- JulRecept - Julkort - JulSnaps - Snapsvisor - Skicka ett e-julkort - Rimlexikon - Julgodis - Juklappstips -
.Tobii

Det finns många olika triggers i Tobii, men placeringen bör ses på mycket lång sikt i första hand, t ex t o m 2021 då även Tobii Tech enligt målet ska visa vinst. Tobii har en potential att nå över 100 kr i kurs till år 2022, vilket bl a förutsätter att eyetracking slår igenom stort inom VR/AR och att den underliggande marknaden för headsets utvecklas ungefär i enligt med IDCs gällande prognoser.Immunicum

Den förmodligen största triggern inom överskådlig tid är utfallet för medianöverlevnaden i Fas II-studien inom njurcancer som ska presenteras Q3 2019 och där bl a den höga konstaterade medianöverlevnaden (hela 48 månader mot väntade 15-16 månader med standardbehandling) i den genomförda mindre (11 patienter) Fas I/II-studien i njurcancer med ilixadencel och den med bl a T-cellers infiltration i tumörer visade verkningsmekanismen bör medföra en relativt god chans för framgång och i så fall ett betydande kurslyft och god chans för ett lukrativt avtal  med Big Pharma. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02432846


Jag bedömer att risk/reward för att syna Fas II-utfallet i njurcancer (MERECA-studien) är mycket bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga hög risk. 
En utförligare motivering för detta finns här. 
Vid ett eventuellt starkt utfall i MERECA har aktien en potential att flerfaldigas under 2019-2020 eftersom det skulle kunna bädda för ett lukrativt licensavtal med Big Pharma i många olika cancerindikationer eftersom verkningsmekanismen är generell. Enbart de 6 indikationer som Immunicum har genomförda eller pågående kliniska studier i omfattar totalt ca 4.5 miljoner årligen insjuknade patienter.

Det intressantaste med verkningsmekanismen av ilixadencel är att dess främmande dendritiska celler som är aktiverade till att frisätta immunostimulerande faktorer, inkl kemokiner och cytokiner, kan injiceras i en i princip valfri solid tumör vilket i en kedja av reaktioner medför att olika individuella tumörspecifika antigen utan att man behöver veta vilka blir presenterade för immunförsvaret så att T-celler kan lära sig att känna igen och sedan angripa cancercellerna, och detta med en i cancersammanhang mycket billig metod.

En vetenskaplig review om ilixadencel från juni 2018.

Ilixadencel är tänkt att användas i kombination  med checkpointhämmare i flera indikationer och  verkningsmekanismerna kompletterar varandra. Därför ska en flerindikationsstudie i Fas Ib/II starta H2 2018 i icke småcellig lungcancer, huvud- och halscancer och magcancer. 
Prekliniska data presenterades på ESMO-kongressen 22 oktober där man alternativt har använt anti-CD137 eller anti-PD-1 tillsammans med en musversion av ilixadencel och i båda fallen har uppnått en synergistisk antitumöreffekt.
Det finns t ex denna externa studie publicerad om anti-CD137. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28923858

En presentation av Immunicum från november 2018.
VD presenterade Immunicum 12 november 2018.

Immunicum ingick avtal med Merck KgaA och Pfizer enligt ett PM 16 november 2018.

VD i lång intervju 2 december 2018.

Artikel om Immunicum från 5 december 2018.

Edison värderar Immunicum till 16.40 kr per aktie efter nyemissionen. ExpreS2ion Biotech Holding

Den största triggern är ett uppnått avtal (enligt målet senast februari 2019) för AdaptVacs HER2 bröstcancerprojekt, eller för hela den VLP-baserade teknologiplattformen, vilket mest sannolikt skulle medföra ett mycket stort kurslyft. Att ett patent var på gång att godkännas i USA för bröstcancerprojektet enligt ett PM 10 sept 2018 var mycket glädjande och viktigt eftersom det stärker avtalsmöjligheten. Det ökar även sannolikheten för att hela VLP-plattformen är patenterbar.


Citat ur en offensiv VDs intervju i danska Medwatch 24 aug :

 "Det første platformprodukt, AV001 brystcancer-vaccinen, falder indenfor området immunoonkologi, der er et særdeles ’hot’ og ekspanderende marked, som forventes at passere 100 mia. dollars indenfor de kommende år," fortæller Steen Klysner. Det eksisterende marked for AV001, der i dag er baseret på monoklonale antistoffer, er i størrelsesordenen 8 mia. dollars, oplyser han videre. "Og en markedsandel på op til 20 pct. vil ikke være urealistisk, hvis produktet lever op til vores forventninger," vurderer Steen Klysner.

Det er planen i første omgang at finde en tidlig partner til AV001-vaccinen mod brystcancer – en række kandidater er i spil, uden at man dog vil sætte konkrete navne på. Men med en tidlig partneraftale i stand vil Steen Klysner og Expres2ion samtidigt få plads til at tage fat på andre projekter baseret på platformen, lyder det. "

Enbart ExpreS2ions andel av ett enda års royalty på denna mångmiljardmarknad som AV001 skulle verka i skulle kunna bli över nuvarande bolagsvärde vid ett bra avtal för HER2-projektet i bröstcancer. 
På några få månaders sikt bedömer jag att ExpreS2ion har bäst risk/reward av mina aktieinnehav pga chansen till ett kursdrivande avtal för AdaptVac, medan kursrisken främst är knuten till ett kommande kapitalbehov.WntResearch

Uppdaterad (riskjusterad) värderingskalkyl finns här :

Den största triggern är ett eventuellt avtal med Big Pharma eller de första interimsresultaten i Fas II-studien som tyder på antimetastaseringseffekt av Foxy-5, detekterad genom cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), som är en biomarkör som kan ge utslag upp till 36 månader innan en metastas kan upptäckas på vanligt sätt enligt. 

