Lägg till dina egna bilder med webbkamera för att skapa ditt personliga julkort   -> 
Risker i biotechplaceringar och om RhoVac, PharmaLundensis m fl

Var vaksam på de förhöjda riskerna i Life Science-relaterade forskningsprojekt med

1. klent eller t o m obefintligt relevant forskningsstöd
2. eventuella nya signifikant försämrade förutsättningar
3. missledande informationsgivning om studieresultat
4. avskräckande personell historia


När jag och min fru PhD A-C Engwall har placerat i forskningsprojekt inom biotech har vi oftast försökt minimera osäkerheten i bedömningen av sannolikheten för framgång genom noggrann analys av de vetenskapliga förutsättningarna inkl som de är beskrivna i publicerade forskningsartiklar. 
Ju tidigare utvecklingsfas en läkemedelskandidat befinner sig i desto större mervärde kan sådan analys väntas få eftersom aktiemarknaden tenderar att i många fall värdera biotechprojekt efter förenklade schabloner, men olika t ex prekliniska projekt kan skilja enormt kraftigt i motiverat fundamentalt värde med utgångspunkt t ex enbart från framgångschansen. 
En del sådana projekt kan man efter analys nämligen avfärda som i stort sett chanslösa medan andra kan vara vetenskapligt sett väldigt lovande. I det senare fallet gäller dock ändå att så fort någon eller några viktiga osäkerhetsfaktorer visar sig falla ut till åt det negativa hållet kan ett tidigare bedömt lovande projekt plötsligt bli mindre intressant eller t o m helt ointressant att investera i på längre sikt. 
Det gäller att inte känslomässigt låsa sig fast vid en tidigare bedömning som gjordes innan nya viktiga fakta blev kända. 
Processen att vara med från mycket tidigt utvecklingsskede ända till och med slutgiltig framgång och marknadsgodkännande är statistiskt sett så sällsynt i ett godtyckligt läkemedelsprojekt att det även efter en initialt noggrann analys i tidigt skede i normalfallet kan vara en betydande risk för att det senare kan uppkomma "oförutsedda" hinder på vägen som gör att man som investerare bör överväga att lämna projektet innan det är för sent. 
En stor tillkommande osäkerhetsfaktor i detta sammanhang som ofta kan vara svår att hantera som placerare är dock att alltför många biotechbolag tyvärr tenderar att inte informera aktiemarknaden tillräckligt bra och allsidigt utan ibland t o m kan befaras dölja viktig relevant information. Min fru har t o m från "insidan" i branschen observerat manipulering av studieresultat så hon är naturligt skeptisk numera av egen erfarenhet vilket har gynnat våra aktieplaceringar inom biotech.
RhoVacs RV001-projekt startades redan 2007 men låg nära i träda under flera år i Danmark innan det såldes in i Sverige och på Aktietorget. Här förklaras varför framgångschansen är väldigt liten för RV001 att nå marknadsgodkännande  :
Målmolekylen för RhoVacs RV001-projekt heter RhoC och är, dessvärre för RV001-projektet ett kroppseget protein med bl a en naturlig betydelse för vaskulär jämvikt och sårläkning enligt studier från 2015 och så nyligen som 26 september 2017.

RhoC är naturligt högt uttryckt, oaktat i metastaser, även i endotelceller som täcker blodkärlens insida, enligt en studie från 2016. 
"RhoC is highly expressed in human EC and colocalizes with VE-cadherin".

