WntResearch-nyheter

WntResearch kom med Q2-rapporten 17 aug 2017. Där skriver VD bl a :

"Den kortsiktiga likviditeten i bolaget har förstärkts genom ett lån på 10 mkr, och som tidigare meddelats arbetar styrelsen med att finna en lämplig finansieringslösning inför den planerade starten av fas 2-studien.
Sammantaget ger den senaste tidens framgångsrika utvecklingsarbete oss goda möjligheter att säkra den finansiering som krävs för att genomföra fas 2-studien. Jag är övertygad om att detta kommer bidra till ett starkt ökat intresse från omvärlden för vår läkemedelskandidat Foxy-5, och att det i sin tur kommer
resultera i en betydande värdeökning för våra aktieägare."

https://press.aktietorget.se/Wntrese...021/710519.pdf

Att ta ett brygglån på 10 MKr skulle ju inte ha behövts om man valt att nyemittera i stället, t ex i våras eller idag ! 

Detta tyder på att man vill vinna TID - varför - om man inte satt i förhandlingar med Big Pharma ?
Avtal next !? 

Vi får vänta lite och se vad CSOs klargörande 13.09 och framåt in i denna inspelning från 22 mars kommer resultera i eftersom CSO Tommy Andersson sade att tre företag, stora företag, har sagt att så fort man har Fas Ib-data skicka det till oss så tar vi ett samtal och nya diskussioner efteråt. https://www.youtube.com/watch?v=UmgmBwwZM2s

Så det är ett intressant vänteläge nu för marknaden både aktieägare och icke aktieägare i WntResearch.

Min fundamentala värdering av Foxy-5 givet ett avtal med BP är f n 620-992 kr per aktie, mot kurs nu kring 26 kr : 

http://www.infoom.se/mysite/index.ph...0563&user=9801


---------------------------


Av Q1-rapporten 18 maj framgick att kassan var drygt 14 Mkr 31 mars och att :

"Vi kommer inleda fas II-studien när den är finansierad i sin helhet. Styrelsen arbetar med olika alternativ för att säkerställa denna finansiering. De övertygande resultat som visats med Foxy-5 i fas Ib-studien, den framgångsrika uppgraderingen av tillverkningsprocessen, och förväntade resultat av den retrospektiva studien ger en stabil plattform för att säkra tillräckligt kapital inför den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5. "

-------------------------------------


WntResearch kom med två bra nyheter i ett PM 17 maj 


"WntResearch meddelar idag att bolaget framgångsrikt slutfört processutveckling och tillverkning av den läkemedelsformulering som skall användas i den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5. Dessutom har bolaget erhållit positiva preliminära resultat från en pågående retrospektiv studie, som visar att indikationen för Foxy-5 i fas 2-studien kan breddas från koloncancer till kolorektalcancer."


https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=83900


-----------------------------------

WntResearch  kom 21 april med nyheten att CSO Tommy Anderssons forskargrupp har visat ytterligare en mekanism i bröstcancer där Wnt-5a motverkar metastasering, i detta fall genom att via motverkan av betacatenin-PFKP hämma laktatbildning och via motverkan av MCT1 hämma upptag av laktat som finns utanför cancercellerna. 

Speciellt i aggressiv bröstcancer kan laktat vara rikligt förekommande i tumören, och studien visade även att både läkemedelskandidaten Foxy-5 och Wnt-5a in vitro gav upphov till antimetastaserering genom att motverka migrering i två olika typer av mänskliga bröstcancerceller och detta även i en mikromiljö av laktat varför Foxy-5 är lämplig även i det fallet.

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=83333
----------------------------------------


Bokslutsrapporten 24 februari innehöll en offensiv formulering av VD :

"Vi kan se tillbaka på ett produktivt 2016 och bedömer att steget in i fas 2 under 2017 kommer öka värdet i Foxy-5-projektet markant och rendera ett omfattande intresse från omvärlden. Foxy-5 har potential att
radikalt förändra behandlingen av breda grupper cancerpatienter, och vi är fast beslutna om att på ett professionellt och tidseffektivt sätt bidra till att läkemedelskandidaten så snabbt som möjligt blir tillgänglig för de patienter som behöver den. Detta skulle inte bara kunna leda till en minskad dödlighet i cancersjukdomar, utan naturligtvis även gynna våra aktieägare." 

Detta är svårt att tolka som något annat än att de relativt fort ("tidseffektivt") hoppas nå ett avtal med Big Pharma

-------------------------------
 
21 februari kom ett PM som gav besked att den dosfinnande delens 12:e och sista patient i de 4 dosnivåerna totalt i Fas Ib-studien är inkluderad, och efter dosvalet till Fas II inkluderas 3 st ytterligare patienter på den nivån. Signaler på biologisk effekt för dosbestämningen har redan hittats. Den retrospektiva studien inom rektal och koloncancer har inletts efter att de nödvändiga myndighetstillstånden har erhållits. Fas II-studien beräknas fortfarande starta i år. 


