Ta en tur i min underbara värld...   -> 
.
Tobii

Det finns många olika triggers i Tobii, men placeringen bör ses på mycket lång sikt i första hand, t ex t o m 2021 då även Tobii Tech enligt målet ska visa vinst.


ExpreS2ion Biotech Holding

Den största triggern är ett uppnått avtal (enligt målet senast februari 2019) för AdaptVacs HER2 bröstcancerprojekt, eller för hela den VLP-baserade teknologiplattformen, vilket mest sannolikt skulle medföra ett mycket stort kurslyft. Att ett patent är på gång att godkännas i USA för bröstcancerprojektet enligt ett PM 10 sept 2018 var mycket glädjande och viktigt eftersom det stärker avtalsmöjligheten. Det ökar även sannolikheten för att hela VLP-plattformen är patenterbar.

Q2-rapporten 24 aug 2018 visade bl a att bolaget vände åter upp till bra tillväxt i den ursprungliga ExpreS2-baserade rörelsen detta kvartal.
Om AdaptVac sas i rapporten : 
" När det gäller den interna utvecklingen och Bolagets projekt, måste vi tyvärr vara sparsamma med informationen,  då AdaptVac verkar på en högvärderad och starkt konkurrensutsatt marknad. Vi förväntar oss dock att kunna kommunicera om en del framsteg under de kommande kvartalen. För närvarande kan jag bara tillägga att kombinationen av AdaptVacs VLP-teknologi och ExpreS2 -plattformen redan har attraherat intresse från nya kunder och potentiella affärsprojekt för ExpreS2 ion."

Citat ur en offensiv VDs intervju i danska Medwatch 24 aug :

 "Det første platformprodukt, AV001 brystcancer-vaccinen, falder indenfor området immunoonkologi, der er et særdeles ’hot’ og ekspanderende marked, som forventes at passere 100 mia. dollars indenfor de kommende år," fortæller Steen Klysner. Det eksisterende marked for AV001, der i dag er baseret på monoklonale antistoffer, er i størrelsesordenen 8 mia. dollars, oplyser han videre. "Og en markedsandel på op til 20 pct. vil ikke være urealistisk, hvis produktet lever op til vores forventninger," vurderer Steen Klysner.

Det er planen i første omgang at finde en tidlig partner til AV001-vaccinen mod brystcancer – en række kandidater er i spil, uden at man dog vil sætte konkrete navne på. Men med en tidlig partneraftale i stand vil Steen Klysner og Expres2ion samtidigt få plads til at tage fat på andre projekter baseret på platformen, lyder det. "

Enbart ExpreS2ions andel av ett enda års royalty på denna mångmiljardmarknad som AV001 skulle verka i skulle kunna bli över nuvarande bolagsvärde vid ett bra avtal för HER2-projektet i bröstcancer. 
På ett halvårs sikt bedömer jag att ExpreS2ion har bäst risk/reward av mina aktieinnehav pga chansen till ett avtal.


Immunicum

Den förmodligen största triggern inom överskådlig tid är utfallet för medianöverlevnaden i Fas II-studien inom njurcancer som ska presenteras Q3 2019 och där bl a den höga konstaterade medianöverlevnaden (hela 48 månader mot väntade 15-16 månader med standardbehandling) i den genomförda mindre (11 patienter) Fas I/II-studien i njurcancer med ilixadencel och den med bl a T-cellers infiltration i tumörer visade verkningsmekanismen bör medföra en relativt god chans för framgång och i så fall ett betydande kurslyft och god chans för ett lukrativt avtal  med Big Pharma. 

Jag bedömer att risk/reward för att syna Fas II-utfallet i njurcancer är enormt bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga mycket hög risk.

