera vaccinutvecklingen för människor med ett delprojekt som kan tas till marknaden betydligt snabbare.

ExpreS2ion sampublicerade positiva Fas I-resultat om placentalt malariavaccin från PlacMalVac-konsortiet enligt ett PM 10 jan 2019. Når detta vaccin marknaden får ExpreS2ion potentiella milestones och royalties.

ExpreS2ions joint venture AdaptVac erhåller 3,6 MSEK i bidrag till vaccin för att minska användningen av antibiotika i grisar enligt ett PM 19 februari 2019.

En riktad emission i mars 2019 tillförde ExpreS2ion ca 8 Mkr så att aktieantalet ökade till ca 13.6 M. Därtill emitterades 1.6 M optioner med lösenpris 6 kr per aktie.

Japanska Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation undertecknade ett tvåårigt forskningslicensavtal (Research License Agreement) som beviljade bolaget tillgång till ExpreS2ions proprietära proteinuttryckssystem, ExpreS2 TM, i sin forskning och utveckling enligt ett PM 16 april 2019.

25 april 2019 meddelade ExpreS2ion i PM att publicering skett av ett proof of concept i djur för ett nytt potentiellt banbrytande malariavaccin där ExpreS2ion är 50 % ägare av patentet.


ExpreS2ion är medförfattare till artikel som visar att mänskliga antikroppar från RH5-vaccin hindrar bindning till blodceller enligt PM 14 juni 2019.ExpreS2ion licensierar banbrytande CRISPR/Cas9-genredigeringsteknologi från ERS Genomics enligt ett PM 1 juli 2019.ExpreS2ions licenstagare Institut Virion\Serion lanserar sin första in vitro-diagnostikprodukt baserad på ExpreS2-plattformen enligt ett PM 2 aug 2019.


ExpreS2ion fick en order om cirka 1,6 MSEK inom ett utvecklingsprogram för ett nästa generations malariavaccin enligt ett PM 23 sept 2029.


ExpreS2ion tog ett brygglån för expansion enligt PM 16 okt 2019.


ExpreS2ions joint-venture AdaptVac får 1.2 Mkr i bidrag för veterinärprojekt även med betydelse för humant cancerprojekt enligt PM 17 oktober 2019.Genombrott: ExpreS2ion lanserar den första unika cellinjen för ökad effektivitet av vacciner och immunoterapi enligt ett PM 24 oktober.


ExpreS2ions Q3-rapport 14 november 2019 visade en tillväxt på 45 % och minskad förlust till 2.9 Mkr från 4.7 Mkr samma kvartal 2018. På sid 5 (pdf-sida 6) syns ExpreS2ions väldigt breda pipeline av delägda läkemedels- och veterinärprojekt.
En vetenskaplig artikel från 2013 av bl a ExpreS2ions medgrundare och COO Charlotte Dyring och CSO Wian de Jongh beskriver ExpreS2-plattformen tillämpad på malariavaccin.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3980537/ 

En vetenskaplig artikel publicerades i juni 2017 där ExpreS2ions CSO Wian de Jongh (tillika VD i AdaptVac) medverkade i en malariastudie där ExpreS2-plattformen användes för komplexa proteiners framställning. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470884/ 

"Recombinant PvDBP_RII (SalI) protein for ELISA-based assays was generated using a Drosophila melanogaster Schneider 2 (S2) polyclonal stable cell line (ExpreS2 platform, ExpreS2ion Biotechnologies)"

ExpreS2ion medverkar dessutom i planerade och pågående vaccinprojekt i andra indikationer såsom cancer, Denguefeber, och Zika-virus. 

Disclaimer


loparn med mer om mina aktieinnehav.