--------------------------------------
WntResearch ska samarbeta för att utröna hur Foxy-5 kan fungera i kombination med immunterapi mot cancer. Vanlig etablerad kemoterapi är knappast framtidens bästa sätt att motverka cancertumörtillväxt så det är förstås bra om man redan nu undersöker vissa förutsättningar för en sannolikt framtida bättre kombinationsbehandling där man slipper de biverkningar som kemoterapi orsakar. Det borde dock dröja längre tills en sådan kombinationsbehandling når marknaden. Nyheten kom 3 februari 2017 

-------------------------------------

Den 11 januari 2017 presenterade Wnt-Research sina projekt igen och möter flera Big Pharma på Biotech Showcase Conference i San Francisco. Ett kursdrivande avtal verkade rycka allt närmare av tonen i formuleringarna i de föregående PM:en etc från WntResearch att döma. Länk till presentationen kl 18 den 11 januari https://event.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1130974
På slide nr 27 angavs dock i tidsplanen att ett partneravtal ska komma först efter start av Fas II, vilket därefter ingav aktiemarknaden ökad osäkerhet 12 januari med kursfall som följd sannolikt pga av marknaden tolkad ökad risk att en kurspressande nyemission skulle kunna komma innan avtal.


-------------------------------------


 WntResearchs Q3-rapport 25 november visade att kassan är ca 22 Mkr. Den kan komma att förstärkas med ca 22-25 Mkr 2017 genom eventuell teckningsoptionslösen och GEM-avtalet. Den retrospektiva studien blir något försenad pga danska dataregler, vilket har mindre betydelse. UR VDs kommentar :

"En konstruktiv dialog med Läkemedelsverket har resulterat i att utformningen av fas 2-studien kunnat anpassas på ett sätt som medför att färre patienter inkluderas och att observationstiden förkortas jämfört med vad som tidigare planerats. WntResearch för en kontinuerlig dialog med potentiella licenstagare, och den reviderade studieutformningen ligger väl i linje med de rekommendationer som framförts från globala läkemedelsföretag.


Sammantaget kan vi konstatera att WntResearch under den senaste tiden gjort stora framsteg i utvecklingen av Foxy-5 – vi har kunnat visa biologisk effekt i cancerpatienter och kommit en lång väg i förberedelserna inför starten av fas 2-studien. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning. Vårt mål är att utveckla Foxy-5 till ett värdefullt läkemedel för att öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten hos många av de patienter som drabbas av tumörsjukdomar. "
--------------------------------


WntResearch meddelade 24 november i ett PM att tydlig biologisk effekt setts i cancerpatienter och att man är i stort sett säker på vilken dosnivå som kommer väljas i Fas II, även om det inte är helt klart ännu då några patienter återstår att behandlas med Foxy-5. Man har tydligen fått så bra resultat att storleken på Fas II-studien kan minskas och att Läkemedelsverket varit med på detta. Vägen ligger nu öppen för ett avtal med Big Pharma.


-------------------------------


WntResearch meddelade 17 okt att VD 25 oktober presenterar bolaget hos Aktiespararna och 7-9 november deltager bolaget på Europas största partnerskapskonferens BioEurope i Köln för att träffa eventuella partners/licenstagare.

Som konstaterat är sannolikt strategin nu modifierad att relativt omgående försöka att sluta ett exitavtal om Foxy-5.


----------------------------------------


WntResearch meddelade 6 okt att VD och CSO har bjudits in för att presentera bolagets läkemedelsprojekt Foxy-5 och Box-5 vid ”by-invitation-only” konferensen Oncology Opportunities in Medicon Valley, vilken äger rum i Malmö den 6 oktober 2016. 

”Vi välkomnar möjligheten till en dialog med en rad globala företag som visat intresse för skandinaviska biotechföretag verksamma inom onkologiområdet”, säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch. 

Konferensen har temat ”Cancer research and ecosystem in Medicon Valley – focus on novel cancer therapies” och arrangeras av Invest in Skåne och Copenhagen Capacity. Bland deltagande företag märks Johnson & Johnson, Bristol-Myers Squibb, Pfizer, AbbVie och Eli Lilly.

--------------------------------------------

berättade om en studie av Tommy Anderssons forskargrupp från september 2016 
som visar att det nedströms av Wnt-5a-inducerad sänkt ERK-1/2-signalering uppstår minskad migrering och invadering via CD44 i bröstcancercellinjerna MDA-MB-468  och MDA-MB-231 som normalt har ett lågt uttryck av Wnt-5a. Denna process visades vara oberoende av epitelial-mesenkymal transition (EMT). 
CD44 kan därför fungera som en biomarkör för Foxy-5:s antimigrerings- och antinvaderingseffekt i bröstcancer dvs för två olika antimetastaseringseffekter.
Samma studie visade att Wnt-5a motverkar och att ett förlorat Wnt-5a-uttryck i normala bröstepitelceller av typen HB2 främjar en EMT-liknande mekanism, dvs när tumörceller förlorar sin polaritet i epitelet och sin celladhesion och därmed frigörs och kan migrera och invadera. 
EMT-processen är starkt evolutionärt bevarad mellan arter.