Observera att dessa tre studier publicerades långt efter det att RhoVacs RV001-projekt hade startats av danskarna så man hade på den tiden inte riktigt samma kunskap som nu om att RhoC har en naturlig funktion i kroppen dvs utanför dess roll i metastaserad cancer. 
Det stod dock inget förklarat i RhoVacs introduktionsprospekt 2016, och VD i det svenska moderbolaget RhoVac (som tog över det danska dotterbolaget för en mycket liten summa innan det såldes in dyrt på Aktietorget) har inte heller i sina presentationer berättat om vad denna ökande kunskap om RhoC:s naturliga funktion utanför metastaser betydde i form av en mycket stor försvårande känd vetenskaplig omständighet för RV001-projektet :

Att RhoC uttrycks naturligt enligt ovan (och t o m är högt uttryckt i endotelceller) räcker nämligen för att thymus-körteln har sett till att kroppens immunsystem inte ska känna igen och angripa celler som uttrycker RhoC genom att bl a T-celler (som hade kunnat utvecklas till cytotoxiska T-celler CD8+ -"mördarceller") som känner igen RhoC ska ha selekterats bort (s k negative selection)  och de relativt få som eventuellt kan ha undgått detta kontrolleras och regleras ändå av immunsystemets regulatoriska T-celler.
"This is possibly one of the major barriers for cancer immunotherapy, as many of these autoreactive T cells can be potential TAA-specific cytotoxic T cells."

Detta är gammal kunskap som framgår även av en lärobok i biokemi :
"The negative selection step leads to self tolerance; cells that bind an MHC-self-peptide complex are removed from the T-cell population. Similar mechanisms apply to developing B cells, suppressing B cells that express antibodies that interact strongly with self-antigens."
(I sammanhanget kan påpekas att AdaptVac i ExpreS2ion Biotech Holding däremot in vivo har lyckats häva antikroppsgenererande B-cellers självtolerans mot viktiga antigen som t ex HER2, PD-L1 och IL-5 tack vare sin mer avancerade spy-VLP-teknologi).


Specifika T-celler, som RhoVac hoppas aktiveras, som känner igen och binder till kroppsegna MHC-komplex (alltså med fragment av t ex kroppseget RhoC) elimineras således genom thymus-körtelns försorg vilket sker under uppväxten, tyvärr för RV001-projektets redan små framgångschanser. Kroppens eget immunsystem ska ju inte angripa kroppsegna vävnader med dess naturliga proteiner som RhoC nu har visats vara.

De två främsta faktorerna i övrigt som talar mycket starkt emot deras RV001-projekt är :

1. RhoC, vars epitop-MHC-komplex på cancercellerna man vill utnyttja (RhoC presenteras på cancercellernas yta i små delar där varje del är kombinerad med en patientspecifik MHC-molekyl), måste modifieras i vaccinet, eftersom det är kroppseget, och precis så MYCKET i vaccinets RhoC-epitoper att det bryter den av thymus sedan uppväxten genererade toleransen så att immunsystemet genom behandlingen lär sig att känna igen epitop/MHC-komplexet som främmande i stället och därför, förutsatt att - vilket dock komplicerar och försvårar saken ytterligare - förändringen av vaccinepitopen samtidigt är tillräckligt LITEN, ger upphov till ett förhoppningsvis tillräckligt starkt immunsvar i form av mördarceller mot cancercellernas epitop-MHC-komplex trots att RhoC-epitopen alltså är förändrade i vaccinet, vilket är en slags "balansgång på slak lina" som i praktiken är extremt svår att åstadkomma.

2. Det är extremt tunt med prekliniska data med RV001 och inga alls i den valda cancerindikationen för Fas I/II-studien. 

I prospektet stod dock ingenting om huruvida man verkligen har modifierat de RhoC-baserade epitoperna i vaccinet och skulle man inte alls ha gjort det är framgångschansen i praktiken nära noll pga thymus funktion enligt ovan eftersom RhoC är kroppseget, men även om man har gjort det är framgångschansen väldigt liten som också framgår av punkt 1 ovan. 

