Korsordshjälpens synonymordbok. Här kan du söka i vår synonym-databas genom att bläddra från A ti..   -> 
.

 

löparn

 Långsiktigt utfall för löparns analysaktier 1999-2015 finns här.


I Immunicum och WntResearch väntas mycket intressanta effektresultat från Fas II-studierna. 
Immunicum ska presentera utfallet från MERECA i Q3 2019 och WntResearch interimsutfall från NeoFox troligen omkring Q2 2020. I båda fallen bedömer jag risk/reward att syna resultatet vid nuvarande aktiekursnivåer som väldigt gynnsamt m a p risk/reward givet rimliga portföljandelar pga den absolut sett höga risknivån. Min uppskattning av framgångschanserna i de respektive Fas II-studierna framgår nedan.Tobii

Det finns många olika triggers i eyetrackingbolaget Tobii, men placeringen bör ses på mycket lång sikt i första hand, t ex t o m 2021 då även Tobii Tech enligt målet ska visa vinst. Tobii har en potential att nå över 100 kr i kurs till år 2022, vilket bl a förutsätter att deras eyetracking slår igenom stort inom VR/AR och att den underliggande marknaden för headsets utvecklas ungefär i enligt med IDCs gällande flerårsprognoser. Tobiis VD gjorde i april 2019 i årsredovisningen bl a följande utfästelser :

" Genom fortsatta lönsamhetsförbättringar inom Tobii Dynavox och Tobii Pro kombinerat med starkt ökad tillväxt i Tobii Tech och endast mindre kostnadsökningar siktar vi på att uppnå koncernens mål att nå lönsamhet under 2020. Affärsplanen är fullt finansierad och i början av 2019 emitterade vi också ett obligationslån på 300 MSEK för finansiering av förvärv"

"Med utgångspunkt i att skapa långsiktigt värde kommer vi att fortsätta att växa, stärka vår position och nå våra lönsamhetsmål"
https://mb.cision.com/Main/2874/2786222/1024968.pdf
​Flera insiders köpte aktier och teckningsoptioner under december 2018.

VD framträdde i Di TV i samband med Q4-rapporten 6 februari 2019.
https://www.di.se/ditv/ditv/tobiis-vd-rekordforsaljning-i-alla-tre-affarsomraden/?fbclid=IwAR2A_muyzSeMWPKnSs6FORqD7q55vaedaE_OF2_l1vqoAsW2CI3Bq66n_YkImmunicum

Immunicums T-cellsaktiverare ilixadencel har en enormt stor och bred potential genom att kombineras med flera olika cancerläkemedel, t ex checkpointhämmare och sunitinib, vilka synergistiskt motverkar tumörers egen suppression av kroppens immunsystem nära tumören, så att dessa banar väg för det som dock dessa cancerläkemedel själva saknar dvs ilixadencels smarta "primer"-funktion att automatiskt efter injektion i tumören leda till att patientens immunsystem kan identifiera cancercellers hela repertoar av personliga tumörspecifika neoantigen och därmed speciellt kan ge upphov till en bred aktivering av tumörspecifika CD8+ T-celler som kan söka upp och döda patientens tumörceller, och det gäller i alla solida tumörformer med injicerbara tumörer tack vare att ilixadencel har en generell verkningsmekanism. 
Man kan säga att checkpointhämmare och sunitinib å ena sidan minskar tumörers eget försvar medan ilixadencel å den andra sidan ökar själva anfallsstyrkan, dvs verkningsmekanismerna kan synergistiskt dra nytta av varandra i kampen mot tumören.
Den exceptionellt gynnsamma biverkningsprofilen av ilixadencel är dessutom en stor konkurrensfördel vid olika kombinationsbehandlingar.

Den förmodligen största triggern inom överskådlig tid är utfallen för de två primära effektmåtten, dvs överlevnadsfrekvensen efter 18 månader och medianöverlevnaden i Fas II-studien MERECA med ilixadencel i njurcancer jämfört med kontrollgruppen, vilka ska presenteras Q3 2019. 