Eftersom EMT-processen inte påverkas av Wnt-5a i bröstcancercellerna innebär det att Wnt-5a:s gynnsamma överlevnadseffekt på flera år i metastaserande bröstcancer enligt flera olika studier med Kaplan-Meier-diagram i högre grad än tidigare känt måste hänföras till Wnt-5a:s antimigrerings- och antiinvaderingseffekt på bröstcancerceller med lågt eller utraderat uttryck av Wnt-5a.
Det innebär att man i högre grad än tidigare kan hoppas på att de starka in vitro-resultaten och in vivo-resultaten i möss kommer implicera en liknande mycket stor överlevnadseffekt av Foxy-5 som av högt Wnt-5a-uttryck, givet att Fas Ib-studien visar att det biologiska svaret av Foxy-5 är starkt nog och kan upprätthållas tillräckligt länge.
Det verkar alltså som huvudeffekten när det gäller antimetastasering genom Wnt-5a mest sannolikt är att motverka cellers rörelse och invadering av andra organ, dvs detsamma som Foxy-5. In vitro är detta visat med både mänskliga bröstcancerceller och muscancerceller, och korsvis med Wnt-5a och Foxy-5 och dessutom i båda fallen via receptorn Frizzled-5. 
Wnt-5a-signalering via Frizzled-5 är ämnad att återställas av Foxy-5 som därför har goda förutsättningar att bli ett effektivt antimetastaseringsläkemedel insatt tidigt efter diagnos hos bröstcancerpatienter med ett initialt lågt uttryck av Wnt-5a i primärtumören. Behandlingen kan kombineras med  tumörtillväxthämmande medicinering.

----------------------------------------


WntResearch har fått patent i Kanada för Box-5 enligt ett PM
6 sept  


Eftersom är substansen är patenterad innebär skyddet inte endast malignt melanom och magcancer. Patentet gäller till 2029.

------------------------------------WntResearch kom med en nyhet 31 augusti om att en extern forskargrupp från bl a Karolinska Institutet har fått publicerat en ny vetenskaplig artikel som beskriver ännu en identifierad och av Wnt-5a orsakad anticancermekanism i bröstcancer vilken i detta fall gäller dess tumörcelltillväxthämmande effekt. Sedan tidigare är åtminstone 6 olika mekanismer för antmetastasering i bröstcancer visade av Tommy Anderssons forskargrupp samt några externa avseende tumörcelltillväxthämning.Wnt-5a-signalering visas uppreglera DVL1 vilket leder till att cellkärnans ribosomDNA nedregleras som i sin tur medför minskad proteinsyntes och därmed hämmad tumörcelltillväxt.
Detta är dessutom även visat i in vivo-studier vilket ökar värdet av resultatet. Även Kaplan-Meier-kurva för Wnt-5a:s gynnsamma överlevnadseffekt ingår i studien, vilket bekräftar många sådana tidigare resultat refererade i analysen. 

Det är mycket glädjande att den här breda anticancereffekten av Wnt-5a verkar gälla i alla tre huvudindikationerna för Foxy-5.
Fas I-utfallet motsäger inget av detta men gällde ju redan långt utvecklad metastaserad cancer och mycket få bröstcancerpatienter och utfallet i den studien m a p anticancereffekten var bl a därför mer svårtolkat.Foxy-5 har en urstark forskningsgrund i bröstcancer 


--------------------------------------WntResearchs Q2-rapport som offentliggjordes 26 augusti innehåller rikligt med relevant "utåtriktad" information om verksamheten och dess potential, avsevärt mer än som skedde för något år sedan och tidigare. Jag tror att bolaget vill sluta ett från aktieägarsynpunkt mycket önskvärt avtal med Big Pharma relativt snart och innan Fas II kommer igång för att utnyttja patenttiden bättre för Fox-5, bredda satsningen i Fas II till främst bröst- och prostatacancer i Big Pharmas regi och påskynda utvecklingen även för Box-5 eventuellt internt.

En nyhet i rapporten är att Box-5 har fått patent mot malignt melanom i Indien. 