Det intressantaste med verkningsmekanismen av ilixadencel är att dess främmande dendritiska celler som är aktiverade till att frisätta immunostimulerande faktorer, inkl kemokiner och cytokiner, kan injiceras i en i princip valfri solid tumör vilket i en kedja av reaktioner medför att olika individuella tumörspecifika antigen utan att man behöver veta vilka blir presenterade för immunförsvaret så att T-celler kan lära sig att känna igen och sedan angripa cancercellerna, och detta med en i cancersammanhang mycket billig metod.
Ilixadencel är tänkt att användas i kombination  med checkpointhämmare i flera indikationer och  verkningsmekanismerna kompletterar varandra. Därför ska en flerindikationsstudie i Fas  Ib/II starta H2 2018 i icke småcellig lungcancer, huvud- och halscancer och magcancer. 
Redan under Fas 1b-delen av studien finns det möjlighet att vissa effektdata presenteras enligt ett PM 23 juli 2018, och bolaget är finansierat till slutet av 2019.

"Expansionen av  Fas Ib studien innebär att den kommer att generera mera data gällande dosnivåer och behandlings-schema inför fas II och kommer ha potential att visa initiala tecken på effekt."

 "Det utökade antalet patienter i Fas Ib-studien kommer både att bidra med mer värdefull data och öka möjligheten att kunna se tecken på klinisk aktivitet tidigare under studien säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum. Bolaget har, som tidigare meddelats, finansiering fram till slutet av 2019 och kommer att tillhandahålla uppdateringar av utvecklingen i Fas Ib studien under innevarande år och under 2019, fortsätter de Sousa."

http://immunicum.se/investerare-se/pressmeddelanden/press/?xml_id=2206572&xml_date=201807

Nya data som kommer presenteras på ESMO-kongressen 19-23 oktober där man även har använt anti-CD137 förutom checkpointhämmaren anti-PD-1 tillsammans med ilixadencel. 
Det finns t ex denna studie publicerad om anti-CD137. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28923858

En gissning är att denna utvidgade kombination har visats vara ännu effektivare m a p överlevnad och/eller i kanske ytterligare andra cancerindikationer. Det skulle öka attraktiviteten hos ilixadencel bland Big Pharma och investerare.


Ett PM 18 juni 2018 inkluderade bl a en länk till en ny vetenskaplig review om ilixadencel.
Redeye har motiverat värde 20 kr per aktie enligt deras analys basscenario.


WntResearch

Uppdaterad (riskjusterad) värderingskalkyl finns här :

Den största triggern är ett eventuellt avtal med Big Pharma eller de första interimsresultaten i Fas II-studien som tyder på antimetastaseringseffekt av Foxy-5, detekterad genom cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), som är en biomarkör som kan ge utslag upp till 36 månader innan en metastas kan upptäckas på vanligt sätt enligt ett PM 30 augusti efter ett uppnått avtal med SAGA Diagnostics. 
Jag bedömer att risk/reward för att syna Fas II-utfallet i koloncancer är enormt bra, men aktiepostens storlek ska förstås anpassas efter en placerares riskbenägenhet pga mycket hög risk.

PM:en som kom 21 augusti 2018 gav vetenskapligt sett mycket intressant ny information att Foxy-5 minskar antalet cancerstamceller, att ett patent avseende detta är sökt och övertaget från "uppfinnaren" och att ansökan blir offentlig någon gång under våren 2019. 
Jag bl a mailade bolaget för flera år sedan om att färsk preklinisk forskning indirekt, dvs om man kopplade ihop olika publicerade forskningsartiklar, pekade på just en potentiell anti-cancerstamcell-effekt av Foxy-5 i bröst- och koloncancer. Numera finns det uppenbarligen ännu opublicerad forskning som bekräftar anti-cancerstamcell-effekten av Foxy-5 i någon eller några indikationer.

Möjligen kan dessa uppgifter förändra förväntningarna på utfallet av Fas II-studier med Foxy-5 i positiv riktning i indikationer där det är visat att Foxy-5 verkligen motverkar cancerstamceller, speciellt om det är helt eller till betydande del via en anti-cancerstamcell-effekt som den antimetastatiska effekten uppkommer. På senare år har många forskare betonat cancerstamceller som en viktig faktor för metastaseringsprocessen. 
PM:en ger dock ingen explicit information om vilka indikationer det gäller, men indirekt talar det ganska starkt för att det är koloncancer vilket Fas II-studien gäller eftersom man skriver:

"Vår fas 2-studie med Foxy-5 beaktar denna effekt eftersom behandlingen fortsätter också efter att primärtumören avlägsnats."

