www.OffertOnline.se -> 
.

 

Observera att det naturligtvis är tillåtet för den som så önskar att på sedvanligt sätt citera valda textavsnitt om aktier härifrån och t ex publicera alstren på aktieforum med angivande av källan t ex www.loparn.com .


Denna sajt uppdaterades senast 23 oktober 2017.


Eyetracking-bolaget Tobii är ett långsiktigt större portföljinnehav sedan  2015. ExpreS2ion Biotech Holding är ett nytt portföljinnehav

Detta First Northnoterade bolag kom med en mycket intressant nyhet 18 oktober
Deras häftenägda, tillsammans med Nextgen Vaccines, joint venture-bolag AdaptVac har uppnått proof-of-concept i en bröstcancermodell i möss med mycket fina data - "stark terapeutisk effekt" med - och nu söks en partner för licensiering eller samarbete för klinisk utveckling av det terapeutiska vaccinet som får kroppens immunsystem att producera antikroppar mot HER2. 

AdaptVacs plattformteknologi, vilken kombinerar ExpreS2ions egen ExpreS2-plattform och Nextgens teknologi med virusliknande partiklar VLP, har en mycket stor potential för utveckling av både vanliga och terapeutiska vacciner.
En studie om VLP-teknologin publicerades 2016.

ExpreS2ion har ingått ett eget avtal med ABIVAX som kan komma att ge milstones och royalties i ett projekt mot Ebola-virus.
Vidare har  ExpreS2ion och australienska The Walter and Eliza Hall Institute ett samarbete om att utveckla ett malariavaccin.

Memorandumet i samband med en nyligen genomförd nyemission innehåller en hel del information om ExpreS2ion som redan nu har växande intäkter från deras egen grundteknologi i ExpreS2-plattformen dvs proteinframställning som ger licensintäkter, serviceintäkter och forskningsbidrag
H1 2017 omsatte bolaget 5.1 Mkr och målet 2018-2020 är att öka helårsintäkterna med 20-30 % om året men detta är exklusive eventuella milestones och royalties från projekt. Det dröjer sannolikt innan bolaget kan gå med löpande vinst genom enbart grundteknologin. Bolaget har hittills fått 25 Mkr i forskningsbidrag.
ExpreS2ion har som mål att ständigt ha över 15 olika pågående prekliniska projekt.

Fullt utspätt finns ca 10.0 miljoner aktier i Expres2ion Biotech Holding. Så vid kurs 8.30 kr är bolagsvärdet ca 83 Mkr.


PledPharma 

Det hittills enda Fas II- eller Fas III-utfall inom biotech som jag har vågat "syna" med ett aktieinnehav är PledPharmas Fas II-studie med PledOx vars positiva resultat kommunicerades under våren 2015, och där forskningsgrunden innan bedömdes vara tillräckligt bra för en gynnsam risk/reward. Jag erhöll en bra avkastning på ett ca halvårs aktieinnehav och sålde på strax under 50 kr i snitt. Sedan dess har aktiekursen långsiktigt krossats pga en för finansiering av Fas III-studier mycket stor och märkligt lågt prissatt nyemission med garanter som dessvärre ofta är kortsiktiga och t o m säljer ut med stor förlust, vilket skedde i detta fall. 

Jag gjorde 12 oktober 2017 ett återköp av PledPharma till ca 1/4 så hög kurs (oaktat utspädning i aktieantal pga 2016 års nyemission) inför deras planerade och redan finansierade Fas III-studier i USA och Europa med PledOx för att motverka nervskador (neuropati) vid cellgiftsbehandling. Marknadspotentialen för PledOx är enligt IMS Health Capital över 1 miljard dollar i toppförsäljning dvs en möjlig "blockbuster". Den försäljningspotentialen gäller enbart neuropati vid behandling av kolorektal cancer med cellgifter innehållande oxaliplatin, men på sikt vid framgång skulle finnas potential för effekt visad i nya kliniska studier mot andra typer av cellgifters orsakade neuropati vilket skulle ge en ännu större marknadspotential inom t ex bröst- och lungcancer-områdena.