Kassan uppgick till över 29 Mkr 30 juni 2016. GEM-avtalet ger dessutom WntResearch möjlighet att påkalla riktade emissioner för 10 Mkr till dem, och dessutom finns en potentiell framtida kassaförstärkning med ytterligare ca 13-16 Mkr från befintliga marknadsnoterade teckningsoptioner, personaloptioner och GEMs återstående teckningsoptioner. 
Pro forma kan alltså kassan komma att uppgå till hela 52-55 Mkr per 30 juni vilket i så fall bör räcka ända in i 2018.------------------------------------


WntResearch kom 25 augusti med ett PM med en uppdatering av Fas Ib-studien. I Danmark har man passerat det man i PM:et kallar dosnivå 3 och har nått nästa dosnivå följaktligen efter att dosnivå 3 inte visade någon dosbegränsande toxicitet. Dosnivå 3 motsvarar en nivå över Fas I-studiens högsta nivå. De extra två lägre dosnivåerna (dosnivå 7 och 8 i Fas I) dvs dosnivå 1 och 2 i Fas Ib ska snart genomföras enbart i Storbritannien, medan man i Sverige i samråd med Läkemedelsverket har beslutat att helt avstå utvidgningen av studien med hänvisning till att den beredning av Foxy-5 som skulle användas där i Fas Ib och därefter i Fas II-studien väntas bli tillgänglig först efter årsskiftet.

Efter dessa besked idag bör man kunna förvänta sig att rekryteringen och behandlingen av patienterna i Fas Ib-studien mest troligt kommer att vara avslutad någon gång under den kommande vintern och att den egna planerade Fas II-studien skulle kunna inledas ett antal månader senare. 
Inga nyheter om den biologiska aktiviteten av Foxy-5 i Fas Ib-studien har kommit efter endast en genomförd dosnivå, dvs dosnivå 3, och gissningvis får marknaden vänta på sådana tills studien är avslutad och tillräckligt med data är analyserade. Eventuella CDA-avtal med Big Pharma skulle dock sannolikt kunna möjliggöra att dessa får tillgång till effekt-data före marknaden och vilka potentiellt skulle kunna bana vägen för ett önskvärt avtal med WntResearch om Foxy-5, vilket skulle kunna förkorta Foxy-5:s tid att nå marknaden i fler cancerindikationer samt naturligtvis vara ekonomiskt lukrativt för bolagets aktieägare.-----------------------------------------


WntResearch har enligt ett PM 24 augusti rekryterat Dennis Henriksen till en nu nyinrättad tjänst som Chief Technical Officer vilket ska höja kompetensen inom det regulatoriska området, utförandet av kliniska prövningar, produktionsplanering och patentärenden, vilket är positivt för framtiden t ex när det gäller att genomföra den egna Fas II-studien m m. 

Samtidigt har en rekryteringsprocess inletts för att finna en efterträdare till bolagets snart 65-årige CMO och förre VD Nils Brünner som lämnar ledningen vid årskiftet 2016/2017 och i stället föreslås bli invald i styrelsen. Beskedet är förståeligt men ändå lite tråkigt eftersom hans kompetens inom cancer är så bred och hans engagemang för WntResearch har varit så stort, och särskilt entusiasmerande var han vid pedagogiska offentliga presentationer av Foxy-5-projektet under hans föregående tid som VD.

-----------------------------------------Tommy Anderssons forskargrupp har fått en ny vetenskaplig artikel publicerad 1 aug 
vilken främst gäller studier av Wnt-5a:s och Foxy-5:s effekt i koloncancer och där mer specifikt bådas höjning oberoende av varandra in vitro med cellinjerna HT-29 and Caco-2 av enzymet 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenas, förkortat 15-PDGH, på så sätt verkar cancerhämmande genom nedbrytning av det skadliga prostaglandinet E2 ,förkortat PGE2, vilket annars verkar brett cancerstödjande genom nybildning av tumörers kapillärer, ökad celldelning, ökad cellöverlevnad men även ökar cancercellernas rörlighet. Både Wnt-5a och 15-PGDH är nedreglerade i koloncancer.
Både Wnt-5a och Foxy-5 visades ha denna höjande effekt på 15-PGDH via två olika mekanismer, dels aktivering av JNK och dels motverkande av kanonisk betacateninsignalering.

Även kliniska data för koloncancerpatienter publicerades i den nya artikeln så att grupper med ett lägre uttryck av Wnt-5a och 15-PGDH hade sämre överlevnad än grupper med ett högre uttryck och där det var allra mest gynnsamt med en kraftigt ökad överlevnad för de patienter som hade både högt Wnt-5a- och 15-PGDH-uttryck och i den gruppen överlevde över 70 % av patienterna efter drygt 5 år mot under 20 % för de med både lågt Wnt-5a- och 15-PGDH-uttryck i deras tumörvävnad. Efter drygt 2 år var motsvarande överlevnad över 70 % respektive under 40 %.

Eftersom Foxy-5 åtminstone in vitro kan höja 15-PGDH-uttrycket och efterliknar Wnt-5a:s signalering via Frizzled-5-receptorn finns en klar potential att med lämplig dosering relativt starkt motverka koloncancer och öka överlevnaden betydligt hos patienter med initialt lågt uttryck av Wnt-5a och 15-PGDH i deras primärtumör.