Den efter många års uppföljning konstaterade medianöverlevnaden på hela 48 månader jämfört med referensdatans 14-16 månader med enbart standardbehandling i den genomförda mindre (11 patienter) Fas I/II-studien i njurcancer med ilixadencel  (i kombination med sunitinib eller pazopanib) ökar, allt annat lika, framgångschansen i Fas II-studien MERECA där 58 patienter fick ilixadencel och standardbehandling med sunitinib och 30 patienter utgjorde kontrollgrupp som enbart fick standardbehandling med sunitinib. 
Att Ilixadencel aktiverade tumörspecifika CD8+ T-celler som sedan infiltrerade tumörer i Fas I/II-studien i njurcancer (och enligt tidiga interimsdata från MERECA-studien) styrker dessutom verkningsmekanismen vilket bl a tillsammans med den stora medianöverlevnadseffekten väntas medföra en relativt hög chans för framgång även i MERECA och i så fall ett betydande kurslyft och god chans för ett lukrativt avtal om ilixadencel med Big Pharma som skulle kunna finansiera och inleda ännu fler kombinationsstudier där ilixadencels kompletterande  T-cellsaktivering utnyttjas, utöver de som Immunicum redan bedriver i den under 2019 inledda stora ILIAD-studien där ilixadencel kombineras med checkpointhämmare.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02432846


Jag bedömer att risk/reward för att syna Fas II-utfallet i njurcancer (MERECA-studien) är mycket bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga hög risk. Min nuvarande bedömning är att framgångschansen i MERECA-studien är över 50 % vilket är högt i cancersammanhang. En utförligare motivering för detta finns här. 

Vid ett eventuellt starkt utfall i MERECA har aktien en potential att flerfaldigas under 2019-2020 eftersom det skulle kunna bädda för ett lukrativt licensavtal med Big Pharma i många olika cancerindikationer eftersom ilixadencels verkningsmekanism är generell för injicerbara solida cancertumörer och sannolikheten för marknadsgodkännande skulle öka i alla dessa när ilixadencel kombineras med lämpliga cancerläkemedel.
Om man antar att sannolikheten i genomsnitt ökar till omkring 50 % vilket bör vara en rimlig bedömning i synnerhet som checkpointhämmares verkningsmekanism mycket väl kompletterar ilixadencels egen i Immunicums pågående ILIAD-studie i icke-småcellig lungcancer, magcancer och huvud/hals-cancer med en enligt prekliniska studier synergistisk effekt, skulle riktkursen enligt Redeyes analysuppdatering 25 januari 2019 länkad nedan öka till omkring 50 kr per aktie.  
Men ilixadencel har potential i ännu fler cancerindikationer. Om man värderade den fulla potentialen borde en sådan fortfarande riskjusterad värdering hamna långt över 50 kr, kanske uppåt 100 kr per aktie utan att räkna noga.
Immunicum bedömer att Ilixadencel har potential att bli en nyckelkomponent i kombinationsbehandlingar mot solida cancertumörer vilket innebär en enormt stor långsiktig värdepotential som jag oriskat i nuläget grovt uppskattar till flera hundra kr per aktie, givet nuvarande aktieantal (drygt 92 M). För en Big Pharma som inlicensierar ilixadencel eller köper upp det (eller Immunicum) skulle motsvarande värde normalt bli ännu högre.

Enbart de 6 indikationer som Immunicum har genomförda eller pågående kliniska studier i omfattar totalt ca 4.5 miljoner årligen insjuknade patienter i hela världen. 

Merck KGaA och Pfizer från vilka Immunicum enligt avtal hösten 2018 får gratis checkpointhämmare (anti-PD-L1, avelumab) i magcancer och huvud/hals-cancer har uppenbarligen en god insyn i projektet och vore möjliga logiska licenstagare av ilixadencel. Avtalet kan ses som en slags verifiering av dessa Big Pharmas bedömning av ilixadencels verkningsmekanism som tillräckligt lovande att kombinera med checkpointhämmare.
Enligt SwedenBIO var det de som tog kontakt med Immunicum och inte tvärtom. 