I den pågående Fas I/II-studien undersöks bl a hur kroppens immunsystem reagerar på RV001-behandlingen genom att studera svaret från  T-celler av typ CD8+ och CD4+. 
Det är följaktligen, som framgår ovan, väntat att ett immunsvar kan uppkomma om man har förändrat de RhoC-baserade epitopen i vaccinet tillräckligt mycket. Men tyvärr kvarstår det enormt svåra problemet för immunsystemet att känna igen de kroppsegna MHC/RhoC-epitop-komplexen på cancercellernas yta som om de vore främmande fast de är kroppsegna eftersom RhoC-epitoperna på cancercellerna ser lite annorlunda ut jämfört med de som immunförsvaret  efter vaccineringen ska ha lärt sig uppfatta som främmande.
Om det inte uppstår några tecken på att sårläkning där RhoC har en aktiv funktion hämmas i Fas I/II-studien kan det vara ett första indicium i studien på att vaccineringen med RV001 inte heller ger ett relevant tillräckligt starkt riktat immunsvar mot metastasernas cancercellers RhoC. Hittills har inte sådana tecken rapporterats trots att bolaget i december 2017 rapporterade om ett vaccininducerat immunsvar, men bl a eftersom inget sades om styrkan kvarstår den mycket stora risken med att RhoC är kroppseget så att inte cancerceller attackeras och dödas i tillräcklig utsträckning av immunförsvaret.

PhD A-C Engwall känner dessutom inte till något exempel på ett terapeutiskt vaccinprojekt av RhoVacs enkla typ dvs med tillförda antigener i lösning som har lett till marknadsgodkännande efter att man framgångsrikt har lyckats bryta den av thymus uppkomna toleransen och generera ett tillräckligt starkt immunsvar mot ett utvalt kroppseget inre proteins epitoper som presenteras på cellytan.
PhD A-C Engwall, som är expert på bl a just  antigenpresentation som hon doktorerade på, gjorde en första vetenskapligt baserad analys av RhoVac:s terapeutiska cancervaccin-kandidat RV001 hösten 2016 som finns länkat till här. Den är fortfarande aktuell. 


Hon kommenterade sedan även RhoVacs utsagor 8 februari, VDs på forum utlagda mailsvar 3 och 4 april och VDs presentation 29 maj 2017 i följande respektive länkar :PhD A-C Engwall tycker f ö rent allmänt mycket illa om när kapitalet dras till biotechbolag med uppenbart undermåligt forskningsunderlag och att det är oetiskt att i de fallen starta kliniska studier på svårt sjuka patienter. 
Den som köper aktier i RhoVac kan enligt min egen bedömning knappast vara både tillräckligt insatt och samtidigt allvarligt tro på att RV001-projektet på lång sikt ska kunna resultera i ett godkänt terapeutiskt cancervaccin. Sannolikheten för det senare känns nästan som i PharmaLundensis-klass när det gäller deras ursprungliga läkemedelsprojekt inom KOL. 


WntResearch hade med vissa kortvariga svackor klarat att ända sedan 2013 behålla förtroendet - framför allt för den prekliniska forskningen som berör Foxy-5 - men eftersom de trots upprepade önskemål vägrade att avslöja hur RELEVANTA alla de olika patienternas Fas Ib-utfall var m a p deras (hittills ospecificerade) 10 mest uppreglerade mRNA-uttryck kan man tyvärr befara att de saknar tillräckliga bevis för att Foxy-5 signalerade tydligt nog via dess receptor Frizzled-5 hos de flesta eller alla patienter. Det skulle i så fall teoretiskt t ex kunna bero på att receptorn inte var uttryckt i tillräckligt stor omfattning i patienternas tumörvävnad. 
Det har sedan CSOs presentation 22 mars 2017 ifrågasatts av några personer vilka mRNA-uttryck-förändringarna var som låg till grund för diagrammet som visade storleken på de 10 mest uppreglerade genuttrycken i genomsnitt per patient i  WntResearchs Fas Ib-studies dosfinnande del för de 12 första behandlade cancerpatienterna och där medianvärdena (av 3 patienters snittvärden på varje dosnivå) på de 4 dosnivåerna var en viktig del av bevisningen att Foxy-5 når fram till cancercellerna och signalerar relevant dvs ger upphov till Wnt-5a-liknande signalering. Sker inte sådan relevant signalering är Foxy-5 i princip värdelös i cancer. 