Jag bedömer att risk/reward för att senare syna interimsresultat för Fas II-utfallet i koloncancer är mycket bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga mycket hög kursrisk framför allt i Fas II-studien men även för ett kommande kapitalbehov.

De viktigaste väntevärdehöjande nyheterna hittills under 2018 i WntResearch

1. Foxy-5 går enligt prekliniska studieresultat offentligjorda 2018 att kombinera med immunterapi som (i år Nobelprisbelönade) checkpointhämmare, anti PD-1, anti PD-L1 och anti CDLA-4. Därför skulle en potentiell framtida en licenstagare till Foxy-5 kunna starta kliniska kombinationsstudier. Detta har minskat risken på längre sikt och något höjt väntevärdet av Foxy-5.

2. Foxy-5 går enligt prekliniska studieresultat offentliggjorda 2018 att kombinera med FOLFOX som används mot koloncancer och som liksom Foxy-5 kommer ges i Fas II-studien (dock ej samtidigt), vilket är väntevärdehöjande.

3. Foxy-5 har 2018 för första gången prekliniskt direkt visats motverka cancerstamceller, vilket stärker forskningsunderlaget inför Fas II-studier och kan utgöra en kompletterande eller utvidgad mekanistisk förklaring till varför högt Wnt-5a-uttryck och högt 15-PGDH-uttryck är associerat med en mycket kraftigt ökad medianöverlevnad i Fas II-studiens indikation koloncancer enligt flera retrospektiva kliniska studier, och detta minskar risken för misslyckande i Fas II-studien och höjer väntevärdet - i synnerhet om det enbart vore cancerstamceller som svarar för metastasers uppkomst. Motsvarande gäller för alla (ej ännu offentliggjort vilka) indikationer som de patentsökta fynden om Foxy-5 och cancerstamceller avser.

4. Foxy-5 har 2018 för första gången i publicerade prekliniska data visats motverka bröstcancercellers metastasering även när de finns i blodbanan, vilket kan bekräfta den teoretiska tolkning av Foxy-5:s verkningsmekanism efter utfallet för cirkulerande tumörceller i blodet som jag framförde till bolaget omgående efter att det preliminära Fas I-utfallet offentliggjordes i november 2015. Att känna till något mer om verkningsmekanismen är något väntevärdehöjande.

5. Studieupplägget i Fas II-studien i koloncancer har 2018 ändrats till att Foxy-5 ska ges omgående efter diagnos, om än under endast högst 12 veckor, vilket bör förbättra dess sammantagna förväntade antimetastaseringseffekt eftersom metastaseringsprocessen kan initieras tidigt och långt innan metastaser uppkommer och därför är detta något väntevärdehöjande.

6. En patentansökan under 2018 på en billigare tillverkningsprocess för Foxy-5 skapar en potential för en framtida förlängd marknadsexklusivitet för Foxy-5, vilket är mycket tydligt väntevärdehöjande. 

7. WntResearch har under 2018 inlett samarbete med Biovica för att utveckla en s k companion diagnostic i Fas II-studien i koloncancer vilket är något väntevärdehöjande eftersom det skulle underlätta utvärderingen av om en patient kan förväntas ha nytta av Foxy-5 utan att man behöver ta en tumörbiopsi för att i stället genom ett skonsammare blodprov få ett relativt snabbt svar.


Utöver alla dessa Foxy-5-nyheter så har ansökan om Fas II-start lämnats in under 2018 och det har blivit klart att (potentiellt kraftigt kursdrivande - jfr Immunicum som flerfaldigades i aktiekurs på interimsdata från 1-2 patienter under 2013) interimsdata ska offentliggöras redan under den pågående Fas II-studien i koloncancer efter ett samarbete med SAGA Diagnostics om analys av cirkulerande tumör-DNA vilket väntas ge avsevärt tidigare indikationer på Foxy-5:s antimetastaseringseffekt, sannolikt med början redan under 2019. 


8. WntResearch har under 2018 inlett ett forskningsprojekt mot psoriasis med Box-5, vilket är något väntevärdehöjande. Det finns flera publicerade externa prekliniska studier som styrker projektets framgångschans och vilket ska bedrivas genom "externt forskningssamarbete" - kommer därför ett kursdrivande avtal ? Psoriasismarknaden beräknas under 2018 vara värd omkring 80 miljarder kr.

Vidare har styrelse och ledning signalerat och visat en tro på bolaget genom teckning av nya aktier signifikant över marknadskurs. VD som är ny för i år har enligt ovan visat en imponerande effektivitet - sannolikt högst hittills i bolagets historia. 

Ett brett externt och internt prekliniskt forskningsunderlag för Foxy-5 i koloncancer inför Fas II-utfallet finns beskrivna här.
https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=81088&user=9801


..