Det intressantaste med verkningsmekanismen av ilixadencel är att dess främmande (allogena) dendritiska celler som är aktiverade till att frisätta immunostimulerande faktorer, inkl kemokiner och cytokiner, i en valfri injicerbar solid tumör i en kedja av mekanismer medför att även olika individuella tumörspecifika neoantigen utan att man på förhand behöver identifiera dem blir "automatiskt" presenterade för immunförsvaret så att cytotoxiska CD8+ T-celler känner igen och dödar cancerceller med sådana neoantigen, och detta med en i cancersammanhang mycket billig metod. 
De allra senaste åren har några olika forskargrupper gjort lovande försök med neoantigen-baserad immunterapi i små studier, men det har varit med mer komplicerade metoder t ex där tumörspecifika neoantigen först måste identifieras och sedan tillföras patienten. Immunicums koncept är sannolikt unikt som "automatiskt" utnyttjar tumörcellers hela repertoar av neoantigen med en i cancersammanhang mycket billig metod där ilixadencel kan lagras i flera år och sedan ges till olika patienter utan behov av individuell anpassning.

Initialt bidrar de i en tumör injicerade allogena dendritiska cellerna i ilixadencel till att en önskvärd lokal inflammatorisk miljö uppkommer. Deras frisatta kemokiner lockar dit kroppsegna (autologa) immunceller såsom NK-celler (natural killer) som dödar tumörceller och egna dendritiska celler som i sin tur tar upp döende tumörceller. Ilixadencel frisätter även cytokiner som leder till mognad av autologa dendritiska celler och ökar korspresentation av neoantigen. De autologa dendritcellerna vandrar sedan mot lymfkörtlar och presenterar där tumörcellers proteinfragment i komplex på cellytan, inkl neoantigen, för naiva T-celler som utvecklas till specialiserade cytotoxiska  T-celler (CD8+), mördarceller, som på så sätt lär sig att känna igen och döda tumörceller med sådana neoantigen. 
Cancertumörers celler muterar ibland och ger upphov till dessa neoantigen vilka förekommer i olika hög grad i olika tumörtyper och hos olika patienter men inte någon annanstans i kroppen. Ju fler neoantigen med desto högre sannolikhet, allt annat lika, kan ilixadencel väntas generera ett tillräckligt starkt tumörspecifikt immunsvar. 
Cancerindikationer med relativt hög genomsnittlig förekomst av neoantigen är t ex de 6 indikationer där Immunicum har ett pågående kliniskt program. Andra exempel är blåscancer, matstrupscancer, kolorektal cancer, livmodercancer (inkl livmoderhalscancer), äggstockscancer och prostatacancer. 
Det kan då vara en stor fördel om checkpointhämmare redan finns marknadsgodkända så ilixadencel kan kombineras med dessa så att en sannolik synergieffekt kan uppkomma och det gäller f n förutom i de tre stora ILIAD-indikationerna även i levercancer, blåscancer, kolorektal cancer och livmoderhalscancer. Dessutom pågår det kliniska studier med checkpointhämmare i matstrupscancer, äggstockscancer och prostatacancer. 

De mest uppenbara cancerindikationerna i nuläget med tydlig potential för ilixadencel att marknadsgodkänns efter pivotala kombinationsstudier måste vara njurcancer + de 7 indikationer där checkpointhämmare är godkända dvs de tre ILIAD-indikationerna och levercancer, blåscancer, kolorektal cancer och livmoderhalscancer, om man ser till verkningsmekanismernas synergi dvs att ilixadencel kan framkalla ett brett neoantigen-inducerat tumörspecifikt T-cellsvar, och checkpointhämmare kan motverka att dessa T-celler får svårt att angripa tumören pga dess försvar att aktivera checkpoints på T-celler.

