Gitarrstämmare i din mobiltelefon   -> 
RhoVacs presentation 29 maj kommenterad

PhD A-C Engwall lyssnade på RhoVcs VD 29 maj 2017 och kommenterade :


"I går besökte jag Stockholm och Aktiespararnas investerarmöte på Scandic Hotell Klara vid Hötorget. RhoVac började presentera och fokuserade som vanligt på detaljerna kring de kliniska prövningarna. VD Anders Ljungqvist undvek att beskriva själva behandlingskonceptet eftersom det är kontroversiellt ur flera aspekter och inte särskilt smart ur ett immunologiskt perspektiv.


För det första så är det mål (target) man vill rikta immunförsvaret emot, RhoC ett protein som finns inne i cellerna det gör det svårare eftersom man för att lyckas måste aktivera framförallt T-mördarceller vilket är en extremt svår uppgift med dagens tillgängliga tekniker och adjuvans.


För det andra så vill man rikta immunsvaret mot ett kroppseget protein vilket innebär att man måste bryta den immunologiska tolerans kroppen har etablerat under vår första tid i livet för att immunsystemet inte skall bryta ner vår egen kropp. De immunceller som känner igen kroppsegna proteiner elimineras ur systemet. För att kunna bryta toleransen krävs det att man lurar kroppens immunsystem att känna igen det kroppsegna som främmande. För att lyckas med detta krävs det strukturella förändringar av antigenet som ingår i vaccinet så att det kan kännas igen som kroppsfrämmande men samtidigt måste det ha så stora likheter till det kroppsegna proteinet att T-cellsreceptorn trots allt kan binda tilltäckligt starkt till MHCI-RhoC-komplexen som presenteras på cancercellernas yta för att starta en immunoaktivering. Detta är en svår balansgång minst sagt och det finns inga uppgifter om att företaget gjort några förändringar av de RhoC proteiner de skall ha i vaccinet. Stämmer detta är strategin man valt mer eller mindre utsiktslös.


För det tredje så bidrar varje individ med sin unika presentation av antigen beroende på sin nedärvda MHC repertoar för immunsystemet. Eftersom det handlar om ett kroppseget protein så blir den nedärvda MHC komponenten som varierar kraftigt mellan individer avgörande för om och hur en individ svarar immunologiskt på ett antigen som RhoC. Detta leder till att ett eventuellt immunsvar kommer variera kraftigt mellan individer vilket gör det hela än mer komplext.


För det fjärde så kommer alla celler som uttrycker RhoC att attackeras om man lyckas bryta den immunologiska toleransen för det kroppsegna proteinet. Det spelar ingen roll om ett protein är höguttryckt eller ej som VD försökte antyda som ett svar på min fråga om valet av målmolekyl. Det vet alla som har något hum om immunologi och kunskap om hur autoimmuna sjukdomar uppstår. RhoC har en viktig roll i sårläningsprocesser och är högt uttryck i  blodkärlsceller (endotelceller) där de finns ansamlat i de regioner där cellerna binds samman. Proteinet har en avgörade roll i att läka skador på och hål i blodkärlsväggen. Att aktivera ett immunsvar som attackera blodkärlsceller känns inte som en god idé eftersom konsekvenserna kan bli fatala för individen. VD hävdade att man aldrig sett problem med någon autoimmunitet kliniskt. Jag anser att han med det svaret inte kan förstå företagets egna koncept tillräckligt väl för att inse att det man vill göra är att aktivera autoimmunitet mot ett kroppseget protein. Immunsystemet skiljer inte på cancerceller och endotelceller utan det är presentationen av ett protein på cellytan som triggar igång svaret.


Jag tror att man inte kommer se några större säkerhetsproblem under Fasl studien av det enkla skälet att det kommer vara osannolikt att man får tilltäckligt stor effekt för att få bieffekter. VD antyder att man avser att sälja projektet efter FasI och det förstår jag mycket väl men jag tror att det är svårt utan att kunna visa att konceptet fungerar.


På min fråga om återbetalningskraven av anslagen från den danska motsvarigheten till cancerfonden och vad uppgörelsen med dem och avtalet om kompensation handlade om svarade VD lite svamligt, pratigt och otydligt på frågan något om anställning och äganderätt till projektet. Jag upplevde att mina frågor inte var önskvärda så jag avstod från att ställa följdfrågor för att få det hela förtydligat. Detta var definitivt lite känsligt och därför något  man bör undersöka närmare. Jag upplever Anders som en verkligt skicklig filibustertalare som kan prata bort det mesta."Ann-Cathrin Engwall (född Svensson) har fyra akademiska examina i naturvetenskap och medicin nämligen farmaci, fil kand i medicinsk bioteknologi, MSc i bioteknologi och PhD i molekylär cellbiologi med inriktning immunologi och virologi. 
Hon har erfarenhet från bl a forskning om antigenpresentation, blodhjärnbarriären, virusforskning, cancerforskning, läkemedels- och vaccinutveckling i bioteknikindustrin, utveckling av biofarmaceutiska tillverkningsprocesser och som inbjuden forskare på ansedda tyska Paul Erlich Institute som ungefär motsvarar svenska läkemedelsverket och smittskyddsinstitutet sammanslagna.
Det är även en fördel att vara intelligent och fritänkande i ett ämne man är intresserad av och utbildad i. 
Här kan man läsa om PhD A-C Engwalls just intelligenta slutledningsförmåga, tvärtemot etablissemanget, regeringen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, media etc. Hon blev känd för denna artikel och medverkade i TV i debatter om Svininfluensan :
De satte dock fel rubrik i SvD. Det gällde ju inte vaccinering generellt utan specifikt MASSVACCINERING mot milda influensor.