Man även har visat att både Foxy-5 och Wnt-5a i en cellinje MDA-MB-468 i bröstcancer in vitro ökar 15-PGDH. Dessutom ökar samma bröstcancercelltyp transfekterade för att höja deras Wnt-5a-signalering också 15-PGDH in vivo och samtidigt minskar tumörstorleken signifikant.
Det finns således nu ännu fler studier som visar att Wnt-5a, och därför potentiellt Foxy-5, kan ha en bred anticancereffekt även hos bröstcancerpatienter dvs inte enbart en potential att motverka metastasering vilket redan är visat i väldigt många olika publicerade studier.

----------------------------------


WntResearch kom 21 juni med en uppdatering i nyhetsform om Fas Ib-studien m m.
Där framgår bl a att de första patienterna i Fas Ib-studien har doserats och att den beräknas slutföras i år. Vidare har den retrospektiva studien inletts där tumörprover från sammanlagt 600 patienter med rektal- respektive koloncancerpatienter analyseras m a p Wnt-5a för att dels bättre kunna dimensionera den planerade egna Fas II-studien så att man ska kunna erhålla statistiskt signifikanta resultat och dels för att se om även rektalcancer-patienter ska ingå i densamma. Flera liknande studier inom koloncancer har visat en starkt gynnsam effekt på överlevnaden för de med högt uttryck av Wnt-5a, jämfört med de med lågt eller inget uttryck, t ex i denna studie http://cancerres.aacrjournals.org/content/65/20/9142.full
där statistiskt signifikant längre överlevnad uppkom trots att endast 55 patienters tumörprover ingick.

----------------------------------------------------------


släpptes 27 maj och innehöll relativt mycket information om verksamheten vilket är nyttigt för potentiella och nuvarande aktieägare. 
Bl a framgår att kassa-förbrukningen var mycket låga drygt 2 miljoner kr. Vidare upprepas t ex att Foxy-5 redan inför Fas II-studien kommer tillverkas i dess slutgiltiga beredningsform, vilket jag själv ser som en nödvändig anpassning om Foxy-5 skulle komma att marknadsgodkännas redan efter eventuellt starka Fas II-resultat mot metastasering. Föregående VD i WntResearch gav åtminstone signaler, t ex på FAQ-sidan,  som kan tolkas i denna riktning. För ett USA-godkännande efter gynnsamma Fas II-data enligt instrumentet Accelerated Approval torde rimligen krävas en framgångsrik Fas II-studie där också, vilket skulle underlättas genom ett avtal med en lämplig Big Pharma-partner så snart som det är möjligt. WntResearch har numera givit marknaden tydligare uttryck för att ett avtal kan komma tidigare än efter Fas II, så hoppet finns att Foxy-5 skulle kunna nå cancerpatienter både i Europa och USA redan innan Fas III inleds.

----------------------------------

WntResearch har lämnat in en patentansökan avseende två nya metoder att detektera Foxy-5:s biologiska effekter hos behandlade cancerpatienter och det kommer underlätta för Fas Ib-studien och framtida kliniska studier. Detta är ett värdefullt resultat av prekliniska studier och Fas I-studiens utvärdering av Foxy-5:s effekt på olika biomarkörer. Ännu är det för marknaden okänt vilka genuttryck vid metastaserande cancer som nedregleras av Foxy-5, men det kommer framgå när väl patentet blir officiellt. 
Metoderna har dessutom potential att användas för effektstudier av Box-5.

Nyheten publicerades 25 maj :

-------------------------------------------


Ytterligare en helt ny studie om malignt melanom
från forskargruppen där CSO Tommy Andersson ingår har publicerats. Den bl a utökar kunskaperna om de mekanismer som påverkar Wnt-5a-uttrycket i malignt melanom i några cellinjer. 
T ex visas att det RNA-bindande proteinet HuR kan stabilisera Wnt-5a och MMP-9 vilka båda i denna cancerindikation verkar metastaserande.
Intressant är också att man visar att bl a Novartis småmolekyl MS-444 kan motverka metastaseringen genom att inhibera HuR och därmed skulle kunna vara en potentiell ytterligare läkemedelskandidat för att bekämpa malignt melanom. 
Kanske en framtida kombinationsbehandling med Box-5, MS-444 och en Interleukin-6-antikropp (jfr den andra nya malignt melanomstudien) kan bli en ännu effektivare antimetastaseringsterapi i malignt melanom ?