Om ilixadencel i vissa patienter ändå får för dålig effekt kan det bero på att tumören kan ha utvecklat andra försvarsmekanismer som t ex att de inte presenterar några neoantigen på tumörcellytan. De lovande resultaten i Fas I/II-studien i njurcancer visade dock att ilixadencel totalt sett hade tillräckligt hög effekt för att höja medianöverlevnaden och det kraftigt vilket bl a sannolikt beror på en synergieffekt med i det fallet tyrosinkinashämmarna sunitinib respektive pazopanib.

Att neoantigen numera är heta mål för Big Pharma visas t ex av Genentech/Roches mångmiljardaffär med Adaptive Biotechnologies i januari 2019 gällande deras plattform för att hitta T-cellsreceptorer som kan känna igen tumörcellers neoantigen. Ilixadencel kan mycket grovt sägas redan ha en liknande funktion "inbyggd" i själva läkemedelskandidaten och genom dess administrering i tumörer, vilket f ö bidrar till den sannolikt höga kostnadseffektiviteten bl a pga den mycket låga tillverkningskostnaden.

En vetenskaplig review om ilixadencel från juni 2018.

Ilixadencel ges i kombination med checkpointhämmare i den i januari 2019 inledda stora ILIAD-studien med 150 patienter där verkningsmekanismerna kompletterar varandra med en förväntad, i prekliniska studier principiellt redan visad, synergieffekt (vilken således även verkar uppkomma med t ex sunitinib i njurcancer) eftersom checkpointhämmare minskar tumörers försvar mot kroppens T-cellers eventuella attack mot tumörceller medan ilixadencel förstärker T-cellers angrepp på tumörceller genom att T-celler exponeras för neoantigen och på så sätt lär sig känna igen, uppsöka och döda tumörceller. 
Därför är kombinationen ilixadencel och checkpointhämmare (anti-PD-1, amerikanska Mercks pembrolizumab i) i ILIAD-studien i Fas Ib/II i  icke småcellig lungcancer och (anti-PD-L1, tyska Merck KGaAs och Pfizers avelumab) i huvud- och halscancer och magcancer mycket välmotiverad och bör ha god chans för framgång. 

Även vid ett mot förmodan svagt utfall i Fas II-studien MERECA i njurcancer finns därför chanser kvar i redan pågående kliniska studier genom ILIAD-studiens 3 stora cancerindikationer. Redeye räknar med top-line utfall för ILIAD-studien redan H2 2020. Det skulle i så fall innebära att det finns full finansiering för 2 väldigt avgörande utfall + tid till eventuellt avtal vilket innebär en lägre risk än om endast MERECA-utfallet är finansierat.
Kassan var  per 31 dec 2018 ca 444 Mkr och ska räcka till slutet av 2021. Den i december 2018 genomförda nyemissionen kan bli den sista innan ett avtal eller uppköp. Fler triggers 2019 utöver MERECA-utfallet i Q3 2019 är t ex interimsdata från Fas Ib-delen av ILIAD och ytterligare prekliniska utfallsdata från olika kombinationer av ilixadencel och checkpointhämmare etc.

Prekliniska data presenterades på ESMO-kongressen 22 oktober 2018 där man alternativt använde anti-CD137 eller checkpointhämmaren anti-PD-1 tillsammans med en musversion av ilixadencel och i båda fallen uppnåddes en synergistisk antitumöreffekt. 
Det finns t ex denna externa studie publicerad om anti-CD137. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28923858

Immunicum ingick avtal med Merck KGaA och Pfizer enligt ett PM 16 november 2018.

VD i lång intervju 2 december 2018.

En artikel om Immunicum från 5 december 2018.

En intervju med VD 6 januari 2019.

En intervju gjord av nyhetsbyrån Direkt med VD 9 januari 2019.

En artikel och intervju med VD 25 februari 2019.

En presentation av Immunicum i pdf-form från februari 2019.

En artikel från 19 mars 2019 om Immunicum

Immuniums årsredovisning för året 2018 innehåller utförlig information om ilixadensels verkningsmekanism m m, speciellt sid 12-30 kan rekommenderas.


Edison värderade Immunicum till 16.40 kr per aktie efter nyemissionen 2018. 