CSO Tommy Andersson ringde mig spontant (dvs helt oaviserat) en morgon i våras en kort tid efter att presentationen hade ägt rum när jag och min fru var i Spanien efter uppståndelsen kring detta på aktieforum då jag och min fru ändå redan innan hade visat att de uppgifter som bolaget hade presenterat inkl muntliga om en parallell liknande utfallsprofil i blodceller (vita blodkroppar som har samma viktiga receptor Frizzled-5 för Foxy-5 och Wnt-5a) starkt pekade på att Foxy-5 signalerar biologiskt dvs relevant som önskat och väntat. 
MEN jag uppmanade CSO Tommy Andersson i telefonsamtalet att ändå komma med MER data om precis vilka 10 mRNA-uttryck det gällde för de olika patienterna för att få denna fråga ur världen. Utan presenterade relevanta geners mRNA-förändringar är det inget tillräckligt bevis. 

Det finns storleksordningen 30 000 gener i människokroppen. Teoretiskt är det därför t o m möjligt att det rent slumpmässigt med en veckas mellanrum skulle kunna mätas en uppreglering av ett 10-tal geners genomsnittliga mRNA-uttryck med t ex en faktor 1.6-3 om man inte ställer krav på att det ska vara SAMMA gener för de olika patienterna räknat per cancerindikation, vilket en nederländsk cancerforskare (numera f d  WNT-aktieägare) som jag har diskuterat detta med nyligen i oktober höll med om och hon ansåg t o m att den angivna storleksordningen av mRNA-uppreglering enligt bolaget inte var särskilt påtaglig.  

Förre VD H L utlovade i mail till mig både 29 mars och 4 april 2017 att mer data om detta skulle offentliggöras :

"Gen-expressions data är mycket omfattande och analyserna inkluderar kartläggning av olika pathways m.m.,  men vi kommer att redogöra för ytterligare resultat av dessa analyser och övriga resultat i takt med att de föreligger." 

" Referensvärden, normalisering av analysdata, och pathway kartläggning ingår i vår databehandling, men tack för ditt in-put till denna process. Vi kommer senare att  kunna offentliggöra mer detaljer om våra resultat, men just nu har det varit viktigt för oss att vi har ett underlag till att bestämma dos för vidare utveckling. " 

Detta är en så oerhört viktig fråga att risknivån ökar kraftigt sett från aktiemarknadens synpunkt inför Fas II-studien om det inte kunde bevisas att Foxy-5 verkligen nådde fram och signalerade tillräckligt starkt i alla eller nästan alla cancerpatienter i synnerhet de med koloncancer. Når inte Foxy-5 alls fram och signalerar tillräckligt starkt i patienternas cancerceller är projektet sannolikt tämligen värdelöst.
Relevanta sådana mRNA-data finns redan från mekanistiska signalvägar som det har publicerats forskningsresultat om i ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar av CSO Tommy Anderssons forskargrupp med in vitro-studier av Foxy-5 och Wnt-5a i de tre huvudindikationerna. 
De är inga hemligheter. 
Exempel på några sådana möjliga relevanta gener är de som kodar för 
i koloncancer : JNK, AP1,15-PGDH, SI, Mucin-2 
i bröstcancer : DDR1, Cdc42, PKC 
i prostatacancer : JNK, E-Cadherin 

Speciellt mRNA-förändringarna m a p generna i koloncancer enligt ovan är särskilt intressanta inför Fas II-studien. De uppreglerades nämligen alla in vitro i koloncancerceller enligt Tommy Anderssons forskargrupps resultat publicerade 2016. DET var inga hemligheter DEN gången ! 