I koloncancer är det enligt den första länken nedan två signalvägar av Foxy-5 som dels leder till ökad JNK/AP-1-signalering och dels motverkad betacatenin-signalering vilket i båda fallen leder till en uppreglering av 15-PGDH som nedreglerar prostaglandin E2 (PGE2). Den andra länkade studien visar att just PGE2 främjar cancerstamcellers expansion in vitro- och in vivo.
Nu kanske just denna "sammankopplade effekt" av Foxy-5 har visats direkt av bolaget i försök och som sagt gissningsvis i koloncancer i första hand för att det ska ha relevans för Fas II-studien. 
Foxy-5 kan även ha potential mot cancerstamceller i bröstcancer.

När det gäller Fas Ib-studien m a p den under mars 2017 presenterade figuren som visade effekten i form av endast ospecificerade genuttrycksförändringar kan den sannolikt varken bevisa eller motbevisa en biologisk signal som i anticancersammanhang dessutom potentiellt endast är relevant för den mycket lilla andelen cancerstamceller i ett tumörprov eller enligt CSO i okt 2017 lilla andelen rörliga cancerceller i ett tumörprov, men man får nog fortsättningsvis hoppas och utgå ifrån att åtminstone dosen av Foxy-5 är tillräckligt hög i Fas II-studien, och den lär vara väl tilltagen konverterat från doseringen i de framgångsrika in vivo-studierna i möss i bröst- och prostatacancer.
 
Det är viktigt att komma ihåg att ett högt uttryck av både 15-PGDH och Wnt-5a ökar medianöverlevnaden kraftigt kontra lågt i koloncancer enligt flera retrospektiva studier på koloncancerpatienter. Att Foxy-5 åtminstone in vitro uppreglerar 15-PGDH och svarar för samma typ av signalering som Wnt-5a genom Frizzled-5-receptorn är således lovande inför Fas II-utfallet. 
En brett forskningsunderlag för Foxy-5 i koloncancer med prekliniska och retrospektiva kliniska studier för överlevnadseffekten finns sammanställt här :
27 aug 2018 meddelades i PM att den tidigare aviserade prekliniska interaktionsstudien med Foxy-5 och immunterapi med checkpointhämmare visade att Foxy-5 kan kombineras med sådan behandling i eventuella kliniska studier eftersom ingen negativ påverkan uppkom på behandlingseffekten.

Allt annat lika har sannolikheten ökat för att bolaget förr eller senare når ett bra avtal för Foxy-5 efter den allra senaste tidens goda nyheter, inkl ytterligare värdehöjande nyheter att bolaget ska samarbeta med Biovica för att utveckla en s k companion diagnostic i Fas II-studien i koloncancer enligt ett PM 15 aug 2018 och en patentansökan på en billigare tillverkningsprocess för Foxy-5 enligt ett PM 23 aug 2018 och det skapar dessutom  potential för en framtida förlängd marknadsexklusivitet för Foxy-5.

En ny review av CSO Tommy Anderssons forskargrupp om Wnt-5a och Foxy-5 i bröstcancer har publicerats enligt ett PM 31 aug 2018. För första gången publiceras här in vivoresultat som indikerar att Foxy-5 (liksom Wnt-5a enligt tidigare externa studier) även motverkar att bröstcancerceller injicerade i blodbanan lämnar densamma och orsakar metastasering. Det ligger f ö i linje med en tolkning av Fas I-utfallet m a p cirkulerande tumörceller som jag då gjorde i november 2015 som byggde på CSOs tidigare muntliga uppgifter från "opublicerade observationer" och som även bolaget officiellt gjorde i Fas I-rapporten.

WntResearch inleder forskningsprojekt mot psoriasis med Box-5 enligt ett PM 10 sept 2018.
WntResearch ansöker om start av klinisk studie med Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer enligt ett PM 12 sept 2018.


En mycket bra intervju med VD publicerades 28 aug 2018, där han bl a  poängterade det sedan tidigare kommunicerade ändrade studieupplägget i Fas II-studien så att Foxy-5 nu sätts in omgående redan efter diagnos så att molekylen hinner verka tidigare i en metastaseringsprocess, ett upplägg som jag förespråkade till bolaget i mail för flera år sedan.

.

..