Redeye värderar Immunicum till 16 kr per aktie i deras base case.


WntResearch

WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 är inriktad mot metastaseringsprocessen i bröst-, kolon- och prostatacancer dvs några av världens största cancerindikationer.
Ett första fungerande antimetastaseringsläkemedel vore givetvis revolutionerande eftersom metastaseringsprocessen orsakar omkring 90 % av dödsfallen i cancer. 

Den största triggern i WntResearch är de första interimsresultaten från den i Spanien och Nederländerna lokaliserade Fas II-studien NeoFox i koloncancer, 
och som tyder på antimetastaseringseffekt av Foxy-5, detekterade genom cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), som är en biomarkör som enligt bolaget kan ge utslag upp till 36 månader innan en metastas kan upptäckas på vanligt sätt. 
Tidiga indikationer på eventuell effekt väntas bli kända under Q2 2020 enligt bolaget bl a eftersom man räknar med att 100 patienter hinner rekryteras till halvårsskiftet 2020 och färre än så kan räcka för tillförlitliga interimsdata. Den målsättningen verkar rimlig eftersom det är totalt 15 kliniker som rekryterar patienter och det krävs således endast något under 7 patienter i genomsnitt per klinik i årstakt.

Givet bra effektdata i Q2 2020 enligt ctDNA så är exit ett mål enligt VD 9 april 2019 och aktiekursen skulle sannolikt flerfaldigas från nuvarande nivå. 
Som framgår nedan finns numera färska effektdata i möss som visar att Foxy-5 in vivo bl a reducerar mängden cancerstamceller vilka sannolikt helt eller delvis är orsak till återfall och metastasering i cancer även efter bortoperation av primärtumören.

Försäljningspotentialen för Foxy-5 enbart i koloncancer är ca 2.3 miljarder USD årligen enligt bolaget.

I nyemissionsmemorandumet från april 2019 uttrycker sig bolaget mycket offensivt : 
"WntResearch bedömer att om Foxy-5 sätts in tidigt efter tumörupptäckt så kommer överlevnaden hos cancerpatienter med lågt uttryck av WNT5A i sina primära kolontumörer att öka på ett betydande sätt. Detta innefattar cirka 40–50 procent av alla patienter med koloncancer."

Jag bedömer att risk/reward för att senare syna interimsresultat för Fas II-utfallet i koloncancer är mycket bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga mycket hög risk i Fas II-utfallet. 
Min nuvarande grova uppskattning är att framgångschansen i Fas II-studien i koloncancer kan vara i storleksordningen 30-50 % där den största riskfaktorn är huruvida Foxy-5 når fram och kan signalera relevant i tillräckligt många cancerceller (inkl cancerstamceller) och tillräckligt länge. Av de föregående Fas I- och Fas Ib-studierna kan man inte dra någon säker slutsats i någon riktning om just detta, och det accentuerades nu i april eftersom det numera är visat att Foxy-5 (via 15-PGDH, anti COX-2 och anti betacatenin) i möss reducerar mängden cancerstamceller vilkas förändring inte mättes i de föregående kliniska studierna. Dock visades då att farmakokinetiken inte borde vara en begränsande faktor för Foxy-5 att signalera relevant. Själva mekanismerna i koloncancer antaget tillräcklig sådan signalering av Foxy-5 (och Wnt-5a) är relativt väl utredda enligt egna och externa studier som framgår nedan. 