------------------------------------------------

CSO Tommy Andersson m fl har fått för WntResearch mycket positiva prekliniska forskningsresultat publicerade 12 maj gällande Box-5 för att motverka malignt melanom. Man har bl a visat att Wnt-5a i denna cancersjukdom kan reglera sitt eget uttryck och att motverkan av både Wnt-5a och Interleukin-6 i kombinationsbehandling kan vara en extra effektiv metod att motverka metastasering i malignt melanom.
Nyheten publicerades från bolaget 13 maj och finns här :

Det finns nu ett 10-tal vetenskapliga artiklar som ger Box-5 potential mot malignt melanom.Totalt är det därmed länkat till 48 st vetenskapliga studier i analysen vilka ger Box-5 potential i 13 olika cancerindikationer.
Hade WntResearch låtit alla de hundratalet för Foxy-5 och Box-5 gynnsamma vetenskapliga studier komma i form av nyheter som idag, eller i vart fall de som har publicerats  sedan bolaget bildades, hade marknadsvärdet för WntResearch sannolikt legat över nuvarande ATH enligt min gissning (om inte WNT redan då hade blivit uppköpta för mångmiljardbelopp efter att ha blivit ännu mer känt bland allmänheten, i forskarvärlden och hos Big Pharma). 

Risk/reward är givetvis fortsatt lysande för en lämpligt avvägd långsiktig placering i WntResearch. 

-----------------------------------En ny uppdragsanalys av WntResearch har publicerats på 
Den kommer i dess Bullscenario fram till att ett avtal nås om utlicensiering eller uppköp
när Fas II har inletts, dvs sannolikt nästa år, till ett värde motsvarande  700-1200 kr per aktie.
Detta ligger ganska väl i linje med min analys värdering vid ett sådant avtal.
Deras fåsidiga analys är naturligtvis väldigt kortfattad och behandlar t ex nästan ingen av de hundratalet viktiga prekliniska studier om Wnt-5a som min analys mer eller mindre utförligt kommenterar, men de har åtminstone gjort klart att "Forskningen som ligger till grund för bolagets båda läkemedelskandidater är omfattande, vilket minskar den kliniska risken."   

-------------------------------------------


Utvidgat Box-5-stöd i analysens avsnitt om mag-, bukspottskörtel- och oral cancer genom fyra "upphittade" studier från 2014-2015 :En femte och sjätte studie som stödjer Box-5:s potential mot magcancer ingår nu i analysen. Magcancer drabbade ca 950 000 patienter i världen 2012.
visar att det är gynnsamt att t ex motverka Wnt-5a vid en diffus typ av magcancer.
visar bl a att ett högt uttryck Wnt-5a är associerat med kraftigt minskad överlevnad vid diffus typ av magcancer.En femte studie som stödjer Box-5 i bukspottskörtelcancer. Bukspottskörtelcancer drabbade ca 340 000 människor i världen 2012.
Där visades bl a att Wnt-5a ökar prolifiering och minskar apoptos in vitro och ökar tumörtillväxten in vivo i mänskliga cellinjer av typen PANC-1 och BXPC-3 samt att effekten på apoptos uppkom genom betacateninsignalering.

En tredje studie som stödjer Box-5:s potential i oral cancer. Oral cancer drabbade ca 300 000 patienter i världen 2012.
Denna externa studie visar bl a att motverkan av Wnt-5a är gynnsamt för att motverka oral skivepiteleal cancer i dess vanligaste form dvs i tungan.

Totalt är det därmed länkat till 47 st vetenskapliga studier i analysen vilka ger Box-5 potential i 13 olika cancerindikationer.
-------------------------------------------Ytterligare en bröstcancerstudie 

visar bl a med tumörprover att även för patienter i undergruppen trippel-negativ bröstcancer har de med ett lågt uttryck av Wnt-5a en signifikant lägre överlevnad än om uttrycket av Wnt-5a är högt. 

Detta är den 7:e studien medtagen i analysen som visar att bröstcancerpatienter med lågt Wnt-5a har en ogynnsam prognos, och ökad Wnt-5a-signalering kan därför förväntas öka överlevnaden signifikant, vilket dessutom styrks rent mekanistiskt av flera in vitro- och in vivo-studier med Wnt-5a och Foxy-5. WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 väntas öka Wnt-5a-signaleringen hos cancerpatienterna genom att binda till receptorn Frizzled-5.


Eftersom  de två patienter i Fas I-studien där tumörbiopsier togs både före och efter Foxy-5-behandling hade förändringar i genuttryck (WNT har inte avslöjat vilka ännu bl a av patent- och konkurrensskäl) relaterade till biologisk aktivitet i form av metastasering vill WntResearch i Fas Ib-studiens kliniker i Sverige och Storbritannien fortsätta dosera i det dosområdet också medan det i Danmark kommer bli de högre doser som ursprungligen har planerats eftersom ingen dosbegränsande toxicitet har uppkommit hittills. Givet att dosbegränsande toxicitet skulle uppkomma redan i den första ursprungligt planerade dosen i Fas Ib-studien, vilket inte är uteslutet, så vore det bra inför Fas II-studiers upplägg att, allt annat lika, erhålla ännu mer data om biologisk aktivitet från det aktuella dosområdet som ingick redan i Fas I-studien. 
Dagens PM gäller att dossänkningen har godkänts av berörda myndigheter i Storbritannien, och hela upplägget kan man se som en gardering från WntResearchs sida, OM dosbegränsande toxicitet skulle uppkomma tidigt i Fas Ib enligt ursprungligt dosschema eller att mer biologiskt intressant data erhålls i ett bredare dosområde. Fas I-Ib-studierna gäller alla de tre huvudindikationerna och därför är mer data givetvis bra att ha även inför framtida Fas II-studier i bröst- och prostatacancer.


