RhoVac, Respiratorius, PharmaLundensis m fl

Var vaksam på de förhöjda riskerna i Life Science-relaterade forskningsprojekt med

1. klent eller t o m obefintligt relevant forskningsstöd
2. eventuella nya signifikant försämrade förutsättningar
3. missledande informationsgivning om studieresultat
4. avskräckande personell historiaNoteringsaktuella QuiaPEG passar väldigt bra in på punkt 4 eftersom fyra personer är kopplade till skandalföretaget Resistentia där en halv miljard kr förlorades. http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80708&user=9801

RhoVac, vars RV001-projekt låg nära i träda under flera år i Danmark innan det såldes in i Sverige på Aktietorget rekommenderar löparn att man INTE köper långsiktigt eftersom punkt 1:s kriterium ovan är synnerligen väl uppfyllt. 
Läs varför i en text skriven av löparn redan hösten 2016 och längre ned i PhD A-C Engwalls länkade vetenskapligt baserade analyser och kommentarerSedan dess har aktiekursen rasat och RhoVac dessutom bytt cancerindikation för Fas I/II-studien. 


Här förklaras i en text från april 2017 mer komprimerat varför framgångschansen är väldigt liten med RV001 :

Målmolekylen för RhoVacs RV001-projekt heter RhoC och är ett kroppseget protein med bl a betydelse för vaskulär jämvikt och sårläkning enligt en studie från 2015.

RhoC är naturligt högt uttryckt (även hos andra än cancerpatienter med metastaser) i endotelceller som täcker blodkärlens insida, enligt en studie från 2016. 
"RhoC is highly expressed in human EC and colocalizes with VE-cadherin".

Observera att dessa två studier gjordes långt efter att RhoVacs RV001-projekt hade startat så man hade på den tiden inte samma kunskap som nu om RhoCs naturliga funktion i kroppen dvs utanför dess roll i metastaserad cancer.

Att RhoC uttrycks naturligt enligt ovan, och t o m är högt uttryckt i endotelceller, medför att thymus har sett till att kroppens immunsystem inte ska känna igen och angripa celler som uttrycker RhoC genom att bl a T-celler (som hade kunnat utvecklas till cytotoxiska T-celler CD8+ -"mördarceller") som känner igen RhoC ska ha selekterats bort (s k negative selection) och de relativt få som eventuellt kan ha undgått detta kontrolleras och regleras ändå av immunsystemets regulatoriska T-celler.
"This is possibly one of the major barriers for cancer immunotherapy, as many of these autoreactive T cells can be potential TAA-specific cytotoxic T cells."
De två främsta faktorerna i övrigt som talar mycket starkt emot deras RV001-projekt är :

1. RhoC, vars epitop-MHC-komplex på cancercellerna man vill utnyttja (RhoC presenteras på cancercellernas yta i små delar där varje del är kombinerad med en patientspecifik MHC-molekyl), måste modifieras i vaccinet, eftersom det är kroppseget, och precis så MYCKET i vaccinets RhoC-epitoper att det bryter den av thymus sedan uppväxten genererade toleransen så att immunsystemet genom behandlingen lär sig att känna igen epitop/MHC-komplexet som främmande i stället och därför, förutsatt att - vilket dock komplicerar och försvårar saken ytterligare - förändringen av vaccinepitopen samtidigt är tillräckligt LITEN, ger upphov till ett förhoppningsvis tillräckligt starkt immunsvar i form av mördarceller mot cancercellernas epitop-MHC-komplex trots att RhoC-epitopen alltså är förändrade i vaccinet, vilket är en slags "balansgång på slak lina" som i praktiken är extremt svår att åstadkomma.

2. Det är extremt tunt med prekliniska data med RV001 och inga alls i den valda cancerindikationen för Fas I/II-studien. 

I prospektet stod dock ingenting om huruvida man verkligen har modifierat de RhoC-baserade epitoperna i vaccinet och skulle man inte alls ha gjort det är framgångschansen i praktiken nära noll pga thymus funktion enligt ovan eftersom RhoC är kroppseget, men även om man har gjort det är framgångschansen väldigt liten som också framgår av punkt 1 ovan. 