Det finns även indicier i informationsgivningen på att bolaget kan sakna säkra bevis för att Foxy-5 signalerar relevant, förutom att man vill hemlighålla dem enligt ovan.
I PM:et 20 september 2017 och i flera tidigare PM stod det :
"Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet." 
Fr o m PM:et 25 september stod det istället :  "Resultaten från nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet."   
De har således inte lagt till något om relevant biologisk effekt på genuttryck utan använder samma formulering om Fas Ib-studien som man gjorde om Fas I-studien.

Redan i PM:en 24 november 2016 dvs det första angående detta om Fas Ib-studien fanns en konstighet för i den svenska versionen skrev man :
" I studien har nu en dosnivå identifierats där man kan detektera effekt av Foxy-5 på relevanta genuttryck i prover från tumörvävnad."  
Men i den engelska versionen stod det :
"Detectable effects of Foxy-5 on gene expression in samples from tumour tissue have now been documented at one of the investigated dose levels. " 
- dvs det stod ingenting om att det var relevanta genuttryck i den engelska versionen vilka alltså dock är nödvändiga för att kunna bevisa att Foxy-5 nådde fram och signalerade via dess receptor i cancercellerna hos patienterna i Fas Ib-studien. 

I WntResearchs följande uppdateringar i PM om Fas Ib-studien i februari,  mars, maj och augusti 2017 kan jag inte hitta någon gång längre att man nämner mer precist förändringar i relevanta genuttryck utan mer om biologisk aktivitet eller effekt (men ej närmare specificerad). 

Den vetenskapliga artikeln om Fas I-studien som skulle publiceras har inte blivit det så här snart 2 år efter att studien var genomförd. Den kunde  ha givit viss vägledning om vilka genuttryck som redan då ej namngivna uppgavs påverkas i två patienter.

Jag bedömer att bolagets uppgivna skäl på ett möte i Lund 12 oktober och Stockholm 17 oktober 2017 till att inte avslöja vilka mRNA-förändringarna var som inte tillräckligt trovärdiga eller tillämpliga mot bakgrunden av att detta skulle kunnat ha äventyrat nyemissionens framgång, inga konkurrenter finns som agoniserar Wnt-5a/Frizzled-5-signalering, patent- och produktskyddet redan är utmärkt, CDA-avtal sluts normalt för att den intresserade motparten - inte bolaget självt - ska åläggas sekretess mot att få ta del av forskningsresultat - inte för att bolaget självt ska kunna dölja information för marknaden  - och om Fas I-studien har CSO sagt efter presentationen 22 mars 2017 att den inte var så intressant att publicera artikel om i vetenskaplig tidskrift så varför skulle Fas Ib-studien vara det ?
Av presentationen som bolaget höll 17 oktober framgår indirekt att man faktiskt sannolikt saknar bevis på att relevanta mRNA-uttryck uppreglerades i Fas Ib-studien eftersom CSO Tommy Andersson menade att det är få celler i tumörerna som är rörliga och enligt honom därmed relevanta och prover tas på stora grupper av celler. 
Men det innebär samtidigt sannolikt ett indirekt erkännande att figuren i presentationen 22 mars 2017 inte var något  bevis. 
PhD A-C Engwall drog samma slutsats:

Detta kan förklara varför CSO Tommy Andersson verkade lite tagen och upprörd när han spontant ringde mig en kort tid senare våren 2017 när någon eller några andra på aktieforum i en mängd inlägg hade ifrågasatt bevisningens hållbarhet.

Av formuleringar i PM:et 25 september 2017 och i prospektet 29 september att döma verkar det dessutom som om man, oförklarat till aktiemarknaden, kan ha gått tillbaka till att ha enbart koloncancer i Fas II-studien trots att man våren 2017 uppgav att preliminära utfallsdata från en pågående retrospektiv studie inom kolorektal cancer indikerade att även rektal cancer kunde ingå. 

