Här kan du rita och klottra online   -> 
Stadgar

SSF:s normalstadgar har används som mall för dessa stadgar. SSF:s normalstadgar för schackklubbar antogs av centralstyrelsen 1984-10-27 och omarbetades av Centralstyrelsen 1991-01-26

Förkortningar använda i texten:

SSF = Sveriges Schackförbund

MSF = MALMÖ SCHACKFÖRBUND

Stadgar för Spiddekagan SK (SSK) antagna vid årsmöte den 2/2 2006

 

Namn och ändamål

§ 1

SSK är en ideell förening för schackintresserade.

SSK är ansluten till MSF och Sveriges Schackförbund

och således underordnad MSF:s och SSF:s

stadgar.

 

Medlemskap och registrering

§ 2

Varje schackintresserad person kan vara medlem i

SSK genom att erlägga medlemsavgift. Registrerad

medlem i SSK är medlem i MSF och SSF.

SSK:s verksamhetsår är lika med kalenderåret.

 

Årsmöte

§ 3

Årsmöte är SSK:s högsta beslutande organ. Vid

årsmötet beslutas endast i frågor som angivits i

kallelsen. Kallelse utgår senast tre veckor före

mötesdagen. Verksamhetsberättelse, bokslut och

revisorernas berättelse samt förslag och motioner

från styrelsen och enskilda medlemmar skall finnas

tillgängliga för medlemmar senast en vecka

före årsmötet.

Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet.

Extra årsmöte sammankallas inom en månad från

det att minst en tredjedel av SSK:s medlemmar så

krävt.

Vid årsmötet väljs ordförande, övriga ledamöter i

styrelsen, revisorer och valberedning. Samtliga

medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt.

Varje närvarande medlem har en röst. Beslut fattas

med enkel röstövervikt utom när annat speciellt

stadgas. Alla medlemmar har motions- och

förslagsrätt till årsmötet. Sådan fråga skall inges

till styrelsen tre veckor före årsmötet.

§ 4

Vid årsmötet skall bl a följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justerare tillika rösträknare

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Revisorernas berättelse

6. Styrelsens ansvarsfrihet

7. Motioner och förslag

8. Avgifter

9. Val av

- Ordförande och suppleanter på ett år

- Styrelseledamöter och revisorer på två år

§ 5

Beviljas inte styrelsen ansvarsfrihet avgår hela

styrelsen.

 

Styrelse

§ 6

SSKs angelägenheter handläggs av en styrelse som

består av ordförande och det antal ordinarie ledamöter

och suppleanter som fastställs av SSKs årsmöte.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör

och andra funktionärer samt den eller de personer

som skall teckna SSKs firma.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna

är närvarande. Beslut fattas med enkel

majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall upprätta en enkel verksamhetsberättelse och

enkelt bokslut. Verksamhetsberättelsen och bokslutet skall vara tillgängliga

för revisorn senast två veckor före årsmötet.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för

SSK:s förvaltning.

 

Revisorer

§ 7

Revisorerna går igenom SSK:s verksamhet inklusive

den ekonomiska hanteringen. Revisorn

anger före årsmötet revisionsberättelse, där ansvarsfrihet

för styrelsen till- eller avstyrks.

 

Valberedning

§ 8

Valberedningen föreslår årsmötet kandidater till

styrelsen.

 

Särskilda bestämmelser

§ 9

Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem

som bryter mot beslut som fattats i stadgeenlig

ordning eller på annat sätt agerar till skada för

SSK. Medlem kan avstängas från deltagande i SSK:s

verksamhet för viss tid, dock högst ett år. Uteslutning

föregås alltid av skriftlig varning.

Medlem som avstängts eller uteslutits kan vid

nästa årsmöte överklaga styrelsens beslut.

 


Stadgeändring och SSK:s upplösning

§ 10

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie

årsmöte med minst 2/3 röstövervikt.

§ 11

SSK får inte upplösas, så länge minst fem medlemmar

vill fortsätta verksamheten. Beslut om

upplösning får bara ske på ordinarie årsmöte. I så

fall beslutar årsmötet hur SSK:s tillgångar skall

disponeras.