I den pågående Fas I/II-studien undersöks bl a hur kroppens immunsystem reagerar på RV001-behandlingen genom att studera svaret från  T-celler av typ CD8+ och CD4+. 
Det är följaktligen, som framgår ovan, väntat att ett immunsvar kan uppkomma om man har förändrat de RhoC-baserade epitopen i vaccinet tillräckligt mycket. Men tyvärr kvarstår det enormt svåra problemet för immunsystemet att känna igen de kroppsegna MHC/RhoC-epitop-komplexen på cancercellernas yta som om de vore främmande fast de är kroppsegna eftersom RhoC-epitoperna på cancercellerna ser lite annorlunda ut jämfört med de som immunförsvaret  efter vaccineringen ska ha lärt sig uppfatta som främmande.

PhD A-C Engwall känner dessutom inte till något exempel på ett terapeutiskt vaccinprojekt som har lett till marknadsgodkännande efter att man framgångsrikt har lyckats bryta den av thymus uppkomna toleransen och generera ett tillräckligt starkt immunsvar mot ett utvalt kroppseget inre proteins epitoper som presenteras på cellytan.

PhD A-C Engwall, som är expert på bl a just antigenpresentation som hon doktorerade på, gjorde en första vetenskapligt baserad analys av RhoVac:s terapeutiska cancervaccin-kandidat RV001 hösten 2016 som finns länkat till här. Den är fortfarande aktuell. 


Hon kommenterade sedan även RhoVacs utsagor 8 februari, VDs på forum utlagda mailsvar 3 och 4 april och VDs presentation 29 maj 2017 i följande respektive länkar :

PhD A-C Engwall tycker f ö rent allmänt mycket illa om när kapitalet dras till biotechbolag med uppenbart undermåligt forskningsunderlag och att det är oetiskt att i de fallen starta kliniska studier på svårt sjuka patienter. 
Den som köper aktier i RhoVac kan enligt min egen bedömning knappast vara både tillräckligt insatt och samtidigt allvarligt tro på att RV001-projektet på lång sikt ska kunna resultera i ett godkänt terapeutiskt cancervaccin. Sannolikheten för det senare känns nästan som i PharmaLundensis-klass när det gäller deras läkemedelsprojekt inom KOL. 


Det tidigare mycket stora men 2014 kraftigt reducerade aktiennehavet i NeuroVive, vars relativa risk/reward hade försämrats av en kraftig kursuppgång till ca 80 kr som medförde att min då aktuella målkurs t ex kommunicerad på denna sida uppnåddes, avvecklades sedan helt i december 2014 efter att punkt 2:s kriterium ovan hade satisfierats.
Det blev nämligen då känt att en extern italiensk Fas III-studie med cyklosporin-A mot reperfusionskada hade misslyckats, dvs i samma indikation, med samma verksamma beståndsdel och i samma dos som i NeuroVives egen Fas III-studie. NeuroVive valde själva att då att i lätt "bortförklarande" ordalag tona ned denna externa studies tråkiga utfall och påpekade på några skillnader mellan studieuppläggen. 2015 presenterades sedan Fas III-studiens resultat som innebar ett stort misslyckande och en sedan dess bestående kurskollaps. 
Själv fick jag till slut en bra avkastning på det relativt stora NeuroVive-innehavet mellan 2010 och 2014 trots en knackig utveckling de första två åren. 

Det hittills enda Fas II- eller Fas III-utfall som jag har vågat "syna" med ett aktieinnehav är PledPharmas framgångsrika Fas II-studie vars resultat kommunicerades under våren 2015, och där forskningsgrunden innan bedömdes vara tillräckligt bra för en gynnsam risk/reward. Själv fick jag en bra avkastning på ett ca halvårs aktieinnehav. Sedan dess har per 31 mars 2017 aktiekursen krossats till ca 1/4 av en extremt stor och märkligt lågt prissatt nyemission med garanter som dessvärre ofta är kortsiktiga och t o m säljer ut med stor förlust efter att bolaget dessutom har betalat för att de ska teckna aktier. 