8 april meddelades i PM att CSO Tommy Anderssons m fl fått en ny preklinisk koloncancerstudie publicerad där Foxy-5 för första gången testades in vivo och visade sig bl a reducera antalet cancerstamceller vilket är i linje med en extrapolering av tidigare intern och extern Foxy-5-, Wnt-5a- och prostaglandin 2-relaterad forskning, och det innebär att Foxy-5 har visad potential att motverka metastaseringsprocessen även om den enbart skulle innefatta cancerstamceller. 
Tidigare finns dessutom visat externt att Wnt-5a motverkar EMT-processen i koloncancer vilket i detta fall sannolikt innebär att Foxy-5 gör detsamma dvs motverkar att epiteliala tumörceller blir mesenkymala och därmed mer cancerstamcell-liknande och lättrörliga.  
En nyhet är också att Foxy-5 in vivo motverkar prostaglandin E2 (PGE2) inte bara genom att uppreglera 15-PGDH utan även nedreglera COX-2. PGE2 främjar annars cancerstamceller. Men dessutom visades, liksom in vitro i tidigare studier att Foxy-5 in vivo motverkar betacatenin-signalering som också annars gynnar cancerstamceller i koloncancer. 
Det är således via 3 signalvägar och 2 huvudmekanismer som Foxy-5 in vivo minskar mängden cancerstamceller i koloncancer enligt den nya studien.
Tidigare är det också visat att högt uttryck av 15-PGDH (och av Wnt-5a) i primärtumören i koloncancer är associerat med en många års ökad medianöverlevnad jämfört med lågt uttryck, vilket styrker att signaleringsvägen i fråga är mycket viktig för koloncancerpatienter.

16 april meddelades i PM att en patentansökan har lämnats in om att Foxy-5 kan förstärka effekten av checkpointhämmare, visat in vitro i bröstcancer och i Fas II-studiens indikation koloncancer vilket är ett mycket överraskande och naturligtvis positivt fynd eftersom checkpointhämmare blir allt vanligare i olika immunterapier mot cancer. Checkpointhämmare är t ex godkända i Fas II-studiens indikation koloncancer. Big Pharmas intresse för Foxy-5 kan, allt annat lika, väntas öka efter detta eftersom det förstärker motiven att använda Foxy-5 i kombinationsbehandlingar med checkpointhämmare.


Ett brett externt och internt prekliniskt lovande forskningsunderlag för Foxy-5 i koloncancer inför Fas II-utfallet finns beskrivet här inkl lovande retrospektiva kliniska överlevnadsdata.
https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81088&user=9801

En (riskjusterad) värderingskalkyl förutsatt att nyemissionen går som planerat finns här.

En beskrivning av min kvalitativa bedömning av riskerna i Fas II-studierna finns här. 


Många bra nyheter kom 2018 i WntResearch.
https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81144&user=9801

WntResearchs låga bolagsvärde kan t ex jämföras med cancerkollegan RhoVac, också med inriktning metastaser, men obegripligt nog med per 10 april omkring 50 % högre noterat bolagsvärde (dessutom redan före deras finansiering av Fas IIb-studier) och vars RV001-projekt enligt erfarenhet har ytterst liten chans att i slutändan nå marknadsgodkännande pga att dess målprotein RhoC är kroppseget och finns naturligt, t o m högt, uttryckt utanför metastaser dvs i blodkärlens väggar enligt nyare forskning. Det har nämligen såvitt känt aldrig lyckats förr med kroppsegna målprotein att nå marknadsgodkännande med enkla vacciner riktade mot dem pga thymuskörtelns funktion att förhindra att immunsystemet angriper frisk vävnad. Det är bl a därför man har utvecklat monoklonala antikroppar istället för att nå kroppsegna intressanta målprotein inom cancer eller prövar andra mer komplicerade tekniker. Forskaren professor Magnus Essand håller uppenbarligen med : 
"Cancervacciner baserade på icke-muterade kroppsegna antigen så som onkofetala antigen eller antigen som överuttrycks av tumörer men finns till en lägre grad även i frisk vävnad har utvärderats  i ett stort antal kliniska studier. De är i allmänhet säkra men kliniskt sett tyvärr ineffektiva." 
Citatet finns på pdf-sida 5 i denna länk.ExpreS2ion Biotech Holding

Potentialen i främst ExpreS2ions joint venture AdaptVacs potentiellt revolutionerande VLP-teknologi gör att jag finner att en långsiktig "chanspost" i ExpreS2ion är motiverad.

Länk med mer om ExpreS2ion inkl AdaptVacs VLP-teknologi och dess potential.

https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81065&user=9801Disclaimer


loparn


.

.
.