2016 hade enligt en tidigare VDs uppgifter och presentation på Vinnovas hemsida man dessutom planerat att Fas II-studien skulle bli pivotal dvs marknadsgrundande vid framgång, men nu blir den tydligen inte det och det kan också ha varit ett skäl till att studien blir mycket mindre - ett skäl som man dock inte har uppgivit till marknaden. Man framhöll, säkert korrekt, istället att Läkemedelsverket hade tyckt det ursprungliga upplägget vara mer likt en Fas III-studie - men varför skulle bolaget inte bibehålla ett pivotalt upplägg så att Foxy-5 skulle kunna bli marknadsgodkänt redan omkring 2021 i stället för flera år senare efter en Fas III-studie ?
Informationen varför VD avgick 25 augusti har varit obefintlig, liksom varför man redan våren 2017 tog ett brygglån och avtalade om garanter.

Långt tidigare, dvs före 17 november 2015, hade informationen till aktiemarknaden varit mager eller senfärdig om att Box-5 inte verkade fungera så bra in vivo och att exakt läkemedelskandidat inte ens var vald trots många publicerade prekliniska in vitro-resultat med Box-5, och att vissa aviserade (externa) prekliniska studier med Foxy-5 i äggstockscancer ännu tidigare inte verkar ha gett det utfall man önskade. 
Å andra sidan har bolaget under alla år även låtit bli att informera om framför allt ett mycket stort antal lovande externa prekliniska studier, så informationsgivningen har  varit alltför tunn till aktiemarknaden, men sedan våren 2017 finns, visade sig det under hösten 2017, alltså en större och mycket avgörande kritisk riskaspekt om Foxy-5 enligt ovan som ännu är obesvarad och därför blev framgångschansen med Foxy-5 i Fas II-studien mycket svårare att bedöma per hösten 2017 än om man säkert visste att Foxy-5 når fram till tillräckligt många relevanta cancerceller och sedan kan signalera tillräckligt effektivt genom dess receptor dvs Frizzled-5.  
WntResearch  kvalificerade sig därför hösten 2017 för varningskriterierna enligt punkt 2 och 3 ovan.

PM:et 8 feb 2018 innehöll inte heller någon efterfrågad information om vilka genuttryck som uppreglerades eller nedreglerades i Fas Ib-studien.
Ett PM 13 februari 2018 meddelade att Fas II-studiestarten skjuts upp pga ändrad studiedesign så att Foxy-5 inte ska ges tillsammans med cytostatikan FOLFOX. 
Foxy-5 ska nu endast ges högst 12 veckor mot tidigare plan nära ett halvår och ännu kortare om FOLFOX-behandlingen startar tidigare, vilket är märkligt kort tid. Allt annat lika är det givetvis positivt att Foxy-5 ges tidigt efter diagnos vilket jag efterlyste redan för flera år sedan, men allt är inte längre lika som för ett år sedan med så förkortad medicinering och eftersom bolaget tyvärr verkar sakna tillräckliga bevis för att Foxy-5 nådde fram till och signalerade i tumörcellerna i tillräcklig utsträckning i Fas Ib-studien enligt utredningen ovan.
Kassan 31 december 2017 var f ö ca 37.6 Mkr och den måste sannolikt fyllas på för att hela hela Fas II-studien ska kunna genomföras.