Det stora aktieinnehavet i Immunicum avvecklades mycket snabbt i april 2015 efter drygt ett halvårs innehav med mycket god vinst pga kriteriet nr 3 ovan efter att bolaget hade rapporterat missledande information om överlevnadsdata i deras levercancerdata i ett PM. PhD A-C Engwall bedömde detta som "på gränsen till forskningsfusk". Per 31 mars 2017 låg kursen ca 30 % lägre än när jag sålde knappt 2 år tidigare.

PhD A-C Engwall och jag har identifierat många övervärderade (t ex Kancera 2014 i en relativvärdering med WntResearch) och/eller dåligt-uselt vetenskapligt underbyggda (t ex RhoVac) biotechrelaterade projekt de senaste åren, där som kanske har framgått för många tidigare PharmaLundensis "kol-mot-KOL-projekt" är skräckexemplet nummer ett, och vars VD f ö varnade för löparn på bolagets hemsida förutom att han sannolikt skrev inlägg själv anonymt på aktieforum innan ett raseriutbrott varefter han blev avstängd ! 
Se även aktieanalysen av PharmaLundensis från 2011 : 

Det allra första exemplet på noterade aktiebolag där jag med min frus kompetens som viss hjälp avslöjade den lövtunna forskningsgrunden gällde Bringwells häsokostpreparat CUUR, vilket jag skrev om redan 2004. 

Vidare skrev jag en analys i två delar om medtech-bolaget ProstaLund i november 2013 eftersom deras behandlingsmetod påstods även ha en grundad potential att motverka uppkomst av prostatacancer vilket, efter ett tips från en forumskribent, insågs var märkligt och kunde bevisas vara mindre troligt och istället förklaras av bias i bolagets egen tolkning av viss statistik :
PhD A-C Engwall lyssnade på den numera avgångne VDn i ProstaLund och refererade på :
Att aktien var extremt högt värderad över 30 kr några dagar i november 2013 exklusive prostatacancer-delen insågs strax därefter enormt lätt efter förståelsen av bias-faktorns betydelse i den analys jag gjorde. Senare verkar bolagets förhoppning om förebyggande effekt mot prostatacancer ha tonats ned eller snarare helt "runnit ut i sanden".
Jag hade själv därför delvis tur själv som insåg detta i ett mycket gynnsamt kursläge att ta hem en kortsiktig bra vinst med ett mindre innehav. Sedan dess har aktiekursen rasat och låg 31 mars på ca 1/4 av den nivå jag gick ur på, vilket är fullt befogat fundamentalt sett.


VD i Respiratorius lyssnade PhD A-C Engwall på tidigare och kommenterade :
Deras kol/astma-projekt har hon således bedömt som mycket klent underbyggda, och de lär faktiskt härstamma från PharmaLundensis VDs tid i Respiratorius. Det mindre intressanta RESP3000 bortses ifrån eftersom det torde ha marginell betydelse.
Respiratorius helt klart mest värdefulla projekt är dock cancerprojektet VAL001 som apporterades in för några år sedan och är i klinisk Fas IIa i diffust storcelligt B-cellslymfom och det är av betydligt bättre kvalitet, men denna cancerindikation är väldigt väldigt liten och omfattar endast storleksordningen 1/30 alltså omkring 3 % av det totala antalet patienter i t ex WntResearchs  Foxy-5:s tre huvudindikationer motsvarande kring 6 % av de med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a.
Vidare är potentialen för effekten på överlevnaden i VAL001:s cancerindikation och intäkten per patient av allt att döma inte högre utan mest troligt lägre än den är för t ex Foxy-5 i t ex bröstcancer och koloncancer förklarat av den smått unika konkurrensfördelen att endast Foxy-5 utvecklas i kliniska studier för att målinriktat motverka den dödliga metastaseringen som orsakar ca 90 % av dödsfallen i cancer. 
Trots detta var det noterade bolagsvärdet av Respiratorius 31 mars 2017 så mycket som knappt 80 % av WntResearchs. 
Det borde följaktligen enligt en mycket grov uppskattning snarare vara en bråkdel av WntResearchs om båda vore någorlunda rimligt värderade inbördes fundamentalt sett pga VAL001s mycket låga patientunderlag, varav endast ca 60 000 patienter USA och EU och detta även med hänsyn taget till dess eventuella pris-fördel pga status som Orphan Drug.


http://www.loparn.com