-----------------------------------------

Ännu en studie som stödjer WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 inom cancer har publicerats 2016 och det gäller matstrupscancer där analysen nu kortfattat konstaterar följande:
Matstrupscancer drabbade omkring 460 000 patienter i världen 2012. Foxy-5 har en möjlig tillämpning här eftersom Wnt-5a genom att motverka betacatenin-signalering är gynnsamt vid båda de två huvudtyperna (ESCC respektive EAC) av matstrupscancer enligt dessa två externa studier från 2010 och 2016

Sammanlagt är det 14 olika cancerindikationer där Foxy-5 har potential.

För den intresserade så visas även ROR2:s betydelse i den ena typen av matstrupscancer (EAC) i den nya studien, inte ROR1:s. Det finns ett bolag som heter Kancera som har utvecklat en ROR1-hämmare och som befinner sig på preklinisk nivå men där musstudier försvåras av dess snabba nedbrytning i möss.--------------------------------


WntResearch har publicerat ett emissionsmemorandum :

Där står bl a  "Bolaget undersöker dessutom möjligheten att undersöka andra cancersjukdomar i ytterligare fas 2-studier av Foxy-5. Efter en fas 2-studie, eller möjligen tidigare, avser bolaget att ingå partnerskap, utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten till en partner som genomför fas 3-studierna som ligger till grund för ett slutligt godkännande med efterföljande kommersialisering av Foxy- 5 som läkemedel"

Jag tror det är första gången som WntResearch i en så "tung skriftlig kommunikationskanal" som ett emissionsmemorandum måste betraktas vara tydligt anger att ett avtal redan innan Fas II kan bli möjligt, vilket jag behandlade i kommentaren nedan från igår.

Den nye VD:ns slutkommentar  "Vi har en mycket spännande tid framför oss och jag ser stora möjligheter för succé" borde kunna klassas som ovanligt öppenhjärtligt optimistisk för att vara ett hämtad ur ett emissionsmemorandum från ett biotechbolag i Fas I.  Han  fick min analys för en tid sedan och är nog påläst nu :-)
 

-------------------------------------


WntResearchs måttligt stora nyemission i april, en ny mer affärsinriktad VD och de många parter de har fört affärssamtal med nyligen bör sammantaget mest sannolikt kunna tolkas som att bolaget nu mer bestämt kan ha siktet inställt på att försöka nå ett avtal med Big Pharma för extern finansiering av Fas II-studier i alla de tre huvudindikationerna, istället för att göra en nyemission 2017 som dessutom troligen endast skulle kunna slutfinansiera en enda egen Fas II-studie. Lyckas man nå ett avtal bör nytt ATH för WNT-aktien nås då, nästan oberoende av hur gynnsamt avtalsinnehållet skulle vara. Risknivån i aktien skulle momentant sjunka kraftigt och den enorma potentialen mycket tydligare synliggöras för aktiemarknaden.

VD betonade i PM:et 12 april den redan i slutet av februari offentliggjorda nedregleringen av vissa genuttryck i Fas I-studien vilka sätts i samband med metastasering. Kanske har input fåtts från Big Pharma nyligen vid senaste konferensen som resulterade i PM:et om vid vissa kliniker önskad sänkt dosnivå i Fas Ib-studien, eftersom intressant biologisk aktivitet redan har visats i Fas I. Fler gynnsamma utfall för dessa med metastasering förknippade genuttryck i Fas Ib-studien kanske skulle på så sätt kunna bana väg för ett avtal redan innan Fas II-starten. En tillräckligt väl insatt Big Pharma i den enormt breda och för Foxy-5 mycket gynnsamma Wnt-5a-forskningen inom cancer borde då kunna "få blodad tand" och slå till, även om direkta bevis för storleken på Foxy-5:s antimetastaseringseffekt dröjer till Fas II-studier, bl a eftersom mikromiljön och därmed den biologiska signaleringen skulle kunna skilja sig åt vid nydiagnostiserad respektive vid långt avancerad metastaserad cancer.

VDs, ganska ringa, första insiderköp 11 april, kom lägligt till nyemissionen. Kanske kommer han senare, men innan ett eventuellt avtal, få ett fördjupat ekonomiskt incitament, t ex gratis  uniträtter från storägare och/eller personaloptioner ?