Under hearingen med den nye VDn 7 mars 2018 framkom åter att man saknar tillräckliga bevis för att Foxy-5 nådde fram och signalerade relevant hos cancerpatienterna i Fas Ib-studien, dvs rätt signalvägar som gäller antimetastaseringsmekanismer visade prekliniskt, utan han åberopade samma "numeriska" data dvs över ospecificerade genuttryckförändringar generellt som presenterades av CSO våren 2017 men som inte alls isolerat räcker som bevis eftersom de skulle kunna inträffa ändå helt naturligt. Förre VD H L utlovade som konstaterats tidigare flera gånger dessutom våren 2017 att de skulle undersöka VILKA signalvägar som påverkades av Foxy-5 genom att kontrollera vilka mRNA-uttryck som förändrades, men utfallet av de studierna mörkas fortfarande för aktiemarknaden. 
Förre VD H L:s mycket ringa innehav under tiden han var VD 2016-2017 var en negativ faktor för den breda aktiemarknadens förtroende för bolaget. Nils Brünners försäljning vintern-våren 2017 under den korta period han inte var formell "insider" av sannolikt hela sitt dåvarande innehav på långt över 100 000 aktier gjorde inte heller saken bättre ur aktiemarknadens synvinkel. Nye VD Peter Morsings hittills små köp av aktier kan likaså tolkas negativt. Nils Brünner ska enligt besked i april 2018 lämna styrelsen igen efter bara ett års medverkan.


NeuroVive med bl a inriktning på mitokondriell medicin var tidigare ett mycket stort aktieinnehav men det 2014 kraftigt reducerade aktieinnehavet i, vars relativa risk/reward hade försämrats av en kraftig kursuppgång till ca 80 kr som medförde att min då aktuella målkurs uppnåddes, avvecklades helt i december 2014 efter att punkt 2:s kriterium ovan hade satisfierats.
Det blev nämligen då känt att en extern italiensk Fas III-studie med cyklosporin-A mot reperfusionskada hade misslyckats, dvs i samma indikation, med samma verksamma beståndsdel och i samma dos som i NeuroVives egen Fas III-studie. NeuroVive valde själva att då att i lätt "bortförklarande" ordalag tona ned denna externa studies tråkiga utfall och påpekade på några skillnader mellan studieuppläggen. 2015 presenterades sedan Fas III-studiens resultat som innebar ett stort misslyckande och en sedan dess bestående kurskollaps. NeuroVive har en ganska bred projektportfölj nu men utspädningseffekter efter flera nyemissioner gör att aktien lär förbli pressad jämfört med 2010-2014.QuiaPEG passar väldigt bra in på punkt 4 eftersom fyra personer är kopplade till skandalföretaget Resistentia där en halv miljard kr förlorades. 


PhD A-C Engwall och jag har tidigare identifierat många övervärderade biotechbolag som Kancera när kursen låg på på 4-8 kr eller dåligt vetenskapligt underbyggda biotechrelaterade projekt som t ex Creative Antibiotics som sedan gick i konkurs. 
Som kanske har framgått för många tidigare är PharmaLundensis ursprungliga "kol-mot-KOL-projekt" skräckexemplet nummer ett avseende punkt 1.
Se även aktieanalysen av PharmaLundensis från 2011 : 


Det allra första exemplet på noterade aktiebolag där jag med min frus kompetens som viss hjälp avslöjade den lövtunna forskningsgrunden gällde Bringwells häsokostpreparat för viktnedgång CUUR, vilket jag skrev om redan 2004. Aktien är avnoterad efter ett uppköp 2017 men till en avsevärt lägre kurs än nivån 2004.


Vidare skrev jag en analys i två delar om medtech-bolaget ProstaLund i november 2013 eftersom deras behandlingsmetod påstods även ha en grundad potential att kraftigt motverka uppkomst av prostatacancer vilket, efter ett tips från en forumskribent, insågs var märkligt och kunde bevisas vara mindre troligt och istället mer troligt förklaras av bias i bolagets egen tolkning av viss statistik :
PhD A-C Engwall lyssnade på den numera avgångne VDn i ProstaLund och refererade på :
Att aktien var extremt högt värderad över 30 kr några dagar i november 2013 exklusive prostatacancer-delen insågs strax därefter enormt lätt efter förståelsen av bias-faktorns betydelse i den analys jag gjorde. 
Jag hade själv därför delvis tur själv som insåg detta i ett mycket gynnsamt kursläge att ta hem en kortsiktig bra vinst med ett mindre innehav och sedan dess har aktiekursen varaktigt rasat. 
loparn


.