Det pågår en Fas IIa-studie med Aladote för att motverka akut förgiftning vid överdosering av paracetamol. Den vanligaste orsaken till leversvikt är just överdosering av paracetamol.
Ett abstract med prekliniska data och betitlat “Calmangafodipir is a new treatment for late stage liver toxicity after acetaminophen overdose” (se abstract nr 14)
presenteras 22 oktober 8.00 - 9.30 lokal tid vid American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) internationella konferens i Washington DC. 
Calmangafodipir är substansnamnet på PledPharmas preparat Aladote (liksom på PledOx). Det kemiska namnet är tetracalcium monomanganese penta(dipyridoxyl diphosphate) som förkortat skrivs Ca4Mn(DPDP)5. 
Acetaminophen är ett annat namn på paracetamol.

Av abstractet framgår att man med djurförsök har visat att calmangafodipir i dosen 10 mg/kg hade effekt mot paracetamol-förgiftning även om det sätts in relativt sent, efter 6 timmar. Enzymet alanintransaminas är mycket starkt förhöjt vid paracetamolorsakad leverskada och minskningen var mycket starkt signifikant (p<0.001), medan dagens enda motmedel vid tidig behandling N-acetylcystein inte ens hade signifikant effekt efter 2.5 timmar, men däremot efter 1 timme (p=0.004) 
Halten av alanintransaminas sänktes dessutom med calmangafodipir till bara halva den nivå som uppkom efter N-acetylcystein-behandling vid respektive tidpunkt (dvs 6 respektive 2.5 timmar).
Calmangafodipir gav effekt även vid kombination med N-acetylcystein. 
 
Enligt IMS Health Capital har Aladote en årlig försäljningpotential på omkring 2 miljarder kr (240 M USD) i enbart USA.


Redeye hade vid senaste uppdateringen en  basvärdering på 36 kr per aktie.
Redeys värdering bör med deras antaganden om framgångschans och kalkylerad Net Present Value 60 % och 1263 Mkr för PledOx och 20 % och 187 Mkr för Aladote samt avkastningskrav 16.2 % motsvara en långsiktig aktiepotential till omkring 125 kr per aktie givet 
marknadsgodkännanden 2022.

20 oktober publicerades PledPharmas Q3-rapport

Med hjälp av det i augusti vetenskapliga rådets med 5 internationella experter på relevanta områden och i diskussioner med europeiska läkemedelsmyndigheten EMA är utformningen av de avslutande kliniska studierna med PledOx mot neuropati i ett slutskede. För att snabbt komma igång med studierna har ett avtal redan slutits med en internationellt verksam CRO dvs kontraktforskningsföretag. 

10 av 24 patienter är inkluderade i Fas IIa-studien med Aladote mot förgiftning vid överdosering av paracetamol. Resultat från denna proof-of-principle-studie väntas komma i början av 2018.

Kassan var ca 354.3 Mkr 30 september 2017.Vid kurs 14.10 kr 20 oktober motsvarar det att kassan utgjorde knappt halva noterade bolagsvärdet ca 719 Mkr efter full utspädning (totalt ca 51 M aktier).


Ett stort problem med analys av biotechbolag är att man inte helt har kunnat lita på en del viktig kommunikation till marknaden. Det verkar gälla att bolagen några gånger kan förtiga väsentlig, sannolikt för bolagen ej fördelaktig, information men vid andra tillfällen har den i stället den givna informationen varit missledande. 
Eventuell framgång i läkemedelsprojekt hänger ofta på en mängd olika viktiga forskningsdetaljer och komplexa samband, och trots regelverket för informationsgivningen verkar biotechbolagen ibland välja att tolka det mycket fritt om det gagnar något visst syfte som inte behöver gynna alla aktieägare. Läkemedelsutvecklare utan intäkter är en av de förhoppningsbolagskategorier  som är mest svåranalyserade och därför är informationsgivningen till marknaden enormt viktig, men informationsrisken är tyvärr erfarenhetsmässigt svårhanterlig.