------------------------------------------

Det kan finnas ett visst befogat intresse av att löparn i egenskap av aktieägare sedan i mars 2013 nu kort kommenterar WntResearch på hemsidan, och följande har i alla fall mäktats med trots både lättja och ringrostighet :-)

I linje med mina gryende förväntningar sedan slutet av 2015 då jag slutade skriva här kom ett inte oväntat nyemissionsbesked i WntResearch 29 mars i år. Under den långa perioden avvaktade jag, och förmodligen många andra aktiva placerare också, med ett jämfört med tidigare avsevärt mindre WNT-innehav vilket visade sig vara mycket lönsamt. Kurspressen pga marknadens förväntningar om när kapitalbehovet skulle tillgodoses medförde en kursnedgång från toppen 79 kr till knappt 20 kr som lägst, vilket naturligtvis var smått vansinnigt fundamentalt sett men numera fungerar marknaden ofta så i en slags självuppfyllande profetia i samband med nyemissioner. Initialt bidrog dock kraftigt en besvikelse i marknaden över det något oklara Fas I-utfallet m a p biomarkörer och CTCs.
Långsiktigt sett spelar det emellertid för en passiv aktieägare mindre roll till vilken kurs ett bolag nyemitterar om denne tecknar sin andel av nyemissionen, vilket dock inte alla gör.

Jag trodde dock på en större nyemission med syfte att finansiera hela Fas II-studien inom koloncancer (eller kolorektal cancer), men detta upplägg med ett måttligt belopp (dock med bifogade optioner med teckningskurs i intervallet 30-40 kr) liksom satsningen på att ta Box-5 till Fas I kan tyda på att WntResearch ser en hyfsad möjlighet till någon form av avtal med Big Pharma kanske senast under år 2017 för att på så sätt få en partner som även bekostar Fas II-studier med Foxy-5 inom bröst- och prostatacancer där den prekliniska forskningsgrunden är ännu bredare m a p in vivo-studier med Foxy-5. Som konstaterats många gånger tidigare skulle detta gynna alla parter inkl patientkollektivet i synnerhet när det gäller tidsaspekten för världens potentiellt första antimetastaseringsläkemedel att nå olika delmarknader. Metastaseringen är en nödvändig orsak till omkring 90 % av döden i cancer.

Risk/reward fundamentalt sett för en tillräckligt långsiktig placering i WntResearch är efter den överdrivna kursnedgången (fortfarande) fantastiskt bra där jag nu bedömer att huvudscenariot för en eventuell succé med mångfaldigad aktiekurs är främst avhängigt utgången i den egna Fas II-studien, medan det i ett alternativt scenario med partnerskap eller uppköp skulle kunna inträffa långt tidigare än så. Sannolikheten för det senare bör dock, allt annat lika, redan enligt min slutsats i november ha minskat efter det oväntat otydliga Fas I-utfallet m a p biomarkörer och CTCs, men det hänger förmodligen också på Big Pharmas förståelse av den samlade Wnt-5a- och Foxy-5-forskningen och hur WntResearch presenterar den. Det måttliga nyemissionsbeloppet kan således ändå tolkas som att WntResearch ser en chans till avtal med Big Pharma "i förtid". Normalt anses en liten kassa innebära en försämrad förhandlingsposition  vilket den förestående nyemissionen motverkar.

Kortsiktigt har aktiekursen givetvis pressats ned enormt överdrivet av nyemissionen och förväntningarna på att den skulle komma, så mycket att en god chans finns för både att årets kursbotten nåddes på 19.50 kr nyligen och att en kraftig kursåterhämtning inträffar en tid efter att nyemissionen är avklarad ungefär som skedde efter nyemissionen våren 2014. Den gången var teckningskursen 15 kr och WNT-aktien lyfte över 100 % inom ett par månader.

Det borde inte vara överraskande för tidigare läsare på denna hemsida att jag, som med min fru PhD A-C Engwalls hjälp sannolikt har gjort den djupaste externa analysen av WNT och den relaterade Wnt-5a-forskningen, inkl närstående sedan nyemissionsbeskedet 29 mars har ökat kraftigt och återköpt aktier i WNT. Den prekliniska forskningsgrunden är enormt bred med grovt räknat ett 100-tal studier som stödjer Foxy-5 eller Box-5 vilka har en potential i upp till 27 cancerindikationer där Wnt-5a har en betydande roll. Jag tvivlar på att det finns något annat svensknoterat renodlat cancerforskningsbolag med en lika stor väntevärdemässigt sett och bred egen och extern preklinisk forskningsgrund som WntResearch. 

Absolutrisken för ett misslyckande måste ännu bedömas vara hög, men tack vare den realistiskt sett gigantiska potentialen är risk/reward fortfarande sannolikt enormt gynnsam för en till storleken lämpligt avvägd långsiktig portföljplacering i WntResearch.